Konsernin strategia muuttuu – mitä se käytännössä tarkoittaa?

PunaMusta Median toimitusjohtaja Raimo Puustinen, kerroitte pörssitiedotteessanne, että koronapandemia ja sen nopeuttama digitaalinen murros muutti teidän ja asiakkaidenne toimintaympäristöä, minkä vuoksi päivititte strategiaanne nopealla aikataululla uuteen suuntaan, jossa keskitytte entistä voimakkaammin teknologiseen kehitystyöhön, digitaalisen liiketoiminnan edistämiseen sekä asiakkuuksien kehittämiseen. Millaisia ajureita muutoksen taustalla oli?

– Toimimme media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan aloilla, joista erityisesti printtimedia ja perinteinen painoliiketoiminta ovat trendiltään laskevia pitkälti digitaalisen murroksen vuoksi. Korona vauhditti tätä kehitystä erityisesti painamisen osalta. Menestyäksemme myös tulevaisuudessa meidän on rakennettava uutta kivijalkaa sellaisten osaamisten ympärille, joilla menestymme myös tulevaisuuden yhä digitalisoituvammassa maailmassa. Jo aiemmin tehdyissä yritysostoissa on tunnusteltu tätä maaperää, mutta nyt suuntaamme digitaalisiin palveluihin huomattavasti entistä vahvemmin ja päämäärätietoisemmin.

Arttu Sallinen, PunaMusta Median talousjohtaja on konsernin uudistetun strategian eteenpäin vievä voima. PunaMusta Median strategian ytimessä on asiakkaan menestymisen mahdollistaminen. Millaisilla konkreettisilla palveluilla tai ratkaisuilla autatte asiakasta menestymään tulevaisuuden toimintaympäristössä?

– Haluamme jatkossakin toimia asiakkaan todellisena kumppanina. Autamme asiakkaitamme löytämään erottuvia ratkaisuja, jotka edistävät heidän liiketoimintaansa. Kyse voi olla näkyvyyden, markkinoinnin analytiikan tai vaikkapa tiedonhallinnan ratkaisuista − ja usein näiden yhdistelmästä. Painaminen on ja säilyy meille edelleen tärkeänä tukijalkana, samoin muut digitaaliset ja perinteisemmätkin näkyvyysratkaisut. Tulevaisuudessa pystymme tarjoamaan markkinoijille tiedon esimerkiksi juuri heidän brändilleen oikeasta monikanavaisesta sisällöstä sekä tarjoamaan sisällölle oikeat, kattavat näkyvyyskanavat ja brändinhallintapalvelut, perinteisempien näkyvyysratkaisujen rinnalla tai ilman niitä. Ratkaisukokonaisuuden taustalla on aina datasta johdettua tietoa, ja asiakkaalle löydetään kokonaisuus hänelle optimaalisesti sopivista tavoista markkinoida ja näkyä laadukkaasti, vastuullisesti ja tuloksekkaasti. Ylivoimainen asiakaskokemuksemme perustuu siihen, että tarjoamme asiakkaillemme hypoteesi- ja datapohjaisia ratkaisuehdotuksia, jotka vievät asiakkaiden liiketoimintaa aidosti eteenpäin.

Konsernin tavoitteena on yhtenäinen, asiakaskeskeinen yritys- ja johtamiskulttuuri, joka perustuu tiedolla johtamiseen. Millainen yritys- ja johtamiskulttuuri on nyt, miten sen tulee muuttua ja mitkä ovat suurimmat haasteet tavoitteeseen pääsemisessä?

– Dataa käytetään jo nyt merkittävässä määrin päätöksen teon tukena, ja esimerkiksi toimintojen automatisoinnissa ollaan hyvässä vauhdissa. Konsernissamme on käynnissä suuri analytiikkaprojekti, jossa kootaan eri puolilla konsernia tuotettava data yhteen ja helposti analysoitavaan ja hyödynnettävään muotoon. Tämä koskee yhtä lailla tuotannon koneiden internet IOT-tyyppistä tietoa, asiakkuuden ja asiakaskokemuksen kaikkia kohtaamispisteitä kuin liiketoiminnan kehitystä kuvaavia ja ennustavia analyysejä eri liiketoiminta-alueiltamme. Omasta analytiikkaprojektistamme koottavan kokemuksen jalostamme asiakkaidemme käyttöön. On selvää, että projektin kautta saatava tieto tulee kyseenalaistamaan tapojamme toimia, näyttämään selkeänä pitämiämme asioita uudessa, kenties aivan erilaisessa valossa. Se tulee haastamaan, mutta myös palkitsemaan. Johtamista kehitetään systemaattisesti strategian mukaiseen etenevään tavoitteelliseen johtamiseen ja tulevassa muutoksessa myös henkilöstöllämme tulee olemaan iso rooli ja henkilöstöhallinnon merkitys johtamisen tukena korostuu, kertoo Sallinen.

Strategianne mukaisesti tulevaisuudessa koko konsernin toimintaa ohjaa asiakkaan menestyminen. Mitä se tarkoittaa käytännössä, Raimo Puustinen?

– Palvelumme tulevat rakentumaan asiakkaan yksilölliseen tilanteeseen ja vastaamaan heidän uniikkeihin haasteisiinsa omassa toimiympäristössään. Sen sijaan, että pyrkisimme tarjoamaan samaa tuotetta eri asiakkaille, löydämme kullekin asiakkaalle optimaalisen ratkaisun juuri heidän tarpeeseensa. Kyse voi olla näkyvyyden, markkinoinnin tai vaikkapa tiedonhallinnan tarpeista. Ratkaisujen taustalla on aina datasta johdettua tietoa.

Kerrotte, että vastuullisuuden edelläkävijyys edesauttaa teitä strategisten tavoitteidenne saavuttamisessa. Kuinka se näkyy asiakkaillenne?

– Olemme nyt ja tulemme vastaisuudessakin olemaan vastuullisuudessa alamme edelläkävijä. Asiakkaan ei tarvitse tuote- tai ratkaisukohtaisesti vertailla toimijoita, vaan hän voi luottaa siihen, että olemme tehneet hänen puolestaan vastuulliset valinnat. Tämä koskee yhtä lailla esimerkiksi ympäristövastuuta kuin vaikkapa hankintaketjuamme. Ympäristövastuun osalta eräs tärkeimpiä mittareitamme on hiilijalanjälkemme, jota pienensimme näkyvyys- ja painoliiketoiminnassamme 2019−2020 välillä 16 prosentilla ja 2018−2019 välillä 20 prosentilla, kertoo Puustinen.