Dataskyddsbeskrivning

Dokumentet har skapats den 19 december 2023

 1. Personuppgiftsansvarig

PunaMusta Media Oyj
FO-nummer 0214720-9, samt de företag som tillhör samma koncern vid varje given tidpunkt. [nedan PunaMusta Media Oyj eller personuppgiftsansvarig]

Postadress PB 99, 80141 Joensuu
Besöksadress Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

 1. Kontaktinformation angående dataskyddsbeskrivningen

tietosuoja@punamustamedia.fi
Tfn 010 230 8000 (växel)

 1. Behandling av personuppgifter

PunaMusta Media Oyj behandlar personuppgifter för följande ändamål:
– hantering av kund- och intressentrelationer
– tillhandahållande och utveckling av produkter och tjänster
– marknadsföring, försäljning och kundkommunikation
– utveckling, analys och rapportering
– undersökningar

Vi spelar in kundsamtal för att utveckla kundservicen.

 1. Grunder för behandling av personuppgifter

PunaMusta Media Oyj behandlar personuppgifter baserat på samtycke, avtal, berättigat intresse eller för att fullgöra lagstadgade skyldigheter.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är underpunkterna i artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning:

 1. a) den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål,
 2. b) behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås,
 3. c) behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den Personuppgiftsansvarige, och
 4. f) behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt för användningsändamålet, med hänsyn till de lagringstider som krävs enligt lagstiftning såsom konsumentskyddslagen, bokföringslagen och lagen om förskottsuppbörd.

 1. Uppgiftsinnehåll i registren

De uppgifter som behandlas av PunaMusta Media Oyj är grundläggande uppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter samt direktmarknadsföringsalternativ och köp- och orderuppgifter, såsom orderhistorik, kundkommunikation i alla kanaler och uppgifter relaterade till användningen av digitala tjänster.

När det gäller företagsrepresentanter behandlas dessutom ytterligare uppgifter, såsom titel, befattning eller befattningsbeskrivning samt till exempel uppgifter om deltagande i evenemang som ordnas av Punamusta Media eller ett företag som tillhör samma koncern.

Därutöver kan uppgifter behandlas om kampanjer riktade till den person som är registrerad i personregistret, funktionaliteten hos dennes e-post, öppnande av e-postmeddelanden som skickas av PunaMusta Media Oyj och de företag som tillhör samma koncern och klickande på länkar, intresse- och profileringsinformation, till exempel om produkter eller tjänster av intresse för den registrerade, segmentinformation, uppgifter om kakor och användning och andra uppgifter.

 1. Källor från vilka personuppgifter inhämtas

PunaMusta Media Oyj samlar in personuppgifter direkt från kunder i början av kundrelationen och under kundrelationens varaktighet. Dessutom kan kunden uppdatera sina personuppgifter via digitala tjänster.

Personuppgifter och uppdateringar av dem inhämtas även från företag som tillhandahåller dem samt myndigheter och organisationer som tillhandahåller exempelvis person- och kredituppgifter och uppdateringstjänster. Personuppgifter samlas också in till exempel i samband med deltagande i tävlingar och automatisk marknadsföring och från externa uppgiftskällor. Dessutom samlas personuppgifter och uppdateringar av dem in från offentliga register och andra offentliga uppgiftskällor, såsom företagswebbplatser och kanaler i sociala medier samt från kollegor till företagsrepresentanter.

 1. Kakor

För att övervaka användningen av innehållet i tjänsterna kan så kallade kakor (”cookies”) överföras till användarens dator. Kakor används för att samla in information om hur och när tjänsterna används. Med hjälp av informationen vidareutvecklas tjänsterna i syfte att betjäna användaren bättre. . Användaren kan förhindra att andra kakor än de som är nödvändiga för att tjänsten ska fungera lagras på användarens dator, men i detta fall kan användaren inte fullt ut utnyttja de onlinetjänster som tillhandahålls av PunaMusta Media Oyj.

Med hjälp av kakor kan PunaMusta Media Oyj till exempel ta reda på om dess marknadsföringsmejl har öppnats och om användarna klickat på länkar i e-postmeddelanden. PunaMusta Media Oyj kan även använda kommersiella kakor för att rikta koncernens marknadsföring på externa webbplatser, till exempel basis av innehåll som användaren har sökt efter eller vilka sidor som har besökts. Dessa kakor överförs till användarens webbläsare av en tredje part som agerar som en partner till koncernen. Sociala mediers kakor används också för att rikta annonsering.

Med hjälp av kakor och liknande tekniker kan annonseringen riktas utifrån användarens intressen. Med hjälp av kakor kan systemet även identifiera om användaren har sett en annons tidigare, så att samma annonser inte visas för samma användare hela tiden. Dessutom är syftet att göra det möjligt att rikta innehåll till användare som de sannolikt är intresserade av, till exempel genom återannonsering (retargeting).

Användaren kan blockera riktad marknadsföring som baserar sig på webbläsaranvändning i samtyckesinställningarna för den personifierade tjänst som öppnas i webbläsaren. Efter blockeringen av reklaminriktning visas användaren fortfarande annonser, men de är inte innehållsmässigt riktade till användaren. Riktad reklam baserad på webbläsaranvändning måste blockeras separat för varje webbläsare som används av användaren.

Informationen som samlas in med hjälp av kakor identifierar inte enskilda användare. Mer information om användarinriktad annonsering finns på webbplatsen Your Online Choices .

 1. Eventuellt utlämnande av uppgifter

PunaMusta Media Oyj lämnar inte ut kunduppgifter till parter utanför koncernen, med undantag för lagstadgat utlämnande av uppgifter till myndigheter och i de fall som nämns i denna beskrivning. I brottmål kan PunaMusta Media Oyj lämna ut uppgifter till myndigheterna när myndigheten framför en motiverad begäran om detta. PunaMusta Media Oyj lämnar inte ut, säljer inte eller avslöjar på annat sätt dina personuppgifter till externa parter, om inte annat anges nedan.

Uppgifter kan delas med underleverantörer till PunaMusta Media Oyj och företag som tillhör samma koncern, till exempel för att tillhandahålla olika tjänster, distribuera tidningar och genomföra direktmarknadsföringskampanjer. Personuppgifter kan lämnas ut till tredje parter som utför tjänster för vår koncern (t.ex. kundservice, marknadsföring, mjukvarutjänster, undersökningar, evenemangsproduktion, inkasso), dvs. personuppgiftsbiträden. Tredje parter får endast använda informationen för att tillhandahålla relevanta tjänster till PunaMusta Media Oyj i enlighet med denna datskyddsbeskrivning och tillämplig lagstiftning.

De enskilda PunaMusta Media-företagen fungerar som en gemensam personuppgiftsansvarig med Facebook när de administrerar en sida på Facebook. Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter finns i Facebooks dataskyddsbeskrivning . Uppgifter samlas in till exempel om personers gillande av och besök på Facebook-sidor, publikationers synlighet och de demografiska profilerna för personer som har tagit del av publikationerna.

Om vi överför data utanför EU/EES-området säkerställer vi alltid att överföringen sker med hjälp av dataöverföringsmekanismer som är tillåtna enligt lagstiftningen, såsom EU:s modellavtalsklausuler.

 1. Principer för registerskydd

De informationssystem där registrets uppgifter lagras är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Uppgifterna behandlas endast av de anställda av PunaMusta Media Oyj eller de företag som tillhör samma koncern som har rätt att göra det på grund av sitt arbete. Användarna av registret har personliga användarnamn och lösenord.

Manuellt behandlade handlingar som innehåller uppgifter om registrerade förvaras i låsta rum så att obehöriga inte kommer åt dem.

Vid överföring av personuppgifter använder vi alltid en informationssäker metod.

 1. Rätt till insyn, rätt att radera uppgifter

Kunden har rätt att kontrollera och korrigera sina uppgifter i PunaMusta Media Oyj:s informationssystem genom att kontakta koncernens kundtjänst.

Registrerade personer har rätt att förbjuda PunaMusta Media Oyj att behandla uppgifter om dem för direktreklam samt marknads- och opinionsundersökningar.

I enlighet med dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att invända mot eller begära begränsning av behandlingen av sina uppgifter och att lämna in ett klagomål om behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Kunden har också rätt att begära radering av sina uppgifter om följande kriterier uppfylls:
– personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlades
– kunden återkallar sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen

Gällande lagstiftning eller andra officiella skäl kan förhindra att uppgifter raderas.

 1. Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen

PunaMusta Media Oyj ändrar dataskyddsbeskrivningen vid behov och särskilt när tjänster utvecklas. När dataskyddsbeskrivningen har ändrats finns det senaste ändringsdatumet överst i dataskyddsbeskrivningen.