PUNAMUSTA MEDIA OYJ:N EETTISET OHJEET 27.10.2021 ALKAEN

Asiakkaan menestyminen on PunaMusta Media -konsernin toiminnan keskiössä. Asiakaslupauksemme mukaisesti huolehdimme asiakkaan brändistä vastuullisesti. Ohjataksemme henkilöstöämme arvojen mukaisiin valintoihin joka päivä, olemme laatineet nämä eettiset ohjeet, joiden noudattamista edellytämme jokaiselta punamustamedialaiselta.

Odotamme, että myös liikekumppanimme ja sidosryhmämme jakavat kanssamme yhteisen arvomaailman ja ymmärryksen eettisiä ohjeitamme kohtaan.

Eettisten ohjeidemme perustana ovat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet sekä lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset. 

1. Työnantajavastuu, tasa-arvoisuus ja syrjinnän vastaisuus

Arvostamme kestäviä työsuhteita ja tuemme henkilöstömme jatkuvaa kehittymistä liiketoimintamme tarpeiden mukaisesti. Teemme työyhteisössämme työtä oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden eteen. Tuemme työelämässä tapahtuvaa syrjinnän poistamista ja huolehdimme kaikin tavoin, ettemme ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin. Edistämme ja kunnioitamme työyhteisömme monimuotoisuutta. Vaalimme yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.

Olemme jokainen yhdessä omalta osaltamme luomassa myönteistä, turvallista ja hyvinvointia tukevaa työympäristöä, jossa jokaista kunnioitetaan, arvostetaan ja annetaan mahdollisuus tehdä työnsä parhaan kykynsä mukaan. Teemme jokainen omalta osaltamme työtä työturvallisuuden ja työssä viihtymisen eteen. Emme hyväksy minkäänlaista ahdistelua tai häirintää. Odotamme asiallista ja ammattimaista käyttäytymistä ja viestintää sekä työpaikalla että edustustehtävissä, mutta myös vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa työnantajaa koskevissa asioissa.

2. Vastuullisuus veronmaksajana ja eettinen liiketoiminta

Olemme yhteiskuntavastuullinen yritys ja huomioimme päätöksissämme vastuumme ympäröivästä yhteiskunnasta. Ylläpidämme ja edistämme toimivia suhteita viranomaisiin ja muihin yritystoimintamme sidosryhmiin. Tuemme ja kunnioitamme yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissämme.

Harjoitamme liiketoimintaa rehellisesti ja aina lainsäädäntöä ja muita määräyksiä noudattaen. Varmistamme, että jokainen työntekijämme tuntee omaa työtään koskevat lait, määräykset ja keskeiset sopimukset. Kilpailemme reilusti emmekä tee sopimuksia kilpailun rajoittamisesta tai osallistu siihen pyrkivään toimintaan, kuten hintojen yhteissopimiseen, kartellien muodostamiseen tai markkina-aseman väärinkäyttöön. Suhtaudumme kilpailijoihimme arvostavasti ja asiallisesti. Emme hyväksy, emmekä osallistu kilpailijoiden julkisuuskuvan tahrimiseen.

Pyrimme pitkäaikaiseen ja antoisaan yhteistyöhön asiakkaidemme ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa, ja kohtelemme kaikkia sidosryhmiämme sopimuksia kunnioittaen. Valitsemme kumppanuudet ja sponsorointikohteet siten, että ne ovat arvojemme mukaisia, eivätkä johda eturistiriitoihin yrityksemme toiminnan suhteen.

Suojaamme ja käsittelemme asianmukaisesti yrityksen omia, asiakkaidemme ja muiden kumppaniemme liikesalaisuuksia ja henkilötietoja sekä muita luottamuksellisia tietoja. Käytämme työnantajan aineellista ja aineetonta omaisuutta liiketoimintaamme varten ja sitoudumme suojelemaan sitä vahingoilta, luvattomalta tai laittomalta käytöltä tai anastukselta. Toimimme avoimesti ja tasapuolisesti kaikessa yrityksen ja henkilöstön välisessä kaupankäynnissä, vuokraamisessa tai lainaamisessa ja huolehdimme, että toiminta kestää julkisen käsittelyn.

3. Ihmisoikeuksien noudattaminen ja korruption vastaisuus

Harjoitamme liiketoimintaa ihmis- ja työoikeuksia kunnioittaen. Tuemme kaikenlaisen pakkotyön ja lapsityövoiman käytön poistamista.

Toimimme kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta. Emme ota vastaan tai tarjoa taloudellista tai muuta etuutta, joka saattaisi vaikuttaa omaan tai yhteistyökumppaneidemme päätöksentekoon tai antaa vaikutelman tällaisesta vaikuttamisyrityksestä. Annettujen tai vastaanotettujen lahjojen tai vieraanvaraisuuden on oltava asianmukaista ja tavanomaista, sekä kestettävä julkinen arviointi.

4. Yhtiön viestinnän ja hallinnon toimintojen läpinäkyvyys

Noudatamme läpinäkyvää ja vastuullista toimintatapaa läpi yhtiön hallinnon. Konsernin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatamme Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

Huolehdimme siitä, että viestintämme on rehellistä, avointa, johdonmukaista, informatiivista ja ajantasaista. Noudatamme viestinnässä EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, markkinoiden väärinkäyttöasetusta, yhtiön hallinnointiperiaatteita, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, ESMA:n (European Securities and Markets Authority) ja Finanssivalvonnan ohjeita sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

5. Vastuullinen journalismi

Noudatamme riippumattoman ja sitoutumattoman laatujournalismin edustajana Journalistin ohjeita, Julkisen sanan neuvoston linjauksia ja toimitusten omia toimitustapaohjeita. Huolehdimme virheen välittömästä oikaisusta, kun havaitsemme sisällössämme asiavirheen tai meille siitä ilmoitetaan. Huolehdimme, että medioitamme kuluttavat voivat luottaa tuottamaamme sisältöön ja sen oikeellisuuteen.

Tuotamme medioissamme ainutlaatuisia paikallisia sisältöjä puolustaen sananvapautta ja moniarvoista yhteiskuntaa, emmekä hyväksy syrjintää, epätasa-arvoista kohtelua tai vihapuhetta. Toimimme tärkeinä, paikallisina tiedonvälittäjinä ja kestävän yhteiskunnan rakentajina. Tarjoamme lukijoillemme ja kuuntelijoillemme luotettavaa ja ajantasaista tietoa niin paperilla, verkossa kuin radioaalloilla. Yleisöosastojemme kautta lukijoillamme on mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja esittää oman näkemyksensä esillä olevista asioista.

6. Vastuu ympäristöstä

Olemme sitoutuneet välittömien ympäristövaikutustemme jatkuvaan ja systemaattiseen vähentämiseen suhteessa tuotantotoimintamme volyymiin. Ohjaamme aktiivisesti asiakkaitamme ympäristöystävällisiin valintoihin. Olemme arvoketjussamme aktiivinen ympäristöasioiden edistäjä, kartoitamme tavarantoimittajien, alihankkijoiden ja käyttämiemme palveluntarjoajien ympäristövastuuohjelmat ja suunnitelmat toimintansa ympäristökuorman pienentämiseksi, ja keskitämme hankintojamme ympäristövastuullisille toimijoille.