PunaMusta Median strategia vuoteen 2023 saakka

PunaMusta Median strategian ytimessä on asiakkaan menestymisen mahdollistaminen. Asiakkaiden menestys ohjaa konsernin jokapäiväistä tekemistä, jossa vastuullisuus on osa toimintaa kaikilla sektoreilla. Konserni kehittää sekä palveluita että organisaatiota toimintakulttuuriin, jossa yhdistyy datalla johtaminen, palveluiden helppous ja asiakaskokemuksen merkitys.

Saavuttaakseen kestävää kilpailuetua ja pidemmän aikavälin kannattavuutta PunaMusta Media on määritellyt seuraavat ratkaisevat voitot, jotka mahdollistavat strategian onnistumisen:

 • Tiedolla johtaminen – uusi organisaatiokulttuuri perustuu tiedolla johtamiseen. Analytiikka on osa konsernin kaikkia palveluita.
 • Ylivoimainen asiakaskokemus – konserni tarjoaa asiakkaille hypoteesi- ja datapohjaisia ratkaisuehdotuksia, jotka vievät asiakkaiden liiketoimintaa aidosti eteenpäin. Monikanavainen asiakaskokemus korostaa vastuullisuuden merkitystä.
 • Teknologian hyödyntäminen ja edelläkävijyys – sähköiset palvelut sulautuvat toisiinsa ja tuotannon ohjaamisessa hyödynnetään modernia teknologiaa.
 • Yhtenäinen yritys- ja johtamiskulttuuri – konsernin yrityskulttuuri on asiakaskeskeinen ja tiedolla johtamiseen perustuva. Koko konsernin toimintaa ohjaa asiakkaan menestyminen.
 • Markkinaosuuden merkittävä kasvattaminen – keskitymme asiakkuuksien kasvattamiseen vahvistamalla monikanavaista tarjontaamme. Kasvatamme erityisesti näkyvyys- ja digitaalisia palveluitamme. Vastuullisuuden edelläkävijyys edesauttaa tavoitteiden saavuttamista.

Strategian päätavoitteet ovat:

 • Digitaalisten ja näkyvyyspalveluiden liikevaihdon kasvu
 • Kannattavuuden parantaminen
 • Uusien kokonaisasiakkuuksien kasvattaminen

PunaMusta Media toteutti edellisen strategiajakson aikana merkittäviä muutoksia vahvistaen yritysjärjestelyjen kautta markkina-asemaansa näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa tuloskehityksen jäädessä kuitenkin odotettua heikommaksi. Maailmanlaajuinen koronapandemia nopeutti vuonna 2020 digitaalista murrosta ja sekä meidän että asiakkaidemme toimintaympäristö muuttui nopeasti. Olemme parhaillaan teknologisen kehityksen murroskohdassa, jossa nopea reagointi tuo kilpailukykyä.

Nopeiden toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta päivitimme strategiaamme uuteen suuntaan. Varmistaaksemme kestävän kilpailukyvyn tulevaisuudessa keskitymme entistä voimakkaammin teknologiseen kehitystyöhön, digitaalisen liiketoiminnan edistämiseen sekä asiakkuuksien kehittämiseen. Tulemme vauhdittamaan kasvua myös jatkossa kohdennetuilla yritysjärjestelyillä.

Päivitetyssä strategiassa asiakkaan tarpeet nousevat keskiöön ja samalla uudistamme myös koko konsernin johtamiskulttuurin. Vahva asemamme markkinoilla edesauttaa muutosta, joka vaatii paljon henkilöstöltä ja koko organisaatiolta. Lupaamme asiakkaillemme huolehtia vastuullisesti heidän brändeistään. Valitsemalla meidät asiakas tietää tekevänsä vastuullisen valinnan. Uskomme, että uudistettu strategiamme, jonka myötä pystymme tarjoamaan tiedon oikeasta monikanavaisesta sisällöstä sekä tarjoamaan sisällölle oikeat kattavat näkyvyyskanavat ja brändinhallintapalvelut, antaa mahdollisuudet konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin kannattavaan kasvuun.

Taloudelliset tavoitteet

PunaMusta Media hakee strategiajaksolla omistaja-arvon kasvattamista seuraavilla taloudellisilla tavoitteilla, jotka säilyvät ennallaan:

 • Liikevaihto: Liiketoiminnan kasvattaminen vuosittain.
 • Suhteellinen kannattavuus: Sijoitetun pääoman tuotto yli 8 %.
 • Vakavaraisuus: Omavaraisuusaste suurempi kuin 40 % ja nettovelan suhde käyttökatteeseen strategiajakson lopussa pienempi kuin 2,5.