PunaMusta Media Oyj strategia vuoteen 2021 saakka

PunaMusta Median strategian ydin pureutuu visioon vastuullisesta, menestyvästä ja yhteisöllisestä PunaMusta Mediasta, joka huomioi digiajan tuomat muutokset, tehokkaan toiminnan sekä vastuullisuuden yhtiön päätoimialoilla, medialiiketoiminnassa sekä näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa.

Digiajan megatrendit kaupungistuminen ja teknologioiden nopea kehitys ovat muokanneet sekä medialiiketoiminnan että näkyvyys- ja painoliiketoiminnan suuntaa: printtimainonta laskee edelleen ja digitaalinen mainonta kasvaa. Digitaalisuuden rooli korostuu entisestään, kun ansaintamallit ja rakenteet muuttuvat. Runsaan tarjonnan myötä kuluttajien valinnoissa nousevat esiin valmiiden ja helppojen ratkaisujen merkitys. Lisäksi erityisesti näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa vastuullisuus ja ekologisten ratkaisujen sekä kotimaisuuden arvostus lisääntyvät ilmastonmuutoskeskustelun myötä. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa konsolidoituminen tervehdyttää alan kehitystä.

Yhteisöllisyyden merkitys digiajassa vahvistuu. PunaMusta Median tahtotilana on luoda moniosaamiseen perustuva, kehittyvä yhteisö, joka tarjoaa kasvupaikkoja uusille osaajille, vahvistaa kotimaisen näkyvyys-, paino- ja media-alan kehittymistä sekä edistää suomalaisen design- ja teknologiaosaamisen jatkuvuutta toimialoillaan.

PunaMusta Median uusi strategia keskittyy operatiivisen tehokkuuden parantamiseen ja kasvuun, vahvaan markkina-asemaan sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon ja digipalvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeisiin vastuullisesti.

Strategian päätavoitteet ovat:

  • Ketterä ja luotettava kumppani asiakkailleen – moniosaamisen vahvistaminen ja uusien teknologioiden käyttöönotto, ratkaisukeskeisyys ja ainutlaatuinen järjestelmäosaaminen.
  • Kannattavuuden parantaminen – tehokkaat prosessit ja yksiköt, toimintojen keskittäminen, tavoitteellinen ja vastuullinen johtaminen ja toiminta.
  • Johtava markkina-asema – aktiivinen osallistuminen toimialajärjestelyihin ja asiakassuhteiden laajentaminen konsernitarjonnalla.

”PunaMusta Media on käynyt läpi merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana ja olemme vahvistaneet markkina-asemaamme aktiivisesti niin näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa kuin medialiiketoiminnassa aktiivisten yritysjärjestelyjen kautta. Tämä suunta jatkuu ja osallistumme edelleen toimialajärjestelyihin ja laajennamme asiakassuhteitamme konsernitarjontamme pohjalta.

Konkreettisina strategisina toimenpiteinä operatiivisen tehokkuuden parantamisessa erityisesti näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa panostamme tekoälyn ja automatisaation hyödyntämiseen sekä asiakaskokemuksen ja ratkaisumyynnin vahvaan kehittämiseen. Toimenpiteidemme avulla haluamme mahdollistaa asiakkaidemme menestyksen. Medialiiketoiminnassa olemme kannattavaa ja alueellisesti merkittävää toimintaa tekevä monimediatalo, joka tarjoaa ainutlaatuista paikallista sisältöä. Meillä on hyvä asema markkinoilla, sitoutuneet työntekijät sekä tiiviit asiakassuhteet ja uuden strategian myötä pystymme hyödyntämään tarjontaamme tavoitteiden saavuttamiseksi entistä paremmin”, sanoo PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen.

Taloudelliset tavoitteet

PunaMusta Media hakee strategiajaksolla omistaja-arvon kasvattamista seuraavilla taloudellisilla tavoitteilla:

  • Liikevaihto: Liiketoiminnan kasvattaminen vuosittain.
  • Suhteellinen kannattavuus: Sijoitetun pääoman tuotto yli 8 %.
  • Vakavaraisuus: Omavaraisuusaste suurempi kuin 40 % ja nettovelan suhde käyttökatteeseen strategiajakson lopussa pienempi kuin 2,5.