PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2019

PunaMusta Media Oyj julkistaa osavuotiskatsauksen sijaan tilikauden yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

HEINÄ-SYYSKUU 2019 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 41,6 % ja oli 25,8 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,1 (0,3) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli -2,0 (-0,2) miljoonaa euroa.
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa.

TAMMI-SYYSKUU 2019 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 31,8 % ja oli 77,5 miljoonaa euroa (58,8 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli 0,8 (0,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 2,0 (1,0) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,3 (2,1) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 44,7 % (54,2 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 2,8 % (1,9 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 3,2 % (1,4 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,12 (0,06) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 42,8 (25,8) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Konsernin liikevaihdon kasvu jatkui vahvana kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi painotoimialalla, jonka kasvussa näkyi viimeisen vuoden aikana tehdyt yritysostot. Mediamarkkinoiden yleinen lasku näkyi myös lehtitoimialan ulkoisessa liikevaihdossa, joka laski hieman kolmannella vuosineljänneksellä viime vuoden tasosta. Vuoden kolmannen kvartaalin liikevaihto on meille kausiluontoisesti heikoin. Painotoimialan odotettua heikommat myynnin volyymit ja yritysostojen myötä kasvaneet kustannukset näkyivät kesän aikana heikompana kannattavuutena. Kolmannen vuosineljänneksen tulos heikkenikin hieman edelliseen vuoteen nähden. Liiketoiminnan nettorahavirta heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä käyttöpääoman kasvun myötä.

Hankimme kolmannen vuosineljänneksen alussa Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Odotamme hankinnan vahvistavan asemaamme ja parantavan kilpailukykyämme painotoimialalla. Tehty hankinta tuo meille uusia digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin. Lisäksi käynnistimme painotoimialalla kolmannella vuosineljänneksellä yhteistoimintaneuvottelut, jotka tähtäävät pienpainamisen liiketoiminnan tuotannon optimointiin ja kannattavuuden turvaamiseen pidemmällä aikavälillä. Uskomme käynnissä olevien ja viime vuonna päätettyjen tehostamistoimenpiteiden sekä yrityskauppojen synergioiden näkyvän tulosparannuksena sekä viimeisen kvartaalin että ensi vuoden aikana.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 31,8 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 18,7 miljoonaa euroa ja oli 77,5 miljoonaa euroa (58,8 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa kasvatti viimeisen vuoden aikana tehdyt painotoimialan yritysostot, joiden vaikutus liikevaihtoon oli noin 22,1 miljoonaa euroa.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 41,6 % 25,8 miljoonaan euroon (18,2 miljoonaa euroa) edellisvuoden vastaavaan jaksoon nähden.

Konsernin tammi-syyskuun liiketulos pysyi edellisvuoden tasolla. Katsauskauden liiketulos oli 0,8 (0,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 2,0 (1,0) miljoonaa euroa.

Konsernin kolmannen neljänneksen liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 0,3 miljoonaa euroa (0,2) miljoonaa euroa.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot ja –kulut esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli 0,3 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella 1,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,3 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

LEHTITOIMIALA

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 30.9.2019 oli 16,1 miljoonaa euroa (16,0 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Lehtitoimialan liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 1,1 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 4,1 % ollen 4,9 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa). Lehtitoimialan kolmannen neljänneksen liiketulos laski 0,3 miljoonaan euroon (0,4 miljoonaa euroa).

PAINOTOIMIALA

Painotoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 30.9.2019 oli 61,4 miljoonaa euroa (42,7 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Liikevaihdon kasvusta noin 22,1 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Liiketulos jäi tappiolliseksi ollen -0,6 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Painotoimialan kolmannen neljänneksen ulkoinen liikevaihto kasvoi 59,8 % (7,8 miljoonaa euroa) ollen 20,9 miljoonaa euroa (13,1 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus kolmannen neljänneksen liikevaihdon kasvuun oli noin 8,2 miljoonaa euroa. Painotoimialan kolmannen neljänneksen liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa).

PunaMusta Media Oyj osti Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan heinäkuussa. Osakkeiden lopullinen hankintamenoallokaatio täsmentyy vuoden 2019 tilinpäätökseen.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 30.9.2019 ennakkomaksuineen olivat 11,2 miljoonaa euroa eli 14,5 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 5,9 miljoonaa euroa eli 10,0 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävin investointi oli Hämeen Kirjapaino Oy:n osakekannan hankinta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 5,3 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -8,6 miljoonaa euroa (-5,7 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -0,9 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 1,4 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli -2,0 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -7,3 miljoonaa euroa (-2,8 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta 7,8 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 0,6 miljoonaa euroa.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli syyskuun lopussa 15,9 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 13,3 miljoonaa euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 30.9.2019 oli 42,8 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 25,8 miljoonaa euroa). IFRS 16-standardin käyttöönotto kasvatti korollisen vieraan pääoman määrää 6,0 miljoonaa euroa.  Vertailuluku ei sisällä IFRS 16-standardin vaikutusta koska konserni ei sovella standardia takautuvasti. Konsernin omavaraisuusaste oli 44,7 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 54,2 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 655 vakituista henkilöä (534 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2019

Lehti- ja painotoimialojen näkymät ovat pysyneet epävarmoina. Mainonnan hienoinen kasvu kanavoituu pääosin muihin mainoskanaviin kuin sanomalehtimainontaan. Painoalalla vuosia laskenut kokonaisvolyymi ei ole kääntynyt kasvuun. Edellä mainitut tekijät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista.

Vuosina 2018 ja 2019 tehtyjen yrityshankintojen ansiosta konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan. Konsernin liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2018 liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 25. päivänä lokakuuta 2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus


Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018).