Hallinnointiperiaatteet

PunaMusta Media Oyj (”yhtiö”) on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiön yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä. Lisäksi PunaMusta Media Oyj noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta ja 1.1.2020 päivitettyä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.

Listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Yhtiön hallinnointiperiaatteet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/hallinnointiperiaatteet.

Poikkeamat suosituksista

Yhtiö poikkeaa seuraavista hallinnointikoodin suosituksista:

Suositus 10: Riippumattomien jäsenten määrä

Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä on kolme. Yhtiön hallinto ja hallituksen kokoonpano perustuvat vahvaan omistajaohjaukseen, joten yhtiön hallitus koostuu suurelta osin pääomistajista. Hallituksen jäsenet edustavat kattavasti osakkeenomistajia.

Suositukset 14, 15, 16, 17, 18 ja 19: Valiokunnat

PunaMusta Media Oyj:ssä ei ole perustettu erillisiä valiokuntia. Yhtiön konsernirakenne ja koko huomioon ottaen yhtiön hallitus ei pidä valiokuntia tarpeellisina.

Selvitykset 1.3.2024

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta

Tiedonantopolitiikka

Palkitsemisraportti