Korjaus: PunaMusta Media -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 18.8.2023 KLO 16.35

Tämä on korjaus PunaMusta Media -konsernin 18.8.2023 klo 15.30 julkistamaan pörssitiedotteeseen, jolla julkistettiin konsernin puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2023. Tiedotteen taulukko-osion kohdassa ”KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 4-6/2023” ilmoitettu liikevoitto -2,0 oli virheellinen. Oikea liikevoitto kaudelta 4–6/2023 on -0,8. Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.

LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS EDELLISEN VUODEN TASOLLA Q2:LLA

HUHTI-KESÄKUU 2023 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto pysyi vertailukauteen nähden ennallaan ja oli 34,3 miljoonaa euroa (34,3 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 1,5 (1,6) miljoonaa euroa

– Liiketulos oli -0,8 (-0,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -2,3 (-0,5) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,4 (0,4) miljoonaa euroa.

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,17 (-0,03) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2023 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 9,7 % ja oli 68,7 miljoonaa euroa (62,6 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 3,8 (3,5) miljoonaa euroa

– Liiketulos oli -0,8 (-0,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,9 (-1,8) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 12,0 (3,9) miljoonaa euroa.

– Omavaraisuusaste oli 33,1 % (37,6 %).

– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -0,7 % (-3,1 %).

– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -4,2 % (-3,2 %).

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,14 (-0,12) euroa.

– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 49,2 (46,6) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARTTU SALLINEN

Yleinen taloudellinen tilanne säilyi vuoden toisella kvartaalilla epävarmana, ja tämä näkyi myös konsernin toimintaympäristössä. Kantar Media Finlandin mukaan mediamainontaan käytettävät euromäärät edellisen vuoden ajankohtaan nähden laskivat huhtikuussa 6,3 %, toukokuussa 6,3 % ja kesäkuussa 5,3 %. Voimakkainta lasku oli edelleen painetuissa lehdissä. Pitkittynyt korkealla pysyvä inflaatio ja korkotasojen nousu ovat heikentäneet yritysten taloudellista asemaa, mikä näkyy myös pienentyneinä markkinointi-investointeina ja sitä kautta heikentää konsernin palveluiden kysyntää.

Konsernin liikevaihdon kasvu hidastui, ja liikevaihto pysyi ennallaan vertailukauteen nähden ollen 34,3 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan liikevaihto laski mediamyynnin heikentyneen kysynnän painamana 0,5 miljoonaa euroa 4,5 miljoonaan euroon. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,5 miljoonaa euroa 29,8 miljoonaan euroon. Strategian mukaisesti kasvua tuli näkyvyyspalveluista 0,5 miljoonaa euroa ja digitaalisista palveluista 1,2 miljoonaa, kun samanaikaisesti inflaatiovaikutuksen heiketessä ja kysynnän laskiessa painopalveluiden liikevaihto laski 1,3 miljoonaa euroa. Jatkoimme yritysjärjestelyjen tukeman kasvustrategian toteuttamista ja vahvistimme merkittävästi digitaalisten palveluiden kasvua hankkimalla toukokuun lopussa digitaalisiin ratkaisuihin ja palveluihin erikoistuneen Exove Oy:n koko osakekannan. Tehty kauppa vahvistaa konsernin asemaa asiakkaiden brändiarvon kasvattajana ja mahdollistaa entistä kokonaisvaltaisemman palveluvalikoiman markkinointiprosessin kaikkiin vaiheisiin. Kuluvan ja viime tilikauden aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen vaikutus näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

Palvelumyynnin kasvu johti myyntikatteen selkeään paranemiseen 32,4 prosenttiin (27,5 %). Myyntikatteen hyvästä kehityksestä huolimatta liiketulos heikentyi hieman kiinteiden kulujen kasvun myötä ja liikevaihdon jäädessä odotettua heikommaksi. Liiketulos jäi tappiolliseksi ollen -0,8 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan liiketulos heikkeni 0,2 miljoonaa euroa ollen 0,1 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos parani 0,1 miljoonaa euroa ollen kuitenkin 0,6 miljoonaa euroa tappiollinen. Konsernin kilpailukyvyn parantamiseksi ja nopeasti muuttuvaan markkinatilanteeseen vastaamiseksi molemmissa liiketoiminnoissa käytiin muutosneuvottelut, joilla haetaan vuoden 2024 aikana noin 2,0 miljoonan euron säästöjä. Muutosneuvotteluista johtuviin uudelleenjärjestelyihin liittyen vuoden toiselle vuosineljännekselle kirjattiin noin 0,2 miljoonan euron kustannusvaraus. Kiinnitimme vuoden toisella neljänneksellä erityistä huomiota liiketoiminnan nettorahavirtaan, joka paranikin merkittävästi käyttöpääoman vapautumisen ja arvopapereiden myynnin vaikutuksesta 7,4 miljoonaan euroon (0,4 miljoonaa euroa).

Exove-kaupan myötä digitaaliset palvelut kasvavat jatkossa merkittävästi suuremmaksi ja pystymme tuottamaan asiakkaille enemmän lisäarvoa laajempien palvelukokonaisuuksien kautta. Digitaalisten palveluiden kasvun myötä selkeytimme konsernin toiminta- ja johtamismallia heinäkuun 2023 alusta alkaen ja jatkossa neljää liiketoimintasegmenttiä johdetaan erillisinä kokonaisuuksina. Samanaikaisesti jatkamme systemaattista työtämme kannattavuuden parantamisen eteen ja edistämme strategiamme mukaisesti kokonaisasiakkuuksien kasvua. Uskomme näiden toimenpiteiden ja aiempien strategisten investointien tuovan lähiaikojen epävarmoista näkyvistä huolimatta positiivista tuloskehitystä tulevaisuudessa.

TALOUDELLINEN KEHITYS HUHTI-KESÄKUUSSA

Konsernin liikevaihto pysyi ennallaan edellisvuoteen nähden ja oli 34,3 miljoonaa euroa (34,3 miljoonaa euroa). Konsernin liiketulos heikkeni ollen -0,8 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Liiketulosta heikensi liikevaihdon kasvua voimakkaammin kasvaneet henkilöstökustannukset. Arvopaperikaupan nettotulos vuoden toisella kvartaalilla oli -1,0 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,5 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli -2,3 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski vuoden toisella vuosineljänneksellä 9,2 % ollen 4,5 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa). Myös medialiiketoiminnan liiketulos heikkeni ollen 0,1 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto parani hieman vertailuvuoden tasosta ollen 29,8 miljoonaa euroa (29,3 miljoonaa euroa). Tehtyjen yritysostojen vaikutus näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihtoon oli noin 1,2 miljoonaa euroa. Painopalveluiden liikevaihto laski heikentyneen kysynnän myötä 5,5 prosenttia 21,7 miljoonaan euroon (22,9 miljoonaa euroa). Strategian mukaisesti kasvu jatkui näkyvyyspalveluissa ja muissa palveluissa. Näkyvyyspalvelut kasvoivat 10,3 % 5,6 miljoonaan euroon (5,1 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvusta noin 0,6 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Muissa palveluissa liikevaihto kasvoi digitaalisten palveluiden vetämänä 94,0 % 2,5 miljoonaan euroon (1,3 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus muiden palveluiden kasvuun oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos parani jääden kuitenkin tappiolliseksi. Liiketulos vuoden toisella neljänneksellä oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-KESÄKUUSSA

Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 9,7 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 6,1 miljoonaa euroa ja oli 68,7 miljoonaa euroa (62,6 miljoonaa euroa). Yritysjärjestelyjen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 4,1 miljoonaa euroa.

Konsernin tammi-kesäkuun liiketulos pysyi ennallaan edellisvuoteen nähden. Katsauskauden liiketulos oli -0,8 (-0,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,9 (-1,8) miljoonaa euroa.

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto pieneni 4,0 prosenttia (0,4 miljoonaa euroa) ollen 9,3 miljoonaa euroa (9,6 miljoonaa euroa). Medialiiketoiminnan liiketulos heikkeni 0,3 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,5 miljoonaa euroa.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 12,3 % (6,5 miljoonaa euroa) ollen 59,4 miljoonaa euroa (52,9 miljoonaa euroa). Tehtyjen yritysostojen vaikutus näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun oli noin 4,1 miljoonaa euroa. Painopalveluiden liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia 44,4 miljoonaan euroon (42,4 miljoonaa euroa). Näkyvyyspalvelut kasvoivat 10,6 miljoonaan euroon (8,0 miljoonaa euroa). Kasvusta noin 2,4 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Muissa palveluissa liikevaihto kasvoi 80,4 % 4,5 miljoonaan euroon (2,5 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus muiden palveluiden kasvuun oli noin 1,6 miljoonaa euroa. Liiketulos vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -0,5 miljoonaa euroa kun se vuotta aiemmin oli -0,9 miljoonaa euroa.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja –kulut” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -1,0 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin olivat -0,9 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella -0,1 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,9 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa).

Konsernin tulos katsauskaudella oli -1,6 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa).

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,14 euroa (-0,12 euroa).

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit katsauskaudella ennakkomaksuineen olivat 3,4 miljoonaa euroa eli 5,0 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 4,6 miljoonaa euroa eli 7,3 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävin investointi oli Exove Oy:n koko osakekannan hankinta.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta parani katsauskaudella edellisestä vuodesta ollen 12,0 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 6,5 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -3,9 miljoonaa euroa (-4,5 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -5,7 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta toisella vuosineljänneksellä oli 7,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -2,5 miljoonaa euroa (-3,8 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -2,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan nettorahavirtaa paransi etenkin käyttöpääoman vapautuminen. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 4,2 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 10,5 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 15,9 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,27 %), eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. PunaMusta Media Oyj:n osuus äänivallasta on 2,4 %. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 8,6 miljoonaa euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 49,2 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 46,6 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 4,1 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 33,1 prosenttia (edellisenä vuonna 37,6 prosenttia).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 756 henkilöä (653 henkilöä). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 811 henkilöä (700 henkilöä vuotta aiemmin).

Konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 23,1 miljoonaa euroa eli 33,6 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 20,0 miljoonaa euroa eli 32,0 prosenttia liikevaihdosta).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan riskejä ovat kiihtyneen inflaation vaikutus reaalitalouteen sekä sen myötä konsernin kaikkien palveluiden kysyntään. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen kiihdyttämä hybridisodankäynti koko läntistä maailmaa vastaan on suuri epävarmuustekijä samoin kuin konsernin toimialoja sääntelevän poliittisen päätöksenteon ennakoimattomuus ja Suomen työmarkkinoiden epävakaus.

Konsernin painopalveluiden näkymiä huonontaa erityisesti paperin ja energian suuri hinnannousu vuoden 2022 aikana. Tämä vaikuttaa myös medialiiketoimintaan, jonka näkymiä huonontavat erityisesti sanomalehtipaperin sekä painetun lehden jakelun hintojen voimakkaat kallistumiset vuoden 2022 aikana.

Muut merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden pysyvään kysynnän laskuun ja edelleen niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Tuonnin jatkuminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa.

Vientiin liittyvät riskit ovat vähäiset. Vientiriskeistä suurimmat ovat pohjoismaiden viennin valuuttakurssimuutokset.

Merkittävien riskien joukkoon ovat nousseet myös kyberriskit sekä tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat loukkaukset.

Medialiiketoiminnassa mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehtimainonnan määrä heijastelee yleistä talouskehitystä, yritysten luottamusta tulevaan, valtakunnallisia mainostrendejä sekä lehden ilmestymisalueen taloudellista vireyttä.

Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos ja siinä viime vuosina tapahtuneen murroksen vauhdittuminen entisestään sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja jakelukustannusten kohoaminen. Medialiiketoiminnassa lehden jakelupalvelut ostetaan pääsääntöisesti Posti Oy:ltä.

Konsernilla on sekä pitkä- että lyhytaikaista rahoituslainaa. Pitkäaikaiset lainat sisältävät kovenanttiehtoja, jotka liiketoiminnan kannalta epäsuotuisissa olosuhteissa voivat edellyttää uusia rahoitusneuvotteluita pankkien kanssa. Yhtiöllä on riittävät luottolimiitit vastaamaan mahdollisiin kysynnän kausivaihteluihin.

Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konsernilla on käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimiseksi. Konsernilla ei ole olennaista luottoriskiä epävarmojen myyntisaamisten suhteen.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle korkoriskille. Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

YMPÄRISTÖASIAT JA VASTUULLISUUS

PunaMusta Media -konsernin vastuullisuuden kulmakiviä ovat työnantajavastuu, vastuullisuus veronmaksajana, tasa-arvoisuus ja ihmisoikeuksien noudattaminen, hallintomme toimintojen läpinäkyvyys ja eettisyys, vastuullinen journalismi sekä vastuu ympäristöstä.

Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat omilla vastuualueillaan esiintyvien riskien kartoittamisesta ja hallinnasta. Lisäksi konsernille on muodostettu vastuullisuusjohtoryhmä, johon on kerätty edustus eri liiketoiminnoistamme. Vastuullisuusjohtoryhmän toiminnalla varmistetaan, että vastuullisuuteen ja sen kehittämiseen sitoudutaan koko konsernissa.

Strategian mukaisesti konsernista pyritään luomaan moniosaamiseen perustuva, kehittyvä yhteisö, joka tarjoaa kasvupaikkoja uusille osaajille. Arvostamme kestäviä työsuhteita ja tuemme henkilöstömme jatkuvaa kehittymistä liiketoimintamme tarpeiden mukaisesti. Tässä onnistumiseksi on laadittu henkilöstöstrategia, jonka toteutuminen varmistetaan vuosittain laadittavalla henkilöstöhallinnon toimintasuunnitelmalla.

Eettisten ohjeidemme perustana ovat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet sekä lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset. Edellytämme eettisten ohjeiden noudattamista henkilöstöltämme kuten myös muilta sidosryhmiltämme. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa toiminnassamme, ja huolehdimme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksien noudattamisesta. Syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua ei hyväksytä missään muodossa ja vastuullinen tapa toimia kulkee läpi yhtiön. Raportoimme vuosittain sitoumuksestamme ja siitä, millaisin toimin edistämme edelleen YK:n Global Compact -periaatteiden ja tavoitteiden toteutumista.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tieteeseen perustuvat tavoitteet (Science Based Targets) ovat konsernimme päästövähennystavoitteiden perusta tulevaisuudessa. Joulukuussa 2021 konsernin johtoryhmä päätti yksimielisesti sitoutua tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamiseen, ja sitoumus allekirjoitettiin 28.2.2022. Sitoumus auttaa meitä vastuullisuusvisiomme, konsernin hiilinegatiivisuuden, saavuttamisessa vuoden 2029 loppuun mennessä. Olemme käynnistäneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten päästötavoitteiden asettamiseen tähtäävän työn. Päästöjemme lähtötasovuodeksi olemme valinneet vuoden 2022, joka poikkeusolosuhteistaan huolimatta oli liiketoiminnan volyymien osalta normaalimpi kuin sitä edeltäneet pandemiavuodet.

Painotoimintamme hiilijalanjälki on menneinä vuosina laskettu GHG-protokollan mukaisesti, minkä takia vuonna 2022 teimme Gap-analyysin GHG-protokollaan ja SBTi-standardin osin tarkempien laskentavaatimusten välillä. SBTi-standardin mukainen hiilijalanjäljen laskenta on käynnistetty myös yrityskauppojen kautta konserniimme tulleissa yksiköissä, eli niissä konserniyhtiöissämme, joissa sitä ei aiemmin ole tehty. Ilmastotavoitteemme jätetään YK:n alaisen järjestön hyväksyttäviksi vuoden 2023 aikana.

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Yhtiön laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001-standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten kehitämme jatkuvasti ympäristö- ja laatuasioita. Suuri osa asiakaskunnastamme on erittäin kiinnostuneita näistä asioista.

Konsernissa arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia ja merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain kehitysohjelmia.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa sanoma- ja aikakausilehtien sekä mainospainotuotteiden tuotannon. PunaMustalla on myös puukuidun alkuperästä ja sen hallintaketjuista kertovat FSC- ja PEFC-sertifioinnit. FSC- tai PEFC-merkityn tuotteen valmistamiseen käytetty puuraaka-aine on peräisin kestävällä periaatteella hoidetuista – sertifioiduista metsistä. Suomen talouskäytössä olevista metsistä n. 90 % on PEFC-sertifioitu ja noin 10 % FSC-sertifioitu. Osa metsistä on sertifioitu kummallakin metsäsertifikaatilla. Maailman metsistä vain noin 10 % on sertifioituja. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöillä on Avainlippu-merkin käyttöoikeus, merkki kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Konsernin koko painotuotannon hiilijalanjälki on laskettu sertifioidulla Climate Calc -menettelyllä. Tämä mahdollistaa myös yksittäisten painotuotteiden hiilijalanjäljen laskennan ja siten hiilineutraalien painotuotteiden tarjoamisen asiakkaille. Konserni on asettanut tavoitteet ja tehnyt toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. PunaMusta Media -konsernin ympäristövastuun päätavoitteena on olla hiilinegatiivinen konserni vuonna 2029.

Lisää vastuullisuustietoa on luettavissa vuosikertomuksen yhteydessä erillisenä julkaistavassa muun kuin taloudellisen tiedon raportissa.

EU:N TAKSONOMIA-ASETUKSEN MUKAISET TIEDOT

Euroopan Unioni on antanut kesäkuussa 2020 taksonomia-asetuksen. Taksonomia-asetus muodostaa perustan EU-taksonomialle ja on osa EU:n kestävän rahoituksen pakettia. EU-taksonomia, eli yhtenäinen kestävyyskriteeristö vihreiden investointien edistämiseksi, on luokitusjärjestelmä, joka muodostaa luettelon ympäristön kannalta kestävästä taloudellisesta toiminnasta. Taksonomia-asetuksessa ympäristöllinen kestävyys rakentuu kuuden ympäristötavoitteen varaan, joita ovat: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Ympäristöllisesti kestäväksi, taksonomian mukaiseksi toiminnaksi luokitellaan sellainen toiminta, joka edistää merkittävästi ainakin yhden yllä luetellun tavoitteen toteuttamista eikä aiheuta merkittävää haittaa muille tavoitteille tai riko esimerkiksi ihmisoikeuksia.

Taksonomia-asetus velvoittaa konsernia julkaisemaan tiedot taksonomiakelpoisten liiketoimintojen osuudesta liikevaihdosta, investoinneista ja operatiivisista kuluista. Toiminto raportoidaan, mikäli se on säädöksen piirissä.

Taksonomiaan on sen ensimmäisessä vaiheessa valittu sektorit ja toiminnot, joilla on suurin potentiaali vaikuttaa suuresti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen. Konserni on suorittanut tarkastelun liiketoimintojen osalta. Tarkastelun pohjalta konsernin tulkinta on se, ettei mikään sen liiketoiminnoista ole tällä hetkellä raportoitavien taksonomiatoimialojen piirissä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia liiketapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Venäjän hyökkäyssodan pitkittyminen luo yleiseen markkinatilanteeseen ja talousnäkymiin edelleen epävarmuutta. Markkinoiden ennustettavuus on säilynyt heikkona ja kausivaihtelut ovat olleet suuria. Inflaatio on säilynyt edelleen korkeahkolla tasolla, ja tämä heikentää sekä kuluttajien että yritysten taloudellista asemaa, mikä näkyy heikentyneenä kysyntänä sekä pidentää myös strategisten hankintojen päätösaikaa.

Konsernin painoliiketoiminnan loppuvuoden kysynnän odotetaan laskevan vuoden 2022 tasosta. Näkyvyysliiketoiminnan ja digitaalisen liiketoiminnan kysynnän odotetaan olevan vuoden 2022 loppuvuoden tasolla. Liiketoimintoihin tehtyjen investointien, panostusten kokonaisvaltaisiin palveluihin ja toteutettujen rakennemuutosten uskotaan näkyvän positiivisesti vuoden 2023 tuloskehityksessä. Kohonneet henkilöstökustannukset hidastavat kuitenkin tuloskehitystä.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon odotetaan laskevan hieman vuoden 2022 tasosta. Mediamyynnin odotetaan jäävän vuotta 2022 alhaisemmalle tasolle yleisen printtimainonnan laskun myötä. Tilaustulojen odotetaan jäävän vuotta 2022 alhaisemmalle tasolle, vaikka myös tilaustuloissa digitilausten kasvu kompensoi printtitilausten laskua. Mediamyyntiä tukee monikanavainen palveluportfolio, joka mahdollistaa laajemman arvonluonnin asiakkuuksille.

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä mainos- ja tilausmyyntitulojen ennustamista. Molempien liiketoimintojen näkymät perustuvat oletukseen, että yleisen taloudellisen tilanteen kehitys ei enää olennaisesti heikennä konsernin palveluiden kysyntää.

TULOSOHJEISTUS

Konserni pitää näkymänsä ennallaan. Konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasoista. Vuonna 2022 liikevaihto oli 133,5 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

PunaMusta Media ‑konsernin emoyhtiö on PunaMusta Media Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

PunaMusta Media Oyj:n segmenttiraportointi muuttuu 1.7.2023 alkaen.

30.6.2023 saakka konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin seuraavasti:

Konsernin medialiiketoiminnan muodostavat Sanomalehti Karjalainen Oy, PunaMusta Paikallismediat Oy ja Karjalan Heili -kaupunkimediaa kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentää Karjalainen Syke -radiokanava, joka on osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Medialiiketoimintaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvat PunaMusta Oy, Forssan Kirjapaino Oy, PunaMusta Direct Oy, PunaMusta Coloro Oy, Pixmill Estonia Oü, PunaMusta Profilight Oy, Gredi Oy, RockOn Oy sekä tilikauden 2023 hankitut Exove Oy sekä Exove Oü. Näkyvyys- ja painoliiketoimintaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

1.7. alkaen konserni jakautuu neljään toimialaan eli toimintasegmenttiin, kun nykyinen paino- ja näkyvyysliiketoiminta jaetaan kolmeen uuteen segmenttiin medialiiketoiminnan säilyessä omana segmenttinä. PunaMusta Media Oyj:n uudet segmentit ovat seuraavat:

  • Painoliiketoiminta
  • Näkyvyysliiketoiminta
  • Digitaalinen liiketoiminta
  • Medialiiketoiminta

Konsernin painoliiketoimintaan kuuluvat PunaMusta Oy, Forssan Kirjapaino Oy ja PunaMusta Direct Oy. Painoliiketoimintaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Konsernin näkyvyysliiketoimintaan kuuluvat PunaMusta Coloro Oy, Pixmill Estonia Oü sekä PunaMusta Profilight Oy. Näkyvyysliiketoimintaa johtaa liiketoimintajohtaja Sampsa Lilja.

Konsernin digitaaliseen liiketoimintaan kuuluvat Gredi Oy, RockOn Oy sekä tilikauden 2023 hankitut Exove Oy sekä Exove Oü. Digitaalista liiketoimintaa johtaa liiketoimintajohtaja Lars Oehlandt.

Konsernin medialiiketoiminnan muodostavat Sanomalehti Karjalainen Oy, PunaMusta Paikallismediat Oy ja Karjalan Heili -kaupunkimediaa kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentää Karjalainen Syke -radiokanava, joka on osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Medialiiketoimintaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Harri Suutari, varapuheenjohtajana Reetta Laakkonen ja varsinaisina jäseninä Hannu Laakkonen, Merja Laakkonen, Ilkka Hietala, Heikki Länsisyrjä ja Juha Mäkihonko.

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana toimii Arttu Sallinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilikauden aikana tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

PunaMusta Media Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.punamustamedia.fi kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

PunaMusta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. PunaMusta Media Oyj kuuluu Kulutuspalvelut –toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PUMU.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl. Osakkeen kaupankäyntikurssi katsauskauden lopussa oli 3,78 euroa, osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 47,3 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 42 521 kappaletta eli noin 0,34 % osakemäärästä.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

PunaMusta Media Oyj:n hallitus päätti 3.3.2023 hyväksyä uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmä mukailee aiempaa käytössä ollutta kannustinjärjestelmää ja sillä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2022–31.1.2025, 1.2.2023–31.1.2026 ja 1.2.2024–31.1.2027. Aiemmasta palkitsemisjärjestelmästä on voimassa vielä yksi jakso 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 1.2.2023—31.1.2026 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2023—2026 jaetaan yhteensä 155 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 4,61 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2022–31.1.2023. Osakeyksikön loppuarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2025–31.1.2026.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ,

TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKUU 2023

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2022 tilinpäätöksessä, ja lisäksi vuonna 2023 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2022 esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Tilikaudella 2023 konserni ei ole ottanut käyttöön uusia IFRS -standardeja.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
(miljoonaa euroa) 2023 2022 MEUR 2023 2022 MEUR 2022
Liikevaihto 34,3 34,3 0,0 68,7 62,6 6,1 133,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6 -0,1 1,4 1,4 0,0 2,7
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos -0,7 -0,3 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,1 0,0 0,4 0,2 0,2 0,7
Materiaalit ja palvelut -15,2 -17,2 2,0 -32,0 -30,7 -1,3 -67,6
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -12,2 -10,6 -1,6 -23,1 -20 -3,1 -40,7
Poistot -2,3 -2,2 -0,1 -4,6 -4,3 -0,3 -9,2
Liiketoiminnan muut kulut -5,4 -5,4 0,0 -11,5 -9,9 -1,6 -22,6
Liikevoitto -0,8 -0,7 -1,3 -0,8 -0,8 0,0 -3,1
Arvopaperikaupan nettotulos -1,0 -0,4 -0,6 -0,1 -1,3 1,2 -2,8
Muut rahoitustuotot ja –kulut -0,5 0,6 -1,1 -0,9 0,4 -1,3 -0,3
Voitto ennen veroja -2,3 -0,5 -1,8 -1,9 -1,8 -0,1 -6,1
Tuloverot 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 -0,2 0,9
Tilikauden voitto -2,0 -0,3 -1,7 -1,6 -1,4 -0,2 -5,3
Tilikauden tulos yhteensä -2,0 -0,3 -1,7 -1,6 -1,4 -0,2 -5,3
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos -2,0 -0,3 -1,7 -1,6 -1,4 -0,2 -5,3
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -2,1 -0,3 -1,8 -1,7 -1,5 -0,2 -5,4
Määräysvallattomille
omistajille 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) -0,17 -0,03 -0,14 -0,14 -0,12 -0,02 -0,43
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.
Muutos
KONSERNIN TASE 6/2023 6/2022 MEUR 12/2022
(miljoonaa euroa)
Jatkuvat toiminnot
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 46,1 47,3 -1,2 47,4
Aineettomat hyödykkeet 22,4 16,8 5,6 21
Sijoituskiinteistöt 0,0 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset 0,5 0,5 0,0 0,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 3,4 1,7 1,7 2,2
Käyttöoikeusomaisuuserä 5,2 4,0 1,2 4,3
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 5,1 8,3 -3,2 6,4
Saamiset 16,2 18,5 -2,3 20,2
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 10,5 15,9 -5,4 14,1
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 0,2 0,1 0,1 0,2
Rahavarat 4,1 2,1 2,0 1,7
VARAT YHTEENSÄ 113,7 115,1 118,1
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 36,2 41,7 -5,5 37,9
Määräysvallattomat omistajat 0,4 0,3 0,1 0,4
Oma pääoma yhteensä 36,6 42 -5,4 38,3
Pakolliset varaukset 0,0 0,1 -0,1 0,0
Velat
Laskennalliset verovelat 5,4 4,6 0,8 4,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 29,2 25,7 3,5 29,6
Lyhytaikainen vieras pääoma 42,5 42,7 -0,2 45,5
Velat yhteensä 77,1 73,0 4,1 79,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 113,7 115,1 -1,4 118,1
RAHAVIRTALASKELMA 6/2023 6/2022 12/2022
(miljoonaa euroa) 6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta 12,0 3,9 5,3
Investointien rahavirta -3,9 -4,5 -10,2
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 23,1 33,1 83,0
Lainojen takaisinmaksut -28,0 -31,4 -75,6
Vuokrasopimusvelkojen lyh. -0,8 0,3 -1,5
Maksetut osingot 0,0 -2,2 -2,3
Oman pääoman muutokset 0,0 -0,1 0,1
Rahoituksen rahavirta yht. -5,7 -0,3 3,7
Likvidien varojen muutos 2,4 -0,9 -1,2

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS(miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2023 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0,0 28,9 0,4 38,2
Kauden laaja tulos -1,7 0,1 -1,6
Voitonjako / Osingonjako 0,0 0,0
Muut muutokset 0,0 0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2023 1,1 7,7 0,0 27,2 0,4 36,6
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2022 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 36,7 0,2 45,7
Kauden laaja tulos -1,5 0,1 -1,4
Voitonjako / Osingonjako -2,3 -2,3
Muut muutokset -0,1 -0,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2022 1,1 7,7 0 32,9 0,3 42,0

RAPORTOINTISEGMENTIT
M=Medialiiketoiminta
N=Näkyvyys- ja painoliiketoiminta
MU=Muut
1-6/2023 (miljoonaa euroa) M N MU elim. yht.
Ulkoiset tuotot 9,3 59,4 0,0 0,0 68,7
Sisäiset tuotot 0,0 6,0 2,0 -8,1 0,0
LIIKEVAIHTO 9,3 65,4 2,0 -8,1 68,7
LIIKETULOS 0,3 -0,5 -0,4 -0,1 -0,8
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -1,0
Tulos ennen tuloveroja 0,3 -1,0 -1,0 -0,1 -1,9
1-6/2022 (miljoonaa euroa) M N MU elim. yht.
Ulkoiset tuotot 9,6 52,9 0,0 0,0 62,6
Sisäiset tuotot 0,0 4,8 1,7 -6,6 0,0
LIIKEVAIHTO 9,7 57,8 1,7 -6,6 62,6
LIIKETULOS 0,5 -0,9 -0,3 -0,1 -0,8
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,2 -0,7 0,0 -0,9
Tulos ennen tuloveroja 0,5 -1,1 -1,0 -0,1 -1,8
1-12/2022 (miljoonaa euroa) M N MU elim. yht.
Ulkoiset tuotot 19,0 114,5 0,1 0,0 133,5
Sisäiset tuotot 0,1 11,4 3,4 -14,9 0,0
LIIKEVAIHTO 19,0 125,9 3,5 -14,9 133,5
LIIKETULOS 0,7 -2,9 -0,7 -0,2 -3,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,6 -2,5 0,0 -3,1
Voitto ennen tuloveroja 0,8 -3,5 -3,1 -0,2 -6,1

TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Medialiiketoiminnan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mediamyynnin tuotoista. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.
Medialiiketoiminta (miljoonaa euroa) 1-6/2023 1-6/2022 muutos 12/2022
Sisältötuotot 5,2 5,3 -0,1 10,7
Mediamyynnin tuotot 4,0 4,3 -0,3 8,3
Muu myynti 0,0 0,0 0,0 0,0
Medialiiketoiminta yhteensä 9,2 9,6 -0,4 19
Näkyvyys- ja painoliiketoiminta
Painamisen tuotot 48,7 43,4 5,3 94,7
Palvelutuotot 10,8 9,5 1,3 19,8
Painotoimiala yhteensä 59,4 52,9 6,5 114,5
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,1
Konserni yhteensä 68,7 62,6 6,1 133,5
TUNNUSLUKUJA
6/2023 6/2022 12/2022
Liiketulos (%) -1,2 -1,4 -2,3
Tulos/osake EUR -0,14 -0,12 -0,43
Oma pääoma/osake EUR 2,89 3,33 3,03
Bruttoinvestoinnit (milj. EUR) 3,4 4,6 12,0
Osuus liikevaihdosta (%) 5,0 7,3 9,0
Oman pääoman tuotto (%)*) -4,2 -3,2 -12,5
Sij. pääoman tuotto (%)*) -0,7 -3,1 -5,3
Omavaraisuusaste (%) 33,1 35,4 33,0
Henkilöstö keskimäärin, 756 653 684
josta osa-aikaisia 15 13 12
*)tuotto-% laskettu vuosituottona

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

PunaMusta Media Oyj osti 31.5.2023 digitaalisiin ratkaisuihin ja palveluihin erikoistuneen Exove Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutettavan yritysoston nettovelaton kauppahinta on 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi järjestelyyn sisältyy mahdollinen, enintään 3,0 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut kasvutavoitteet vuosille 2024–2026 saavutetaan. Exove Oy raportoidaan 30.6.2023 saakka osana näkyvyys- ja painoliiketoiminnan segmenttiä ja 1.7.2023 lähtien osana digitaalisen liiketoiminnan segmenttiä. Konsernin hallussa ei ollut yhtiön osakkeita ennen yrityskauppaa ja omistusoikeus osakkeisiin siirtyi 31.5.2023. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi konsernin digitaalisten palveluliiketoimintojen kasvua ja yli kaksinkertaistaa digitaalisen palvelukehityksen ammattilaisten määrän konsernissa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tiivistetysti määrä Exove Oy:stä maksetusta vastikkeesta, hankintojen rahavirtavaikutuksista sekä varojen ja velkojen alustavista arvoista hankintahetkellä.

Exove Oy
Vastike MEUR
Hankintameno 1,5
Ehdollinen vastike 3
Kokonaishankintameno 4,5
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus
Maksettu hankinta 1,5
Hankitut rahavarat 0
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 1,5

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen alustavat velkojen arvot hankintahetkellä

Aineettomat hyödykkeet 0,0
Aineelliset hyödykkeet 0,1
Sijoitukset 0,0
Vaihto-omaisuus 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,0
Rahavarat 0,0
Varat yhteensä 1,0
Rahoitusvelat 0,2
Ostovelat ja muut velat 1,3
Varaukset ja velat yhteensä 1,5
Nettovarallisuus yhteensä -0,5
Liikearvo 5,0

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja myyntisaamisten käypään arvoon ei sisältynyt riskiä hankintojen osalta. Exove Oy:n hankinnasta syntynyt alustava 5,0 miljoonan euron liikearvo koostuu odotettavista olevista tuotto- ja kulusynergioista, henkilöstöstä sekä tulevaisuuden asiakassuhteista. Alustavassa laskelmassa ei ole vielä mukana käyvän arvon kohdistuksia.

Exove Oy:n konsernissa oloajan liikevaihto n. 0,5 miljoonaa euroa ja liiketulos n. -0,1 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin tammi-kesäkuun laajaan tuloslaskelmaan.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
(miljoonaa euroa)
EHDOLLISET VELAT JA VARAT 6/2023 6/2022 12/2022
SEKÄ SITOUMUKSET
Omasta puolesta annetut vakuudet
Pantatut osakkeet 8,6 15,8 14,0
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 20,5 15,6 15,6
Muut vastuut ja sitoumukset 1,5 1,7 1,7
Yrityskiinnitykset 11,9 12,4 12,4
YHTEENSÄ 42,5 45,5 43,8
Muiden puolesta annetut vakuudet 0,1 0,1 0,1
Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.
RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT 6/23 6/22
(miljoonaa euroa) kirjanpito-arvo käypä arvo kirjanpito-arvo käypä arvo
Rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 3 0,1 0,1 0,1 0,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 1 10,5 10,5 15,9 15,9
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 0,4 0,4
Rahoitusvelat
Euromääräiset pankkilainat 43,9 43,9 42,5 42,5
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-6.2023 1-6.2022
(miljoonaa euroa)
Palvelujen ostot 0,2 0,3
Palvelujen myynnit 0,1 0,5
Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Joensuussa 18. elokuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Arttu Sallinen p. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys-, paino- ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 800 eri alojen osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt Gredi, RockOn ja Exove tarjoavat brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisut ja digitaalisen näkyvyyden palvelut. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.

Liite