Kutsu Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.3.2019 KLO 15.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 29.3.2019 klo 10.00 alkaen yhtiön toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

8. Tilikauden voiton käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,25 euroa osakkeelle. Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 0000 euroa.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 9.4.2019.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 50 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallinnon voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Yrjö Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen ja Joona Laakkonen.

13. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan siten, että yhtiön toiminimi on jatkossa PunaMusta Media Oyj.

15. Mahdolliset muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 4.3.2019 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com.

Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille, ja ne ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
19.3.2019 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 26.3.2019 klo 16.00 mennessä.

Ilmoittautua voi seuraavasti:
– Sähköpostitse riitta.moilanen@pkkoyj.com
– Kirjeitse Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Riitta Moilanen, PL 99, 80141 Joensuu tai
– Puhelimitse 010 230 8002.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.3.2019 klo 10.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2019. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

3. Muut ohjeet/tiedot
Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 18.9.1998. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävää päivätty valtakirja. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 26.3.2019.

Osakkeiden ja äänien määrä
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 6.3.2019 yhteensä 12 517 360 osaketta ja ääntä.

Joensuussa 6. päivänä maaliskuuta 2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com