Kutsu PunaMusta Media Oyj:n varsinaiseen yhtiökokokoukseen

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2022 klo 13.30

PunaMusta Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25.3.2022 klo 10.00 yhtiön toimitalossa osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tuloslaskelman ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

PunaMusta Media Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,18 euroa osakkeelle. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous varaa hallituksen käyttöön 100 000 euroa sen tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen, kuten yleishyödyllisiin kohteisiin osoitettaviin lahjoituksiin.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 5.4.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euron vuosipalkkio, merkittävistä omistajista riippumattomalle hallituksen jäsenelle 40 000 euron vuosipalkkio ja merkittävistä omistajista riippuvalle hallituksen jäsenelle 20 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallinnon voimassa olevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Harri Suutari, Reetta Laakkonen, Hannu Laakkonen, Merja Laakkonen ja Juha Mäkihonko sekä uusina jäseninä Heikki Länsisyrjä ja Ilkka Hietala.

Uusien ehdokkaiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset asiat ovat PunaMusta Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/yhtiokokous/

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti: Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

18. Mahdolliset muut asiat

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla PunaMusta Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/yhtiokokous. PunaMusta Media Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat olleet saatavilla 25.2.2022 alkaen yhtiön edellä mainituilla internet-sivuilla.

Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille, ja ne ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 15.3.2022 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään PunaMusta Media Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

2. Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 22.3.2022 klo 16.00 mennessä.

Ilmoittautua voi seuraavasti:

a) Sähköpostitse yhtiokokous@punamustamedia.fi

b) Postitse osoitteeseen PunaMusta Media Oyj, Yhtiökokous, PL 99, 80141 Joensuu

c) Puhelimitse 010 230 8002

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2022 klo 10.00 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

5. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteella PunaMusta Media Oyj, Yhtiökokous, PL 99, 80141 Joensuu tai sähköpostitse yhtiokokous@punamustamedia.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Osakkeiden ja äänien määrä

PunaMusta Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 1.3.2022 yhteensä 12 517 360 osaketta ja ääntä.

Joensuussa 1. päivänä maaliskuuta 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

TIEDOTTEEN JAKELU

NASDAQ Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 620 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 106 miljoonaa euroa.