Kutsu PunaMusta Media Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2021 KLO 16.00

PunaMusta Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 25.3.2021 klo 10.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Tämä on välttämätöntä, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Kokoukseen ei voi osallistua paikanpäällä.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta yhtiön internetsivuilta löytyvän linkin kautta www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/yhtiokokous. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana.

Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimii asianajaja Tuomo Vatanen. Mikäli Tuomo Vatanen on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Arttu Sallinen. Mikäli Arttu Sallisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

– Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 22.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tuloslaskelman ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
PunaMusta Media Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelle. Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 7.4.2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen
Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla 1.3.2021 alkaen myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 50 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallinnon voimassa olevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen ja Merja Laakkonen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista.
Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

18. Mahdolliset muut asiat
Osakkeenomistajien ennakkoon lähettämiin kysymyksiin vastaaminen.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla PunaMusta Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/yhtiokokous. PunaMusta Media Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla 1.3.2021 alkaen yhtiön edellä mainituilla internet-sivuilla.

Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta yhtiön internetsivuilta löytyvän linkin kautta www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/yhtiokokous. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 15.3.2021 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään PunaMusta Media Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän ohjeistuksen mukaisesti.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 3.3.2021 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 22.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 3.3.2021 klo 10.00 – 22.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Postitse osoitteeseen PunaMusta Media Oyj, Yhtiökokous, PL 99, 80141 Joensuu

b) Sähköpostitse yhtiokokous@punamustamedia.fi

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen yhtiölle joko postitse tai sähköpostilla. Lomake on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 3.3.2021.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/yhtiokokous.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.3.2021.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.3.2021 klo 10.00 mennessä.

Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoitusajan kuluessa.

4. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin.

Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@punamustamedia.fi viimeistään 2.3.2021 klo 12.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla viimeistään 3.3.2021 klo 10.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 11.3.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@punamustamedia.fi tai postitse osoitteeseen PunaMusta Media Oyj, Yhtiökokous, PL 99, 80141 Joensuu.

Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/yhtiokokous viimeistään 19.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

5. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteella PunaMusta Media Oyj, Yhtiökokous, PL 99, 80141 Joensuu tai sähköpostitse yhtiokokous@punamustamedia.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Osakkeiden ja äänien määrä
PunaMusta Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.2.2021 yhteensä 12 517 360 osaketta ja ääntä.

Joensuussa 26. päivänä helmikuuta 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja paikallisradiokanava. Konsernin näkyvyys- ja painoliike-toimintaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakauslehti-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.