Kutsu PunaMusta Media Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2020 KLO 15.00

PunaMusta Media Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 27.3.2020 klo 10.00 yhtiön toimitalossa, osoitteessa Kosti Aaltosen tie 9, Joensuu.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

8. Tilikauden voiton käsittely ja osingonmaksusta päättäminen
PunaMusta Media Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,25 euroa osakkeelle. Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 7.4.2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 50 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallinnon voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen ja Merja Laakkonen.

13. Toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen

14. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

15. Mahdolliset muut asiat

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä yhtiökokouskutsu ovat saatavilla PunaMusta Media Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi. PunaMusta Media Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla 2.3.2020 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi.

Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille, ja ne ovat nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
17.3.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 24.3.2020 klo 16.00 mennessä.

Ilmoittautua voi seuraavasti:
– Sähköpostitse riitta.moilanen@punamustamedia.fi
– Kirjeitse PunaMusta Media Oyj, PL 99, 80141 Joensuu tai
– Puhelimitse 010 230 8002.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.3.2020 klo 10.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.3.2020. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

3. Muut ohjeet/tiedot
Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 18.9.1998. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

4. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävää päivätty valtakirja. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 24.3.2020.

Osakkeiden ja äänien määrä
PunaMusta Media Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.2.2020 yhteensä 12 517 360 osaketta ja ääntä.

Joensuussa 28. päivänä helmikuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.