Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2018 KLO 13.00

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkistaa osavuotiskatsauksen sijaan tilikauden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS
Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liikevaihto ajalta 1.1. – 31.3.2018 oli 20,8 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 19,5 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli 0,5 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 0,9 miljoonaa euroa). Konsernin tulos oli 0,6 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 1,6 miljoonaa euroa).

LEHTITOIMIALA
Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2018 oli 5,4 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Lehtitoimialan liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,8 miljoonaa euroa.

PAINOTOIMIALA
Painotoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2018 oli 15,4 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Liikevoittoa kertyi 0,2 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 0,4 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 31.3.2018 ennakkomaksuineen olivat 2,5 miljoonaa euroa eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 0,3 miljoonaa euroa eli 1,5 prosenttia liikevaihdosta).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 31.3.2018 oli 11,9 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 8,3 miljoonaa euroa). Vuoden 2017 lopussa korollisen vieraan pääoman määrä oli 12,4 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 62,4 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 66,3 %).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli maaliskuun lopussa 13,4 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 12,8 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 406 henkilöä (372 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2018
Lehti- ja painotoimialojen näkymät ovat pysyneet epävarmoina. Kansantuotteen kasvu ei ole vielä näkynyt mainosmarkkinoiden elpymisenä. Painoalalla vuosia laskenut kokonaisvolyymi ei ole kääntynyt merkittävään kasvuun. Edellä mainitut tekijät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista. Painotoimialan pienoisen kysynnän lisääntymisen myötä konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman ja liikevoiton arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta pysyvän vähintään vuoden 2017 tasolla.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 20. päivänä huhtikuuta 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com

Pohjois-Karjalan Kirjapaino ‑konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin.

Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Lisäksi lehtitoimialaan kuuluu lehti-ilmoituksia, sivuvalmistusta, bannereita ja graafista suunnittelua tekevä Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy.

Konsernin painotoimialaan kuuluvat PunaMusta Oy ja Suomen Yliopistopaino Oy.