Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 17.8.2018 KLO 13.00

Konsernin liikevaihto oli 43,1 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin konsernin liikevaihto oli 39,3 miljoonaa euroa.
– Liikevoitto oli 0,5 (1,7) miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 0,8 (3,5) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan rahavirta oli 2,4 (6,5) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 63,0 % (66,7 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 1,5 % (5,3 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 1,3 % (6,3 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,23) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 17,4 (15,2) miljoonaa euroa.

Katsauskauden liikevaihto kasvoi edellisvuoteen nähden. Liikevaihtoa kasvatti positiivinen kehitys painotoimialalla. Konsernin liikevoitto laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta johtuen mediamyynnin laskusta sekä painotoimialalla vallitsevasta heikosta hintatasosta ja sisäisesti tehdyistä toiminnan uudelleen järjestelyistä. Lisäksi edelliseen vuoteen nähden konsernin voittoon ennen veroja vaikutti negatiivisesti arvopaperisalkun arvonmuutos.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto oli 43,1 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 39,3 miljoonaa euroa.

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto oli katsauskaudella 11,1 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 12,1 miljoonaa euroa).

Painotoimialan ulkoinen liikevaihto oli katsauskaudella 32,0 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin liikevaihto oli 27,2 miljoonaa euroa).

Katsauskauden liikevoitto oli 0,5 (1,7) miljoonaa euroa ja voitto ennen veroja 0,8 (3,5) miljoonaa euroa. Lehtitoimialan liikevoitto laski 0,7 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,6 miljoonaa euroa. Painotoimialan liikevoitto oli -0,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,3 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan liikevoittoa painoi alaspäin mediamyynnin lasku. Painotoimialalla liikevoittoa heikensi yleinen
hintatason lasku, raaka-aineiden hinnan nousu sekä sisäiset tuotannon uudelleen järjestelyt.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot ja –kulut esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli 1,8 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella 0,5 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 1,9 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,1 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

Konsernin tulos katsauskaudella oli 0,6 miljoonaa euroa (2,9 miljoonaa euroa). Edellisellä tilikaudella arvopaperisalkun arvonmuutoksella oli olennainen positiivinen vaikutus konsernin tulokseen.

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,23 euroa).

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit katsauskaudella ennakkomaksuineen olivat 3,0 miljoonaa euroa eli 7,1 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 1,7 miljoonaa euroa eli 4,4 prosenttia liikevaihdosta). Investoinneista merkittävin oli uuden digipainokoneen ja siihen liittyvien liitelinjojen hankinta noin 2,0 miljoonalla eurolla.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2,4 miljoonaa euroa, investointien rahavirta -2,9 miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -0,0 miljoonaa euroa.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 13,4 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 12,3 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,27 %)eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osuus äänivallasta on 2,4 %. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 8,1 miljoonaa euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 17,4 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 15,2 miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 5,0 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 4,5 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 63,0 prosenttia (edellisenä vuonna 66,7 prosenttia).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 408 henkilöä (388 henkilöä). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 409 henkilöä (397 henkilöä vuotta aiemmin).

Konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 12,0 miljoonaa euroa eli 27,9 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 10,8 miljoonaa euroa eli 27,4 prosenttia liikevaihdosta).

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj tiedotti 21.3.2018 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut maakuntalehti Sanomalehti Karjalaisessa kannattavuuden ja vakavaraisuuden varmistamiseksi pitkällä tähtäimellä. Neuvottelut päättyivät 12.4.2018 ja niiden tuloksena henkilöstövähennysten vaikutus on neljä henkilötyövuotta. Lisäksi koko Karjalaisen henkilöstö lomautetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana keskimäärin 18 päiväksi. Noin puolen miljoonan euron tavoitellut kustannussäästöt alkavat realisoitua vuoden 2018 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Painotoimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden kysyntään ja niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Toimialan pitkittynyt sopeutuminen alhaiseen kysyntään estää markkinoiden tervehtymistä. Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset.

Lehtitoimialalla mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Lähiajan riski on kansantalouden kasvun heikentynyt yhteys mediamarkkinoiden kehitykseen. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat myös kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2017 vuosikertomuksessa.

YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Tämä tarkoittaa mm. paperien ja leikkuujätteen toimittamista hyötykäyttöön ja kierrätykseen.

PunaMusta Oy:n laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001- standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset. Yhtiöissä arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia ja merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain kehitysohjelmia.

PunaMusta Oy:lle on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa sekä aikakausilehtien että mainospainotuotteiden tuotannon. PunaMustalla on myös puun hallintaketjun sertifikaatti (CoC = Chain of Custody), joka oikeuttaa käyttämään painotöissä PEFC-merkkiä. Lisäksi PunaMustalla on käyttöoikeus Avainlippu-merkkiin, joka kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj antoi pörssitiedotteen 16.8.2018, jossa se heikensi loppuvuoden näkymiään.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Lehti- ja painotoimialojen näkymät ovat pysyneet epävarmoina. Kansantuotteen kasvu ei ole näkynyt mainosmarkkinoiden elpymisenä. Painoalalla vuosia laskenut kokonaisvolyymi ei ole kääntynyt kasvuun. Edellä mainitut tekijät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman edellisvuoden 2017 tasosta. Konsernin liikevoiton arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta jäävän vuoden 2017 tasosta. Vuonna 2017 liikevaihto oli 80,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino ‑konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy,
Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Lehtitoimialaan kuuluu myös
Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka valmistaa ilmoituksia sekä konsernin lehtiin että ulkopuolisille. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Painotoimialaan kuuluivat katsauskauden lopussa kirjapaino PunaMusta Oy ja Suomen Yliopistopaino Oy. Toimialaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan. Katsauskaudella Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj hankki PunaMusta Oy:n vähemmistöosuuden (2,7 % osakkeista).

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Reetta Laakkonen, varapuheenjohtajana Harri Suutari ja varsinaisina jäseninä Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen, Yrjö Laakkonen ja Juha Mäkihonko. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.pkkoyj.com kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj kuuluu Kulutustavarat ja –palvelut –toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PKK1V.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl. Osakkeen kaupankäyntikurssi katsauskauden lopussa oli 7,05 euroa, osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 88,2 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto
katsauskauden aikana oli 40 310 kappaletta eli noin 0,32 % osakemäärästä.

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ,
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKUU 2018

Puolivuosikatsau on laadittu noudattena IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentameneltelmiä kuin vuoden 20107 tilinpäätöksessä, ja lisäksi vuonna 2018 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2017 esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

 

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
(miljoonaa euroa) 2018 2017 MEUR 2017
Liikevaihto 43,1 39,3 3,8 80,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,8 0,7 0,2 1,3
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos

Valmistus omaan käyttöön

-0,1

0,1

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,0

0,3

Materiaalit ja palvelut 22,4 19,2 0,5 39,7
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut 12,0 10,8 -0,8 21,7
Poistot 2,4 3,0 -0,2 5,9
Liiketoiminnan muut kulut 6,6 5,4 -0,1 11,9
Liikevoitto 0,5 1,7 0,8 2,5
Arvopaperikaupan nettotulos 0,5 1,9 1,8 2,8
Muut rahoitustuotot ja –kulut -0,1 -0,1 -0,2 -0,2
Voitto ennen veroja 0,8 3,5 2,7 5,2
Tuloverot -0,2 -0,6 0,5 -0,9
Tilikauden tulos yhteensä 0,6 2,9 -2,3 4,2
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,6 2,9 -2,3 4,2
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,6 2,9 -2,3 4,2
Määräysvallattomille 0,0 0,0 0,0 0,0
omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos (EUR):

Laimentamaton osakekohtainen tulos

0,05 0,23 -0,18 0,34
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.

KONSERNIN TASE
(miljoonaa euroa)
6/18 6/17 Muutos
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 47,6 51,6 -4,0
Aineettomat hyödykkeet 0,8 0,9 -0,1
Sijoituskiinteistöt 0,1 0,1 0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset 0,4 0,4 0,0
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,3 0,3 0,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2,8 2,8 0,0
Saamiset 9,4 8,3 1,1
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 13,4 12,3 1,0
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 0,6 0,0 0,5
Rahavarat 4,5 4,1 0,4
VARAT YHTEENSÄ 79,8 81,0 -1,2
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 48,1 51,3 -3,2
Määräysvallattomat omistajat 0,0 0,3 -0,3
Oma pääoma yhteensä 48,1 51,6 -3,5
Velat
Laskennalliset verovelat 3,4 3,4 0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma 4,3 6,9 -2,6
Lyhytaikainen vieras pääoma 24,0 19,1 4,9
Velat yhteensä 31,7 29,4 2,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 79,8 81,0 -1,2
RAHAVIRTALASKELMA 6/18 6/17 12/17
(miljoonaa euroa) 6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta 2,4 6,5 8,9

Investointien rahavirta

-2,9

-1,5

-2,4

Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 21,3 15,2 21,4
Lainojen takaisinmaksut -16,4 -13,6 -20,7
Maksetut osingot -5,0 -6,3 -6,3
Rahoituksen rahavirta yht. 0,0 -4,6 -5,6
Likvidien varojen muutos -0,5 0,4 1,0
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS (miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2018 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0,0 43,8 0,3 52,8
Kauden laaja tulos 0,6 0,6
Voitonjako / Osingonjako -5,0 -5,0
Muut muutokset -0,3 -0,3
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2018 1,1 7,7 0,0 39,4 0,0 48,1
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2017 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0,0 45,8 0,3 54,8
Kauden laaja tulos 2,9 2,9
Voitonjako / Osingonjako -6,3 -6,3
Muut muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2017 1,1 7,7 0,0 42,6 0,3 51,6
RAPORTOINTISEGMENTIT
L=Lehtitoiminta
P=Painotoiminta
M=Muut
1-6/2018 (miljoonaa euroa) L P M elim. yht.
Ulkoiset tuotot 11,1 32,0 0,0 0,0 43,1
Sisäiset tuotot 0,4 2,2 0,9 -3,5 0,0
LIIKEVAIHTO 11,6 34,2 0,9 -3,5 43,1
LIIKEVOITTO 0,7 -0,2 -0,1 0,0 0,5
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 0,5 0,0 0,4
Voitto ennen tuloveroja 0,7 -0,3 0,4 0,0 0,8
1-6/2017 (miljoonaa euroa) L P M elim. yht.
Ulkoiset tuotot 12,1 27,1 0,1 0,0 39,3
Sisäiset tuotot 0,4 2,1 0,9 -3,4 0,0
LIIKEVAIHTO 12,5 29,2 1,0 -3,4 39,3
LIIKEVOITTO 1,6 0,3 -0,2 0,0 1,7
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 1,9 0,0 1,8
Voitto ennen tuloveroja 1,6 0,2 1,7 0,0 3,5
1-12/2017 (miljoonaa euroa) L P M elim. yht.
Ulkoiset tuotot 23,5 56,5 0,0 0,0 80,1
Sisäiset tuotot 0,8 4,3 1,8 -6,9 0,0
LIIKEVAIHTO 24,3 60,8 1,8 -6,9 80,1
LIIKEVOITTO 2,5 0,2 -0,3 0,0 2,5
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,2 2,9 0,0 2,7
Voitto ennen tuloveroja 2,5 0,0 2,6 0,0 5,2
TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Lehtitoimialan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mediamyynnin tuotoista. Painotoimialan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.
Lehtitoimiala (miljoonaa euroa) 6/2018 6/2017 muutos 12/2017
Sisältötuotot 5,6 5,7 -0,1 11,4
Mediamyynnin tuotot 5,3 6,2 -0,9 11,7
Muu myynti 0,2 0,3 0,0 0,5
Lehtitoimiala yhteensä 11,1 12,1 -1,0 23,5
Painotoimiala
Painamisen tuotot 29,6 25,1 4,4 52,4
Palvelutuotot 2,4 2,1 0,3 4,1
Painotoimiala yhteensä 32,0 27,2 4,7 56,5
Konserni yhteensä 43,1 39,3 3,8 80,1
TUNNUSLUKUJA
6/2018 6/2017 12/2017
Liikevoitto (%) 1,1 4,3 3,1
Tulos/osake EUR 0,05 0,23 0,34
Oma pääoma/osake EUR 3,84 4,10 4,19

Bruttoinvestoinnit (milj. EUR) 3,0 1,7 2,4
Osuus liikevaihdosta (%) 7,1 4,4 3,0
Oman pääoman tuotto (%)*) 1,3 6,3 7,8
Sij. pääoman tuotto (%)*) 1,5 5,3 8,2
Omavaraisuusaste (%) 63,0 66,7 69,6
Henkilöstö keskimäärin, 408 381 397
josta osa-aikaisia 5 5 5
*)tuotto-% laskettu vuosituottona

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
MUUT VUOKRASOPIMUKSET
Maksettavat vuokrat 3,9 0,8 3,8
Saatavat vuokrat 0,0 0,0 0,0

EHDOLLISET VELAT JA VARAT
SEKÄ SITOUMUKSET
Omasta puolesta annetut vakuudet

Pantatut osakkeet 0,9 0,9 0,9
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 14,1 14,1 14,1
Muut vastuut ja sitoumukset 5,3 7,3 5,1
Yrityskiinnitykset 0,3 0,3
YHTEENSÄ 20,6 22,3 20,4
Muiden puolesta annetut vakuudet 0,8 0,8 0,8

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.

RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT 6/18 6/17
(miljoonaa euroa) kirjanpito-arvo käypä arvo kirjanpito-arvo käypä arvo
Rahoitusvarat

Myytävissä olevat 0,4 0,4 0,4 0,4
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät varat 13,4 13,4 12,3 12,3
Johdannaissopimukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahoitusvelat
Euromääräiset pankkilainat 17,4 17,4 15,2 15,2

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-6/2018 1-6/2017
(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,2 0,3
Palvelujen myynnit 0,4 0,2

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Konserni otti käyttöön 1.1.2018 alkaen uuden IFRS 9 -standardin Rahoitusinstrumentit, joka korvaa aikaisemman IAS 39 standardin. IFRS 9:n vaikutus liittyy rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin,
odotettavissa olevien luottotappioiden malliin. Standardin soveltamisella ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2018 alkaen IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista. IFRS 15- standardi korvaa nykyiset IAS 18- ja IAS 11 –standardit. Standardin käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta konsernin tuloutuskäsittelyyn.

Uusi IFRS 16 -standardi Vuokrasopimukset, tulee sovellettavaksi 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin mukaan kirjataan omaisuuserä ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Konsernissa arvioidaan parhaillaan standardin käyttöönoton vaikutuksia.

Joensuussa 17. elokuuta 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com