Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2017

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2.3.2018 KLO 13.10 1(11)

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tilikaudella 80,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 77,5 miljoonaa euroa.
– Liikevoitto oli 2,5 (10,5) miljoonaa euroa.
– Voitto ennen veroja oli 5,2 (12,8) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 8,9 (10,5) miljoonaa euroa sisältäen edellisenä vuonna lopetetut toiminnot.
– Omavaraisuusaste oli 69,6 % (70,8 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 8,2 % (18,3 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 7,8 % (24,8 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,99 euroa).
– Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,97 euroa). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli vertailuvuonna 0,01 euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 12,4 (11,5) miljoonaa euroa.
Konsernin toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 40,7 miljoonaa euroa (38,3 miljoonaa euroa).
Lehtitoimialan liiketoiminnan kannattavuus parani hieman edellisestä vuodesta. Painotoimialan liiketoiminnan kannattavuus on laskenut edellisestä vuodesta johtuen kovasta hintakilpailusta sekä heatset-tuotannon myyntivolyymien laskusta.
Viimeisellä vuosipuoliskolla liikevoittoa kertyi konsernissa 0,8 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa). Vertailuvuonna liikevoittoa kasvatti merkittävästi konsernin emoyhtiön Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n saama 8,3 miljoonan euron myyntivoitto tytäryhtiönsä Paperityö Oy:n osakkeiden myynnistä.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli tilikaudella 80,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 77,5 miljoonaa euroa.

Painotoimialan jatkuvien toimintojen kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 60,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 57,3 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 24,3 miljoonaa euroa (24,9 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (9,6 miljoonaa). Vertailuvuonna liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti merkittävästi konsernin emoyhtiön Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n saama myyntivoitto (8,3 miljoonaa euroa) tytäryhtiönsä Paperityö Oy:n osakkeiden myynnistä.

Jatkuvien toimintojen tilikauden kulut konsernissa olivat 79,2 miljoonaa euroa (76,8 miljoonaa euroa). Materiaalit ja palvelut olivat 39,7 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 37,7 miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 21,7 miljoonaa euroa (22,1 miljoonaa euroa vuonna 2016). Tilikauden kuluihin sisältyvät poistot olivat 5,9 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna poistot 6,3 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 11,9 miljoonaa euroa (10,8 miljoonaa euroa vuonna 2016).

Tilikauden jatkuvien toimintojen liikevoitto konsernissa oli 2,5 miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut olivat 10,5 miljoonaa euroa ja 13,5 prosenttia. Lehtitoimialan liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa, edellisvuonna liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa. Painotoimialan liikevoitto oli jatkuvien toimintojen osalta 0,2 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 0,3 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot ja -kulut (netto) esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoituskulut. Tilikaudella 2017 jatkuvien toimintojen rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat yhteensä 2,7 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli koko tilikaudella 2,8 miljoonaa euroa voitollinen (2,8 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Voitollinen tulos johtui pääasiassa arvopaperikaupasta saaduista myyntivoitoista.

Tilikauden välittömät verot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).
Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden voitto oli 4,2 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin tulos oli 12,2 miljoonaa euroa. Vertailuvuonna lopetettujen toimintojen tilikauden voitto oli 0,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,99 euroa). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,97 euroa). Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos oli vuonna 2016 0,01 euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 12,4 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 11,5 miljoonaa euroa. Taseen korottomien velkojen määrä ilman laskennallista verovelkaa oli 8,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 korottomia velkoja oli 9,1 miljoonaa euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto laski 8,2 prosenttiin (edellisvuonna 18,3 prosenttia).

PAINOTOIMIALA

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj osti 15.5.2017 paino- ja julkaisupalveluita tuottavan Suomen Yliopistopaino Oy:n koko osakekannan. Kaupalla tuetaan strategiaa kokonaispalveluiden tarjoamisesta asiakkaille. Hankinnan vaikutus konsernin liikevaihtoon oli 3,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 Suomen Yliopistopainon odotetaan tuovan yhteensä noin 5,0 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja tuloskehityksen odotetaan olevan positiivinen.

Painotoimialan ulkoinen liikevaihto oli 56,5 miljoonaa euroa, vuonna 2016 ulkoinen liikevaihto oli 53,2 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi tilikaudella 0,2 miljoonaa euroa (vuoden 2016 liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa). Painotoimialan liikevoittoa pienensi paitsi kova hintakilpailu myös heatset-tuotannon myyntivolyymien lasku kotimaassa.

Vuoden 2017 lopussa PunaMusta Oy teki päätöksen uuden digipainokoneen investoinnista. Investoinnin arvo jälkikäsittelylaitteineen on noin kaksi miljoonaa euroa. Laitteet asennetaan kevään 2018 aikana Joensuun tuotantolaitokseen.

LEHTITOIMIALA

Kansantalouden kasvu kiihtyi Suomessa selvästi ja samalla niin yritysten kuin kotitalouksien näkymät kohenivat. Tämä myönteinen kehitys ei kuitenkaan heijastunut Suomen mediamarkkinoihin. Kantar TNS:n seurannassa olevissa medioissa mediamainonta väheni vuonna 2017 yhteensä 0,1 prosenttia edellisvuodesta. Painetuissa sanomalehdissä mediamainonnan lasku jopa jyrkkeni vuonna 2017 selvästi edellisvuoden 4,4 prosentista peräti 10,6 prosentin pudotukseen. Sen sijaan verkkomediamainonta jatkoi kasvuaan kasvun ollessa edellisvuodesta 11,8 prosenttia.

Konsernin lehtitoimialan ilmoitusmyyntiliikevaihto oli 11,7 miljoonaa euroa ja se laski hieman edellisvuodesta (vuotta aiemmin 11,8 miljoonaa euroa). Konsernin lehtien tilausmyynti laski edellisen vuoden tasosta ollen 11,4 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 11,7 miljoonaa euroa).

Sanomalehti Karjalainen Oy:n kustantaman Karjalaisen levikki vuonna 2017 oli 33 610 kappaletta eli 1 825 kappaletta (-5,2 %) vähemmän kuin edellisvuonna. Tästä levikkikelpoisia yhdistelmätilauksia oli 32 262 kappaletta, pelkän digilehden levikkiä 1 233 kappaletta sekä pelkän painetun lehden levikkiä 115 kappaletta. Vuodesta 2016 alkaen Karjalaisen kaikkiin tilausmuotoihin on sisällytetty myös digitilaus.

Painetun Karjalaisen formaatti muutettiin 15.3.2016 tabloidiin, mikä osin selittää paikallisten mediamarkkinoiden elpymistä. Vastaavasti tämä edellisvuoden muutos ja siihen liittynyt voimakas levikkimarkkinointi heikensivät Karjalaisen kappalemääräisiä levikkilukuja vuonna 2017 vertailtaessa niitä vuoteen 2016.

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto oli 23,5 miljoonaa euroa (24,2 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liikevoitto kasvoi 2,5 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 2,2 miljoonaa euroa).

Lehtitoimialalla ei vuoden 2017 aikana tehty merkittäviä investointeja.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit jatkuvien toimintojen osalta vuonna 2017 ennakkomaksuineen olivat 2,4 miljoonaa euroa eli 3,0 prosenttia liikevaihdosta (1,4 miljoonaa euroa eli 1,9 prosenttia liikevaihdosta edellisenä vuonna).

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 8,9 miljoonaa euroa (10,5 miljoonaa euroa edellisenä vuonna, josta lopetettujen toimintojen rahavirta oli 0,3 miljoonaa euroa).
Investointien rahavirta oli -2,0 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Vuonna 2016 investointien rahavirtaa kasvatti Paperityö Oy:n osakekannan myynnistä saatu 11 miljoonan euron kauppahinta.
Rahoituksen rahavirta oli -5,6 miljoonaa euroa (-20,6 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 12,4 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 11,5 miljoonaa euroa. Tilikaudella maksettiin osinkoja 6,3 miljoonaa euroa. Konsernin jatkuvien toimintojen rahavarat olivat tilikauden lopussa 5,0 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Konsernin omavaraisuusaste oli 69,6 prosenttia (edellisenä vuonna 70,8 prosenttia).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 11,6 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 10,9 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,18 %) eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 8,7 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin jatkuvien toimintojen henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 397 henkilöä (407 henkilöä), joista osa-aikaisia oli keskimäärin 5 (3). Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 397 henkilöä (374 henkilöä vuotta aiemmin), joista osa-aikaisia 3 (4 vuotta aiemmin).

Konsernin jatkuvien toimintojen työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat tilikaudella 21,7 miljoonaa euroa eli 27,1 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 22,1 miljoonaa euroa eli 28,5 prosenttia jatkuvien toimintojen liikevaihdosta).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Painotoimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden kysyntään ja niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Toimialan pitkittynyt sopeutuminen alhaiseen kysyntään estää markkinoiden tervehtymistä. Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. Venäjän epävarma tilanne, Venäjään kohdistuvat pakotteet ja heikko rupla vaikeuttavat edelleen vientimahdollisuuksia.

Lehtitoimialalla mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Lähiajan riski on kansantalouden kasvun heikentynyt yhteys mediamarkkinoiden kehitykseen. Vuoden 2017 huomattavakaan talouskasvu ei näkynyt mediamarkkinoiden elpymisenä. Mainonnan siirtyminen painetuista sanomalehdistä kilpaileville digitaalisille alustoille on kiihtynyt, mikä on merkittävä riski. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat myös kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen.

Kirjapainokonsernin lehtitoimialalla toimivat yhtiöt ostavat painotyön PunaMusta Oy:ltä. Painamisen laadulla ja varmuudella on merkittävä vaikutus niiden lehtimyynti- ja ilmoitusmyyntituloihin.

Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konsernilla on käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimiseksi.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle korkoriskille. Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

YMPÄRISTÖ-JA YHTEISKUNTAVASTUU

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Tämä tarkoittaa mm. paperien ja leikkuujätteen toimittamista hyötykäyttöön ja kierrätykseen.

PunaMusta Oy:n laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001- standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten ympäristö- ja laatuasioiden kehitys on jatkuvaa. Yhtiöissä arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia ja merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain kehitysohjelmia.

PunaMusta Oy:lle on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa sekä aikakausilehtien että mainospainotuotteiden tuotannon. PunaMustalla on myös puun hallintaketjun sertifikaatti (CoC = Chain of Custody), joka oikeuttaa käyttämään painotöissä PEFC-merkkiä. Lisäksi PunaMustalla on käyttöoikeus Avainlippu-merkkiin, joka kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia liiketapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Lehti- ja painotoimialojen epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista. Samoin vuosia laskenut painoalan kokonaisvolyymi vaikeuttaa graafisen alan kehityksen ennustamista. Sekä paino- että lehtitoimialan varovaiset kasvunäkymät vuodelle 2018 perustuvat oletukseen, että kansantuotteen kasvu heijastuu painotoimialalla kysynnän lisääntymisenä ja lehtitoimialalla mainosmarkkinoiden hitaana elpymisenä. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman ja liikevoiton arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta pysyvän vähintään vuoden 2017 tasolla.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

YHTIÖKOKOUS JA VOITONJAKOESITYS

Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä on 16.3.2018.
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa
0,40 euroa osakkeelle, yhteensä noin 5,0 miljoonaa euroa. Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 31 097 327,77 euroa.

Konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen oleellisia muutoksia.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2018 ja osingon maksupäivä 10.4.2018.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino ‑konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Lehtitoimialaan kuuluu myös Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka valmistaa ilmoituksia sekä konsernin lehtiin että ulkopuolisille asiakkaille. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Konsernin painotoimialaan kuuluu kirjapaino PunaMusta Oy ja tilikauden 2017 aikana hankittu Suomen Yliopistopaino Oy. Painotoimialaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa puheenjohtajana Reetta Laakkonen, varapuheenjohtajana Juha Mäkihonko ja varsinaisina jäseninä professori (emeritus) Paavo Pelkonen, Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen ja Joona Laakkonen.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilikauden aikana tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.pkkoyj.com kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj kuuluu Kulutustavarat ja ‑palvelut ‑toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PKK1V.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl ja osakepääoma on 1 052 634 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeen kaupankäyntikurssi tilikauden lopussa oli 8,18 euroa, osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli 102,4 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 182 565 kappaletta eli noin 1,46 % osakemäärästä.

Valtiovarainministeriön asetuksessa arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012) 1 luvun 5 §:n 1 momentissa luetellut tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ,
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-JOULUKUU 2017

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

Yhtiö otti käyttöön tilikaudella seuraavat uudet tai uudistetut IFRS-standardit tai IFRIC-tulkinnat: IAS 7 Rahavirtalaskelmat-Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot.
Muutoksilla oli vaikutusta konsernitilinpäätöksen liitetietoihin. IAS 12 Tuloverot-Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen realisoitumattomista tappioista.
Muutoksilla ei ole vaikutusta tilinpäätökseen.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA 7-12/ 7-12/ Muutos Muutos
(miljoonaa euroa) 2017 2016 MEUR 2017 2016 MEUR
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 40,7 38,3 2,4 80,1 77,4 2,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,7 8,9 -8,2 1,3 9,6 -8,3
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos 0 0 0 0 -0,1 0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,3 0,3 0 0,3 0,4 -0,1
Materiaalit ja palvelut -20,5 18,8 -39,3 -39,7 37,7 -77,4
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -10,9 10,6 -21,5 -21,7 22,0 -43,7
Poistot -2,9 3,1 -6,0 -5,9 6,3 -12,2
Liiketoiminnan muut kulut -6,5 5,5 -12,0 -11,9 10,8 -22,7
Liikevoitto 0,8 9,4 -8,6 2,5 10,5 -8,0
Arvopaperikaupan nettotulos 0,8 2,7 -1,9 2,8 2,8 0,0
Muut rahoitustuotot ja –kulut 0,1 -0,3 0,4 -0,2 -0,5 0,3
Voitto ennen veroja,jatkuvat 1,6 11,8 -10,2 5,2 12,8 -7,6
Tuloverot -0,3 -0,5 0,2 -0,9 -0,7 -0,2
Tilikauden voitto,jatkuvat 1,3 11,5 -10,2 4,2 12,1 -7,9
Tilikauden voitto,lopetetut 0 0 0,2 -0,2
Tilikauden tulos yhteensä 1,3 1,3 4,2 12,3 -8,1
Muut laajan tuloksen erät 0 0 0 0
Tilikauden laaja tulos,jatk. 1,3 11,5 -10,2 4,2 12,1 -7,9
Tilikauden laaja tulos,lop. 0 0,2 -0,2
Tilikauden laaja tulos, yht. 1,3 1,3 4,2 12,3 -8,1
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,3 11,3 -10,0 4,2 12,2 -8,0
Määräysvallattomille
omistajille 0,0 0,0 0,0 0,1
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) 0,10 0,92 0,34 0,99 -0,65
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR),
jatkuvat toiminnot 0,10 0,92 0,34 0,97 -0,63
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR),
lopetetut toiminnot 0,01 -0,01
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.

Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.

Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.

Muutos
KONSERNIN TASE 12/17 12/16 MEUR
(miljoonaa euroa)
Jatkuvat toiminnot
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 47,4 52,0 -4,6
Aineettomat hyödykkeet 0,9 0,4 0,5
Sijoituskiinteistöt 0,1 0,1 0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset 0,4 0,4 0,0
Muut pitkäaikaiset saamiset 0,3 0,3 0,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 2,8 2,5 0,3
Saamiset 7,2 6,5 0,7
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 11,6 10,9 0,7
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 0,1 0,0 0,1
Rahavarat 5,0 3,7 1,3
VARAT YHTEENSÄ 77,4 79,0 -1,6
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 52,5 54,5 -2,0
Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,3 0,0
Oma pääoma yhteensä 52,8 54,8 -2,0
Velat
Laskennalliset verovelat 3,4 3,5 -0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 3,6 5,1 -1,5
Lyhytaikainen vieras pääoma 17,6 15,6 2,0
Velat yhteensä 24,6 24,1 0,4
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 77,4 79,0 -1,6

RAHAVIRTALASKELMA 12/17 12/16
(miljoonaa euroa) 12 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta
lopetetut toiminnot 0,0 0,3
Liiketoiminnan rahavirta 8,9 10,5
Investointien rahavirta
lopetetut toiminnot 0,0 -0,1
Investointien rahavirta -2,0 9,5
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 21,4 28,5
Lainojen takaisinmaksut -20,7 -46,8
Maksetut osingot -6,3 -3,8
Lainasaamisten maksut 0,0 1,5
Rahoituksen rahavirta yht. -5,6 -20,6
Likvidien varojen muutos 1,3 -0,6

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS(miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-12/2017 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 45,8 0,3 54,8
Kauden laaja tulos 4,2 4,2
Voitonjako / Osingonjako -6,3 -6,3
Muut muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/2017 1,1 7,7 0 43,8 0,3 52,8
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-12/2016 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 37,2 0,3 46,3
Kauden laaja tulos 12,3 12,3
Voitonjako / Osingonjako -3,8 -3,8
Muut muutokset 0,1 0,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/2016 1,1 7,7 0 45,8 0,3 54,8

TOIMINTASEGMENTIT
Jatkuvat toiminnot

L=Lehtitoiminta

P=Painotoiminta
M=Muut
elimi-
7-12/2017 (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot 11,4 29,3 0,0 0,0 40,7
Sisäiset tuotot 0,3 2,2 0,9 -3,5 0,0
LIIKEVAIHTO 11,8 31,5 0,9 -3,5 40,7
LIIKEVOITTO 0,9 0,0 -0,1 0,0 0,8
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 0,9 0,8
Voitto ennen tuloveroja 0,9 -0,1 0,8 0,0 1,6
elimi-
7-12/2016 (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot 11,8 26,4 0,1 0,0 38,3
Sisäiset tuotot 0,3 2,0 0,9 -3,2 0,0
LIIKEVAIHTO 12,1 28,3 1,0 -3,2 38,3
LIIKEVOITTO 1,1 0,4 7,9 0,0 9,4

Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 2,4 2,4
Voitto ennen tuloveroja 1,1 0,3 10,4 0,0 11,8
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot -0,4 2,9 0,0 0,0 2,5
Sisäiset tuotot 0,0 0,3 0,0 -0,3 0,0
LIIKEVAIHTO -0,4 3,2 0,0 -0,3 2,5
LIIKEVOITTO -0,2 -0,4 -8,3 0,0

-8,8

Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 0,0 -1,6 -1,6
Voitto ennen tuloveroja 0,3 -0,4 -9,8 0,0 -10,4

elimi-

1-12/2017 (miljoonaa euroa)

L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot 23,5 56,5 0,0 0,0 80,1
Sisäiset tuotot 0,8 4,3 1,8 -6,9 0,0
LIIKEVAIHTO 24,3 60,8 1,8 -6,9 80,1
LIIKEVOITTO 2,5 0,2 -0,3 0,0 2,5
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,2 2,9 2,7
Voitto ennen tuloveroja 2,5 0,0 2,6 0,0 5,2

elimi-

1-12/2016 (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot 24,2 53,2 0,1 0,0 77,5
Sisäiset tuotot 0,7 4,1 1,8 -6,6 0,0
LIIKEVAIHTO 24,9 57,3 1,9 -6,6 77,5
LIIKEVOITTO 2,2 0,3 8,0 0,0 10,5
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,2 2,5 2,3
Voitto ennen tuloveroja 2,2 0,1 10,5 0,0 12,8
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot -0,6 3,3 -0,1 0,0 2,6
Sisäiset tuotot 0,1 0,2 0,0 -0,3 0,0
LIIKEVAIHTO -0,6 3,5 0,0 -0,3 2,6
LIIKEVOITTO 0,3 -0,1 -8,3 0,0 -8,0

Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 0,0 0,3 0,3
Voitto ennen tuloveroja 0,3 -0,1 -7,9 0,0 -7,7

TUNNUSLUKUJA

1-12/

1-12/

(Jatkuvat toiminnot) 2017 2016
Liikevoitto (%) 3,1 13,5
Tulos/osake EUR
Tulos/osake EUR, jatkuvat
Tulos/osake EUR, lopetetut
0,34
0,34

0,99
0,97
0,01
Oma pääoma/osake EUR 4,19 4,36
Bruttoinvestoinnit
(milj. EUR) 2,4 1,4
Osuus liikevaihdosta (%) 3,0 1,9
Oman pääoman tuotto (%) 7,8 24,8
Sij. pääoman tuotto (%) 8,2 18,3
Omavaraisuusaste (%) 69,6 70,8
Henkilöstö keskimäärin, 397 407
josta osa-aikaisia 5 4

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

MUUT VUOKRASOPIMUKSET 12/17 12/16

Maksettavat vuokrat

3,8

1,5

Saatavat vuokrat

EHDOLLISET VELAT JA VARAT
SEKÄ SITOUMUKSET
Omasta puolesta annetut vakuudet

0,0 0,0
Pantatut osakkeet 0,9 0,9
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 14,1 14,1
Muut vastuut ja sitoumukset
Yrityskiinnitykset

YHTEENSÄ

5,1
0,3

20,4

6,8

21,8

Muiden puolesta annetut vakuudet 0,8 0,8

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastettuja.

Yhtiön täydellinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla 6.3.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com kohdassa Sijoittajatieto. Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13/2018.

Joensuussa 2. maaliskuuta 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com

Pohjois-Karjalan Kirjapaino-konsernin tilinpäätöstiedote 2017