Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.3.2019 KLO 13.30 1(13)

Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 87,6 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 75,8 miljoonaa euroa.
– Liikevoitto oli 0,7 (2,5) miljoonaa euroa.
– Voitto ennen veroja oli 2,4 (5,2) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,4 (8,9) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 52,3 % (69,6 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 4,0 % (8,2 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 3,7 % (7,8 %).
– Osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,34 euroa).
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 30,1 (12,4) miljoonaa euroa.

Konsernin toisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 47,0 miljoonaa euroa (38,6 miljoonaa euroa). Viimeisellä vuosipuoliskolla liikevoittoa kertyi konsernissa 0,3 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa).

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto oli tilikaudella 87,6 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 75,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 ja 2018 toteutuneet yrityskaupat kasvattivat vertailukelpoista liikevaihtoa 9,6 miljoonaa euroa.

Painotoimialan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 71,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 57,7 miljoonaa euroa. Painotoimialan vertailutietoja on oikaistu vastaamaan liikevaihdon nykyistä esittämistapaa, jossa järjestölehdille tarjottavasta Postin jakelupalvelusta liikevaihdossa esitetään ainoastaan katteen osuus. Lehtitoimialan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 21,7 miljoonaa euroa (23,1 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa).

Tilikauden kulut konsernissa olivat 88,6 miljoonaa euroa (75,0 miljoonaa euroa vuonna 2017). Materiaalit ja palvelut olivat 43,1 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 35,4 miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 26,4 miljoonaa euroa (21,7 miljoonaa euroa vuonna 2017). Tilikauden kuluihin sisältyvät poistot olivat 5,1 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna poistot 5,9 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 14,0 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa vuonna 2017).

Tilikauden liikevoitto konsernissa oli 0,7 miljoonaa euroa eli 0,8 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut olivat 2,5 miljoonaa euroa ja 3,3 prosenttia. Lehtitoimialan liikevoitto laski 1,6 miljoonaan euroon, edellisvuonna liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa. Painotoimialan liikevoitto heikkeni ollen tappiollinen 0,7 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin voitollinen 0,3 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot ja -kulut (netto) esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoituskulut. Tilikaudella 2018 konsernin rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli koko tilikaudella 1,1 miljoonaa euroa voitollinen (2,8 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Tilikauden välittömät verot olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa).
Konsernin tilikauden voitto oli 1,9 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin tulos oli 4,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,15 euroa (0,34 euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 30,1 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 12,4 miljoonaa euroa. Taseen korottomien velkojen määrä ilman laskennallista verovelkaa oli 12,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 korottomia velkoja oli 8,7 miljoonaa euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto laski 4,0 prosenttiin (edellisvuonna 8,2 prosenttia).

PAINOTOIMIALA

Konsernin strategian mukaiset investoinnit pienpainamisen kasvuun jatkuivat toisella puolivuotiskaudella. Konserni hankki oululaisen korkealuokkaisten digi- ja offsetpainotuotteiden valmistamiseen erikoistuneen Erweko Oy:n, pääkaupunkiseudulla toimivan lehtien ja julkaisujen taittoon erikoistuneen Faktor Oy:n sekä perinteisen painotalo Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannat. Näillä hankinnoilla konserni sai merkittävän määrän lisää osaamista, asiakkuuksia ja tuotantokapasiteettia. Samalla konsernissa halutaan varmistaa, että asiakkaille pystytään tarjoamaan laadukkaat painotuotteet ja -palvelut kotimaasta käsin. Tehtyjen hankintojen synergiasäästöjen uskotaan vaikuttavan merkittävästi tuloskehitykseen vuoden 2019 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Painotoimialan ulkoinen liikevaihto oli 65,9 miljoonaa euroa, vuonna 2017 ulkoinen liikevaihto oli 52,7 miljoonaa euroa. Kasvusta 9,6 miljoonaa euroa tuli tehtyjen yrityskauppojen myötä. Liikevoitto painui negatiiviseksi tappion ollessa tilikaudella 0,7 miljoonaa euroa (vuoden 2017 liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa). Painotoimialan liikevoittoa pienensi kovan hintakilpailun myötä laskeneen myyntikatetason lisäksi raaka-aineiden hinnannousut ja vuoden lopussa toteutetut saneeraustoimenpiteet. Vuonna 2019 painotoimialan liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi ja synergiaetujen odotetaan näkyvän positiivisesti painotoimialan tuloskehityksessä.

Vuoden 2018 loppupuolella Suomen Yliopistopaino Oy sulautui PunaMusta Oy:ön ja vuoden lopussa Faktor Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy siirtyivät konsernin taloudellisessa raportoinnissa painotoimialasegmenttiin muodostaen oman medialogistiikkayksikön.

LEHTITOIMIALA

Vaikka kansantalouden kasvu kiihtyi ja niin yritysten kuin kotitalouksienkin näkymät kohenivat, tämä myönteinen kehitys ei heijastunut Suomen perinteisiin mediamarkkinoihin. Kustannustoiminnan liikevaihto on Suomessa eriytynyt bkt:n kehityksestä vuodesta 2012 alkaen, ja sanomalehtien mediamarkkinat olivat myös vuonna 2018 selvässä ja edellisvuodesta jyrkentyneessä laskusuhdanteessa.

Kantar TNS Oy:n mukaan mediamainonnan määrä Suomessa kääntyi 2,3 prosentin nousuun vuonna 2018 mutta tämä kasvu keskittyi erityisesti muuhun verkkomainontaan kuin sanoma- ja kaupunkilehtien digitaaliseen mainontaan. Mainonta sosiaalisessa mediassa lisääntyi peräti 31,3 prosenttia ja hakusanamainonta 20,7 prosenttia. Myös radiomainonta oli vuonna 2018 hienoisessa 2,4 prosentin kasvussa. Sanoma- ja kaupunkilehdissä mediamainonta väheni vuonna 2018 kaikkinensa 6,8 prosenttia: painettujen sanomalehtien mainonta putosi 11,1 prosenttia ja painettujen kaupunkilehtien mainonta 7,3 prosenttia, kun taas sanoma- ja kaupunkilehtien digitaalinen mainonta kasvoi 10,5 prosenttia.

Konsernin lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto mediamyynnin osalta oli 10,5 miljoonaa euroa ja se laski selkeästi edellisvuodesta (vuotta aiemmin 11,7 miljoonaa euroa). Myös konsernin lehtien tilausmyynti laski hieman edellisen vuoden tasosta ollen 11,2 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 11,4 miljoonaa euroa).

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto oli 21,6 miljoonaa euroa (23,1 miljoonaa euroa vuonna 2017). Liikevoitto laski 1,6 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 2,5 miljoonaa euroa).

Elokuussa 2018 Sanomalehti Karjalainen Oy osti joensuulaisen Oy Najaros Ab:n radioliiketoiminnot. Kauppa koski Iskelmä Rexiä sekä Radio City Joensuuta, ja näiden kanavien radiotoiminta siirtyi Karjalaiselle 1.9.2018 alkaen. Marraskuussa 2018 Viestintävirasto myönsi kaksi paikallisradiotoimilupaa Karjalaiselle myös seuraavalle, vuoden 2020 alussa alkavalle kymmenvuotiselle toimilupakaudelle.

Syyskuussa 2018 Karjalainen pilotoi tapahtumajärjestäjänä järjestäen yhteistyökumppaninsa HeartBrain Oy:n kanssa Joensuun Areenassa yleisölle maksullisen viihdekonsertin.

Marras-joulukuussa 2018 Karjalainen investoi uuteen, helmikuussa 2019 käyttöön otettuun digisovellukseen ja näköislehteen, lehtiarkiston digitointiin, digialustojen analytiikkaan sekä markkinoinnin automatiikkaan. Joulukuussa 2018 Karjalaisen verkkosivulla otettiin käyttöön tekstiviestipohjainen mikromaksusovellus tilaajasisällön myymiseksi myös ei-tilaajille.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit jatkuvien toimintojen osalta vuonna 2018 ennakkomaksuineen olivat 8,0 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia liikevaihdosta (2,4 miljoonaa euroa eli 3,1 prosenttia liikevaihdosta edellisenä vuonna).

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,4 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa edellisenä vuonna).
Investointien rahavirta oli -7,3 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa edellisenä vuonna).
Rahoituksen rahavirta oli 7,4 miljoonaa euroa (-5,6 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 30,1 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 12,4 miljoonaa euroa. Tilikaudella maksettiin osinkoja 5,0 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 6,5 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Konsernin omavaraisuusaste oli 52,3 prosenttia (edellisenä vuonna 69,6 prosenttia).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 15,1 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 11,6 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,18 %) eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 9,1 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 455 henkilöä (397 henkilöä vuonna 2017), joista osa-aikaisia oli keskimäärin 6 (5). Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 588 henkilöä (397 henkilöä vuotta aiemmin), joista osa-aikaisia 7 (3 vuotta aiemmin).

Konsernin työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat tilikaudella 26,4 miljoonaa euroa eli 30,1 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 21,7 miljoonaa euroa eli 28,7 prosenttia liikevaihdosta).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Painotoimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden kysyntään ja niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Alalla on edelleen yhtiöitä, joiden heikko taloustilanne estää markkinoiden tervehtymisen ja pitkittää kysynnän ja tarjonnan tasapainon löytymistä. Tuonnin lisääminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa. Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. Venäjän heikko rupla ja epävarmana säilynyt tilanne vaikeuttavat edelleen vientimahdollisuuksia.

Lehtitoimialalla mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehtimainonnan määrä heijastelee yleistä talouskehitystä, valtakunnallisia mainostrendejä sekä lehden ilmestymisalueen taloudellista vireyttä. Lähiajan riskejä ovat hitaan ja edelleen hidastuvan talouskasvun vaikutukset reaalitalouteen sekä sen myötä sanomalehtien mainos- ja lehtimyyntituloihin. Vuoden 2018 huomattavakaan talouskasvu ei näkynyt mediamarkkinoiden elpymisenä, eli tämä aiempi selvä yhteys on katkennut ja mainonnan siirtyminen painetuista sanomalehdistä muihin julkaisuihin ja etenkin kilpaileville digitaalisille alustoille on kiihtynyt, mikä on merkittävä riski. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja hintojen nousu.

Kirjapainokonsernin lehtitoimialalla toimivat yhtiöt ostavat painotyön PunaMusta Oy:ltä. Painamisen laadulla ja varmuudella on merkittävä vaikutus niiden lehtimyynti- ja ilmoitusmyyntituloihin.

Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konsernilla on käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimiseksi.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle korkoriskille. Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

YMPÄRISTÖASIAT JA VASTUULLISUUS

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Konsernin yhtiöiden toiminnalla on useita erilaisia ympäristösertifiointeja, joiden kriteerien täyttyminen tarkastetaan vuosittain ulkopuolisten sertifiointiyritysten toimesta.

Konsernin painotoimialan yhtiöiden laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001-standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten ympäristö- ja laatuasioiden kehitys on jatkuvaa. Yhtiöissä arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia, sekä riskejä. Merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain tavoitteita ja kehitysohjelmia. Energiatehokkuutta parannetaan vuosittain erilaisilla investoinneilla ja toiminnan valinnoilla. Esimerkkinä mainittakoon Erweko Oy:n Oulun tuotantolaitoksen sähkönhankinta, josta jo 10 % tuotetaan omilla aurinkopaneeleilla.

PunaMusta Oy:n tuotannon hiilidioksidipäästöt on mitattu ja päästöille on asetettu vähennystavoitteet. Myöskin tämä laskenta on tehty luotettavasti, sertifioidulla ClimateCalc-menettelyllä.

Konsernin yleisen liiketoiminta-, ympäristö- ja vahinkoriskienhallinta menettelyn lisäksi PunaMusta Oy:n digipainolla on erityinen sertifioitu Katakri-turvallisuusluokitus, joka on edellytyksenä kansallista turvallisuutta koskevan materiaalin painamiseen.

Painotoimialan kaikille yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa koko tuotannon.
Yhtiöillä on myös paperin valmistuksessa käytetyn puun alkuperästä kertova PEFC-sertifikaatti, sekä lisäksi osassa painotoimialan toimintaa on myös FSC ja EU-kukka sertifioinnit. Näillä sertifioinneilla konsernimme on osa vastuullista puunjalostusketjua.

Painotoimialan kaikki yhtiöt ovat Suomalaisen Työn liiton jäseniä ja Avainlippu-merkin haltijoita. Avainlippu kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Lisää vastuullisuustietoa luettavissa vuosikertomuksen yhteydessä erillisenä julkaistavassa muun kuin taloudellisen tiedon raportissa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia liiketapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Lehti- ja painotoimialojen epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista. Media-alan näkymät ovat hivenen paremmat kuin vielä muutama vuosi sitten, mutta mainonnan kasvu kanavoituu pääosin muihin mainoskanaviin kuin sanomalehtimainontaan. Samoin vuosia laskenut painoalan kokonaisvolyymi vaikeuttaa graafisen alan kehityksen ennustamista. Painotoimialan positiiviset kasvunäkymät vuodelle 2019 perustuvat vuonna 2018 tehtyihin yrityshankintoihin ja niistä saataviin synergiaetuihin. Lehtitoimialalla mainosmenetyksiä kompensoi paikallisradioliiketoiminta ja digitaalisten palveluiden kasvu ja niihin investoinnit. Kokonaisuutena konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2018 liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa.

YHTIÖKOKOUS JA VOITONJAKOESITYS

Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2019.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa
0,25 euroa osakkeelle, yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 28 126 170,42 euroa.

Konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen oleellisia muutoksia.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2019 ja osingon maksupäivä 9.4.2019.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino ‑konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentävät Iskelmä Rex- ja Radio City Joensuu -radiokanavat, jotka ovat osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Konsernin painotoimialaan kuuluu kirjapaino PunaMusta Oy ja tilikauden 2018 aikana hankitut Erweko Oy, Forssan Kirjapaino Oy sekä Faktor Oy. Painotoimialaa täydentää konsernin raportoinnissa sinne vuoden lopussa siirretty Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka muodostaa yhdessä Faktor Oy:n kanssa painotoimialan medialogistiikkayksikön. Painotoimialaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa puheenjohtajana Reetta Laakkonen, varapuheenjohtajana Harri Suutari ja varsinaisina jäseninä Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen ja Juha Mäkihonko.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilikauden aikana tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.pkkoyj.com kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj kuuluu Kulutuspalvelut ‑toimialaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PKK1V.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl ja osakepääoma on 1 052 634 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeen kaupankäyntikurssi tilikauden lopussa oli 6,20 euroa, osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli 77,6 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 1 732 143 kappaletta eli noin 13,84 % osakemäärästä.

Valtiovarainministeriön asetuksessa arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012) 1 luvun 5 §:n 1 momentissa luetellut tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ,
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-JOULUKUU 2018

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.
 

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Konserni otti käyttöön 1.1.2018 alkaen uuden IFRS 9 -standardin Rahoitusinstrumentit, joka korvaa aikaisemman IAS 39 standardin. IFRS 9:n vaikutus liittyy rahoitusvarojen arvonalentumisen arviointiin, odotettavissa olevien luottotappioiden malliin. Standardin soveltamisella ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Standardin mukaisesti myyntisaamisiin liittyvät odotettavissa olevat luottotappiot on arvioitu ja luottotappiovaraus on kirjattu tilinpäätökseen. Odotettavissa olevien luottotappioiden vaikutus ei ole olennainen.

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2018 alkaen IFRS 15 -standardin Myyntituotot asiakassopimuksista. Standardin käyttöönotolla ei ole ollut vaikutusta konsernin tuloutuskäsittelyyn.

Uusi IFRS 16 -standardi Vuokrasopimukset, tulee sovellettavaksi 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin mukaan kirjataan omaisuuserä ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Alustavan arvioinnin perusteella konserni tulee kirjaamaan noin 3,9 miljoonan euron omaisuuserän vuokraoikeuksista ja vastaavasti niihin liittyvän leasingvelan 1.1.2019. Standardin käyttönoton arvioidaan laskevan vuoden 2019 liikevoittoa 0,1 miljoonaa euroa. Standardin käyttöönotolla on vaikutusta myös konsernin rahavirtalaskelman esitystapaan. Liiketoiminnan rahavirran arvioidaan nousevan ja rahoitustoiminnan rahavirran arvioidaan laskevan 1,3 miljoonaa euroa. Lopullinen arviointi standardin vaikutuksesta tulee valmistumaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA 7-12/ 7-12/ Muutos Muutos
(miljoonaa euroa) 2018 2017 MEUR 2018 2017 MEUR
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 47,0 38,6 8,3 87,6 75,8 11,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 0,7 0,2 1,7 1,3 0,4
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,3 -0,2 0,2 0,3 -0,2
Materiaalit ja palvelut -23,2 -18,4 -4,8 -43,1 -35,4 -7,8
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -14,4 -10,9 -3,4 -26,4 -21,7 -4,7
Poistot -2,7 -2,9 0,2 -5,1 -5,9 0,8
Liiketoiminnan muut kulut -7,4 -6,5 -0,9 -14,0 -11,9 -2,0
Liikevoitto 0,3 0,8 -0,5 0,7 2,5 -1,8
Arvopaperikaupan nettotulos 0,6 0,9 -0,3 1,1 2,8 -1,8
Muut rahoitustuotot ja –kulut 0,7 -0,1 0,8 0,6 -0,2 0,8
Voitto ennen veroja 1,6 1,6 -0,1 2,4 5,2 -2,7
Tuloverot -0,3 -0,3 0,0 -0,5 -0,9 0,4
Tilikauden voitto 1,3 1,3 0,0 1,9 4,2 -2,3
Tilikauden tulos yhteensä 1,3 1,3 0,0 1,9 4,2 -2,3
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos 1,3 1,3 0,0 1,9 4,2 -2,3
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 1,3 1,3 0,0 1,9 4,2 -2,3
Määräysvallattomille
omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) 0,10 0,10 0,0 0,15 0,34 -0,19
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.
Muutos
KONSERNIN TASE 12/18 12/17 MEUR
(miljoonaa euroa)
Jatkuvat toiminnot
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 52,9 47,4 5,5
Aineettomat hyödykkeet 1,9 0,9 1,0
Sijoituskiinteistöt 0,1 0,1 0,0
Osakkeet ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset 0,6 0,4 0,2
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,5 0,3 1,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4,1 2,8 1,3
Saamiset 12,6 8,6 3,4
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 15,1 11,6 3,5
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 0,7 0,1 0,6
Rahavarat 6,5 5,0 1,5
VARAT YHTEENSÄ 96,0 77,4 18,6
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 49,3 52,5 -3,2
Määräysvallattomat omistajat 0,0 0,3 -0,3
Oma pääoma yhteensä 49,3 52,8 -3,5
Velat
Laskennalliset verovelat 3,8 3,4 0,4
Pitkäaikainen vieras pääoma 11,0 3,6 7,4
Lyhytaikainen vieras pääoma 31,9 17,6 14,3
Velat yhteensä 46,6 24,6 22,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 96,0 77,4 18,6

RAHAVIRTALASKELMA 12/18 12/17
(miljoonaa euroa) 12 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta 1,4 8,9
Investointien rahavirta -7,3 -2,0
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 58,0 21,4
Lainojen takaisinmaksut -45,7 -20,7
Maksetut osingot -5,0 -6,3
Rahoituksen rahavirta yht. 7,4 -5,6
Likvidien varojen muutos 1,5 1,3

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS(miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-12/2018 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 43,8 0,3 52,8
Kauden laaja tulos 1,9 1,9
Voitonjako / Osingonjako -5,0 -5,0
Muut muutokset -0,1 -0,3 -0,4
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/2018 1,1 7,7 0 40,6 0,0 49,3
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-12/2017 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 45,8 0,3 54,8
Kauden laaja tulos 4,2 4,2
Voitonjako / Osingonjako -6,3 -6,3
Muut muutokset
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/2017 1,1 7,7 0 43,8 0,3 52,8

TOIMINTASEGMENTIT

L=Lehtitoimiala

P=Painotoimiala
M=Muut
elimi-
7-12/2018 (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot 10,7 36,2 0,0 0,0 47,0
Sisäiset tuotot 0,0 2,5 0,9 -3,5 0,0
LIIKEVAIHTO 10,8 38,7 0,9 -3,5 47,0
LIIKEVOITTO 0,9 -0,5 -0,1 0,0 0,3
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 0,7 0,6 0,0 1,3
Voitto ennen tuloveroja 0,9 0,2 0,5 0,0 1,6
elimi-
7-12/2017 (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot 11,2 27,4 0,0 0,0 38,6
Sisäiset tuotot 0,0 2,6 0,9 -3,5 0,0
LIIKEVAIHTO 11,2 30,0 0,9 -3,5 38,6
LIIKEVOITTO 0,9 0,0 -0,1 0,0 0,8
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 0,9 0,0 0,8
Voitto ennen tuloveroja 0,9 -0,1 0,8 0,0 1,6
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot -0,5 8,8 0,0 0,0 8,3
Sisäiset tuotot 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0
LIIKEVAIHTO -0,4 8,7 0,0 0,0 8,3
LIIKEVOITTO 0,0 -0,5 0,1 0,0

-0,5

Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 0,8 -0,4 0,0 0,5
Voitto ennen tuloveroja -0,1 0,3 -0,3 0,0 0,0

elimi-

1-12/2018 (miljoonaa euroa)

L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot 21,6 65,9 0,1 0,0 87,6
Sisäiset tuotot 0,1 5,1 1,8 -7,0 0,0
LIIKEVAIHTO 21,7 71,0 1,9 -7,0 87,6
LIIKEVOITTO 1,6 -0,7 -0,1 0,0 0,7
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,6 1,0 0,0 1,7
Voitto ennen tuloveroja 1,6 -0,1 0,9 0,0 2,4

elimi-

1-12/2017 (miljoonaa euroa)

L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot 23,1 52,7 0,0 0,0 75,8
Sisäiset tuotot 0,1 5,0 1,8 -6,9 0,0
LIIKEVAIHTO 23,1 57,7 1,8 -6,9 75,8
LIIKEVOITTO 2,5 0,3 -0,3 0,0 2,5
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,2 2,9 0,0 2,7
Voitto ennen tuloveroja 2,5 0,1 2,6 0,0 5,2
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot -1,4 13,2 0,0 0,0 11,8
Sisäiset tuotot 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0
LIIKEVAIHTO -1,4 13,3 0,0 -0,1 11,8
LIIKEVOITTO -0,9 -1,0 0,1 0,0 -1,8

Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 0,8 -1,8 0,0 -1,0
Voitto ennen tuloveroja -0,9 -0,2 -1,7 0,0 -2,7

TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Lehtitoimialan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mediamyynnin tuotoista. Painotoimialan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.
(miljoonaa euroa) 7-12/2018 7-12/2017 muutos 12/2018 12/2017 muutos
Kustannustoiminta
Sisältötuotot 5,6 5,7 -0,1 11,2 11,4 -0,2
Mediamyynnin tuotot 5,1 5,5 -0,3 10,5 11,7 -1,2
Muu myynti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kustannustoiminta yhteensä 10,7 11,2 -0,5 21,6 23,1 -1,4
Painotoiminta
Painamisen tuotot 31,8 25,1 6,7 58,9 48,1 10,8
Palvelutuotot 4,4 2,3 2,1 7,0 4,6 2,4
Painotoiminta yhteensä 36,2 27,4 8,8 65,9 52,7 13,2
Muu toiminta 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Konserni yhteensä 47,0 38,6 8,3 87,6 75,8 11,8

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Vuoden 2018 elokuussa konserni osti Oy Najaros Ab:n radioliiketoiminnot. Radioliiketoiminta tuli osaksi lehtitoimiala-segmenttiä. Hankinnasta suoritettu vastike ja kirjatut varat olivat nimelliset eikä hankinnalla ollut olennaista vaikutusta konsernin tilikauden liikevaihtoon.

Konserni osti elokuun 2018 lopussa lehtien ja julkaisujen taittoon erikoistuneen Faktor Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupalla vahvistetaan konsernin suunnittelu- ja taittopalveluita sekä painotoimialan kokonaisvaltaista myyntiä. Konsernin hallussa ei ollut yhtiön osakkeita ennen yrityskauppaa ja osakkeet vaihtoivat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahintaan ei sisältynyt lisäkauppahintaelementtejä.

Syyskuussa 2018 konserni osti sekä Erweko Oy:n että Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannat. Molemmat hankinnat tulivat osaksi painotoimialasegmenttiä. Yrityskaupat vahvistavat konsernin painotoimialan kasvua ja lisäävät sekä tuotetarjoomaa että myynti- ja tuoteverkoston kattavuutta. Konsernin hallussa ei ollut kummankaan yhtiön osakkeita ennen yrityskauppoja eikä kauppahintoihin sisältynyt lisäkauppahintaelementtejä. Forssan Kirjapaino Oy:n kaupassa osakkeet vaihtoivat omistajaa kaupantekopäivänä, Erweko Oy:n omistus siirtyi lokakuun 2018 alusta.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Faktor Oy:stä, Erweko Oy:stä ja Forssan Kirjapaino Oy:stä maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksista sekä varojen ja velkojen arvoista hankintahetkellä.

Faktor Oy Erweko Oy Forssan Kirjapaino Oy
Vastike MEUR MEUR MEUR
Hankintameno 0,5 0,3 2,0
Kokonaishankintameno 0,5 0,3 2,0
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR MEUR MEUR
Maksettu hankinta 0,5 0,3 2,0
Hankitut rahavarat 0,1 0,1 0,4
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 0,4 0,2 1,6
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:
MEUR MEUR MEUR
Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,0 0,0
Asiakassuhteet ja brändiarvo (sis.muihin aineettomin hyödykkeisiin) 0,1 0,0 0,2
Aineelliset hyödykkeet 0,0 0,6 5,3
Vaihto-omaisuus 0,0 0,3 1,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,1 1,4 3,7
Rahavarat 0,1 0,1 0,4
Varat yhteensä 0,3 2,5 10,7
Rahoitusvelat 0,0 0,0 6,5
Ostovelat ja muut velat 0,2 1,3 2,6
Varaukset ja velat yhteensä 0,2 1,3 9,1
Nettovarallisuus yhteensä 0,2 1,1 1,6
Liikearvo 0,3 -0,9 0,4

Aineettomien hyödykkeiden ja myyntisaamisten käypään arvoon ei sisältynyt riskiä yhdenkään hankinnan osalta. Faktor Oy:n hankinnasta syntyi 0,3 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu pääasiassa hankinnasta odotettavissa oleviin synergiahyötyihin sekä liiketoimintaa osaavaan henkilöstön arvoon. Forssan Kirjapaino Oy:n hankinnasta syntynyt 0,4 miljoonan euron liikearvo koostuu odotettavissa olevista tuotto- ja kulusynergioista. Erweko Oy:n edullisesta kaupasta syntynyt 0,9 miljoonan euron voitto on kirjattu laajan tuloslaskelman rahoitustuottoihin. Edullinen kauppa syntyi myyjän karsiessa heidän strategiaan kuulumattomia liiketoimintoja, jolloin kauppahinta saatiin neuvoteltua nettovarallisuutta matalammaksi.

Hankittujen yhtiöiden konsernissa oloajan liikevaihdot n. 7,9 miljoonaa euroa ja tulos n. 0,6 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin vuoden 2018 laajaan tuloslaskelmaan. Jos tilikauden aikana hankitut liiketoiminnat olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2018 alusta lähtien, olisi konsernin liikevaihto kasvanut arviolta 21,6 miljoonaa euroa ja tulos heikentynyt arviolta 0,2 miljoonaa euroa.

TUNNUSLUKUJA

1-12/

1-12/

2018 2017
Liikevoitto (%) 0,8 3,3
Tulos/osake EUR 0,15 0,34
Oma pääoma/osake EUR 3,94 4,19
Bruttoinvestoinnit
(milj. EUR) 8,0 2,4
Osuus liikevaihdosta (%) 9,2 3,1
Oman pääoman tuotto (%) 3,7 7,8
Sij. pääoman tuotto (%) 4,0 8,2
Omavaraisuusaste (%) 52,3 69,6
Henkilöstö keskimäärin, 455 397
josta osa-aikaisia 6 5

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

MUUT VUOKRASOPIMUKSET 12/18 12/17

Maksettavat vuokrat

4,3

3,8

Saatavat vuokrat

EHDOLLISET VELAT JA VARAT
SEKÄ SITOUMUKSET
Omasta puolesta annetut vakuudet

0,0 0,0
Pantatut osakkeet 0,9 0,9
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 14,1 14,1
Muut vastuut ja sitoumukset
Yrityskiinnitykset

YHTEENSÄ

4,4
0,3

19,7

5,1
0,3

20,4

Muiden puolesta annetut vakuudet 0,8 0,8
Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT RAHOITUSVARAT JA -VELAT 12/18 12/17
(miljoonaa euroa) kirjanpito-arvo käypä arvo kirjanpito-arvo käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Osakkeet ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 3 0,1 0,1 0,1 0,1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 1 15,1 15,1 11,6 11,6
Rahoitusvelat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Niiden käypä arvo on lähellä niiden kirjanpitoarvoa.
Euromääräiset pankkilainat 30,1 30,1 12,4 12,4

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-12/2018 1-12/2017
(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,6 0,5
Palvelujen myynnit 1,0 0,7

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastettuja.

Yhtiön täydellinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla 4.3.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.pkkoyj.com kohdassa Sijoittajatieto. Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13/2019. Konserni julkaisee vastuullisuusraportin viikolla 13 vuosikertomuksen yhteydessä.

Joensuussa 1. maaliskuuta 2019

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com

Liite