Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2018 KLO 13.45

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkistaa osavuotiskatsauksen sijaan tilikauden yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS
Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liikevaihto ajalta 1.1. – 30.9.2018 oli 62,4 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 58,0 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli 0,4 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 2,5 miljoonaa euroa). Konsernin tulos oli 0,7 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 3,4 miljoonaa euroa).

LEHTITOIMIALA
Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 30.9.2018 oli 16,5 miljoonaa euroa (17,5 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Lehtitoimialan liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 2,0 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiö Sanomalehti Karjalainen Oy osti elokuussa joensuulaiselta Oy Najaros Ab:lta Iskelmä Rexiä sekä Radio City Joensuuta koskevat radioliiketoiminnot. Kanavien radiotoiminta siirtyi Karjalaiselle 1.9.2018 alkaen.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj osti lehtien ja julkaisujen taittoon erikoistuneen Faktor Oy:n koko osakekannan elokuussa. Osakkeiden hankinnasta syntyneen alustavan 0,4 miljoonan euron liikearvon lopullinen hankintamenoallokaatio täsmentyy vuoden 2018 tilinpäätökseen.

PAINOTOIMIALA
Painotoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 30.9.2018 oli 45,9 miljoonaa euroa (40,6 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Liikevaihdon kasvusta noin 1,9 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Liiketulos jäi tappiolliseksi ollen -0,3 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 0,1 miljoonaa euroa).

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj osti painotalo Forssan Kirjapaino Oy:n koko osakekannan syyskuussa. Osakkeiden hankinnasta syntyneen alustavan 1,4 miljoonan euron liikearvon lopullinen hankintamenoallokaatio täsmentyy vuoden 2018 tilinpäätökseen.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj osti myös syyskuussa korkealuokkaisten digi- ja offsetpainotuotteiden valmistamiseen erikoistuneen Erweko Oy:n koko osakekannan. Omistusoikeus osakkeisiin siirtyi 1.10.2018. Osakkeiden hankinnasta syntyneen alustavan 2,0 miljoonan euron negatiivisen liikearvon lopullinen hankintamenoallokaatio täsmentyy vuoden 2018 tilinpäätökseen.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 30.9.2018 ennakkomaksuineen olivat 5,9 miljoonaa euroa eli 9,4 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 2,1 miljoonaa euroa eli 3,6 prosenttia liikevaihdosta).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 30.9.2018 oli 25,8 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 12,6 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 54,2 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 68,8 %).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli syyskuun lopussa 13,3 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 12,7 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 534 vakituista henkilöä (398 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2018
Lehti- ja painotoimialojen näkymät ovat pysyneet epävarmoina. Kansantuotteen kasvu ei ole näkynyt mainosmarkkinoiden elpymisenä. Painoalalla vuosia laskenut kokonaisvolyymi ei ole kääntynyt kasvuun. Edellä mainitut tekijät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista. Tehtyjen yrityskauppojen arvioidaan kasvattavan vuoden 2018 liikevaihtoa mutta niillä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin liikevoittoon. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman edellisvuoden 2017 tasosta. Konsernin liikevoiton arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta jäävän vuoden 2017 tasosta. Vuonna 2017 liikevaihto oli 80,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 26. päivänä lokakuuta 2018

POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ
Hallitus

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.pkkoyj.com

Pohjois-Karjalan Kirjapaino ‑konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin.

Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Lehtitoimialaan kuuluvat myös Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy sekä Faktor Oy, jotka valmistavat ilmoituksia sekä konsernin lehtiin että ulkopuolisille.

Konsernin painotoimialaan kuuluu PunaMusta Oy, Erweko Oy, Forssan Kirjapaino Oy ja Suomen Yliopistopaino Oy.