PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2020 KLO 13.30

LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI Q1:LLA VAHVANA KORONAVIRUKSEEN SAAKKA

PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TAMMI-MAALISKUU 2020 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto kasvoi 6,7 % ja oli 27,3 miljoonaa euroa (25,6 miljoonaa euroa).
– Käyttökate oli 1,6 (2,3) miljoonaa euroa
– Liiketulos oli -0,6 (0,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -2,9 (1,8) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,8 (3,7) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 40,9 % (49,0 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -3,7 % (2,8 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -6,7 % (3,0 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,24 (0,12) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 39,4 (30,6) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:
Konsernin liikevaihdon kasvu jatkui hyvänä alkuvuonna, kunnes koronavirus aiheutti merkittävän kysynnän laskun. Maailmanlaajuisesti levinnyt koronavirus vaikutti myös PunaMusta Mediaan. Mediamarkkinat hiljenivät äkisti maaliskuun puolessavälissä ja useat yhtiöt jäädyttivät markkinointitoimenpiteensä. Nämä näkyivät myös PunaMusta Median molempien toimialojen liikevoiton heikkenemisenä.

Arvioimme epidemian laskeneen liikevaihtoamme tarkastelujaksolla jonkin verran ja vaikutukset vuoden toisella kvartaalilla tulevat olemaan merkittävästi suuremmat. Varauduimme toiminnan sopeuttamiseen käymällä konsernitason yhteistoimintaneuvottelut, joiden myötä pystymme reagoimaan kysynnän laskuun lomautusten ja muiden työaikajärjestelyjen avulla ja sitä kautta turvaamaan kilpailukykyämme. Näillä toimenpiteillä arvioidaan saavutettavan vähintään 1,5 miljoonan euron kustannussäästöt. Olemme turvanneet toimintaamme siirtymällä lehtitoimialalla ja toimihenkilöiden osalta etätöihin. Painotoimialalla toimintamme useassa eri laitoksessa vähentää koronaepidemian aiheuttamaa mahdollista tuotantoriskiä. Käyttökatteemme säilyi positiivisena ja olen tyytyväinen kasvaneeseen kassavirtaamme, jonka avulla turvaamme rahoitusasemamme myös näinä epävarmoina aikoina.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin liikevaihto kasvoi painotoimialalla, jonka kasvussa näkyi viimeisen vuoden aikana tehdyt yritysostot. Mediamarkkinoiden yleinen lasku näkyi lehtitoimialan ulkoisessa liikevaihdossa, joka olisi laskenut hieman viime vuoden tasosta myös ilman koronan vaikutusta. Painotoimialalla jatkoimme yritysostojen integraatioita, tuotantolaitosten keskittämistä ja panostuksia digitaalisiin liiketoimintoihin. Nämä toimenpiteet ja koronaviruksen vaikutus yhdistettynä painotoimialan odotettua heikompiin myynnin volyymeihin näkyivät heikentyneenä kannattavuutena. Ensimmäisen kvartaalin liiketulos heikkenikin selkeästi edelliseen vuoteen nähden. Tulos ennen veroja laski merkittävästi arvopapereiden käyvän arvon muutoksen vuoksi.

Jatkoimme vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana kasvustrategiamme mukaisia yritysostoja ostaen helmikuussa markkinointilogistiikan palveluihin keskittyneen Streamlog Oy:n konkurssipesän palveluliiketoiminnat. Maaliskuun lopussa hankimme suurkuva- ja näkyvyyspalveluihin erikoistuneen Pixmill Group Oy:n koko osakekannan. Odotamme näiden hankintojen vahvistavan kilpailukykyämme ja tuovan asiakkaillemme entistä laajempia palvelukokonaisuuksia.

Vallitsevan poikkeustilan vaikutuksia loppuvuoden liiketoimintaamme ei pystytä vielä täysin yksilöimään. Koronaviruksen myötä digitaalisuuden merkitys tulee kasvamaan ja palveluiden tärkeys korostuu. Uskomme, että panostuksemme digitaalisiin palveluihin ja painotoimialan integraation edistyminen suunnitellussa aikataulussa näkyvät positiivisena tulosvaikutuksena vuodesta 2021 eteenpäin.

TALOUDELLINEN KEHITYS
Katsauskauden liikevaihto kasvoi 6,7 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 1,7 miljoonaa euroa ja oli 27,3 miljoonaa euroa (25,6 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa kasvatti viimeisen vuoden aikana tehdyt painotoimialan yritysostot, joiden vaikutus liikevaihtoon oli noin 2,5 miljoonaa euroa.

Konsernin tammi-maaliskuun liiketulos laski edellisvuoden tasosta. Katsauskauden liiketulos oli -0,5 (0,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -2,8 (1,8) miljoonaa euroa.

Konsernin laajan tuloslaskelman rahoitustuotot ja –kulut sisältävät sekä arvopaperikaupan nettotuloksen että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -2,3 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli 1,4 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella -2,2 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,1 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa).

LEHTITOIMIALA
Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto laski 8,0 prosenttia (0,4 miljoonaa euroa) ajalla 1.1. – 31.3.2020 ollen 4,9 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Koronaviruksen arvioitu vaikutus liikevaihdon laskuun tarkastelujaksolla oli noin 0,2 miljoonaa euroa ja liiketuloksen laskuun noin 0,1 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,6 miljoonaa euroa.

PAINOTOIMIALA
Painotoimialan ensimmäisen neljänneksen ulkoinen liikevaihto kasvoi 10,4 % (2,1 miljoonaa euroa) ollen 22,4 miljoonaa euroa (20,3 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Liikevaihdon kasvusta noin 2,5 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Koronaviruksen arvioitu vaikutus liikevaihdon laskuun tarkastelujaksolla oli noin 0,8 miljoonaa euroa. Liiketulos jäi tappiolliseksi ollen -0,7 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Koronaviruksen vaikutuksen arvioidaan laskeneen liikevoittoa noin 0,4 miljoonaa euroa.

Konsernin painotoimialaan kuuluva PunaMusta Oy osti helmikuussa Streamlog Oy:n konkurssipesän palveluliiketoiminnan. Hankintameno oli 0,1 miljoonaa euroa, joka kirjautuu lähes kokonaisuudessaan liikearvoksi. Markkinointilogistiikan liiketoiminnat raportoidaan jatkossa osana painotoimialaa. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon tai tulokseen.

PunaMusta Media Oyj osti suurkuva- ja näkyvyyspalveluihin erikoistuneen Pixmill Group Oy:n koko osakekannan 31.3.2020. Osakkeiden nettovelaton kauppahinta oli 3,2 miljoonaa euroa. Osakkeiden lopullinen hankintamenoallokaatio täsmentyy vuoden 2020 aikana. Pixmill Group Oy raportoidaan jatkossa osana painotoimialaa.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 31.3.2020 ennakkomaksuineen olivat 2,8 miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 0,6 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävin investointi oli Pixmill Group Oy:n osakekannan hankinta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 4,8 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -2,1 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -4,6 miljoonaa euroa (-4,0 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli maaliskuun lopussa 11,7 miljoonaa euroa (16,2 miljoonaa euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 31.3.2020 oli 39,4 miljoonaa euroa (30,6 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 40,9 % (49,0 %).

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 700 vakituista henkilöä (577 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2020
Koronavirusepidemian takia lehti- ja painotoimialojen näkymät ovat muuttuneet äkillisesti ja epävarmuus kehityksen ennustamisesta on kasvanut merkittävästi. Konserni arvioi, että epidemialla on vaikutuksia sekä omaan että konsernin asiakkaiden toimintaympäristöön, mutta vaikutuksen suuruutta ei pystytä vielä arvioimaan. Koronavirusepidemian vaikutuksen suuruus konsernin toimintaympäristöön täsmentyy vuoden toisen kvartaalin aikana.

Konserni pitää näkymänsä ennallaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2019 liikevaihto oli 107,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 27. päivänä huhtikuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

 

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 700 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.