PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2021 KLO 13.30

PUNAMUSTA MEDIA -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS, TAMMI-MAALISKUU 2021

RAHOITUSTUOTOT NOSTIVAT TULOKSEN SELKEÄSTI POSITIIVISEKSI Q1:LLA

PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TAMMI-MAALISKUU 2021 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto laski 11,1 % ja oli 24,3 miljoonaa euroa (27,3 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 1,1 (1,6) miljoonaa euroa

– Liiketulos oli -1,1 (-0,6) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 5,3 (-2,9) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,4 (4,8) miljoonaa euroa.

– Omavaraisuusaste oli 45,3 % (40,9 %).

– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 6,8 % (-3,7 %).

– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 9,6 % (-6,7 %).

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,34 (-0,24) euroa.

– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 36,4 (39,4) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Vuoden 2020 lopun positiivinen vire heikkeni tammi-helmikuussa markkinoiden yleisen epävarmuuden vuoksi. Covid-19-pandemian kolmas aalto ja epävarmat näkymät talouden avautumisesta pitivät konsernin palveluiden kysynnän heikohkona. Maaliskuu näytti pientä piristymisen merkkiä, ja mikäli pandemiatilanne paranee ennakoidusti, emme enää odota palveluihimme kohdistuvaa viime vuoden kaltaista suurta kysynnän romahtamista.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin liikevaihto laski näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa, jossa kysyntä heikentyi voimakkaasti seurauksena yleisen mediamarkkinan kysynnän heikkenemisestä etenkin tammikuussa. Myös medialiiketoiminnan liikevaihto heikkeni varsinkin mediamyynnissä. Liikevaihdon lasku vaikutti etenkin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan tulokseen, joka heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon laskusta huolimatta liiketoiminnan nettorahavirtamme säilyi hyvänä ja käyttökatteemme positiivisena. Katsauskauden liiketulos heikkeni jääden 0,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasosta.

Tulos ennen veroja parantui merkittävästi, mihin vaikutti Arena Partners Oy:ltä saadut osinkotuotot ja arvopaperisalkkumme positiivinen nettotulos.

Julkistimme ensimmäisen kvartaalin loppupuolella uuden strategiamme, jonka mukaista toimintaa olemme vieneet voimakkaasti eteenpäin. Strategiamme ytimessä on asiakkaidemme menestymisen mahdollistaminen. Kehitämme monikanavaisia palveluitamme varautumalla painopalveluiden mahdolliseen pysyvään kysynnän pienemiseen kehittämällä etenkin digitaalisia ja näkyvyyspalveluitamme sekä hakemalla aiempaa kokonaisvaltaisempaa asemaa asiakkaidemme brändinhallinnan kumppanina.

Kysyntänäkymät säilyvät vallitsevan pandemiatilanteen johdosta epävarmoina ja pienetkin positiiviset uutiset vaikuttavat etenkin näkyvyyspalveluiden kysyntään positiivisesti. Uskomme, että strategiset toimenpiteemme yhdistettynä pandemian vastaisen rokoteohjelman edistymiseen antavat meille hyvät edellytykset loppuvuodelle ja merkittävään positiiviseen tulosvaikutukseen varsinkin vuodesta 2022 eteenpäin.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Katsauskauden liikevaihto laski 11,1 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto laski 3,0 miljoonaa euroa ja oli 24,3 miljoonaa euroa (27,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski konsernin molemmissa liiketoiminnoissa.

Konsernin tammi-maaliskuun liiketulos laski edellisvuoden tasosta. Katsauskauden liiketulos oli -1,1 (-0,6) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 5,5 (-2,9) miljoonaa euroa.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja –kulut” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 6,4 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli -2,3 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella 3,9 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,5 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Muut rahoitustuotot ja -kulut sisältävät Arena Partners Oy:ltä saadut osinkotulot 2,6 miljoonaa euroa.

MEDIALIIKETOIMINTA

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 7,7 prosenttia (0,4 miljoonaa euroa) ajalla 1.1. – 31.3.2021 ollen 4,5 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Medialiiketoiminnan liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,3 miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulos sisältää koronakriisin vuoksi myönnettyä valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen 0,3 miljoonaa euroa.

NÄKYVYYS- JA PAINOLIIKETOIMINTA

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen ulkoinen liikevaihto laski 11,8 % (2,7 miljoonaa euroa) ollen 19,8 miljoonaa euroa (22,4 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Liiketulos heikkeni ja oli -1,2 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 31.3.2021 ennakkomaksuineen olivat 0,9 miljoonaa euroa eli 3,8 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 2,8 miljoonaa euroa eli 10,3 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 4,4 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa), investointien rahavirta 1,7 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -4,6 miljoonaa euroa (-4,6 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli maaliskuun lopussa 18,2 miljoonaa euroa (11,7 miljoonaa euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 31.3.2021 oli 36,4 miljoonaa euroa (39,4 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 45,3 % (40,9 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 655 vakituista henkilöä (700 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2021

Covid-19-pandemia sekä epävarmuus sen kestosta ja vaikutuksista vaikeuttavat edelleen ennustettavuutta. Konsernin molempien liiketoimintojen näkymät ovat pysyneet ensimmäisen kvartaalin epävarmoina, ja epävarmuus kehityksen ennustamisesta on edelleen olemassa. Konserni arvioi, että heti kun koronakriisi hellittää sekä konsernin oma että asiakkaiden toimintaympäristö selkenevät, loppuvuoden kehitys pystytään arvioimaan tarkemmin.

TULOSOHJEISTUS

Konserni pitää näkymänsä ennallaan. Covid-19-pandemiasta johtuvien epävarmojen näkymien vuoksi yhtiö ei anna tässä vaiheessa tulosohjeistusta. Yhtiö tarkentaa tulosohjeistustaan viimeistään H1-puolivuosikatsauksen yhteydessä.

Joensuussa 23. päivänä huhtikuuta 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 660 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.

Liite