PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2022 KLO 13.30

LIIKEVAIHTO JATKOI HYVÄSSÄ KASVUSSA Q1:LLA

PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TAMMI-MAALISKUU 2022 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 16,2 % ja oli 28,3 miljoonaa euroa (24,3 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 1,9 (1,1) miljoonaa euroa

– Liiketulos oli -0,2 (-1,1) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,3 (5,3) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,6 (4,4) miljoonaa euroa.

– Omavaraisuusaste oli 39,5 % (45,3 %).

– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -0,7 % (6,8 %).

– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -2,4 % (9,6 %).

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,09 (0,34) euroa.

– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 41,4 (36,4) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Vuosi 2022 alkoi epävarmoissa merkeissä. Tammi-helmikuussa epävarmuus talouden avautumisesta säilyi ja konsernin palveluiden kysyntä säilyi odotuksia heikompana. Ukrainan sota ja sen vaikutukset Suomen talouteen näkyivät kuluttajien käyttäytymisessä ja lisäsivät epävarmuutta yritysten mainosratkaisuissa. Samanaikaisesti UPM:n koko alkuvuoden kestänyt paperilakko loi merkittävää epävarmuutta paperin saatavuuden suhteen. Kasvanut inflaatio sekä materiaalikustannusten merkittävä nousu yhdistettynä heikompaan paperin saatavuuteen loivat haasteita kannattavalle toiminnalle.

Maaliskuussa koronarajoitusten hellittäessä myös konsernin palveluiden kysyntä parani. Onnistuimme hienosti haastavassa toimintaympäristössä, ja kokonaisuutena vuoden ensimmäisen kvartaalin liikevaihto kasvoi merkittävästi nousten liikevaihdoltaan konsernin historian parhaimmaksi ensimmäiseksi kvartaaliksi. Liikevaihdon 3,9 miljoonan euron kasvusta 1,2 miljoonaa euroa tuli yritysjärjestelyiden kautta. Liikevaihdon muuhun kasvuun vaikuttivat materiaalikustannusten myötä noussut painopalveluiden liikevaihto mutta myös näkyvyyspalvelut, joissa kysyntä oli etenkin maaliskuussa selkeästi edellistä vuotta parempi.

Strategiset toimenpiteet liikevaihdon kasvun eteen ja vuonna 2021 tehdyt säästötoimenpiteet näkyivät kannattavuuden parantumisena. Käyttökate parani toisena vuosineljänneksenä peräkkäin, ja etenkin maaliskuun hyvä positiivinen tulos antaa uskoa kannattavuuskäänteen toteutumiseen. Käyttökate parani vuoden ensimmäisellä kvartaalilla 1,9 miljoonaan euroon ja liiketulos parani 0,9 miljoonaa euroa nousten lähes positiiviseksi. Vastaavasti tulos ennen veroja heikkeni arvopaperisalkun negatiivisen nettotuloksen vaikutuksesta.

Strategian toteutus eteni ensimmäisellä kvartaalilla hyvin. Kumppanuuksiin liittyen solmimme Postin kanssa maaliskuussa yhteistyösopimuksen Postinen-tuotteen kokonaisvaltaisesta tekemisestä 1.6.2022 alkaen. Toimenpiteemme asiakkaiden kokonaisvaltaiseksi brändiarvon kasvattajaksi on tuonut meille uusia asiakkuuksia ja laajempia asiakaskokonaisuuksia. Strategiset toimenpiteemme yhdistettynä maaliskuun selkeään kannattavuuskäänteeseen antavat meille kasvumahdollisuuksia loppuvuodeksi sekä uskoa positiiviseen tuloskehitykseen myös tulevilla kvartaaleilla.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihdon kehitys jatkui positiivisena vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 16,2 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 3,9 miljoonaa euroa ja oli 28,3 miljoonaa euroa (24,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi etenkin konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa.

Konsernin tammi-maaliskuun liiketulos parani edellisvuoden tasosta. Katsauskauden liiketulos oli -0,2 (-1,1) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,3 (5,5) miljoonaa euroa.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja –kulut” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -1,1 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli 6,4 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella -0,9 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa).

MEDIALIIKETOIMINTA

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia (0,1 miljoonaa euroa) ajalla 1.1. – 31.3.2022 ollen 4,7 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Medialiiketoiminnan liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,4 miljoonaa euroa. Vertailuvuoden liiketulos sisältää koronakriisin vuoksi myönnettyä valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen 0,3 miljoonaa euroa.

NÄKYVYYS- JA PAINOLIIKETOIMINTA

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen ulkoinen liikevaihto kasvoi 19,2 % (3,8 miljoonaa euroa) ollen 23,6 miljoonaa euroa (19,8 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Painopalveluiden liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia 19,4 miljoonaan euroon (17,7 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Painopalveluiden liikevaihdon kasvuun vaikutti materiaalien, etenkin paperin, hintojen nousu. Strategian mukaisesti kasvu jatkui näkyvyyspalveluissa, jonka liikevaihto kasvoi 94,9 prosenttia 2,7 miljoonaan euroon (vuonna 2021 liikevaihto 1,4 miljoonaa euroa). Kasvusta noin 0,6 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Myös näkyvyys- ja painoliiketoiminnan muut palvelut jatkoivat kasvua. Muissa palveluissa liikevaihto kasvoi 94,6 prosenttia ollen 1,5 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa). Kasvua tuli eniten digitaalisista palveluista, joiden kysynnän odotetaan kasvavan positiivisesti jatkossakin. Yritysostojen vaikutus muiden palveluiden kasvuun oli noin 0,5 miljoonaa euroa.

Liiketulos parani ja oli –0,2 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 31.3.2022 ennakkomaksuineen olivat 0,8 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 0,9 miljoonaa euroa eli 3,8 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 3,6 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa), investointien rahavirta 1,7 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -2,2 miljoonaa euroa (-4,6 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli maaliskuun lopussa 17,1 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 31.3.2022 oli 41,4 miljoonaa euroa (36,4 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 39,5 % (45,3 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 632 vakituista henkilöä (655 henkilöä vuotta aiemmin).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen PunaMusta Media Oyj osti 27.4.2022 päivätyllä kauppakirjalla monipuolisiin näkyvyysratkaisuihin erikoistuneen Coloro CLR Oy:n koko osakekannan. Coloro CLR Oy -konsernin liikevaihto 31.10.2021 päättyneellä tilikaudella oli 6,7 miljoonaa euroa, ja sen liiketulos oli 0,3 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiö Gredi Oy osti 28.4.2022 päivätyllä kauppakirjalla lahtelaisen Thero Design Oy:n AutoTaitto -liiketoiminnan.

Kummallakaan kaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2022

Covid-19-pandemian negatiivinen vaikutus markkinointipalveluiden kysyntään lieventyi maaliskuussa, ja kysynnän odotetaan pysyvän loppuvuoden ajan edellistä vuotta parempana. Epävarmuus pandemian mahdollisista uusista vaikutuksista kuitenkin säilyy ja vaikeuttaa ennustettavuutta.

Ukrainan sodan pitkittyminen ja sen mukanaan tuomat vaikutukset yleiseen markkinatilanteeseen luovat epävarmuutta, ja markkinoiden ennustettavuus säilyy heikkona.

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla vallinneen valtakunnallisen paperipulan uskotaan helpottavan UPM:n lakon loppuessa, ja tämä parantaa näkymiä loppuvuoden paperin saatavuuden suhteen.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan painopalveluiden kysynnän odotetaan pysyvän vähintään vuoden 2021 tasolla, kun taas näkyvyyspalveluiden ja muiden palveluiden kysynnän odotetaan olevan vuotta 2021 paremmalla tasolla. Liiketoimintaan tehtyjen investointien, panostusten digitaalisiin palveluihin ja toteutettujen rakennemuutosten sekä vuonna 2022 parantuvan kysynnän uskotaan näkyvän positiivisesti vuoden 2022 tuloskehityksessä.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon ennakoidaan hieman kasvavan. Mediamyynti paranee vuotta 2021 korkeammalle tasolle, ja tilaustuloissa digitilausten kasvu kompensoi printtitilausten laskua. Mediamyyntiä vauhdittaa parantunut palveluportfolio muun muassa uusien myytävien mediapintojen kautta. Kuluttajien ja yritysten luottamus palautuvat nopeasti pandemian hellittäessä.

Makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä mainos- ja tilausmyyntitulojen ennustamista. Molempien liiketoimintojen näkymät perustuvat oletukseen, ettei uusia koronarajoitteita enää tule vuoden 2022 aikana ja Ukrainan sotaan liittyvät riskit eivät olennaisesti heikennä konsernin palveluiden kysyntää.

TULOSOHJEISTUS

Konserni pitää näkymänsä ennallaan. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasoista. Vuonna 2021 liikevaihto oli 106,0 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 29. päivänä huhtikuuta 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 630 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkimediasta sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 106 miljoonaa euroa.