PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2023 KLO 14.00

LIIKETOIMINTA KEHITTYI POSITIIVISESTI VUODEN 2023 ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

TAMMI-MAALISKUU 2023 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 21,7 % ja oli 34,4 miljoonaa euroa (28,3 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 2,3 (1,9) miljoonaa euroa

– Liiketulos oli 0,0 (-0,2) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,5 (-1,3) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,6 (3,6) miljoonaa euroa.

– Omavaraisuusaste oli 34,3 % (39,5 %).

– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 1,1 % (-0,7 %).

– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 1,0 % (-2,4 %).

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,03 (-0,09) euroa.

– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 49,8 (41,4) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARTTU SALLINEN:

Vuoden 2022 viimeisen kvartaalin epävarma yleinen talouden tilanne näkyi myös vuoden 2023 alussa. Mediamainonnan euromäärät laskivat Kantar Media Finlandin mukaan vuoden 2023 tammi-helmikuussa 3,2 %. Lasku oli voimakasta etenkin painetuissa lehdissä. Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus heijastui konsernin palveluiden kysyntään, ja etenkin mediamainonnan sekä näkyvyyspalveluiden kysyntä oli heikkoa vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana.

Maaliskuussa palveluiden kysynnässä tapahtui edellisen vuoden kaltaisesti selkeä kasvu, ja maaliskuun liikevaihto sekä kannattavuus nousivat hyvälle tasolle. Konsernin liikevaihto nousi selkeästi edellisestä vuodesta kasvaen 21,7 % 34,4 miljoonaan euroon. Liikevaihdon 6,1 miljoonan euron kasvusta 2,4 miljoonaa euroa tuli yritysjärjestelyjen kautta, mikä näkyi myös strategiamme mukaisena näkyvyys- ja digitaalisten palveluiden kasvuna. Painopalveluiden liikevaihtoa kasvattivat edellisen vuoden aikana merkittävästi nousseet materiaalikustannukset.

Systemaattinen työ kannattavuuden parantamiseksi näkyi positiivisesti, ja liiketulos parani selkeästi vuoden 2022 viimeiseen kvartaaliin verrattuna. Käyttökate parani 0,4 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden, ja palveluportfolion ohjaaminen korkeampikatteisiin tuoteryhmiin eteni suotuisasti myyntikateprosentin parantuessa 31,8 prosenttiin (30,2 %). Hyvän maaliskuun myötä saavutimme liiketulokseltaan ensimmäisen positiivisen vuosineljänneksen vuoden 2019 jälkeen. Erityisen tyytyväisiä olemme selkeästi parantuneeseen liiketoiminnan nettorahavirtaan, joka oli 4,6 miljoonaa euroa positiivinen. Samalla velkaantuneisuutemme pieneni ja tunnusluvut kehittyivät myönteiseen suuntaan.

Strategian mukainen työ kokonaisvaltaisten asiakkuuksien brändiarvon kasvattamiseksi on edennyt hyvin, ja olemme onnistuneet luomaan lisäarvoa laajempien palvelukokonaisuuksien kautta. Digitaalisten tuotetiedon ja brändinhallinnan palveluiden yhdistäminen konsernin muihin jakelukanaviin on mahdollistanut uudenlaista arvonluonnin kautta tapahtuvaa lähestymistapaa asiakkaillemme, ja odotamme tämän näkyvän positiivisesti lähivuosien kehityksessä. Medialiiketoimintaan kuuluvan Sanomalehti Karjalainen Oy:n kilpailukyvyn ja sisällön turvaamiseen liittyen ilmoitimme maaliskuussa, että Sanomalehti Karjalainen siirtyy printin osalta kuusipäiväiseen jakeluun 23.4.2023 alkaen. Tämän odotetaan tuovan loppuvuoden 2023 aikana n. 0,5 miljoonan euron kustannussäästöt.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA

Konsernin liikevaihto kasvoi jo kuudetta kvartaalia peräkkäin. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 21,7 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 6,1 miljoonaa euroa ja oli 34,4 miljoonaa euroa (28,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi etenkin konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa. Edellisenä vuonna tehtyjen yritysjärjestelyjen vaikutus kasvuun oli noin 2,4 miljoonaa euroa.

Konsernin tammi-maaliskuun liiketulos kääntyi positiiviseksi ja parani hieman edellisvuoden tasosta. Katsauskauden liiketulos oli 0,0 (-0,2) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,5 (-1,3) miljoonaa euroa.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja –kulut” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 0,4 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli -1,1 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,4 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa).

MEDIALIIKETOIMINTA

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 2,0 prosenttia (0,1 miljoonaa euroa) ajalla 1.1. – 31.3.2022 ollen 4,8 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Medialiiketoiminnan liiketulos oli vertailuvuoden tasolla ollen 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

NÄKYVYYS- JA PAINOLIIKETOIMINTA

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen ulkoinen liikevaihto kasvoi 25,6 % (6,0 miljoonaa euroa) ollen 29,6 miljoonaa euroa (23,6 miljoonaa euroa). Painopalveluiden liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia 22,7 miljoonaan euroon (19,5 miljoonaa euroa). Painopalveluiden liikevaihdon kasvuun vaikutti pääsääntöisesti vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin jälkeen tapahtunut voimakas materiaalien hintojen nousu. Näkyvyyspalveluiden kasvu jatkui strategian mukaisesti edellisenä vuonna tehtyjen yritysjärjestelyjen tukemana. Näkyvyyspalveluiden liikevaihto kasvoi 71,6 prosenttia 4,9 miljoonaan euroon (vuonna 2022 liikevaihto 2,9 miljoonaa euroa). Kasvusta noin 1,8 miljoonaa euroa, eli 89 % tuli yritysostojen kautta. Myös näkyvyys- ja painoliiketoiminnan muut palvelut jatkoivat kasvua. Muissa palveluissa liikevaihto kasvoi 66,2 prosenttia ollen 2,0 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa). Kasvua tuli eniten digitaalisista palveluista, joiden kysynnän odotetaan kasvavan positiivisesti jatkossakin. Yritysostojen vaikutus muiden palveluiden kasvuun oli noin 0,6 miljoonaa euroa.

Liiketulos kehittyi positiivisesti ja oli 0,1 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa).

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 31.3.2023 ennakkomaksuineen olivat 1,4 miljoonaa euroa eli 4,0 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 0,8 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskaudella ei ollut merkittäviä yksittäisiä investointeja.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella kehittyi positiivisesti ollen 4,6 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 2,4 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta -1,4 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -3,5 miljoonaa euroa (-2,2 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli maaliskuun lopussa 14,9 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 31.3.2023 oli 49,8 miljoonaa euroa (41,4 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 34,3 % (39,5 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 728 vakituista henkilöä (632 henkilöä vuotta aiemmin).

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen PunaMusta Media Oyj aloitti 25.4.2023 konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa muutosneuvottelut. Neuvottelujen tavoitteena on parantaa etenkin konsernin painopalveluiden kilpailukykyä. Suunnitelluilla toimilla haetaan noin 1,8 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2023

Venäjän hyökkäyssodan pitkittyminen luo yleiseen markkinatilanteeseen ja talousnäkymiin edelleen epävarmuutta. Markkinoiden ennustettavuus on säilynyt heikkona ja kausivaihtelut ovat olleet suuria. Inflaatio on säilynyt korkealla tasolla, ja tämä heikentää sekä kuluttajien että yritysten taloudellista asemaa, mikä näkyy heikentyneenä kysyntänä sekä pidentää myös strategisten hankintojen päätösaikaa.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan painopalveluiden kysynnän odotetaan laskevan vuoden 2022 tasosta. Näkyvyyspalveluiden ja muiden palveluiden kysynnän odotetaan olevan vuotta 2022 paremmalla tasolla. Liiketoimintaan tehtyjen investointien, panostusten digitaalisiin palveluihin ja toteutettujen rakennemuutosten uskotaan näkyvän positiivisesti vuoden 2023 tuloskehityksessä.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2022 tasolla. Mediamyynnin odotetaan kasvavan hieman vuoden 2022 tasosta radio- ja digimyynnin kasvun tukiessa yleistä printtimainonnan laskua. Tilaustulojen odotetaan jäävän vuotta 2022 alhaisemmalle tasolle, vaikka myös tilaustuloissa digitilausten kasvu kompensoi printtitilausten laskua. Mediamyyntiä tukee monikanavainen palveluportfolio, joka mahdollistaa laajemman arvonluonnin asiakkuuksille.

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä mainos- ja tilausmyyntitulojen ennustamista. Molempien liiketoimintojen näkymät perustuvat oletukseen, että yleinen taloudellinen tilanne paranee loppuvuoden aikana ja inflaation kehitys tulee tasaantumaan vuoden 2023 aikana.

TULOSOHJEISTUS

Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasoista. Vuonna 2022 liikevaihto oli 133,5 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 27. päivänä huhtikuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Arttu Sallinen p. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 730 eri alojen osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta, PunaMusta Coloro, PunaMusta Profilight, Gredi ja RockOn palvelevat asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.

Liite