PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2024

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.4.2024 KLO 13.30

LIIKEVAIHTO JA KÄYTTÖKATE HEIKKENIVÄT VUODEN 2024 ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

PunaMusta Media Oyj on 28.3.2024 toteuttanut tytäryhtiöidensä Sanomalehti Karjalainen Oy:n, Karelia Viestintä Oy:n ja PunaMusta Paikallismediat Oy:n koko osakekantojen myynnin Keskisuomalainen Oyj:lle. Medialiiketoiminta siirtyi Keskisuomalaisen omistukseen 1.4.2024. Samalla PunaMusta Media-konserni luopui medialiiketoiminnastaan. Tässä liiketoimintakatsauksessa medialiiketoiminnan segmentti on luokiteltu myytävänä olevaksi toiminnoksi.

Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitetyt tuloslaskelmaan liittyvät katsauskauden luvut, mukaan lukien vuoden 2023 vastaavat vertailuluvut, käsittävät vain jatkuvat toiminnot.

Tammi-maaliskuun 2024 liiketoimintakatsauksella PunaMusta Media -konsernin jatkuvien toimintojen segmentit ovat:

  • Painoliiketoiminta
  • Näkyvyysliiketoiminta
  • Digitaalinen liiketoiminta
  • Muut

Tammi-maaliskuun 2024 liiketoimintakatsauksella PunaMusta Media -konsernin myytäviksi luokiteltujen toimintojen segmentit ovat:

  • Medialiiketoiminta

TAMMI-MAALISKUU 2024 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto laski 7,2 % ja oli 27,5 miljoonaa euroa (29,6 miljoonaa euroa).
– Käyttökate oli 0,4 (2,0) miljoonaa euroa.
– Liiketulos oli -1,9 (-0,2) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -2,4 (0,2) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,3 (4,6) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 31,9 % (34,3 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -1,5 % (1,1 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -5,8 % (1,0 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos koko konsernin osalta, mukaan lukien lopetetut toiminnot, oli yhteensä -0,17 (0,03) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 45,1 (49,8) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ARTTU SALLINEN:

Vuoden 2024 ensimmäinen kvartaali oli konsernissa historiallisten muutosten aikaa. Luovuimme medialiiketoiminnasta ja julkaisimme uuden strategian, jonka mukaisesti keskitymme luomaan myynnin ja markkinoinnin vaikuttavia ratkaisuja asiakkaillemme. Yleisessä taloudellisessa tilanteessa ei tapahtunut olennaista piristystä ja markkinatilanne jatkui vaikeana ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Korkotason säilyessä korkeahkona yritykset jatkoivat varovaista linjaa markkinointi-investointien päätöksenteossa ja mediamainontaan käytettävien eurojen määrät laskivat Kantar Media Finlandin mukaan 5,9 % vuoden 2023 ensimmäiseen kvartaaliin nähden. Tämä näkyi odotettua heikompana palveluidemme kysyntänä konsernin kaikissa liiketoiminnoissa.

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 7,2 % 27,5 miljoonaan euroon. Konsernin liikevaihdon kehitykseen vaikutti eniten painoliiketoiminnan heikentynyt kysyntä liikevaihdon laskiessa 13,3 %. Liikevaihdon laskussa näkyi etenkin lehtien painamisen volyymin lasku. Näkyvyysliiketoiminnan liikevaihto laski 5,6 % laskun tullessa tasaisesti kaikista tuoteryhmistä. Kysyntä on hieman piristynyt huhtikuussa ja odotamme loppuvuodelta tasaista kasvavaa kehitystä. Digitaalisen liiketoiminnan liikevaihdon kehityksessä näkyi projektiliiketoiminnan kova hintakilpailu ja asiakkaiden päätöksenteon siirtyminen. Vuoden 2023 yrityskaupat huomioiva vertailukelpoinen liikevaihto laski 16,6 % jatkuvien asiakastilausten vertailukelpoisen MRR:n kasvaessa 4,5 % 0,9 miljoonaan euroon.

Jatkuvien toimintojen myyntikateprosentti kehittyi positiivisesti 32,9 prosenttiin (27,0 %) palvelumyynnin kasvun myötä. Odotettua heikommin kehittynyt liikevaihto näkyi kuitenkin käyttökatteen heikentymisenä sekä vertailuvuoteen että edellisen vuoden viimeiseen kvartaaliin nähden konsernin jatkuvien toimintojen käyttökatteen laskiessa 0,4 miljoonaan euroon. Painoliiketoiminnan käyttökate heikkeni 0,9 miljoonaa euroa 0,3 miljoonaan euroon. Käyttökatetta heikensi laskeneen liikevaihdon lisäksi tehdyt Lahden ja Seinäjoen hankinnat, joiden vaikutus käyttökatteeseen oli -0,7 miljoonaa euroa sisältäen 0,5 miljoonan euron varaukset tuotantojen alasajoon liittyen. Tuotannon uudelleenjärjestelyjen odotetaan tuovan jatkossa vuositasolla noin 1,9 miljoonan euron kustannussäästöt, jotka vaikuttavat positiivisesti kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana. Näkyvyysliiketoiminnassa käyttökate heikkeni 0,3 miljoonaa euroa 0,3 miljoonaan euroon. Digitaalisen liiketoiminnan kannattavuuskehityksessä näkyi etenkin projektiliiketoiminnan heikko kysyntä käyttökatteen heiketessä 0,5 miljoonaa euroa -0,3 miljoonaan euroon. Odotamme digitaalisen liiketoiminnan kysyntäpohjan olleen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja kysynnän parantuvan loppuvuoden aikana, joka tulee näkymään myös kannattavuuskehityksessä positiivisesti.

Medialiiketoiminnan myynnin ja hyvänä pysyneen liiketoiminnan nettorahavirran myötä saimme velkaantuneisuusasemaamme pienemmäksi ja rahoitusasemamme parantui selkeästi. Medialiiketoiminnan myynnistä kirjataan vuoden toiselle neljännekselle arvioitu myyntivoitto noin 10,2 miljoonaa euroa. Uudistettu strategia on otettu sekä asiakaskentässä että henkilöstössämme erittäin hyvin vastaan ja keskittymisemme markkinoinnin informaatiologistiikkaan ja erityisesti retail median kasvuun on luonut lyhyessä ajassa merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Laajempi synergistinen kokonaistarjoamamme yhdistettynä innovatiiviseen arvonluontiin pohjautuvaan lähestymistapaan on vahvistanut asemaamme asiakkaiden kasvun strategisena kumppanina. Uskomme tämän näkyvän epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta loppuvuoden osalta positiivisena sekä liikevaihdon että kannattavuuden kehityksessä.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA

Konsernin liikevaihto laski vertailukauteen nähden 7,2 % ja oli 27,5 miljoonaa euroa (29,6 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski erityisesti painoliiketoiminnassa, mutta kasvoi digitaalisessa liiketoiminnassa yrityshankintojen vaikutuksen myötä.

Konsernin liiketulos laski 1,7 miljoonaa euroa ja oli -1,9 (0,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja laski ollen -2,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Arvopaperikaupan nettotulos vuoden ensimmäisellä kvartaalilla oli 0,2 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).

RAPORTOINTISEGMENTIT, JATKUVAT LIIKETOIMINNAT
P=Painoliiketoiminta
N=Näkyvyysliiketoiminta
D=Digitaalinen liiketoiminta
MU=Muut

Segmentit, jatkuvat toiminnot, miljoonaa euroa P P N N D D MU MU Elim. Elim. Jatkuvat, Yhteensä Jatkuvat, Yhteensä
1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3
2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023
Ulkoinen liikevaihto, MEUR 20,3 23,4 4,7 5 2,6 1,3 0 0 0 0 27,5 29,6
Sisäinen liikevaihto, MEUR 1,5 2,1 0,6 0,7 0,4 0,2 1,3 1 -3,8 -4,1 0 0
Liikevaihto 21,8 25,4 5,2 5,7 2,9 1,5 1,3 1 -3,8 -4,1 27,5 29,6
Ulkoisen liikevaihdon muutos -% -13,3 -5,6 99,1 0,0 0,0 -7,2
Käyttökate, MEUR 0,3 1,3 0,3 0,5 -0,3 0,2 0,4 0,1 -0,4 -0,2 0,4 2,0
Käyttökate -% 1,6 5,0 5,0 9,6 -9,6 13,4 34,0 14,3 9,7 4,8 1,4 6,6
Liiketulos, MEUR -1,0 0,0 -0,2 0,1 -0,6 0,0 0,1 -0,2 -0,3 -0,1 -1,9 -0,2
Liiketulos -% -4,4 0,0 -3,5 1,4 -19,2 2,7 4,2 -19,9 6,9 3,0 -7,0 -0,7

RAPORTOINTISEGMENTIT, MYYDYKSI LUOKITELLUT LIIKETOIMINNAT
M=Medialiiketoiminta

Segmentit, myytäväksi luokitellut toiminnot, miljoonaa euroa Myytäväksi luokitellut, yhteensä Myytäväksi luokitellut, yhteensä
1–3 1–3
2024 2023
Ulkoinen liikevaihto, MEUR 3,9 4,8
Sisäinen liikevaihto, MEUR 0,0 0,0
Liikevaihto, MEUR 4,0 4,8
Ulkoisen liikevaihdon muutos -% -17,1
Käyttökate, MEUR 0,3 0,3
Käyttökate -% 8,4 6,7
Liiketulos, MEUR 0,3 0,2
Liiketulos -% 7,7 4,5

Segmentit, konserni yhteensä, miljoonaa euroa Jatkuvat, Yhteensä Jatkuvat, Yhteensä Myytäväksi luokitellut, yhteensä Myytäväksi luokitellut, yhteensä Yhteensä Yhteensä
1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3
2024 2023 2024 2023 2024 2023
Ulkoinen liikevaihto, MEUR 27,5 29,6 3,9 4,8 31,5 34,4
Sisäinen liikevaihto, MEUR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikevaihto 27,5 29,6 4,0 4,8 31,5 34,4
Ulkoisen liikevaihdon muutos -% -7,2 -17,1 -8,6
Käyttökate, MEUR 0,4 2,0 0,3 0,3 0,7 2,3
Käyttökate -% 1,4 6,6 8,4 6,7 2,3 6,7
Liiketulos, MEUR -1,9 -0,2 0,3 0,2 -1,6 0,0
Liiketulos -% -7,0 -0,7 7,7 4,5 -5,2 0,0

Painoliiketoiminta:

Heikentyneen kysynnän myötä painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kääntyi laskuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,1 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden ja oli 20,3 (23,4) miljoonaa euroa. Painoliiketoiminnan käyttökate laski 0,9 miljoonaa euroa ja oli 0,3 (1,3) miljoonaa euroa. Liiketulos laski 1,0 miljoonaa euroa ja oli -1,0 (0,0) miljoonaa euroa. Liiketuloksen ja käyttökatteen laskuun vaikuttivat ensimmäisellä kvartaalilla toteutettujen Lahden ja Seinäjoen tuotantojen lakkauttamiset ja näistä tehdyt kustannusvaraukset, joiden vaikutus tammi-maaliskuun tulokseen oli 0,5 miljoonaa euroa. Tuotannon uudelleenjärjestelyiden odotetut säästöt vuositasolla ovat 1,9 miljoonaa euroa.

Näkyvyysliiketoiminta:

Heikentyneen kysynnän myötä myös näkyvyysliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kääntyi laskuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,3 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden ja oli 4,7 (5,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon laskun myötä myös liiketulos laski 0,3 miljoonaa euroa ja oli -0,2 (0,1) miljoonaa euroa.

Digitaalinen liiketoiminta:

Digitaalisen liiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi vuonna 2023 tehtyjen yrityshankintojen myötä 1,3 miljoonaa euroa ja oli 2,6 (1,3) miljoonaa euroa. Digitaalisen liiketoiminnan viime vuoden yrityskaupat huomioiva vertailukelpoinen Pro Forma liikevaihto vertailukaudelta oli 3,1 miljoonaa euroa. Liiketulos heikkeni 0,6 miljoonaa euroa ollen -0,6 miljoonaa euroa. Tulosta heikensi yleinen taloudellinen epävarmuus sekä asiakkaiden suurempien investointien siirtyminen.

Digitaalisen liiketoiminnan kuukausittain toistuvan liikevaihdon (MRR, Monthly Recurring Revenue) määrä kasvoi yrityshankintojen myötä 51 % ollen 0,9 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa). Yrityshankintojen vaikutus toistuvaisliikevaihtoon oli 0,3 miljoonaa euroa.

Digitaalisen liiketoiminnan vuosittain toistuvan liikevaihdon ARR (Annual Recurring Revenue) arvo 31.3.2024 oli 3,4 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa euroa). Yrityshankintojen vaikutus ARR:n arvoon oli 1,0 miljoonaa euroa.

Lopetetut toiminnot (medialiiketoiminta):

Lopetettujen toimintojen ulkoinen liikevaihto laski 0,8 miljoonaa euroa ja oli 3,9 (4,8) miljoonaa euroa. Lopetettujen toimintojen liiketulos parani 0,1 miljoonaa euroa ja oli 0,3 (0,2) miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin jatkuvien toimintojen investoinnit ajalla 1.1.-31.3.2024 olivat 1,4 miljoonaa euroa eli 4,9 % liikevaihdosta (vertailukautena 1,3 miljoonaa euroa ja 4,5 % liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävimmät hankinnat olivat I-print Oy:n painoliiketoiminnan sekä Lehtisepät Oy:n arkkipainoliiketoiminnan hankinnat.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta laski vertailukauteen nähden ollen 3,3 (4,6) miljoonaa euroa. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 0,5 (2,4) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli 11,3 (-1,4) miljoonaa euroa ja rahoituksen rahavirta -4,8 (-3,5) miljoonaa euroa.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli maaliskuun lopussa 10,0 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 14,9 miljoonaa euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 31.3.2024 oli 45,1 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 49,8 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 31,9 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 34,3 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa jatkuvissa toiminnoissa 720 vakituista henkilöä (633 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2024

Venäjän hyökkäyssota kaikkine heijastusvaikutuksineen vaikuttaa edelleen Suomen makrotalouteen ja markkinoiden kysyntään sekä vaikeuttaa merkittävästi ennustettavuutta. Markkinoiden kausivaihtelut ovat olleet suuria ja reagointinopeus vallitsevassa ympäristössä tapahtuneisiin uutisiin on nopeutunut. Poliittisen päätöksenteon ennakoimattomuus ja Suomen työmarkkinoiden epävakaus vaikeuttaa kysynnän piristymistä. Korkotaso on säilynyt edelleen aiempia vuosia korkeammalla tasolla, ja tämä heikentää sekä kuluttajien että yritysten taloudellista asemaa, mikä näkyy heikentyneenä kysyntänä sekä pidentää myös strategisten hankintojen päätösaikaa. Epävarmasta toimintaympäristöstä ja vaikeasta alkuvuodesta huolimatta konsernin näkymät loppuvuodelle 2024 ovat realistisen optimistiset.

Konsernin painoliiketoiminnan loppuvuoden 2024 kysynnän odotetaan laskevan vuoden 2023 tasosta, volyymien laskua kompensoi vuonna 2024 tehtyjen liiketoimintakauppojen vaikutus. Näkyvyysliiketoiminnan ja digitaalisen liiketoiminnan kysynnän odotetaan kasvavan vuoden 2023 loppuvuoden tasosta. Ulkomainonnan määrä tulee kasvamaan ja digitalisoituminen muuttaa tapoja toimia kaikilla toimialoilla. Etenkin kauppojen mediallistumisen kasvu tulee kiihtymään. Yhdistämällä nykyisen ratkaisukokonaisuutemme pystymme tuomaan merkittävää lisäarvoa kaikille ekosysteemissä toimiville.

Kaikkiin liiketoimintoihin tehtyjen investointien, panostusten digitaalisiin palveluihin ja toteutettujen rakennemuutosten uskotaan näkyvän positiivisesti loppuvuoden 2024 jatkuvien toimintojen tuloskehityksessä.

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mainosmarkkinoiden kehityksen sekä digitaalisten palveluiden kysynnän ennustamista. Kaikkien liiketoimintojen näkymät perustuvat oletukseen, että Suomen bruttokansantuote kääntyy kasvuun viimeistään vuoden 2024 kolmannella kvartaalilla.

TULOSOHJEISTUS

Konserni pitää näkymänsä ennallaan. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon odotetaan paranevan viime vuoden tasosta ja liiketuloksen ilman medialiiketoiminnan myynnistä saatavaa arviolta 10,2 miljoonan euron myyntivoittoa arvioidaan paranevan vuoden 2023 tasosta. Vuonna 2023 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 116,2 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -0,9 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 26. päivänä huhtikuuta 2024

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Arttu Sallinen p. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Puhelin 010 230 8000
Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi
www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen myynnin ja markkinoinnin vaikuttavien ratkaisujen ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 720 osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt Exove ja RockOn tarjoavat verkkopalveluja sekä brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisuja ja näihin liittyviä tuki-, ylläpito- ja suunnittelupalveluita. Palvelukokonaisuutemme avulla luomme kasvua asiakkaillemme, ja mahdollistamme asiakkaidemme menestymisen muun muassa retail median toimialamurroksessa. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 133,9 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.

Liite