PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2020 KLO 13.30

LIIKETULOS PARANI Q3:LLA KORONAVIRUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NEGATIIVISISTA VAIKUTUKSISTA HUOLIMATTA

PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

HEINÄ-SYYSKUU 2020 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto laski 6,8 % ja oli 24,1 miljoonaa euroa (25,8 miljoonaa euroa).
– Käyttökate oli 2,5 (2,2) miljoonaa euroa.
– Liiketulos oli 0,2 (-0,1) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,4 (0,3) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,2 (-2,0) miljoonaa euroa.
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,01) euroa.

TAMMI-SYYSKUU 2020 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto laski 4,4 % ja oli 74,1 miljoonaa euroa (77,5 miljoonaa euroa).
– Käyttökate oli 5,3 (7,0) miljoonaa euroa.
– Liiketulos oli -1,9 (0,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -2,7 (2,0) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,2 (5,3) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 41,9 % (44,7 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -2,7 % (2,8 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -6,2 % (3,2 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,23 (0,12) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 42,4 (42,8) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:
Koronaviruksen aiheuttamat negatiiviset vaikutukset liiketoimintojemme kysyntään jatkuivat vuoden kolmannella neljänneksellä. Valtakunnallinen mediamainonnan euromääräinen kehitys pysyi kumulatiivisesti yli 20 % edellistä vuotta alhaisemmalla tasolla. Printti- ja ulkomainonnan kysynnän lasku heikensi konsernin liikevaihdon kehitystä, mikä näkyi etenkin suurkuva- ja näkyvyyspalveluissa.

Strategiamme mukaisesti olemme keskittyneet kannattavuuden parantamiseen ja liiketoiminnan kasvuun. Koronaviruksen aiheuttamasta liikevaihdon laskusta huolimatta pystyimme vuoden kolmannella kvartaalilla nostamaan liiketuloksemme positiiviseksi ja parantamaan sitä vuoden takaiseen nähden. Palveluvalikoimamme laajentaminen ja palveluportfolion kannattavuusrakenteen muutos näkyivät parantuneena myyntikatteena. Myyntikatteen paranemisen lisäksi liiketuloksen positiiviseen kehitykseen vaikuttivat aikaisemmin tekemämme näkyvyys- ja painoliiketoiminnan integraatioon liittyvät sopeutustoimenpiteet, joiden positiivinen tulosvaikutus alkoi toteutua toisella vuosipuoliskolla. Jatkoimme myös henkilöstökustannusten sopeuttamista vastaamaan alentunutta kysyntää vuoden kolmannella neljänneksellä lomautusten ja muiden työaikajärjestelyjen avulla.

Olemme säilyneet koronaviruksen aiheuttamilta negatiivisilta henkilöstövaikutuksilta, ja toimitusvarmuutemme sekä media- että näkyvyys- ja painoliiketoiminnoissa on ollut hyvällä vakaalla tasolla.

Erityisesti olen tyytyväinen vuoden kolmannen kvartaalin käyttökatteeseen, joka parani viime vuoteen nähden huolimatta vallinneesta tilanteesta. Rahoitusasemamme säilyi vuoden kolmannella neljänneksellä viime vuoteen nähden parantuneen liiketoiminnan kassavirran myötä hyvänä, ja korollisen vieraan pääoman määrää saatiin vuoden takaiseen nähden hieman pienemmäksi.

Koronavirus heikentää edelleen loppuvuoden 2020 ja alkavan vuoden 2021 näkymiä. Markkinat asemoituvat koronaviruksen myötä uudelleen, ja digitalisaation merkitys korostuu. Uskomme, että nykyiselle palveluvalikoimallemme on jatkossa vahvempaa kysyntää. Asiakaskentässämme uudistunut tarjontamme on otettu hyvin vastaan. Uskomme kehitystoimenpiteiden, digitalisaatioon panostamisen ja tehtyjen säästötoimenpiteiden sekä mahdollisen kysynnän normalisoitumisen näkyvän positiivisesti vuoden 2021 tuloskehityksessä.

TALOUDELLINEN KEHITYS
Katsauskauden liikevaihto laski 4,4 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto laski 3,4 miljoonaa euroa ja oli 74,1 miljoonaa euroa (77,5 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa laski maaliskuusta 2020 alkaen koronaviruksen negatiivinen vaikutus konsernin palveluiden kysyntään. Koronaviruksen arvioitu vaikutus katsauskauden liikevaihdon laskuun oli noin 11,3 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat viimeisen vuoden aikana tehdyt näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yritysostot, joiden vaikutus liikevaihtoon oli noin 6,5 miljoonaa euroa.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 6,8% 24,1 miljoonaan euroon (25,8 miljoonaa euroa) edellisvuoden vastaavaan jaksoon nähden. Koronaviruksen vaikutusten arviointi vaikeutuu pandemian pitkittyessä ja markkinoiden sopeutuessa vallitsevaan olotilaan. Viruksen arvioitu laskeva vaikutus liikevaihtoon aikaisempaan kysyntään peilaten vuoden kolmannella kvartaalilla oli noin 3,0 miljoonaa euroa.

Konsernin tammi-syyskuun liiketulos heikkeni selkeästi edellisvuoden tasosta. Koronaviruksen aiheuttaman kysynnän laskun myötä katsauskauden liiketulos oli -1,9 (0,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -2,7 (2,0) miljoonaa euroa. Koronaviruksen arvioitu vaikutus liiketuloksen laskuun oli noin 4,8 miljoonaa euroa.

Konsernin kolmannen neljänneksen liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa). Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 0,4 miljoonaa euroa (0,3) miljoonaa euroa. Koronaviruksen arvioitu vaikutus liiketulokseen oli -1,2 miljoonaa euroa.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja –kulut” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -0,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli 1,1 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella -0,5 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).

MEDIALIIKETOIMINTA
Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski -12,4 prosenttia (2,0 miljoonaa euroa) ajalla 1.1. – 30.9.2020 ollen 14,1 miljoonaa euroa (16,1 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Koronaviruksen arvioitu vaikutus liikevaihdon laskuun tarkastelujaksolla oli noin 1,3 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 1,7 miljoonaa euroa. Koronaviruksen arvioitu vaikutus liiketuloksen laskuun oli noin 0,8 miljoonaa euroa.

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 % (0,3 miljoonaa euroa) ollen 4,7 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa). Koronaviruksen vaikutuksen arvioidaan laskeneen liikevaihtoa noin 0,2 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan kolmannen neljänneksen liiketulos parani 0,4 miljoonaan euroon (0,3 miljoonaa euroa). Koronaviruksen arvioitu laskeva vaikutus liiketulokseen oli noin 0,1 miljoonaa euroa.

NÄKYVYYS- JA PAINOLIIKETOIMINTA
Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 2,3 prosenttia (1,4 miljoonaa euroa) ajalla 1.1. – 30.9.2020 ollen 60,0 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Koronaviruksen arvioitu vaikutus liikevaihdon laskuun tarkastelujaksolla oli noin 10,0 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvattivat tehdyt yritysostot, joiden vaikutus oli noin 6,5 miljoonaa euroa. Liiketulos heikkeni ollen -3,0 miljoonaa euroa (-0,6 miljoonaa euroa). Koronaviruksen arvioitu vaikutus liiketuloksen laskuun oli noin 4,0 miljoonaa euroa.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kolmannen neljänneksen ulkoinen liikevaihto laski 7,1 % (1,5 miljoonaa euroa) ollen 19,4 miljoonaa euroa (20,9 miljoonaa euroa). Koronaviruksen arvioitu vaikutus liikevaihdon laskuun oli noin 2,8 miljoonaa euroa. Vuoden kolmannella neljänneksellä yritysostojen liikevaihtoa kasvattava vaikutus oli noin 1,7 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kolmannen neljänneksen liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). Koronaviruksen arvioitu laskeva vaikutus liiketulokseen oli noin 1,1 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS
Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 30.9.2020 ennakkomaksuineen olivat 3,8 miljoonaa euroa eli 5,1 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 11,2 miljoonaa euroa eli 14,5 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävin investointi oli PixMill Group Oy:n osakekannan hankinta.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 5,2 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -2,4 miljoonaa euroa (-8,6 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -7,0 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan rahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli -1,2 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -0,1 miljoonaa euroa (-7,3 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -0,3 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli syyskuun lopussa 12,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 15,9 miljoonaa euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 30.9.2020 oli 42,4 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 42,8 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 41,9 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 44,7 %).

HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 659 vakituista henkilöä (655 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2020
Koronavirusepidemian takia media- sekä näkyvyys- ja painoliiketoimintojen näkymät ovat muuttuneet äkillisesti ja epävarmuus kehityksen ennustamisesta on kasvanut merkittävästi. Konserni arvioi, että epidemialla on vaikutuksia sekä omaan että konsernin asiakkaiden toimintaympäristöön, eikä vaikutuksen kestoa tai sen pysyvää vaikutusta pystytä kunnolla arvioimaan. Odotettavissa on, että kysyntä ei normalisoidu vuoden 2020 aikana.

Koronavirusepidemian vaikutuksen takia konserni antoi tulosvaroituksen 5.8.2020, jonka ohjeistuksen mukaisesti konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2019 tasosta. Aiemman ohjeistuksen (28.2.2020-4.8.2020) mukaan konsernin liikevaihdon odotettiin kasvavan ja liiketuloksen arvioitiin paranevan vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2019 liikevaihto oli 107,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 23. päivänä lokakuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja paikallisradiokanava. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakauslehti-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospainotuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 107 miljoonaa euroa.

Liite