PunaMusta Media -konsernin liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2021 KLO 13.30

STRATEGIAN MUKAISTA ETENEMISTÄ Q3:LLA, ODOTUKSET LOPPUVUODELLE VIIME VUODEN KALTAISET

PunaMusta Media Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

HEINÄ-SYYSKUU 2021 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto laski 1,5 % ja oli 23,7 miljoonaa euroa (24,1 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 1,5 (2,5) miljoonaa euroa.

– Liiketulos oli -0,6 (0,2) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,3 (0,4) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli -3,1 (-1,2) miljoonaa euroa.

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,03) euroa.

TAMMI-SYYSKUU 2021 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 0,5 % ja oli 74,5 miljoonaa euroa (74,1 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 4,4 (5,3) miljoonaa euroa.

– Liiketulos oli -2,1 (-1,9) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 4,1 (-2,7) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,3 (5,2) miljoonaa euroa.

– Omavaraisuusaste oli 42,9 % (41,9 %).

– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 5,3 % (-2,7 %).

– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 8,0 % (-6,2 %).

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,28 (-0,23) euroa.

– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 40,8 (42,4) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Vuoden kolmannen kvartaalin kysyntä vaihteli voimakkaasti eri kuukausien ja palveluidemme välillä. Heinä- ja elokuun kysyntä oli näkyvyys- ja painoliiketoimintamme eri palveluissamme heikohkoa, kunnes syyskuussa yhteiskunnan avautuminen alkoi näkyä parantuneena kysyntänä etenkin näkyvyyspalveluidemme osalta. Painopalveluiden kysyntä pysyi aiempia vuosia matalammalla tasolla, joka näkyi myös kokonaisuudessaan konsernissa viime vuotta heikompana liikevaihtona.

Kesäkuukausien heikko kysyntä suhteessa viime vuosien yritysostojen ja sisäisen kehitystyön lisäämisen myötä kasvaneeseen kulurakenteeseemme näkyi liiketuloksen heikkenemisenä, jota uusien palveluiden positiivinen kehitys ei vielä riittänyt paikkaamaan. Toteutimme vuoden kolmannella kvartaalilla painopalveluissamme kesäkuussa päättyneiden kulurakennetta keventävien yt-neuvotteluiden päätöksiä, jotka näkyivät väliaikaisesti ylimääräisinä kustannuksina ja heikentyneenä tuotannon tehokkuutena. Liiketoiminnan nettorahavirta jäi huonoksi heikentyneestä käyttökatteesta ja käyttöpääoman kasvusta johtuen. Käyttökatteemme säilyi kuitenkin positiivisena, joka mahdollistaa liiketoimintojemme jatkuvan kehityksen.

Strategian mukaisesti etenimme digitaalisten palveluiden laajentamisessa ostamalla kvartaalin lopussa digitaaliseen aineiston- ja brändinhallintaan erikoistuneen Gredi Oy:n. Yrityskauppa toteuttaa PunaMusta Media -konsernin strategiaa, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille kokonaisvaltaisia erottuvia ratkaisuja markkinoinnin tarpeisiin, ja yhdistää kaupankäynti kivijalassa ja digitaalisessa ympäristössä yhdeksi läpinäkyväksi, mitattavaksi kokonaisuudeksi sekä yhdenmukaiseksi brändikokemukseksi. Kaupan myötä pystymme tarjoamaan sekä nyky- että uusille asiakkuuksille entistä paremmat palvelut brändiarvon kasvattamiseksi.

Loppuvuoden 2021 näkymät ovat edellisen vuoden viimeisen kvartaalin kaltaiset. Rokotekattavuus on parantunut, mikä näkyy tapahtumien lisääntymisenä ja luo positiivista virettä osaan palveluitamme. Painopalveluiden kysyntä näyttäisi jatkavan tasaista laskuaan, jota kompensoimme strategiamme mukaisesti laajemmalla palveluvalikoimalla ja hakemalla entistä kokonaisvaltaisempia kumppanuuksia. Tehdyt sopeutustoimenpiteet vaikuttavat vuoden 2022 tulokseemme. Uskomme, että yhteiskunnan avautumisen myötä parantuva kysyntä, säästötoimenpiteet ja digitaalisen liiketoiminnan strategian edistyminen tulevat näkymään positiivisesti vuoden 2022 tuloskehityksessä.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 0,5 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 0,3 miljoonaa euroa ja oli 74,5 miljoonaa euroa (74,1 miljoonaa euroa). Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yritysostojen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihtoon oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto laski 1,5 % 23,7 miljoonaan euroon (24,1 miljoonaa euroa) edellisvuoden vastaavaan jaksoon nähden.

Konsernin tammi-syyskuun liiketulos heikkeni edellisvuoden tasosta. Katsauskauden liiketulos oli -2,1 (-1,9) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 4,1 (-2,7) miljoonaa euroa.

Konsernin kolmannen neljänneksen liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli -0,3 miljoonaa euroa (0,4) miljoonaa euroa.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja –kulut” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 6,2 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli -0,8 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella 4,0 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa) sisältäen Arena Partners Oy:ltä saadut osinkotulot 2,6 miljoonaa euroa.

MEDIALIIKETOIMINTA

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia (0,2 miljoonaa euroa) ajalla 1.1. – 30.9.2021 ollen 14,3 miljoonaa euroa (14,1 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Medialiiketoiminnan liiketulos oli 1,5 miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 1,2 miljoonaa euroa.

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 1,4 % (0,1 miljoonaa euroa) ollen 4,6 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa). Medialiiketoiminnan kolmannen neljänneksen liiketulos heikkeni 0,3 miljoonaan euroon (0,4 miljoonaa euroa).

NÄKYVYYS- JA PAINOLIIKETOIMINTA

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia (0,1 miljoonaa euroa) ajalla 1.1. – 30.9.2021 ollen 60,1 miljoonaa euroa (60,0 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Yritysostojen vaikutus vertailukelpoiseen liikevaihdon kasvuun oli noin 1,7 miljoonaa euroa. Liiketulos heikkeni ollen -3,3 miljoonaa euroa (-3,0 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus liiketulokseen oli noin – 0,3 miljoonaa euroa.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kolmannen neljänneksen ulkoinen liikevaihto laski 1,6 % (0,3 miljoonaa euroa) ollen 19,1 miljoonaa euroa (19,4 miljoonaa euroa). Vuoden kolmannella neljänneksellä yritysostojen liikevaihtoa kasvattava vaikutus oli noin 0,4 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kolmannen neljänneksen liiketulos heikkeni ollen -1,0 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus liiketulokseen oli noin 0,1 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Konsernin investoinnit ajalla 1.1. – 30.9.2021 ennakkomaksuineen olivat 8,9 miljoonaa euroa eli 12,0 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 3,8 miljoonaa euroa eli 5,1 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävimmät investoinnit olivat Gredi Oy:n koko osakekannan ja Profilight Oy:n osakekannan enemmistön hankinnat.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 3,3 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -6,3 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -1,7 miljoonaa euroa (-7,0 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan rahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli -3,1 miljoonaa euroa (-1,2 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -4,7 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta 5,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli syyskuun lopussa 17,6 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 12,8 miljoonaa euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 30.9.2021 oli 40,8 miljoonaa euroa (edellisen vuoden vastaava luku 42,4 miljoonaa euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 42,9 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 41,9 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli syyskuun lopussa 644 vakituista henkilöä (659 henkilöä vuotta aiemmin).

ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. – 31.12.2021

Covid-19-pandemia ja epävarmuus sen kestosta on vaikeuttanut koko tilikauden ajan ennustettavuutta. Rokotustilanne Suomessa on parantunut, mutta ei ole saavuttanut vielä tavoiteltua tasoa, jolla koko yhteiskunta vapautettaisiin rajoitteista. Tämä vaikeuttaa etenkin konsernin näkyvyyspalveluiden ennustettavuutta. Medialiiketoiminnan ja painopalveluiden kysyntä on laskenut kiihtyvän digitalisaation myötä tasaisesti ja kehityksen odotetaan olevan vuoden viimeisellä kvartaalilla samankaltaista.

Konserni arvioi loppuvuoden liikevaihdon kehityksen olevan vuoden 2020 kaltainen. Vuoden viimeisen kvartaalin kysyntä on kausiluontoisesti hyvä ja pandemian rokotustilanteen parantuessa myös näkyvyyspalveluiden kysyntä tulee kehittymään positiivisesti.

TULOSOHJEISTUS

Konserni pitää näkymänsä ennallaan. Konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2020 tasosta. Vuonna 2020 liikevaihto oli 102,8 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -2,5 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

Joensuussa 29. päivänä lokakuuta 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 640 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.

Liite