PunaMusta Media -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 20.8.2021 KLO 13.30

LIIKEVAIHDOSSA POSITIIVISTA KEHITYSTÄ Q2:LLA

HUHTI-KESÄKUU 2021 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 16,4 % ja oli 26,5 miljoonaa euroa (22,7 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 1,8 (1,2) miljoonaa euroa

– Liiketulos oli -0,4 (-1,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,9 (-0,3) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,0 (1,5) miljoonaa euroa.

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,07 (-0,02) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2021 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 1,4 % ja oli 50,8 miljoonaa euroa (50,1 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 2,9 (2,7) miljoonaa euroa

– Liiketulos oli -1,5 (-2,1) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 4,4 (-3,2) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 6,4 (6,4) miljoonaa euroa.

– Omavaraisuusaste oli 44,5 % (41,4 %).

– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 5,8 % (-3,7 %).

– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 7,8 % (-7,2 %).

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,27 (-0,26) euroa.

– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 35,9 (42,4) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Konsernin liikevaihto kehittyi positiivisesti toisella vuosineljänneksellä. Hieman helpottanut Covid-19-pandemian tilanne paransi etenkin näkyvyyspalveluidemme kysyntää samalla kun valtakunnallinen mediamainonta palautui edellisvuoden kuopasta ja piristyi kunnallisvaaleihin liittyneiden kampanjoiden johdosta.

Yleisen kysynnän parantuessa toisen vuosineljänneksen aikana kannattavuus parani jääden kuitenkin vielä tappiolliseksi. Liiketulos parani vuoden toisella kvartaalilla molemmissa liiketoiminnoissa. Kokonaisuudessaan liiketulos parani noin 1,1 miljoonaa euroa.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kannattavuus on säilynyt alkuvuonna heikkona, ja kilpailukyvyn parantamiseksi kävimme vuoden toisella kvartaalilla yhteistoimintaneuvottelut, jotka tuottavat noin 2,5 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Samalla uudistimme myynnin organisaation vastaamaan konsernin päivitettyjä strategisia tavoitteita, joiden mukaisesti toimimme asiakkaan todellisena vastuullisena kumppanina ja pyrimme kasvattamaan markkinaosuutta valituissa palveluissa merkittävästi.

Painopalveluiden kysyntä on pienentynyt nopeasti, ja vastataksemme markkinamuutokseen kehitämme strategian mukaisesti etenkin digitaalisia ja näkyvyyspalveluitamme. Jatkoimme näkyvyyspalveluidemme kehittämistä ostamalla katsauskaudella enemmistön visuaalisiin kokonaisratkaisuihin erikoistuneen Profilight Oy:n osakekannasta. Digitaalisen liiketoiminnan kasvustrategian edistämiseksi hankimme loput 49 prosenttia PunaMusta Digital Oy:n osakekannasta. Hankinnoilla vahvistamme asemaamme asiakkaan kokonaisvaltaisena brändinhallinnan kumppanina.

Negatiivisesta liiketuloksesta huolimatta rahoitusasemamme on säilynyt hyvänä. Käyttökate parani ja liiketoiminnan nettorahavirta on pysynyt kohtuullisena. Velkaantuneisuus säilyi suunnitellulla tasolla, mikä antaa hyvät mahdollisuudet myös tuleviin strategisiin investointeihin.

Pahentunut koronatilanne heikentää syksyn näkymiä ja lisää epävarmuutta ennustamiseen. Jatkamme strategisia toimenpiteitä ja uskomme, että pandemian vastaisen rokoteohjelman edistyminen edesauttaa etenkin näkyvyyspalveluidemme kysyntää. Odotamme vuoden toisen puoliskon kehityksen pysyvän viime vuoden kaltaisena. Luotamme siihen, että tehdyt säästötoimenpiteet ja kehitystoimenpiteemme alkavat näkyä viimeistään vuoden 2022 tuloskehityksessä.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 1,4 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 0,7 miljoonaa euroa ja oli 50,8 miljoonaa euroa (50,1 miljoonaa euroa). Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 3,1 prosenttia (0,3 miljoonaa euroa) ollen 9,7 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa). Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan katsauskauden ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,0 % (0,4 miljoonaa euroa) ollen 41,0 miljoonaa euroa (40,6 miljoonaa euroa). Tehdyt yrityskaupat kasvattivat näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihtoa noin 1,2 miljoonaa euroa vertailuvuoteen nähden.

Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 16,4 % 26,5 miljoonaan euroon (22,7 miljoonaa euroa) edellisvuoden vastaavaan jaksoon nähden. Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 14,8 % ollen 5,2 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa). Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan vuoden toisen vuosineljänneksen ulkoinen liikevaihto kasvoi 16,2 % (2,9 miljoonaa euroa) ollen 21,1 miljoonaa euroa (18,2 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi-kesäkuun liiketappio pieneni hieman edellisvuoteen nähden. Katsauskauden liiketulos oli -1,5 (-2,1) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 4,4 (-3,2) miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan liiketulos parani 1,1 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,8 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan liiketulos sisältää koronakriisin vuoksi myönnettyä valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen 0,3 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli -2,8 miljoonaa euroa.

Konsernin toisen neljänneksen liiketappio oli -0,4 miljoonaa euroa (-1,5 miljoonaa euroa). Medialiiketoiminnan liiketulos parani 0,7 miljoonaan euroon (0,5 miljoonaa euroa). Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos toisella neljänneksellä oli -1,0 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa). Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,3) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen tulosta heikensi arvopaperikaupan nettotulos -0,4 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja –kulut” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 5,9 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli -1,0 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella 3,5 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat 2,4 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa) sisältäen Arena Partners Oy:ltä saadut osinkotulot 2,6 miljoonaa euroa.

Konsernin tulos katsauskaudella oli 3,4 miljoonaa euroa (-3,2 miljoonaa euroa).

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (-0,26 euroa).

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit katsauskaudella ennakkomaksuineen olivat 4,3 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 3,5 miljoonaa euroa eli 6,9 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävin investointi oli Profilight Oy:n osakekannan enemmistön hankinta. Hankinnan jälkeen konserni omistaa 70 %:a Profilight Oy:stä.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan rahavirta säilyi katsauskaudella edellisen vuoden tasolla ollen 6,4 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -1,6 miljoonaa euroa (-2,3 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -7,0 miljoonaa euroa (-6,6 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta toisella vuosineljänneksellä oli 2,0 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -3,3 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -2,4 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 17,2 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 12,5 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,27 %), eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. PunaMusta Media Oyj:n osuus äänivallasta on 2,4 %. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 12,2 miljoonaa euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 35,9 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 42,4 miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 1,9 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 44,5 prosenttia (edellisenä vuonna 41,4 prosenttia).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 654 henkilöä (675 henkilöä). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 647 henkilöä (678 henkilöä vuotta aiemmin).

Konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 18,5 miljoonaa euroa eli 36,4 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 17,4 miljoonaa euroa eli 34,7 prosenttia liikevaihdosta).

Covid-19-pandemian jatkuessa konserni on jatkanut etätyökäytäntöjä ja henkilöstön terveyden turvaaminen sekä toiminnan jatkuvuus on onnistuttu varmistamaan etätöiden ja muiden työjärjestelyjen avulla.

Konserni tiedotti 8.4.2021 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut PunaMusta Oy:ssä ja Forssan Kirjapaino Oy:ssä. Neuvottelut päättyivät 8.6.2021 ja niiden tuloksena henkilöstövähennysten vaikutus on 38 henkilötyövuotta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät painopalveluiden kysyntään ja niiden hintatasoon ja toimialan ylikapasiteettiin. Tuonnin lisääminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa. Verotuksen epätasapaino kotimaan ja tuonnin välillä on lisännyt kysyntäriskin toteutumista. Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. Venäjän heikko rupla ja epävarmana säilynyt tilanne vaikeuttavat edelleen vientimahdollisuuksia. Covid-19-pandemia on lisännyt näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa merkittävää epävarmuutta paino- ja näkyvyyspalveluiden kysynnän osalta ja tämä näkyy etenkin markkinoinnissa käytettävien painopalveluiden myynnissä, joiden kysyntä ei ole normalisoitunut. Epävarmuus tulevien rajoitusten ja tapahtumien järjestämisten suhteen vaikeuttaa edelleen yhtiön näkyvyyspalveluiden kysyntää. Digitalisoitumisen kiihtyminen lisää epävarmuustekijöitä painopalveluiden kysynnän palautumiseen koronavirusta edeltävälle tasolle.

Medialiiketoiminnassa mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Covid-19-pandemia on kiihdyttänyt mediamyynnin laskua ja kasvattanut epävarmuustekijöitä. Lähiajan suurimpia riskejä ovat Covid-19-pandemian pitkittyminen ja sen pysyvä vaikutus kuluttajien ja yritysten ostokäyttäytymiseen. Muita riskejä ovat ennakoidun hidastuvan talouskasvun vaikutukset reaalitalouteen sekä sen myötä sanomalehtien mainos- ja lehtimyyntituloihin. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja hintojen nousu.

Yhtiön rahoitusasema on säilynyt hyvänä, eikä yhtiöllä ole merkittäviä riskejä rahoituksen suhteen.

Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konsernilla on käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimiseksi. Yhtiön luottoriski epävarmojen myyntisaamisten suhteen on pieni.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2020 vuosikertomuksessa.

YMPÄRISTÖASIAT JA VASTUULLISUUS

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Kesäkuussa konserni liittyi YK:n Global Compactiin, maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen. Global Compact -aloitteeseen liittymisen kautta PunaMusta Media sitoutuu kymmeneen ihmisoikeuksiin, työoloihin, ympäristöön ja lahjonnan ehkäisyyn liittyvään periaatteeseen, sekä kehittämään liiketoimintansa vastuullisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Yhtiön laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001 -standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten kehitämme jatkuvasti ympäristö- ja laatuasioita. Suuri osa asiakaskunnastamme on erittäin kiinnostuneita näistä asioista.

Konsernissa arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia ja merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain kehitysohjelmia.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa sanoma- ja aikakausilehtien sekä mainospainotuotteiden tuotannon. PunaMustalla on myös puukuidun alkuperästä ja sen hallintaketjuista kertovat FSC- ja PEFC-sertifioinnit. FSC- tai PEFC-merkityn tuotteen valmistamiseen käytetty puuraaka-aine on peräisin kestävällä periaatteella hoidetuista – sertifioiduista metsistä. Suomen metsistä n. 85 % mutta maailman metsistä vain noin 10 % on sertifioituja. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöillä on Avainlippu-merkin käyttöoikeus; merkki kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Konsernin koko painotuotannon hiilijalanjälki on laskettu sertifioidulla Climate Calc -menettelyllä. Tämä mahdollistaa myös yksittäisten painotuotteiden hiilijalanjäljen laskennan ja siten hiilineutraalien painotuotteiden tarjoamisen asiakkaille. Konserni on asettanut tavoitteet ja tehnyt toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vuonna 2018 asetettu tavoite painotuotannon hiilijalanjäljen pienentämisestä 20 prosentilla saavutettiin vuoden 2019 lopussa, ja laskenta auditoitiin alkuvuodesta 2020. 2019−2020 hiilijalanjälki pieneni jälleen 16 prosentilla suhteessa valmistettuihin tuotetonneihin. PunaMusta Median uusi tavoite on olla hiilinegatiivinen konserni vuonna 2029.

Lisää vastuullisuustietoa on luettavissa vuoden 2020 vuosikertomuksen yhteydessä erillisenä julkaistussa muun kuin taloudellisen tiedon raportissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia liiketapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Covid-19-pandemia sekä epävarmuus sen kestosta ja vaikutuksista vaikeuttavat edelleen ennustettavuutta. Konsernin molempien liiketoimintojen näkymät paranivat toisella vuosineljänneksellä, mutta tautitilanteen pahentuminen elokuussa lisää jälleen näkymien epävarmuutta. Konserni arvioi, että heti kun pandemian rokotustilanne paranee ja tapahtumien järjestäminen vapautuu, tulee se myös näkymään positiivisesti kysynnän kehityksessä.

TULOSOHJEISTUS

Konserni antaa uuden (20.8.2021-) tulosohjeistuksen.

Aiemman ohjeistuksen (26.2.2021-20.8.2021) mukaan Covid-19-pandemiasta johtuvien poikkeusolosuhteiden vuoksi yhtiön näkymät olivat epävarmat ja yhtiö ei antanut tulosohjeistusta. Yhtiö tiedotti tarkentavansa tulosohjeistusta viimeistään H1-puolivuosikatsauksen yhteydessä.

Uuden ohjeistuksen (20.8.2021-) mukaan konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2020 tasosta. Vuonna 2020 liikevaihto oli 102,8 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -2,5 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

PunaMusta Media ‑konsernin emoyhtiö on PunaMusta Media Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin medialiiketoiminnan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantava Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentää Radio Rex -radiokanava, joka on osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Medialiiketoimintaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluivat katsauskauden lopussa PunaMusta Oy, Forssan Kirjapaino Oy, PunaMusta Digital Oy, PunaMusta Pixmill Oy, Pixmill Estonia Oü ja Profilight Oy. Näkyvyys- ja painoliiketoimintaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Harri Suutari, varapuheenjohtajana Reetta Laakkonen ja varsinaisina jäseninä Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen, Merja Laakkonen ja Juha Mäkihonko. PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

PunaMusta Media Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.punamustamedia.fi kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

PunaMusta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. PunaMusta Media Oyj kuuluu Kulutuspalvelut –toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PUMU.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl. Osakkeen kaupankäyntikurssi katsauskauden lopussa oli 6,10 euroa, osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 76,4 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 189 118 kappaletta eli noin 1,51 % osakemäärästä.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

PunaMusta Media Oyj:n hallitus päätti 26.2.2021 hyväksyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yksityiskohtaiset ehdot vuodelle 2021. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Kannustinjärjestelmä on osa vuonna 2019 perustettua avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2019–31.1.2022, 1.2.2020–31.1.2023 ja 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 1.2.2021—31.1.2024 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2021—2024 jaetaan yhteensä 155 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 5,66 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2020–31.1.2021. Osakeyksikön loppuarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2023–31.1.2024.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ,

TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKUU 2021

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä, ja lisäksi vuonna 2021 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2020 esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Tilikaudella 2021 konserni ei ole ottanut käyttöön uusia IFRS -standardeja.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
(miljoonaa euroa) 2021 2020 MEUR 2021 2020 MEUR 2020
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 26,5 22,7 3,7 50,8 50,1 0,7 102,8
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,6 -0,1 1,3 1,3 0,0 2,7
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos -0,2 0,0 -0,2 -0,2 -0,3 0,1 -0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3
Materiaalit ja palvelut -11,9 -10,6 -1,3 -22,7 -23,5 0,8 -47,8
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -9,5 -8,3 -1,1 -18,5 -17,4 -1,1 -33,9
Poistot -2,2 -2,7 0,6 -4,4 -4,9 0,5 -10,5
Liiketoiminnan muut kulut -3,9 -3,3 -0,7 -8,1 -7,6 -0,5 -16,2
Liikevoitto -0,4 -1,5 1,2 -1,5 -2,1 0,7 -2,5
Arvopaperikaupan nettotulos -0,3 1,4 -1,7 3,5 -0,8 4,4 2,2
Muut rahoitustuotot ja –kulut -0,2 -0,1 -0,1 2,4 -0,2 2,6 -0,5
Voitto ennen veroja -0,9 -0,3 -0,6 4,4 -3,2 7,6 -0,8
Tuloverot 0,0 0,1 0,0 -1,1 -0,1 -1,0 0,1
Tilikauden voitto -0,9 -0,2 -0,7 3,4 -3,2 6,6 -0,7
Tilikauden tulos yhteensä -0,9 -0,2 -0,7 3,4 -3,2 6,6 -0,7
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos -0,9 -0,2 -0,7 3,4 -3,2 6,6 -0,7
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,9 -0,2 -0,6 3,4 -3,3 6,6 -0,7
Määräysvallattomille
omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) -0,07 -0,02 -0,05 0,27 -0,26 0,53
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.
Muutos
KONSERNIN TASE 6/21 6/20 MEUR 12/20
(miljoonaa euroa)
Jatkuvat toiminnot
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 48,0 52,2 -4,1 49,6
Aineettomat hyödykkeet 11,5 10,6 0,9 9,3
Sijoituskiinteistöt 0,0 0,1 0,0 0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset 0,5 0,5 0,0 0,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,5 0,1 1,6
Käyttöoikeusomaisuuserä 3,5 6,6 -3,2 4,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4,3 4,3 0,0 4,2
Saamiset 13,0 10,8 1,9 12,0
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 17,2 12,5 4,7 15,5
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 0,4 1,2 -0,8 0,4
Rahavarat 3,9 4,9 -0,7 6,0
VARAT YHTEENSÄ 104,1 105,3 -1,2 103,4
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 44,5 42,0 2,5 44,2
Määräysvallattomat omistajat 0,2 0,1 0,1 0,1
Oma pääoma yhteensä 44,7 42,1 2,6 44,3
Pakolliset varaukset 0,1 0,1 0,0 0,1
Velat
Laskennalliset verovelat 4,8 4,4 0,3 4,3
Pitkäaikainen vieras pääoma 20,8 26,7 -5,9 19,5
Lyhytaikainen vieras pääoma 33,7 32,0 1,8 35,2
Velat yhteensä 59,3 63,1 -3,8 59,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 104,1 105,3 -1,2 103,4
RAHAVIRTALASKELMA 6/21 6/20 12/20
(miljoonaa euroa) 6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta 6,4 6,4 9,0
Investointien rahavirta -1,6 -2,3 -3,6
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 22,9 18,4 39,4
Lainojen takaisinmaksut -26,8 -20,7 -40,7
Vuokrasopimusvelkojen lyh. -1,2 -2,5
Maksetut osingot -1,9 -3,1 -3,1
Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta yht. -7,0 -6,6 -6,9
Likvidien varojen muutos -2,1 -2,6 -1,5

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS(miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2021 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 35,5 0,1 44,3
Kauden laaja tulos 3,4 0,0 3,4
Voitonjako / Osingonjako -1,9 -1,9
Muut muutokset -1,3 0,1 -1,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2021 1,1 7,7 0 35,8 0,2 44,7
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2020 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 39,6 0,1 48,4
Kauden laaja tulos -3,3 0,0 -3,2
Voitonjako / Osingonjako -3,1 -3,1
Muut muutokset 0,0 0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2020 1,1 7,7 0 33,2 0,1 42,1

RAPORTOINTISEGMENTIT

M=Medialiiketoiminta
N=Näkyvyys- ja painoliiketoiminta
MU=Muut
1-6/2021 (miljoonaa euroa) M N MU elim. yht.
Ulkoiset tuotot 9,7 41,0 0,0 0,0 50,8
Sisäiset tuotot 0,1 4,4 1,4 -5,9 0,0
LIIKEVAIHTO 9,8 45,4 1,5 -5,9 50,8
LIIKETULOS 1,1 -2,2 -0,2 -0,2 -1,5
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 6,0 -0,0 5,9
Tulos ennen tuloveroja 1,1 -2,4 5,9 -0,2 4,4
1-6/2020 (miljoonaa euroa) M N MU elim. yht.
Ulkoiset tuotot 9,4 40,6 0,0 0,0 50,1
Sisäiset tuotot 0,1 3,9 1,2 -5,2 0,0
LIIKEVAIHTO 9,5 44,6 1,2 -5,2 50,1
LIIKETULOS 0,8 -2,8 0,0 -0,1 -2,1
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,2 1,1 -2,0 -1,0
Tulos ennen tuloveroja 0,8 -2,9 1,1 -2,1 -3,2
1-12/2020 (miljoonaa euroa) M N MU elim. yht.
Ulkoiset tuotot 19,3 83,5 0,0 0,0 102,8
Sisäiset tuotot 0,1 9,1 2,4 -11,7 0,0
LIIKEVAIHTO 19,4 92,6 2,5 -11,7 102,8
LIIKETULOS 1,8 -4,1 -0,2 0,0 -2,5
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,4 4,1 -2,0 1,7
Voitto ennen tuloveroja 1,8 -4,5 3,9 -2,0 -0,8
TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Medialiiketoiminnan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mediamyynnin tuotoista. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.
Medialiiketoiminta (miljoonaa euroa) 6/2021 6/2020 muutos 12/2020
Sisältötuotot 5,4 5,5 -0,1 11,2
Mediamyynnin tuotot 4,3 3,9 0,4 8,1
Muu myynti 0,0 0,0 0,0 0,0
Medialiiketoiminta yhteensä 9,7 9,4 0,3 19,3
Näkyvyys- ja painoliiketoiminta
Painamisen tuotot 35,5 35,5 0,1 73,4
Palvelutuotot 5,5 5,1 0,4 10,0
Painotoimiala yhteensä 41,0 40,6 0,4 83,5
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä 50,8 50,1 0,7 102,8
TUNNUSLUKUJA
6/2021 6/2020 12/2020
Liiketulos (%) -2,9 -4,2 -2,4
Tulos/osake EUR 0,27 -0,26 -0,06
Oma pääoma/osake EUR 3,55 3,35 3,54

Bruttoinvestoinnit (milj. EUR) 4,3 3,5 5,0
Osuus liikevaihdosta (%) 8,5 6,9 4,9
Oman pääoman tuotto (%)*) 7,8 -7,2 -1,5
Sij. pääoman tuotto (%)*) 5,8 -3,7 -0,2
Omavaraisuusaste (%) 44,5 41,4 43,7
Henkilöstö keskimäärin, 654 675 669
josta osa-aikaisia 14 21 15
*)tuotto-% laskettu vuosituottona

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

PunaMusta Media Oyj osti 70 % visuaalisiin kokonaisratkaisuihin erikoistuneen Profilight Oy:n osakekannasta 30.4.2021. Osakkeiden nettovelaton kauppahinta oli 1,6 miljoonaa euroa. Lisäksi järjestelyyn sisältyy mahdollinen, enintään 1,0 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut kasvutavoitteet vuosille 2022-2023 saavutetaan. Profilight Oy raportoidaan osana konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaa. Ehdollinen vastike on kirjattu hankinta-ajankohtana kokonaisuudessaan.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Profilight Oy:stä maksetusta vastikkeesta, hankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä varojen ja velkojen alustavista arvoista hankintahetkellä.

Vastike MEUR

Hankintameno 1,6

Ehdollinen vastike 1,0

Kokonaishankintameno 2,6

Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR

Maksettu hankinta 1,6

Hankitut rahavarat 0,0

Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 1,6

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen alustavat velkojen arvot hankintahetkellä

MEUR

Aineettomat hyödykkeet 0,1

Aineelliset hyödykkeet 0,7

Sijoitukset 0,0

Vaihto-omaisuus 0,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,1

Rahavarat 0,0

Varat yhteensä 1,1

Rahoitusvelat 0,1

Ostovelat ja muut velat 0,3

Varaukset ja velat yhteensä 0,4

Nettovarallisuus yhteensä 0,7

Vähemmistön osuus nettovarallisuudesta -0,2

Nettovarallisuus yhteensä 0,5

Liikearvo 2,0

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja myyntisaamisten käypään arvoon ei sisältynyt riskiä hankintojen osalta. Profilight Oy:n hankinnasta syntynyt alustava 2,0 miljoonan euron liikearvo koostuu odotettavista olevista tuotto- ja kulusynergioista, henkilöstöstä sekä tulevaisuuden asiakassuhteista.

Profilight Oy:n konsernissa oloajan liikevaihdot n. 0,1 miljoonaa euroa ja liiketulos n. 0,0 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin tammi-kesäkuun laajaan tuloslaskelmaan.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

EHDOLLISET VELAT JA VARAT 1-6/2021 1-6/2020 1-12/2020

SEKÄ SITOUMUKSET

Omasta puolesta annetut vakuudet

Pantatut osakkeet 13,0 13,4 16,4
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 15,6 15,6 15,6
Muut vastuut ja sitoumukset 1,6 2,5 2,0
Yrityskiinnitykset 12,2 3,1 12,2
YHTEENSÄ 42,5 34,7 46,3

Muiden puolesta annetut vakuudet 0,1 0,9 1,0

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.

RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT 6/21 6/20
(miljoonaa euroa) kirjanpito-arvo käypä arvo kirjanpito-arvo käypä arvo
Rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 3 0,1 0,1 0,1 0,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 1 17,2 17,2 12,5 12,5
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 0,5 0,5
Rahoitusvelat
Euromääräiset pankkilainat 32,2 32,2 35,2 35,2

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-6/2021 1-6/2020

(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,2 0,2

Palvelujen myynnit 0,5 0,3

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Joensuussa 20. elokuuta 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 660 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.

Liite