PunaMusta Media -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 19.8.2022 KLO 13.30

KASVU JATKUI VOIMAKKAANA Q2:LLA

HUHTI-KESÄKUU 2022 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 29,5 % ja oli 34,3 miljoonaa euroa (26,5 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 1,6 (1,8) miljoonaa euroa

– Liiketulos oli -0,7 (-0,4) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,5 (-0,9) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,4 (2,0) miljoonaa euroa.

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,07) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2022 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 23,2 % ja oli 62,6 miljoonaa euroa (50,8 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 3,5 (2,9) miljoonaa euroa

– Liiketulos oli -0,8 (-1,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,8 (4,4) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,9 (6,4) miljoonaa euroa.

– Omavaraisuusaste oli 35,4 % (44,5 %).

– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -3,1 % (5,8 %).

– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -3,2 % (7,8 %).

– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,12 (0,27) euroa.

– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 46,6 (35,9) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Toimintaympäristö jatkui vaikeana vuoden toisella kvartaalilla. Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan pitkittyminen ja kasvanut inflaatio lisäsivät epävarmuutta yritysten mainosratkaisujen käyttämisessä merkittävästi. Materiaalikustannukset jatkoivat nousuaan, ja UPM:n lakon jatkuessa huhtikuussa myös paperin saatavuudessa oli epävarmuutta. Kuluttajat vähensivät lehtitilauksia ja yritysten heikentynyt taloudellinen asema näkyi myös yleisessä mediamainonnan laskussa. Kantar TNS Oy:n mukaan painettujen sanomalehtien mediamainonta laski kesäkuussa 17,7 % edellisen vuoden kesäkuuhun nähden.

Konsernin liikevaihto kehittyi vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta erinomaisesti toisella vuosineljänneksellä nousten liikevaihdoltaan konsernin historian parhaimmaksi kvartaaliksi. Liikevaihto kasvoi 7,8 miljoonaa euroa (29,5 %) nousten 34,3 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu tuli näkyvyys- ja painoliiketoiminnasta, joka kasvoi 8,1 miljoonaa euroa. Kasvua tuli liiketoiminnan kaikista palveluista, mutta erityisesti näkyvyyspalveluista, jotka kasvoivat 2,9 miljoonaa euroa 4,8 miljoonaan euroon. Kiihdytimme strategian mukaisesti näkyvyyspalveluiden kasvua hankkimalla huhtikuussa monipuolisiin näkyvyysratkaisuihin erikoistuneen Coloro CLR Oy:n koko osakekannan. Yritysjärjestely vahvistaa asemaamme kokonaisvaltaisena asiakkaiden brändiarvon kasvun kumppanina. Lisäksi konserni hankki huhtikuussa Thero Design Oy:ltä AutoTaitto-liiketoiminnan, joka vahvistaa ja laajentaa digitaalisten palveluidemme osaamista. Kuluvan ja viime tilikauden aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 2,5 miljoonaa euroa.

Toimintaympäristön nopea muutos rasitti tuloskehitystämme, ja liikevaihdon kasvu huomioiden konsernin tuloskehitys jäi odotettua heikommaksi. Voimakkaasti kohonnut inflaatio ja tilanteeseen nähden riittämättömät hinnankorotukset painoivat liiketuloksen tappiolle. Liikevaihdon kasvusta huolimatta liiketuloksemme heikkeni 0,3 miljoonaa euroa ollen 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen. Medialiiketoiminnan 0,3 miljoonan euron liikevaihdon lasku 4,9 miljoonaan euroon ja panostukset digitaalisten palveluiden kehitykseen näkyivät liiketuloksen 0,4 miljoonan euron laskuna 0,3 miljoonaan euroon. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos parani 0,4 miljoonaa euroa jääden kuitenkin 0,7 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Liiketuloksen kehitystä rasitti kasvaneet materiaali-, energia-, rahti- ja kehityskustannukset. Etenkin materiaalien ja energian hinta kasvoi vuoden toisella kvartaalilla voimakkaasti. Materiaalikustannukset kasvoivat 4,1 miljoonaa euroa (45,4 %). Tulosta heikensi myös Postinen-tuotteen kokonaisvaltaiseen tekemiseen liittyvät käynnistyskustannukset 0,2 miljoonaa euroa. Postin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti tuotanto siirtyi konserniin kesäkuun alussa. Liiketoiminnan nettorahavirtaa heikensi käyttöpääoman kasvu, joka vaikutti tehtyjen investointien lisäksi velkaantuneisuuden kasvuun.

Epävarmoista näkymistä huolimatta konsernin kasvustrategia on edennyt suunnitellusti, ja uskomme tehtyjen toimenpiteiden näkyvän positiivisena kehityksenä lähitulevaisuudessa. Strategian mukaiset investoinnit ovat olleet hyviä ja tuoneet uutta kasvua sekä näkyvyys- että digitaalisiin palveluihin. Koronatilanteen säilyessä nykyisen kaltaisena uskomme näkyvyyspalveluiden jatkavan hyvässä kannattavassa kasvussa. Investointimme digitaalisten palveluiden kasvuun mahdollistaa asiakkaillemme entistä laajemmat kokonaisuudet. Konsernimme palveluportfolion rakennemuutos on edennyt hyvin. Tulemme jatkamaan strategian mukaisia toimenpiteitä, jotka yhdessä hienojen uusien asiakkuuksien kanssa mahdollistavat tulevaisuuden kasvun.

TALOUDELLINEN KEHITYS HUHTI-KESÄKUUSSA

Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä nousten kvartaalitasolla konsernin historian suurimmaksi. Liikevaihto kasvoi 29,5 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 7,8 miljoonaa euroa ja oli 34,3 miljoonaa euroa (26,5 miljoonaa euroa). Konsernin liiketulos heikkeni ollen -0,7 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa). Liiketulosta heikensi liikevaihdon kasvua voimakkaammin kasvaneet kustannukset. Materiaali- ja palvelukustannukset kasvoivat 44,3 % ja liiketoiminnan muut kulut 39,1 %. Arvopaperikaupan nettotulos vuoden toisella kvartaalilla oli -0,4 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,6 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa). Toisen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli -0,5 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski vuoden toisella vuosineljänneksellä 5,1 % ollen 4,9 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa). Liikevaihto laski pääosin mediamyynnin laskun vaikutuksesta. Myös medialiiketoiminnan liiketulos heikkeni ollen 0,3 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 38,0 % (8,1 miljoonaa euroa) ollen 29,3 miljoonaa euroa (21,3 miljoonaa euroa). Tehtyjen yritysostojen vaikutus näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Painopalveluiden liikevaihto kasvoi 23,8 prosenttia 22,9 miljoonaan euroon (18,5 miljoonaa euroa). Painopalveluiden liikevaihtoa kasvatti pääosin materiaalien hintojen nousu. Strategian mukaisesti kasvu jatkui näkyvyyspalveluissa ja muissa palveluissa. Näkyvyyspalvelut kasvoivat 149,0 % 4,8 miljoonaan euroon (1,9 miljoonaa euroa). Kasvusta noin 1,9 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Muissa palveluissa liikevaihto kasvoi digitaalisten palveluiden vetämänä 97,7 % 1,6 miljoonaan euroon (0,8 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus muiden palveluiden kasvuun oli noin 0,6 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos parani jääden kuitenkin tappiolliseksi. Liiketulos vuoden toisella neljänneksellä oli -0,7 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa).

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-KESÄKUUSSA

Konsernin liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuoden 2022 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Katsauskauden liikevaihto kasvoi 23,2 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 11,8 miljoonaa euroa ja oli 62,6 miljoonaa euroa (50,8 miljoonaa euroa). Yritysjärjestelyjen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 3,6 miljoonaa euroa.

Konsernin tammi-kesäkuun liiketulos parani edellisvuoteen nähden. Katsauskauden liiketulos oli -0,8 (-1,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -1,8 (4,4) miljoonaa euroa. Vuoden toisella kvartaalilla kiihtynyt kustannusten nousu heikensi liiketuloksen kehitystä. Katsauskaudella materiaali- ja palvelukustannukset kasvoivat 35,0 % ja liiketoiminnan muut kulut 23,4 %.

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto pieneni 1,2 prosenttia (0,1 miljoonaa euroa) ollen 9,6 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa). Medialiiketoiminnan liiketulos heikkeni 0,5 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,1 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan vertailuvuoden liiketulos sisältää koronakriisin vuoksi myönnettyä valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen 0,3 miljoonaa euroa.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 29,0 % (11,9 miljoonaa euroa) ollen 52,9 miljoonaa euroa (41,0 miljoonaa euroa). Tehtyjen yritysostojen vaikutus näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun oli noin 3,6 miljoonaa euroa. Painopalveluiden liikevaihto kasvoi 17,0 prosenttia 42,3 miljoonaan euroon (36,2 miljoonaa euroa). Näkyvyyspalvelut kasvoivat 126,6 % 7,5 miljoonaan euroon (3,3 miljoonaa euroa). Kasvusta noin 2,5 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Muissa palveluissa liikevaihto kasvoi 98,9 % 3,1 miljoonaan euroon (1,6 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus muiden palveluiden kasvuun oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvun myötä näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos parani selkeästi ollen kuitenkin vielä tappiollinen. Liiketulos vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli -0,9 miljoonaa euroa kun se vuotta aiemmin oli -2,2 miljoonaa euroa.

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja –kulut” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -0,9 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli 5,9 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella -1,3 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat 0,4 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa).

Konsernin tulos katsauskaudella oli -1,4 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa).

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (0,27 euroa).

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit katsauskaudella ennakkomaksuineen olivat 4,6 miljoonaa euroa eli 7,3 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 4,3 miljoonaa euroa eli 8,5 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävimmät investoinnit olivat Coloro CLR Oy:n koko osakekannan hankinta sekä ennakkomaksut painokonehankinnasta.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta heikkeni katsauskaudella edellisestä vuodesta ollen 3,9 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 3,5 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -4,5 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -0,3 miljoonaa euroa (-7,0 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta toisella vuosineljänneksellä oli 0,4 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -3,8 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta 1,9 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan nettorahavirtaa heikensi käyttöpääoman sitoutuminen. Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 1,5 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 15,9 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 17,2 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,27 %), eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. PunaMusta Media Oyj:n osuus äänivallasta on 2,4 %. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 11,5 miljoonaa euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 46,6 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 35,9 miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 2,3 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 1,8 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 35,4 prosenttia (edellisenä vuonna 44,5 prosenttia).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 653 henkilöä (654 henkilöä). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 700 henkilöä (647 henkilöä vuotta aiemmin).

Konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 20,0 miljoonaa euroa eli 32,0 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 18,5 miljoonaa euroa eli 36,4 prosenttia liikevaihdosta).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan riskejä ovat voimakkaasti kiihtyneen inflaation vaikutus reaalitalouteen sekä sen myötä konsernin palveluiden kysyntään. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kriisiyttänyt Euroopan ja samalla Suomen talouskehitystä ja vaikeuttanut merkittävästi sen ennustettavuutta. Sähkön ja painotuotannon raaka-aineiden hintojen voimakas kohoaminen myös vuonna 2022 on merkittävä riskitekijä. Konsernin toimialoja sääntelevän poliittisen päätöksenteon ennakoimattomuus, Suomen työmarkkinoiden epävakaus ja ammattiliittojen viime aikoina lisääntynyt työtaisteluherkkyys lisää riskiä erityisesti paperin saatavuuden suhteen.

Konsernin painopalveluiden näkymiä huonontaa raaka-aineiden, erityisesti paperin, suuri hinnannousu vuoden 2022 alussa. Tämä vaikuttaa myös medialiiketoimintaan sanomalehden painokustannusten nousun vaikutuksen myötä.

Muut merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden pysyvään kysynnän laskuun ja edelleen niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Tuonnin jatkuminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa. Verotuksen epätasapaino kotimaan ja tuonnin välillä lisää kysyntäriskin toteutumista.

Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. Pääosa konsernin liiketapahtumista toteutuu kuitenkin euroissa.

Merkittävien riskien joukkoon ovat nousseet myös kyberriskit sekä tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat loukkaukset.

Medialiiketoiminnassa mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehtimainonnan määrä heijastelee yleistä talouskehitystä, yritysten luottamusta tulevaan, valtakunnallisia mainostrendejä sekä lehden ilmestymisalueen taloudellista vireyttä. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos ja siinä viime vuosina tapahtuneen murroksen vauhdittuminen entisestään sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja jakelukustannusten kohoaminen. Medialiiketoiminnassa lehden jakelupalvelut ostetaan pääsääntöisesti Posti Oy:ltä.

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riskejä rahoituksen suhteen ja yhtiöllä on riittävät luottolimiitit vastaamaan mahdollisiin kysynnän kausivaihteluihin.

Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konsernilla on käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimiseksi. Konsernilla ei ole olennaista luottoriskiä epävarmojen myyntisaamisten suhteen.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle korkoriskille. Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2021 vuosikertomuksessa.

YMPÄRISTÖASIAT JA VASTUULLISUUS

PunaMusta Media -konsernin vastuullisuuden kulmakiviä ovat työnantajavastuu, vastuullisuus veronmaksajana, tasa-arvoisuus ja ihmisoikeuksien noudattaminen, hallintomme toimintojen läpinäkyvyys ja eettisyys, vastuullinen journalismi sekä vastuu ympäristöstä.

Konsernilla on vastuullisuusjohtoryhmä, johon on kerätty edustus eri liiketoiminnoistamme. Olemme sitoutuneet tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (Science Based Targets) asettamiseen, sitoumus allekirjoitettiin helmikuussa 2022. Sitoumus auttaa meitä vastuullisuusvisiomme, konsernin hiilinegatiivisuuden, saavuttamisessa vuoden 2029 loppuun mennessä.

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Yhtiön laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001-standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten kehitämme jatkuvasti ympäristö- ja laatuasioita. Suuri osa asiakaskunnastamme on erittäin kiinnostuneita näistä asioista.

Konsernissa arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia ja merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain kehitysohjelmia.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa sanoma- ja aikakausilehtien sekä mainospainotuotteiden tuotannon. PunaMustalla on myös puukuidun alkuperästä ja sen hallintaketjuista kertovat FSC- ja PEFC-sertifioinnit. FSC- tai PEFC-merkityn tuotteen valmistamiseen käytetty puuraaka-aine on peräisin kestävällä periaatteella hoidetuista – sertifioiduista metsistä. Suomen metsistä n. 85 %, mutta maailman metsistä vain noin 10 % on sertifioituja. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöillä on Avainlippu-merkin käyttöoikeus, merkki kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Konsernin koko painotuotannon hiilijalanjälki on laskettu sertifioidulla Climate Calc -menettelyllä. Tämä mahdollistaa myös yksittäisten painotuotteiden hiilijalanjäljen laskennan ja siten hiilineutraalien painotuotteiden tarjoamisen asiakkaille. Konserni on asettanut tavoitteet ja tehnyt toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Olemme onnistuneet painotuotannon hiilijalanjäljen pienentämisessä erinomaisesti: 2018–2019 se pieneni 20 prosentilla ja 2019–2020 16 prosentilla suhteessa valmistamiimme tuotetonneihin.

PunaMusta Media -konsernin ympäristövastuun päätavoitteena on olla hiilinegatiivinen konserni vuonna 2029. Tätä varten olemme selvittäneet myös medialiiketoiminnan sekä PunaMusta Digitalin hiilijalanjäljet vuodelta 2020. Vuonna 2022 lasketaan ensimmäistä kertaa koko konsernin hiilijalanjälki vuodelta 2021, jolloin mukaan laskentaan tuodaan myös tarkasteluvuonna yrityskaupoilla konserniin liittyvät yhtiöt.

Lisää vastuullisuustietoa on luettavissa vuoden 2021 vuosikertomuksen yhteydessä erillisenä julkaistussa muun kuin taloudellisen tiedon raportissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia liiketapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut talousnäkymiä selvästi alkuvuotta huonommaksi. Sodan pitkittyminen ja sen vaikutukset yleiseen markkinatilanteeseen luovat epävarmuutta, ja markkinoiden ennustettavuus on heikkoa. Kiihtynyt inflaatio heikentää sekä kuluttajien että yritysten taloudellista asemaa, joka näkyy heikentyneenä kysyntänä.

Energian, raaka-aineiden ja ruoan hintojen voimakas nousu sekä markkinakorkojen kohoaminen leikkaavat kuluttajien ja yritysten ostovoimaa sekä lisäävät konsernin liiketoimintojen tuotantokustannuksia kannattavuutta heikentävästi.

Covid-19-pandemian negatiivinen vaikutus markkinointipalveluiden kysyntään on lieventynyt vuoden toisen kvartaalin aikana. Epävarmuus pandemian mahdollisista uusista vaikutuksista kuitenkin säilyy ja vaikeuttaa ennustettavuutta.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan painopalveluiden kysynnän odotetaan pysyvän vuoden 2021 tasolla, kun taas näkyvyyspalveluiden ja muiden palveluiden kysynnän odotetaan olevan vuotta 2021 paremmalla tasolla. Merkittävästi nousseet materiaali- ja energiakustannukset hidastavat kuitenkin tuloskehitystä.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon kehitykseen vaikuttaa merkittävästi yleinen taloudellinen tilanne. Makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä mainos- ja tilausmyyntitulojen ennustamista. Medialiiketoiminnan kysynnän odotetaan pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Molempien liiketoimintojen näkymät perustuvat oletukseen, ettei uusia koronarajoitteita enää tule vuoden 2022 aikana ja Venäjän hyökkäyssotaan liittyvät riskit eivät olennaisesti heikennä konsernin palveluiden kysyntää.

TULOSOHJEISTUS

Konserni pitää näkymänsä ennallaan. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasoista. Vuonna 2021 liikevaihto oli 106,0 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

PunaMusta Media ‑konsernin emoyhtiö on PunaMusta Media Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin medialiiketoiminnan muodostavat Sanomalehti Karjalainen Oy, PunaMusta Paikallismediat Oy ja Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentää Radio Rex -radiokanava, joka on osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Medialiiketoimintaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluu PunaMusta Oy, Forssan Kirjapaino Oy, PunaMusta Digital Oy, Gredi Oy, PunaMusta PixMill Oy, Pixmill Estonia Oü ja tilikauden 2022 aikana hankittu Coloro CLR Oy-konserni. Lisäksi näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluu tilikaudella perustettu uusi yhtiö PunaMusta Direct Oy. Näkyvyys- ja painoliiketoimintaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Harri Suutari, varapuheenjohtajana Reetta Laakkonen ja varsinaisina jäseninä Hannu Laakkonen, Merja Laakkonen, Juha Mäkihonko, Heikki Länsisyrjä ja Ilkka Hietala. PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

PunaMusta Media Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.punamustamedia.fi kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

PunaMusta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. PunaMusta Media Oyj kuuluu Kulutuspalvelut –toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PUMU.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl. Osakkeen kaupankäyntikurssi katsauskauden lopussa oli 5,65 euroa, osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 70,7 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 90 857 kappaletta eli noin 0,73 % osakemäärästä.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

PunaMusta Media Oyj:n hallitus päätti 25.2.2022 hyväksyä uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Kannustinjärjestelmä mukailee aiempaa käytössä ollutta kannustinjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2022–31.1.2025, 1.2.2023–31.1.2026 ja 1.2.2024–31.1.2027. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 1.2.2022—31.1.2025 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2022—2025 jaetaan yhteensä 175 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 5,96 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2021–31.1.2022. Osakeyksikön loppuarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2024–31.1.2025.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ,

TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKUU 2022

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä, ja lisäksi vuonna 2022 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2021 esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Tilikaudella 2021 konserni ei ole ottanut käyttöön uusia IFRS -standardeja.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
(miljoonaa euroa) 2022 2021 MEUR 2022 2021 MEUR 2021
Liikevaihto 34,3 26,5 7,8 62,6 50,8 11,8 106,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,5 0,1 1,4 1,3 0,1 2,5
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,1 0,1
Valmistus omaan käyttöön 0,1 0,2 -0,1 0,2 0,3 -0,1 0,5
Materiaalit ja palvelut -17,2 -11,9 -5,3 -30,7 -22,7 -8,0 -49,1
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -10,6 -9,5 -1,1 -20,0 -18,5 -1,5 -35,7
Poistot -2,2 -2,2 -0,1 -4,3 -4,4 0,1 -9,1
Liiketoiminnan muut kulut -5,4 -3,9 -1,5 -9,9 -8,1 -1,9 -17,1
Liikevoitto -0,7 -0,4 -0,3 -0,8 -1,5 0,6 -1,8
Arvopaperikaupan nettotulos -0,4 -0,3 -0,1 -1,3 3,5 -4,9 4,9
Muut rahoitustuotot ja –kulut 0,6 -0,2 0,8 0,4 2,4 -2,0 2,1
Voitto ennen veroja -0,5 -0,9 0,4 -1,8 4,4 -6,2 5,1
Tuloverot 0,2 0,0 0,2 0,4 -1,1 1,5 -0,6
Tilikauden voitto -0,3 -0,9 0,6 -1,4 3,4 -4,8 4,5
Tilikauden tulos yhteensä -0,3 -0,9 0,6 -1,4 3,4 -4,8 4,5
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos -0,3 -0,9 0,6 -1,4 3,4 -4,8 4,5
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,3 -0,9 0,5 -1,5 3,4 -4,9 4,5
Määräysvallattomille
omistajille 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) -0,03 -0,07 0,04 -0,12 0,27 -0,39
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.
Muutos
KONSERNIN TASE 6/22 6/21 MEUR 12/21
(miljoonaa euroa)
Jatkuvat toiminnot
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 47,3 48,0 -0,7 47,5
Aineettomat hyödykkeet 16,8 11,5 5,2 15,2
Sijoituskiinteistöt 0,0 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset 0,5 0,5 0,0 0,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,7 1,6 0,1 1,4
Käyttöoikeusomaisuuserä 4,0 3,5 0,5 3,7
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 8,3 4,3 4,0 5,7
Saamiset 18,5 13,0 5,4 16,8
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 15,9 17,2 -1,3 18,0
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 0,1 0,4 -0,3 0,0
Rahavarat 2,1 3,9 -1,8 2,9
VARAT YHTEENSÄ 115,1 104,1 11,0 111,8
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 41,7 44,5 -2,8 45,5
Määräysvallattomat omistajat 0,3 0,2 0,1 0,2
Oma pääoma yhteensä 42,0 44,7 -2,7 45,7
Pakolliset varaukset 0,1 0,1 0,0 0,1
Velat
Laskennalliset verovelat 4,6 4,8 -0,2 4,9
Pitkäaikainen vieras pääoma 25,7 20,8 4,9 20,7
Lyhytaikainen vieras pääoma 42,7 33,7 9,0 40,4
Velat yhteensä 73,0 59,3 13,7 66,0
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 115,1 104,1 11,0 111,8
RAHAVIRTALASKELMA 6/22 6/21 12/21
(miljoonaa euroa) 6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta 3,9 6,4 5,5
Investointien rahavirta -4,5 -1,6 -9,6
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 33,1 22,9 46,3
Lainojen takaisinmaksut -31,4 -26,8 -42,5
Vuokrasopimusvelkojen lyh. 0,3 -1,2 -0,7
Maksetut osingot -2,2 -1,9 -1,9
Oman pääoman muutokset -0,1 0,0 -0,2
Rahoituksen rahavirta yht. -0,3 -7,0 1,0
Likvidien varojen muutos -0,9 -2,1 -3,1

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS(miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2022 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 36,7 0,2 45,7
Kauden laaja tulos -1,5 0,1 -1,4
Voitonjako / Osingonjako -2,3 -2,3
Muut muutokset -0,1 -0,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2022 1,1 7,7 0 32,9 0,3 42,0
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2021 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 35,5 0,1 44,3
Kauden laaja tulos 3,4 0,0 3,4
Voitonjako / Osingonjako -1,9 -1,9
Muut muutokset -1,3 0,1 -1,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2021 1,1 7,7 0 35,8 0,2 44,7

RAPORTOINTISEGMENTIT

M=Medialiiketoiminta
N=Näkyvyys- ja painoliiketoiminta
MU=Muut
1-6/2022 (miljoonaa euroa) M N MU elim. yht.
Ulkoiset tuotot 9,6 52,9 0,0 0,0 62,6
Sisäiset tuotot 0,0 4,8 1,7 -6,6 0,0
LIIKEVAIHTO 9,7 57,8 1,7 -6,6 62,6
LIIKETULOS 0,5 -0,9 -0,3 -0,1 -0,8
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,2 -0,7 0,0 -0,9
Tulos ennen tuloveroja 0,5 -1,1 -1,0 -0,1 -1,8
1-6/2021 (miljoonaa euroa) M N MU elim. yht.
Ulkoiset tuotot 9,7 41,0 0,0 0,0 50,8
Sisäiset tuotot 0,1 4,4 1,4 -5,9 0,0
LIIKEVAIHTO 9,8 45,4 1,5 -5,9 50,8
LIIKETULOS 1,1 -2,2 -0,2 -0,2 -1,5
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 6,0 0,0 5,9
Tulos ennen tuloveroja 1,1 -2,4 5,9 -0,2 4,4
1-12/2021 (miljoonaa euroa) M N MU elim. yht.
Ulkoiset tuotot 19,3 86,7 0,0 0,0 106,0
Sisäiset tuotot 0,1 9,9 2,9 -12,8 0,0
LIIKEVAIHTO 19,4 96,6 2,9 -12,8 106,0
LIIKETULOS 1,9 -2,9 -0,4 -0,5 -1,8
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,3 7,2 0,0 7,0
Voitto ennen tuloveroja 1,9 -3,1 6,8 -0,5 5,1
TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Medialiiketoiminnan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mediamyynnin tuotoista. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.
Medialiiketoiminta (miljoonaa euroa) 6/2022 6/2021 muutos 12/2021
Sisältötuotot 5,3 5,4 -0,1 10,9
Mediamyynnin tuotot 4,3 4,3 0,0 8,3
Muu myynti 0 0 0,0 0,0
Medialiiketoiminta yhteensä 9,6 9,7 -0,1 19,3
Näkyvyys- ja painoliiketoiminta
Painamisen tuotot 43,4 34,4 9,0 71,9
Palvelutuotot 9,5 6,6 2,9 14,8
Painotoimiala yhteensä 52,9 41 11,9 86,7
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä 62,6 50,8 11,8 106,0
TUNNUSLUKUJA
6/2022 6/2021 12/2021
Liiketulos (%) -1,4 -2,9 -1,7
Tulos/osake EUR -0,12 0,27 0,36
Oma pääoma/osake EUR 3,33 3,55 3,63

Bruttoinvestoinnit (milj. EUR) 4,6 4,3 11,4
Osuus liikevaihdosta (%) 7,3 8,5 10,7
Oman pääoman tuotto (%)*) -3,2 7,8 10,1
Sij. pääoman tuotto (%)*) -3,1 5,8 6,3
Omavaraisuusaste (%) 35,4 44,5 41,6
Henkilöstö keskimäärin, 653 654 644
josta osa-aikaisia 13 14 6
*)tuotto-% laskettu vuosituottona

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

PunaMusta Media Oyj osti 27.4.2022 monipuolisiin näkyvyysratkaisuihin erikoistuneen Coloro CLR Oy:n koko osakekannan. Osakkeiden nettovelaton kauppahinta oli 2,5 miljoonaa euroa. Coloro CLR Oy raportoidaan osana näkyvyys- ja painoliiketoimintaa. Konsernin hallussa ei ollut yhtiön osakkeita ennen yrityskauppaa ja omistusoikeus osakkeisiin siirtyi 1.5.2022. Kauppahintaan ei sisältynyt lisäkauppaelementtejä. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi konsernin näkyvyyspalveluiden kasvua ja vahvistaa asemaan näkyvyysratkaisujen kokonaisvaltaisena tarjoajana.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva Gredi Oy osti 1.5.2022 Thero Design Oy:n AutoTaitto-liiketoiminnan. Hankintameno oli 0,2 miljoonaa euroa, joka kirjautuu kokonaisuudessaan liikearvoksi. Kauppaan sisältyy mahdollinen, enintään 0,2 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut kasvutavoitteet vuosina 2022-2025 saavutetaan. AutoTaitto-liiketoiminta raportoidaan osana näkyvyys- ja painoliiketoimintaa. Hankinnalla konsernin digitaaliset palvelut laajenevat ja mahdollistavat kokonaisvaltaisemman palvelutarjonnan asiakkaiden markkinointi- ja brändinhallintapalveluiden tehostamiseksi.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Thero Design Oy:n AutoTaitto-liiketoiminnasta ja Coloro CLR Oy:stä maksetuista vastikkeista, hankintojen rahavirtavaikutuksista sekä varojen ja velkojen alustavista arvoista hankintahetkellä.

Coloro AutoTaitto

CLR Oy

Vastike MEUR MEUR

Hankintameno 1,6 0,2

Ehdollinen vastike 0,0 0,2

Kokonaishankintameno 1,6 0,4

Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR MEUR

Maksettu hankinta 1,6 0,2

Hankitut rahavarat 0,1 0,0

Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä

1,5 0,2

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen alustavat velkojen arvot hankintahetkellä

MEUR MEUR

Aineettomat hyödykkeet 0,8 0,0

Aineelliset hyödykkeet 1,0 0,0

Sijoitukset 0,0 0,0

Vaihto-omaisuus 0,3 0,0

Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,6 0,0

Rahavarat 0,1 0,0

Varat yhteensä 3,9 0,0

Rahoitusvelat 1,9 0,0

Ostovelat ja muut velat 1,3 0,0

Varaukset ja velat yhteensä 3,2 0,0

Nettovarallisuus yhteensä 0,6 0,0

Liikearvo 0,9 0,4

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja myyntisaamisten käypään arvoon ei sisältynyt riskiä hankintojen osalta. Coloro CLR Oy:n hankinnasta syntynyt alustava 0,9 miljoonan euron liikearvo koostuu odotettavista olevista tuotto- ja kulusynergioista, henkilöstöstä sekä tulevaisuuden asiakassuhteista. Thero Design Oy:n AutoTaitto-liiketoiminnan hankinnasta syntynyt alusta 0,4 miljoonan euron liikearvo perustuu pääasiassa liiketoimintaa osaavan henkilöstön arvoon.

Coloro CLR Oy:n konsernissa oloajan liikevaihdot n. 1,4 miljoonaa euroa ja liiketulos n. 0,1 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin tammi-kesäkuun laajaan tuloslaskelmaan. AutoTaitto-liiketoiminnasta ei ole tullut olennaista liikevaihtoa tai liiketulosta.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

EHDOLLISET VELAT JA VARAT 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021

SEKÄ SITOUMUKSET

Omasta puolesta annetut vakuudet

Pantatut osakkeet 15,8 13,0 15,3
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 15,6 15,6 15,6
Muut vastuut ja sitoumukset 1,7 1,6 2,1
Yrityskiinnitykset 12,4 12,2 11,9
YHTEENSÄ 45,5 42,5 45,0

Muiden puolesta annetut vakuudet 0,1 0,1 0,1

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.

RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT 6/22 6/21
(miljoonaa euroa) kirjanpito-arvo käypä arvo kirjanpito-arvo käypä arvo
Rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 3 0,1 0,1 0,1 0,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 1 15,9 15,9 17,2 17,2
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 0,4 0,5
Rahoitusvelat
Euromääräiset pankkilainat 42,5 42,5 32,2 32,2

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-6/2022 1-6/2021

(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,3 0,2

Palvelujen myynnit 0,5 0,5

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Joensuussa 19. elokuuta 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 700 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkimediasta sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 106 miljoonaa euroa.

Liite