PunaMusta Media -konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.2.2020 KLO 13.30 1(16)

PUNAMUSTA MEDIA -KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 1.1.–31.12.2019

LOKA-JOULUKUU 2019 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto kasvoi 3,6 % ja oli 29,8 miljoonaa euroa (28,8 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli -0,1 (0,0) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 0,0 (1,4) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 6,5 (-0,7) miljoonaa euroa.
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,10) euroa.

TAMMI-JOULUKUU 2019 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto kasvoi 22,6 % ja oli 107,4 miljoonaa euroa (87,6 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli 0,7 (0,7) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 2,0 (2,4) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 11,8 (1,4) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 45,3 % (52,3 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 3,0 % (4,0 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 4,7 % (3,7 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,15) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 41,0 (30,1) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Vuosi 2019 oli konsernin liikevaihdon kasvun aikaa. Liikevaihto kohosi historiallisen korkealle kasvaen 22,6 prosenttia ollen 107,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi painotoimialalla, jossa kasvun ajureina toimivat tehdyt yrityskaupat. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto laski hieman vaalivuodesta huolimatta. Kasvun puolella etenimme isoin askelin mutta samalla kohtasimme haasteita kannattavuuden kehityksessä. Tehdyt yrityskaupat näkyivät myös kasvaneina kustannuksina ja ylikapasiteettina, jotka yhdistettynä ennakoitua heikompaan orgaaniseen kasvuun sekä vuoden viimeisen neljänneksen uudelleenjärjestelyihin liittyviin kustannuksiin johtivat liiketuloksen jäämiseen viime vuoden tasolle. Erityisen positiivista oli kuitenkin tilikauden liiketoiminnan nettorahavirran yli 10 miljoonan euron kasvu, jota selittää käyttökatteen kasvun lisäksi arvopaperikaupan edellistä vuotta selkeästi parempi kassavirta.

Konserni julkisti vuoden loppupuolella uuden strategian, jonka päätavoitteena on kannattavuuden parantaminen. Osana strategian mukaisia tavoitteita painotoimialalla käytiin vuoden viimeisellä neljänneksellä yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen lopputuloksena painotoimialalla toteutettiin uudelleenjärjestelyjä, joiden kustannussäästöt alkavat toteutua asteittain tilikauden 2020 aikana. Samalla jatkamme investointeja digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen, joiden uskomme vahvistavan kilpailukykyämme. Painotoimialan rakennemuutos tuo myös vuonna 2020 mukanaan haasteita. Uskon kuitenkin vahvasti siihen, että tehdyt toimenpiteet ja ratkaisukeskeisen uusiin palveluihin keskittyvän myynnin korostaminen antaa meille erinomaiset edellytykset selkeästi parempaan tulokselliseen vuoteen 2020.

TALOUDELLINEN KEHITYS LOKA-JOULUKUUSSA

Konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3,6 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 1,0 miljoonaa euroa ja oli 29,8 miljoonaa euroa (28,8 miljoonaa euroa). Konsernin liiketulos oli -0,1 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). Viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 0,0 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa). Vertailuvuoden tulosta paransi osakkeiden hankintamenoihin liittyvä negatiivinen liikearvo 0,9 miljoonaa euroa.

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto laski vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 3,3 % ollen 5,4 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa). Lehtitoimialan liiketulos pysyi viime vuoden tasolla 0,5 miljoonassa eurossa (0,5 miljoonaa euroa).

Painotoimialan ulkoinen liikevaihto kasvoi 5,3 % (1,2 miljoonaa euroa) ollen 24,4 miljoonaa euroa (23,1 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 3,2 miljoonaa euroa. Painotoimialan liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa).
Liiketoiminnan rahavirta parani merkittävästi ollen 6,5 miljoonaa euroa (-0,7 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -0,0 miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -1,3 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 0,5 miljoonaa euroa.

TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2019

Konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 22,6 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 19,8 miljoonaa euroa ja oli 107,4 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 87,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 ja 2019 toteutuneet yrityskaupat kasvattivat vertailukelpoista liikevaihtoa 24,8 miljoonaa euroa.

Painotoimialan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 93,2 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 71,0 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 21,6 miljoonaa euroa (21,7 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,8 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa).

Tilikauden kulut konsernissa olivat 101,2 miljoonaa euroa (83,5 miljoonaa euroa vuonna 2018). Materiaalit ja palvelut olivat 52,1 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 43,1 miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 33,0 miljoonaa euroa (26,4 miljoonaa euroa vuonna 2018). Tilikauden poistot olivat 8,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna poistot 5,1 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti vuoden 2019 poistoja 2,1 miljoonaa euroa ja pienensi kuluja 2,2 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 16,1 miljoonaa euroa (14,0 miljoonaa euroa vuonna 2018).

Tilikauden liiketulos konsernissa oli 0,7 miljoonaa euroa eli 0,6 prosenttia liikevaihdosta. Viime vuoden vastaavan ajankohdan luvut olivat 0,7 miljoonaa euroa ja 0,8 prosenttia. Lehtitoimialan liiketulos kasvoi 2,2 miljoonaan euroon, edellisvuonna liiketulos oli 1,6 miljoonaa euroa. Painotoimialan liiketulos heikkeni ollen tappiollinen 0,8 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin tappiollinen 0,7 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot ja -kulut (netto) esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoituskulut. Tilikaudella 2019 konsernin rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli koko tilikaudella 1,7 miljoonaa euroa voitollinen (1,1 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Tilikauden välittömät verot olivat 0,3 miljoonaa euroa negatiiviset (0,5 miljoonaa euroa).
Konsernin tilikauden tulos oli 2,3 miljoonaa euroa, josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 2,3 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin tulos oli 1,9 miljoonaa euroa.

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,15 euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 41,0 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 30,1 miljoonaa euroa. IFRS 16-standardin käyttöönotto kasvatti korollisen vieraan pääoman määrää 5,0 miljoonaa euroa. Vertailuluku ei sisällä IFRS 16-standardin vaikutusta koska konserni ei sovella standardia takautuvasti. Taseen korottomien velkojen määrä ilman laskennallista verovelkaa oli 14,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 korottomia velkoja oli 12,7 miljoonaa euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto laski 3,0 prosenttiin (edellisvuonna 4,0 prosenttia).

PAINOTOIMIALA

Vuosi 2019 jatkoi PunaMusta Media -konsernin painotoimialan kasvua. Alkuvuodesta PunaMusta Oy osti Oululaisen Satavision Oy:n print-liiketoiminnan, jolla vahvistettiin mm. konsernin suurkuvatuotantoa. Pienpainamisen kasvustrategian mukaiset hankinnat jatkuivat kesällä, jolloin konserni hankki Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Hämeen Kirjapaino Oy:n kaupan yhteydessä konserni hankki samalla enemmistön Smart Files Oy:n omistuksesta. Hankinnat vahvistivat merkittävästi konsernin palvelutarjontaa ja osaamista. Painotoimialan panostukset liittyivät digitaalisten liiketoimintojen ja ratkaisumyynnin kehittämiseen, joiden avulla konserni vastaa yleiseen mediamarkkinan laskuun.

Tehtyihin hankintoihin ja alalla vallitsevaan rakennemuutokseen liittyen konsernin painotoimialalla käytiin vuoden loppupuolella yhteistoimintaneuvottelut, joiden avulla pienpainamisen liiketoiminnot organisoitiin uudelleen. Toimintoja keskitetään ja tuotannosta haetaan tehokkuusetuja kapasiteetin käyttöasteiden paranemisen myötä. Vuoden 2019 lopussa painotoimialan yhtiörakennetta yksinkertaistettiin ja painotoimialan medialogistiikkapalveluita tarjoava yhtiö Faktor Oy sekä painoyhtiö Erweko Oy sulautuivat PunaMusta Oy:öön. Samalla Forssa Print-brändistä luovuttiin ja kaikki painotoimialan toiminnot keskitettiin PunaMusta-brändin alle. Tehtyjen toimenpiteiden ansiosta PunaMusta Media Oyj pystyy tarjoamaan entistä laadukkaampia ja monipuolisempia kokonaispalveluita asiakkaillemme.

Painotoimialan ulkoinen liikevaihto kasvoi 30,3 % (20,0 miljoonaa euroa) ollen 85,8 miljoonaa euroa (vuonna 2018 ulkoinen liikevaihto oli 65,9 miljoonaa euroa). Kasvusta 24,8 miljoonaa euroa tuli tehtyjen yrityskauppojen myötä. Liiketulos painui negatiiviseksi tappion ollessa tilikaudella 0,8 miljoonaa euroa (vuoden 2018 liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen). Painotoimialan liiketulosta pienensi mediamarkkinan yleisen heikon kehityksen myötä yritysostoilla oikaistun liikevaihdon lasku sekä kasvaneet poistot. Lisäksi tehtyjen yrityshankintojen myötä konsernin painotoimialalla oli selkeää ylikapasiteettia, joka näkyi kasvaneina kustannuksina. Vuoden loppupuolella käydyt yhteistoimintaneuvottelut ja niihin liittyvät uudelleenjärjestelyerät vaikuttivat negatiivisesti tuloskehitykseen.

Vuonna 2020 Konsernin painotoimialan liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tehtyjen hankintojen sekä toiminnan uudelleenjärjestelyjen uskotaan tehostavan toimintaa ja vaikuttavan positiivisesti tuloskehitykseen.

LEHTITOIMIALA

Kansantalouden kasvu ei vuonna 2019 heijastunut Suomen perinteisille mediamarkkinoille. Kustannustoiminnan liikevaihto on Suomessa eriytynyt bkt:n kehityksestä vuodesta 2012 alkaen, ja sanomalehtien mediamarkkinat olivat myös vuonna 2019 laskusuhdanteessa. Huhtikuussa 2019 pidettyjen eduskuntavaalien mainostuotot loivensivat päättyneenä vuonna sanomalehtien mediamyynnin laskua.

Kantar TNS Oy:n mukaan mediamainonnan määrä kasvoi Suomessa 1,2 prosenttia vuonna 2019. Nousu jatkui toista vuotta mutta lähes puolittui edellisvuodesta ja tämä kasvu kohdistui erityisesti muuhun sähköiseen mainontaan kuin sanoma- ja kaupunkilehtien alustoille. Mainonta sosiaalisessa mediassa kasvoi edellisvuodesta 19,3 prosenttia ja hakusanamainonta 9,4 prosenttia. Radiomainonta kasvoi 6,1 prosenttia, kun taas televisiomainonta väheni 4,7 prosenttia. Kaikkinensa mainonta sähköisessä mediassa kasvoi tarkasteluvuonna 4,4 prosenttia. Prosentuaalisesti eniten, 19,2 prosenttia, kasvoi ulko- ja liikennemainonta.

Sanoma- ja kaupunkilehdissä mediamainonta väheni vuonna 2019 yhteensä 4,6 prosenttia. Painetuissa sanomalehdissä pudotus oli 8,5 prosenttia ja painetuissa kaupunkilehdissä 4,0 prosenttia, kun taas sanoma- ja kaupunkilehtien digitaalinen mainonta kasvoi edellisvuodesta 7,1 prosenttia. Aikakauslehdissä mainonta laski edellisvuodesta yhteensä 6,5 prosenttia.

Perinteisellä mediaryhmäjaottelulla tarkasteltuna verkkomediamainonnan osuus oli päättyneenä vuonna 37 prosenttia ja painettujen sanomalehtien mainonnan osuus 20 prosenttia. Kun mediaryhmiin sisällytetään myös niiden verkkomainonta, sanomalehtien osuus oli yhä suurin, 31 prosenttia, ja televisiomainonnan osuus toiseksi suurin (20 %). Seuraavina tulivat hakumainonta (12 %), mainonta sosiaalisessa mediassa (9 %) sekä radio, aikakauslehdet ja ulkomainonta (kukin 6 %).

Konsernin lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto mediamyynnin osalta laski hieman ollen 10,4 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 10,5 miljoonaa euroa). Painetun mediamyynnin laskua paikkasi kasvanut verkkomainonta. Myös konsernin lehtien tilausmyynti laski hieman edellisen vuoden tasosta ollen 11,1 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 11,2 miljoonaa euroa). Digitilausten kasvu kompensoi painetun lehden lehtimyyntitulojen laskua. Sähköisten lehtien arvonlisäveron alennus 1.7.2019 alkaen 24 prosentista 10:een sekä sen myötä toteutetut tilaushinnanalennukset digitilauksissa samoin kuin digitaalisten tilaajasisältöjen merkittävä lisääminen vuoden 2019 aikana edesauttoivat merkittävästi digitilausten myyntiä.

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto laski -0,7 % (0,2 miljoonaa euroa) ollen 21,5 miljoonaa euroa (21,6 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liiketulos kasvoi 2,2 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 1,6 miljoonaa euroa). Liiketulosta paransivat tehdyt sopeutustoimenpiteet sekä pienentyneet valmistus- ja jakelukustannukset.

Toukokuussa 2019 käytiin Sanomalehti Karjalainen Oy:n myyntiä ja markkinointia koskevat yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena sopeutettiin yhtiön toimintoja ja kuluja vastaamaan mediamarkkinoilla vallitsevaa kysyntää. Myynnin ja markkinoinnin henkilöstön määrä väheni toimenpiteiden jälkeen viidellä henkilötyövuodella, ja myynti organisoitiin uudelleen jakaen se kuluttaja- ja yritysasiakasmyyntiin, joista vastaavat kaksi myyntipäällikköä ovat toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa.

Vuonna 2019 lehtitoimialalla toteutettiin lukuisia digihankkeita niin sisällön tekemisessä kuin myynnissä. Tilaajapolkua yksinkertaistettiin, ja markkinointiautomatiikka otettiin aktiiviseen käyttöön. Verkkoon tuotiin osin uutena tilaajasisältönä runsaasti videoita, kuvia, striimattuja livelähetyksiä, podcasteja ja luettuja artikkeleita. Käyttöön otettiin uusi digisovellus ja näköislehti. Karjalaisen lehtiarkiston digitalisointi saatiin päätökseen, ja vuoden 2019 lopulla lanseerattiin Karjalaisen Kaiku-arkisto tuoden se uudeksi tilaustuotteeksi Karjalaisen kestotilaajille.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2019 ennakkomaksuineen olivat 11,8 miljoonaa euroa eli 11,0 prosenttia liikevaihdosta (8,0 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia liikevaihdosta edellisenä vuonna). Merkittävin vuoden 2019 investointi oli Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan hankinta.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 11,8 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa edellisenä vuonna).
Investointien rahavirta oli -8,6 miljoonaa euroa (-7,3 miljoonaa euroa edellisenä vuonna).
Rahoituksen rahavirta oli -2,2 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 1,9 miljoonaa euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 41,0 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 30,1 miljoonaa euroa. IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti korollisen vieraan pääoman määrää 5,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella maksettiin osinkoja 3,1 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 7,5 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Konsernin omavaraisuusaste oli 45,3 prosenttia (edellisenä vuonna 52,3 prosenttia).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 13,9 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 15,1 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,18 %) eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 9,1 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 617 henkilöä (456 henkilöä vuonna 2018), joista osa-aikaisia oli keskimäärin 14 (6). Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 651 henkilöä (588 henkilöä vuotta aiemmin), joista osa-aikaisia 16 (7 vuotta aiemmin).

Konsernin työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat tilikaudella 33,0 miljoonaa euroa eli 30,8 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 26,4 miljoonaa euroa eli 30,1 prosenttia liikevaihdosta).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Painotoimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden kysyntään ja niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Tuonnin lisääminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa. Työtaisteluihin liittyvät riskit vaarantavat sekä tuotannon valmistumista että materiaalien saantia ja kuljetusten toteutumista. Verotuksen epätasapaino kotimaan ja tuonnin välillä lisää kysyntäriskin toteutumista. Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. Venäjän heikko rupla ja epävarmana säilynyt tilanne vaikeuttavat edelleen vientimahdollisuuksia.

Lehtitoimialalla mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehtimainonnan määrä heijastelee yleistä talouskehitystä, yritysten luottamusta tulevaan, valtakunnallisia mainostrendejä sekä lehden ilmestymisalueen taloudellista vireyttä.
Lähiajan riskejä ovat ennakoidun hidastuvan talouskasvun vaikutukset reaalitalouteen sekä sen myötä sanomalehtien mainos- ja lehtimyyntituloihin. Mainonnan hajaantuminen sanomalehdistä muihin julkaisuihin ja etenkin kilpaileville digitaalisille alustoille on merkittävä riskitekijä.
Lähiajan riskeihin sisältyy myös tulehtunut työmarkkinatilanne, siitä mahdollisesti seuraavat työtaistelut sekä henkilöstökustannusten nousu alan kilpailukykyä heikentävillä palkankorotuksilla. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos ja siinä viime vuosina tapahtuneen murroksen vauhdittuminen entisestään sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja kustannusten kohoaminen. Lehtitoimialalla lehden jakelupalvelut ostetaan pääsääntöisesti Posti Oy:ltä.

Konsernin lehtitoimialalla toimivat yhtiöt ostavat lehtien painotyön PunaMusta Oy:ltä. Painamisen laadulla ja varmuudella on merkittävä vaikutus niiden tilaus- ja mediamyyntituloihin.

Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konsernilla on käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimiseksi.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle korkoriskille. Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

YMPÄRISTÖASIAT JA VASTUULLISUUS

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Yhtiön laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001 -standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten kehitämme jatkuvasti ympäristö- ja laatuasioita. Suuri osa asiakaskunnastamme on erittäin kiinnostuneita näistä asioista.

Konsernissa arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia ja merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain kehitysohjelmia.

Konsernin painotoimialan yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa sanoma- ja aikakausilehtien sekä mainospainotuotteiden tuotannon. PunaMustalla on myös puukuidun alkuperästä ja sen hallintaketjuista kertovat FSC- ja PEFC-sertifioinnit. FSC- tai PEFC-merkityn tuotteen valmistamiseen käytetty puuraaka-aine, on peräisen kestävällä periaatteella hoidetuista – sertifioiduista metsistä. Suomen metsistä n. 85%, mutta maailman metsistä vain noin 10% on sertifioituja. Painotoimialan yhtiöillä on Avainlippu-merkin käyttöoikeus, merkki kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Konsernin koko painotuotannon hiilijalanjälki on laskettu sertifioidulla Climate Calc-menettelyllä. Tämä mahdollistaa myös yksittäisten painotuotteiden hiilijalanjäljen laskennan. Konserni on asettanut tavoitteet ja tehnyt toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vuonna 2020 konserni pystyy tarjoamaan painotuotteet tuotekohtaisen päästöhyvitysmenettelyn myötä myös täysin hiilineutraalina. Tällöin tuote voidaan merkitä Hiilineutraali painotuote -merkinnällä.

Konsernin yleisen liiketoiminta-, ympäristö- ja vahinkoriskienhallintamenettelyn lisäksi PunaMusta Oy:n digipainolla on erityinen sertifioitu Katakri-turvallisuusluokitus, joka on edellytyksenä kansallista turvallisuutta koskevan materiaalin painamiseen.

Lisää vastuullisuustietoa luettavissa vuosikertomuksen yhteydessä erillisenä julkaistavassa muun kuin taloudellisen tiedon raportissa.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia liiketapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä mainos- ja tilausmyyntitulojen ennustamista. Medialiiton ekonomistin 16.1.2020 julkistetun arvion mukaan luvassa on hidastuvan kasvun vuosi, jona media- ja painotoimialan kokonaisliikevaihdon ei odoteta kasvavan. Kasvunäkymiä hillitsee se, että viime vuosina koettu talouden korkeasuhdannekaan ei kääntänyt media- ja painoalan liikevaihtoa kasvu-uralle ja printtitulojen trendinomainen lasku jatkui euromääräisesti digin kasvua nopeammin. Suhdanteiden jäähtyminen vaimentaa etenkin painoalan näkymiä. Mediayrityksille helpotusta tuo se, että digitulojen odotetaan kasvavan aiempaa nopeammin erityisesti viime vuonna toteutetun digi-alv:n alennuksen myötä.

Konsernin painotoimialan positiiviset kasvunäkymät vuodelle 2020 perustuvat vuonna 2019 tehtyihin yrityshankintoihin, tarjonnan laajentamiseen ja uudelleen järjestelyjen myötä saavutettaviin kustannushyötyihin. Lehtitoimialalla näkymät perustuvat oletukseen, että kuluttajien ja yritysten luottamus sekä mainosmarkkinoiden kehitys ovat edellisvuoden kaltaisella tasolla. Toiminnan laajentamisella paikallisradiotoimintaan sekä uusilla, digitaalisen arkiston ja maaliskuussa lanseerattavan, erillisen erikoisteemajulkaisujen kaltaisilla uusilla myytävillä tuotteilla kompensoidaan perinteisen liiketoiminnan odotettavissa olevaa liikevaihdon laskua. Painetun lehden jakelun tehostamisesta koituvia tilaustulojen menetyksiä kompensoidaan puolestaan säästöillä jakelukustannuksista sekä digitilauksista tavoiteltavilla lisätuloilla. Lehtitoimialan tilaustulojen ennakoidaan uusien tilaustuotteiden sekä osin myös toteutettujen hinnankorotusten myötä pysyvän edellisen vuoden tasolla. Mainostulojen ennakoidaan laskevan vähintään edellisvuoden eduskuntavaaleista saatujen mainostulojen verran muttei kuitenkaan samassa määrin kuin alalla keskimäärin.

Kokonaisuutena konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan ja liikevoiton arvioidaan paranevan vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2019 liikevaihto oli 107,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

YHTIÖKOKOUS JA VOITONJAKOESITYS

Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2020.

PunaMusta Media Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle jaettavaksi osinkoa
0,25 euroa osakkeelle, yhteensä noin 3,1 miljoonaa euroa. Lisäksi hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 26 356 142,42 euroa.

Konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen oleellisia muutoksia.

Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeelle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2020 ja osingon maksupäivä 7.4.2020.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

PunaMusta Media ‑konsernin emoyhtiö on PunaMusta Media Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentävät Iskelmä Rex- ja Radio City Joensuu -radiokanavat, jotka ovat osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Konsernin painotoimialaan kuuluu kirjapaino PunaMusta Oy, Forssan Kirjapaino Oy ja tilikauden 2019 aikana hankitut Hämeen Kirjapaino Oy ja Smart Files Oy. Konsernin painotoimialaan aiemmin kuuluneet Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, Faktor Oy ja Erweko Oy sulautuivat tilikauden aikana PunaMusta Oy:öön. Painotoimialaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa puheenjohtajana Reetta Laakkonen, varapuheenjohtajana Harri Suutari ja varsinaisina jäseninä Yrjö Laakkonen, Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen ja Juha Mäkihonko.

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilikauden aikana tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

PunaMusta Media Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.punamustamedia.fi kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

PunaMusta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. PunaMusta Media Oyj kuuluu Kulutuspalvelut ‑toimialaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PUMU.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl ja osakepääoma on 1 052 634 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeen kaupankäyntikurssi tilikauden lopussa oli 6,50 euroa, osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli 81,4 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 75 734 kappaletta eli noin 0,61 % osakemäärästä.

Valtiovarainministeriön asetuksessa arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012) 1 luvun 5 §:n 1 momentissa luetellut tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Hallitus päätti 1.3.2019 perustaa yhtiön omistaja-arvon kehitykseen perustuvan kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Uusi kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2019–31.1.2022, 1.2.2020–31.1.2023 ja 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen. Ohjelmaa on kuvattu tarkemmin 1.3.2019 julkaistussa pörssitiedotteessa sekä yhtiön palkka- ja palkkioselvityksessä vuodelta 2019.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ,
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-JOULUKUU 2019

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

 

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

PunaMusta Media otti käyttöön 1.1.2019 alkaen uuden IFRS 16 -standardin Vuokrasopimukset, joka korvaa aikaisemman IAS 17 -standardin. Konserni soveltaa standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menettelytapaa, jossa soveltamisen kumulatiivinen vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa. Käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ei oikaista. IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin mukaan kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Käyttöoikeusomaisuuseristä tehdyt poistot ja vuokrasopimusvelan korot kirjataan tuloslaskelmaan. Standardi sisältää lyhytaikaisia sopimuksia ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä varten laaditut vapaaehtoiset helpotukset, joita konserni soveltaa. Näihin liittyvät maksut kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Vuokralle antajien soveltamaan kirjanpitokäsittelyyn ei tule merkittäviä muutoksia.

IFRS 16-standardin käyttöönoton vaikutuksesta konserni on kirjannut taseeseen uusia varoja ja velkoja, lähinnä leasingkoneiden, toimitilojen ja autojen vuokrasopimuksista. Vuokrasopimukset on jaettu konsernissa kolmeen eri komponenttiin: koneisiin ja kalustoon, autoleasingsopimuksiin ja rakennuksiin ja maa-alueisiin.

IFRS 16-standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseeseen ja tuloslaskelmaan:

Miljoonaa euroa 1.1.2019 31.12.2019
Käyttöoikeusomaisuus
Aineelliset hyödykkeet 4,7 4,8
YHTEENSÄ 4,7 4,8
Vuokrasopimusvelat
pitkäaikaiset 3,0 3,0
lyhytaikaiset 1,6 2,0
YHTEENSÄ 4,7 5,0
Vaikutukset tuloslaskelmaan (miljoonaa euroa) 1-12/2019
Vuokraoikaisut 2,0
Käyttöoikeusomaisuuden poistot -2,1
Liikevoitto -0,1
Vuokrasopimusvelkojen korkokulut -0,1
Tulos ennen veroja -0,2
Laskennalliset verot 0,0
Tulos -0,1
KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA 7-12/ 7-12/ Muutos Muutos
(miljoonaa euroa) 2019 2018 MEUR 2019 2018 MEUR
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 55,6 47,0 8,6 107,4 87,6 19,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1,7 0,9 0,8 2,8 1,7 1,1
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,2 -0,1 0,3
Valmistus omaan käyttöön 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1
Materiaalit ja palvelut -27,2 -23,2 -4,0 -52,1 -43,1 -8,9
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -17,2 -14,4 -2,8 -33,0 -26,4 -6,6
Poistot -4,9 -2,7 -2,2 -8,8 -5,1 -3,7
Liiketoiminnan muut kulut -8,4 -7,4 -1,0 -16,1 -14,0 -2,1
Liikevoitto -0,2 0,3 -0,5 0,7 0,7 -0,1
Arvopaperikaupan nettotulos 0,8 0,6 0,2 1,7 1,1 0,6
Muut rahoitustuotot ja –kulut -0,2 0,7 -0,9 -0,4 0,6 -1,0
Voitto ennen veroja 0,3 1,6 -1,3 2,0 2,4 -0,4
Tuloverot 0,6 -0,3 0,9 0,3 -0,5 0,8
Tilikauden voitto 0,9 1,3 -0,3 2,3 1,9 0,4
Tilikauden tulos yhteensä 0,9 1,3 -0,3 2,3 1,9 0,4
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos 0,9 1,3 -0,3 2,3 1,9 0,4
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 0,9 1,3 -0,3 2,3 1,9 0,4
Määräysvallattomille
omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) 0,07 0,10 -0,03 0,18 0,15 0,03
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.
Muutos
KONSERNIN TASE 12/19 12/18 MEUR
(miljoonaa euroa)
Jatkuvat toiminnot
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 53,1 52,9 0,2
Aineettomat hyödykkeet 7,8 1,9 5,9
Sijoituskiinteistöt 0,1 0,1 0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset 0,5 0,6 -0,1
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,6 1,5 0,2
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4,5 4,1 0,4
Saamiset 13,8 12,6 1,2
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 13,9 15,1 -1,1
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 1,0 0,7 0,3
Rahavarat 7,5 6,5 1,0
VARAT YHTEENSÄ 108,7 96,0 12,8
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 48,3 49,3 -1,0
Määräysvallattomat omistajat 0,1 0,0 0,1
Oma pääoma yhteensä 48,4 49,3 -0,9
Velat
Laskennalliset verovelat 4,5 3,8 0,7
Pitkäaikainen vieras pääoma 20,5 11,0 9,5
Lyhytaikainen vieras pääoma 35,3 31,9 3,5
Velat yhteensä 60,3 46,6 13,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 108,7 96,0 12,8
RAHAVIRTALASKELMA 12/19 12/18
(miljoonaa euroa) 12 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta 11,8 1,4
Investointien rahavirta -8,6 -7,3
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 60,8 58,0
Lainojen takaisinmaksut -57,9 -45,7
Vuokrasopimusvelkojen lyh. -1,9
Maksetut osingot -3,1 -5,0
Lainasaamisten maksut 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta yht. -2,2 7,4
Likvidien varojen muutos 1,0 1,5
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS(miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-12/2019 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 40,6 0,0 49,3
Kauden laaja tulos 2,3 0,0 2,3
Voitonjako / Osingonjako -3,1 -3,1
Muut muutokset -0,1 0,0 -0,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/2019 1,1 7,7 0 39,6 0,1 48,4
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-12/2018 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 43,8 0,3 52,8
Kauden laaja tulos 1,9 1,9
Voitonjako / Osingonjako -5,0 -5,0
Muut muutokset -0,1 -0,3 -0,4
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/2018 1,1 7,7 0 40,6 0 49,3

TOIMINTASEGMENTIT

L=Lehtitoimiala

P=Painotoimiala
M=Muut
elimi-
7-12/2019 (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot 10,3 45,2 0,0 0,0 55,6
Sisäiset tuotot 0,0 4,3 1,0 -5,3 0,0
LIIKEVAIHTO 10,4 49,5 1,1 -5,3 55,6
LIIKEVOITTO 0,8 -0,4 -0,5 -0,1 -0,2
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,2 0,7 0,0 0,5
Voitto ennen tuloveroja 0,8 -0,6 0,2 -0,1 0,3
elimi-
7-12/2018 (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot 10,7 36,2 0,0 0,0 47,0
Sisäiset tuotot 0,0 2,5 0,9 -3,5 0,0
LIIKEVAIHTO 10,8 38,7 0,9 -3,5 47,0
LIIKEVOITTO 0,9 -0,6 0,0 0,0 0,3
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 0,7 0,6 0,0 1,3
Voitto ennen tuloveroja 0,9 0,2 0,6 0,0 1,6
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot -0,4 9,0 0,0 0,0 8,6
Sisäiset tuotot 0,0 1,7 0,1 -1,9 0,0
LIIKEVAIHTO -0,4 10,8 0,1 -1,9 8,6
LIIKEVOITTO -0,1 0,1 -0,5 0,0 -0,5
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -1,0 0,2 0,0 -0,8
Voitto ennen tuloveroja -0,1 -0,8 -0,3 0,0 -1,3
elimi-
L P M nointi yht.
1-12/2019 (miljoonaa euroa)
Ulkoiset tuotot 21,5 85,8 0,0 0,0 107,4
Sisäiset tuotot 0,1 7,3 2,0 -9,5 0,0
LIIKEVAIHTO 21,6 93,2 2,1 -9,5 107,4
LIIKEVOITTO 2,2 -0,8 -0,7 0,0 0,7
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,3 1,6 0,0 1,3
Voitto ennen tuloveroja 2,2 -1,1 0,9 0,0 2,0
elimi-
L P M nointi yht.
1-12/2018 (miljoonaa euroa)
Ulkoiset tuotot 21,6 65,9 0,1 0,0 87,6
Sisäiset tuotot 0,1 5,1 1,8 -7,0 0,0
LIIKEVAIHTO 21,7 71,0 1,9 -7,0 87,6
LIIKEVOITTO 1,6 -0,8 -0,1 0,0 0,7
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,6 1,3 -0,2 1,7
Voitto ennen tuloveroja 1,6 -0,1 1,2 -0,2 2,4
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa) L P M nointi yht.
Ulkoiset tuotot -0,2 19,9 0,0 0,0 19,8
Sisäiset tuotot 0,0 2,2 0,2 -2,5 0,0
LIIKEVAIHTO -0,1 22,2 0,2 -2,5 19,8
LIIKEVOITTO 0,6 0,0 -0,6 -0,1 -0,1
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -1,0 0,4 0,2 -0,4
Voitto ennen tuloveroja 0,6 -1,0 -0,2 0,2 -0,4

TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Lehtitoimialan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mediamyynnin tuotoista. Painotoimialan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.

(miljoonaa euroa) 7-12/2019 7-12/2018 muutos 12/2019 12/2018 muutos
Kustannustoiminta
Sisältötuotot 5,6 5,6 0,0 11,1 11,2 -0,1
Mediamyynnin tuotot 4,8 5,1 -0,3 10,4 10,5 -0,1
Muu myynti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kustannustoiminta yhteensä 10,3 10,7 -0,4 21,5 21,6 -0,2
Painotoiminta
Painamisen tuotot 39,5 31,8 7,7 74,1 58,9 15,2
Palvelutuotot 5,7 4,4 1,3 11,7 7,0 4,7
Painotoiminta yhteensä 45,2 36,2 9,0 85,8 65,9 19,9
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Konserni yhteensä 55,6 47,0 8,6 107,4 87,6 19,8

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Vuoden 2019 maaliskuussa konserni osti Satavision Oy:n print-liiketoiminnan. Print-liiketoiminta tuli osaksi painotoimiala-segmenttiä. Hankinnasta suoritettu vastike oli 0,4 miljoonaa euroa ja kirjatut varat olivat 0,2 miljoonaa euroa. Hankinnalla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilikauden liikevaihtoon. Hankinnalla konserni laajensi suurkuvapainamisen liiketoimintoja sekä palveluvalikoimaa digitaalisiin ratkaisuihin ja autoteippauksiin. Kauppahintaan ei sisältynyt lisäkauppahintaelementtejä.
Heinäkuussa 2019 konserni osti Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Hankinta tuli osaksi painotoimiala-segmenttiä. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi konsernin painotoimialan asemaa ja kasvua. Samalla konserni sai valikoimaansa uusia digiviestinnän palveluja mahdollistaen entistä kokonaisvaltaisemman myynnin tarjoamisen. Konsernin hallussa ei ollut yhtiön osakkeita ennen yrityskauppaa ja osakkeet vaihtoivat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppahintaan ei sisältynyt lisäkauppahintaelementtejä.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Satavision Oy:n print-liiketoiminnasta ja Hämeen Kirjapaino Oy:stä maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksista sekä varojen ja velkojen arvoista hankintahetkellä.

Satavision Oy Hämeen Kirjapaino Oy
Vastike MEUR MEUR
Hankintameno 0,4 9,2
Kokonaishankintameno 0,4 9,2
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR MEUR
Maksettu hankinta 0,4 9,2
Hankitut rahavarat 0,0 2,4
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 0,4 6,8
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:
MEUR MEUR
Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,1
Asiakassuhteet (sis.muihin aineettomiin hyödykkeisiin) 0,2 1,8
Teknologia (sis.muihin aineettomiin hyödykkeisiin) 0,0 0,7
Aineelliset hyödykkeet 0,0 7,2
Sijoitukset 0,0 0,0
Vaihto-omaisuus 0,1 0,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 1,6
Rahavarat 0,0 2,4
Varat yhteensä 0,4 14,3
Rahoitusvelat 0,0 5,3
Ostovelat ja muut velat 0,0 3,0
Varaukset ja velat yhteensä 0,0 8,3
Nettovarallisuus yhteensä 0,4 5,9
Liikearvo 0,1 3,3

Aineettomien hyödykkeiden ja myyntisaamisten käypään arvoon ei sisältynyt riskiä hankintojen osalta. Satavision Oy:n hankinnasta syntyi 0,1 miljoonan euron liikearvo, joka perustuu pääasiassa liiketoimintaa osaavaan henkilöstön arvoon. Hämeen Kirjapaino Oy:n hankinnasta syntynyt 3,3 miljoonan euron liikearvo koostuu odotettavissa olevista tuotto- ja kulusynergioista, henkilöstöstä sekä kohdistamattomasta teknologiaosaamisesta.

Hankittujen yhtiöiden konsernissa oloajan liikevaihdot n. 6,1 miljoonaa euroa ja tulos n. -0,8 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin vuoden 2019 laajaan tuloslaskelmaan. Jos tilikauden aikana hankitut liiketoiminnat olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2019 alusta lähtien, olisi konsernin liikevaihto kasvanut arviolta 5,6 miljoonaa euroa ja tulos parantunut arviolta 0,5 miljoonaa euroa.

TUNNUSLUKUJA

1-12/

1-12/

2019 2018
Liikevoitto (%) 0,6 0,8
Tulos/osake EUR 0,18 0,15
Oma pääoma/osake EUR 3,87 3,94
Bruttoinvestoinnit
(milj. EUR) 11,8 8,0
Osuus liikevaihdosta (%) 11,0 9,2
Oman pääoman tuotto (%) 4,7 3,7
Sij. pääoman tuotto (%) 3,0 4,0
Omavaraisuusaste (%) 45,3 52,3
Henkilöstö keskimäärin, 617 455
josta osa-aikaisia 14 6

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
(miljoonaa euroa)
EHDOLLISET VELAT JA VARAT
SEKÄ SITOUMUKSET
Omasta puolesta annetut vakuudet

12/19

12/18

Pantatut osakkeet 10,0 0,9
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 15,6 14,1
Muut vastuut ja sitoumukset
Yrityskiinnitykset

YHTEENSÄ

2,9
1,2

29,8

4,4
0,3

19,7

Muiden puolesta annetut
vakuudet
0,9 0,8

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiön veloista.

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT RAHOITUSVARAT JA -VELAT 12/19 12/18
(miljoonaa euroa) kirjanpito-arvo käypä arvo kirjanpito-arvo käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Osakkeet ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 3 0,1 0,1 0,1 0,1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 1 13,9 13,9 15,1 15,1
Rahoitusvelat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Niiden käypä arvo on lähellä niiden kirjanpitoarvoa.
Euromääräiset pankkilainat 36,0 36,0 30,1 30,1

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-12/2019 1-12/2018
(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,6 0,6
Palvelujen myynnit 0,9 1,0

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastettuja.

Yhtiön täydellinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla 2.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto. Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13/2020. Konserni julkaisee vastuullisuusraportin viikolla 13 vuosikertomuksen yhteydessä.

Joensuussa 28. helmikuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 107 miljoonaa euroa.

Liite