PunaMusta Media -konsernin tilinpäätös 1.1.-31.12.2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 3.3.2023 KLO 15.30

LIIKEVAIHTO NOUSI JÄLLEEN ENNÄTYSLUKEMIIN Q4:LLA

LOKA-JOULUKUU 2022 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 21,8 % ja oli 38,4 miljoonaa euroa (31,6 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 1,1 (2,8) miljoonaa euroa.

– Liiketulos oli -1,5 (0,3) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,9 (1,0) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,4 (2,1) miljoonaa euroa.

– Osakekohtainen tulos oli -0,03 (0,08) euroa.

TAMMI-JOULUKUU 2022 LYHYESTI

– Konsernin liikevaihto kasvoi 25,9 % ja oli 133,5 miljoonaa euroa (106,0 miljoonaa euroa).

– Käyttökate oli 6,2 (7,3) miljoonaa euroa.

– Liiketulos oli -3,1 (-1,8) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -6,1 (5,1) miljoonaa euroa.

– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,3 (5,5) miljoonaa euroa.

– Omavaraisuusaste oli 33,0 % (41,6 %).

– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -5,3 % (6,3 %).

– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -12,5 % (10,1 %).

– Osakekohtainen tulos oli -0,43 (0,36) euroa.

– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 52,6 (43,6) miljoonaa euroa.

– Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta. Valtuutuksen perusteella maksettavan osingon enimmäismäärä voi olla yhteensä enintään 0,15 euroa osaketta kohden.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Vuoden 2022 alussa ennakoimme toimintaympäristömme säilyvän epävarmana. Alkuvuoden positiivisen kehityksen jälkeen toimintaympäristö muuttui nopeasti ja epävarmuus tulevasta kasvoi vuoden loppua kohti mentäessä. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan jatkuminen, energiakriisi ja inflaation pysyminen korkealla tasolla heikensivät kuluttajien luottamusta ja näkyivät myös yritysten mainonnan vähenemisenä vuoden viimeisellä kvartaalilla. Kantar TNS Oy:n mukaan mainonnan määrä Suomessa laski lokakuussa 5,0 %, marraskuussa 7,6 % ja joulukuussa 6,8 % edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin nähden. Ulkoisen toimintaympäristön epävakaus näkyi myös konsernin tuloksessa, joka ei vastannut odotuksia.

Kysyntä laski marras-joulukuussa etenkin konsernin paino- ja näkyvyyspalveluissa sekä mediamyynnissä. Volyymien laskusta huolimatta konsernin liikevaihto nousi jälleen uusiin ennätyslukemiin liikevaihdon kasvaessa vuoden viimeisellä neljänneksellä 21,8 % 38,4 miljoonaan euroon. 6,9 miljoonan euron liikevaihdon kasvuun vaikuttivat painopalveluiden materiaalien ja palveluiden voimakkaan hintojen nousun lisäksi tehdyt yritysjärjestelyt, jotka toivat liikevaihtoa noin 2,3 miljoonaa euroa sekä Postinen-tuotteen liitteistys, jonka vaikutus liikevaihtoon oli 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi strategiamme mukainen systemaattinen työ asiakkaan arvonluonnin eteen toi sekä olemassa oleviin että uusiin asiakkuuksiin hienoja avauksia näkyvyys- ja digitaalisiin ratkaisuihin. Vaikka digitaalisiin palveluihin liittyvien projektien käynnistykset siirtyivät osittain vuoden 2023 puolelle yritysten siirtäessä investointipäätöksiä, onnistuimme etenkin loppuvuoden aikana kasvattamaan toistuvaislaskutuksen (ARR) kokonaismäärää 3,5 miljoonaan euroon vertailukelpoisen vuosikasvun ollessa 27 %.

Konsernin käyttökate heikkeni vuoden viimeisellä kvartaalilla kysynnän laskun ja hintojen nousun vaikutuksesta 1,1 miljoonaan euroon. Käyttökate heikkeni konsernin kaikissa palveluissa. Konsernin painopalveluiden heikommat volyymit vuoden viimeisellä kvartaalilla ja näkyvyyspalveluiden äkillisesti pysähtynyt kysyntä vaikuttivat negatiivisesti tuloskehitykseen. Liiketulos heikkeni ollen 1,5 miljoonaa euroa tappiollinen. Kilpailukyvyn parantamiseksi konsernissa toteutettiin vuoden lopussa rakennejärjestelyjä muun muassa keskittämällä tuotantoja, investoimalla uuteen tehokkaampaan kalustoon sekä myös vähentämällä painokapasiteettia. Medialiiketoiminnassa käynnistettiin kustannussäästöohjelma ja keskityttiin erityisesti digitaalisen myynnin kiihdyttämiseen. Nämä toimet tuovat vähintään miljoonan euron tulosparannuksen vuonna 2023. Tätä työtä jatketaan myös vuoden 2023 alkupuolella.

Vuoden viimeisellä kvartaalilla keskityimme erityisesti varastojen pienentämiseen. Onnistuimme tässä hyvin. Liiketoiminnan nettorahavirta parani 3,4 miljoonaan euroon käyttöpääoman pienentyessä 2,7 miljoonaa euroa. Samalla korollisten nettovelkojen määrä pieneni vuoden viimeisen kvartaalin aikana 3,0 miljoonaa euroa 50,9 miljoonaan euroon.

Konsernin toimialojen perinteinen, printtilähtöinen markkinaympäristö tulee säilymään vaikeana myös lähitulevaisuudessa. Strategiamme mukainen kasvu näkyvyys- ja digitaalisissa palveluissa edistyi vuoden viimeisellä kvartaalilla suunnitellusti. Keskitymme erityisesti asiakkaiden arvonluontiin tekemällä asiakkaidemme kanssa yhteistyössä kestäviä monikanavaisia ratkaisuja heidän brändiarvonsa kasvattamiseksi. Vallitsevasta markkinatilanteesta huolimatta jatkoimme investointeja tulevaisuuden kannattavan kasvun varmistamiseksi ja bruttoinvestointimme nousivat 12,0 miljoonaan euroon. Investoinnit tuotannollisen tehokkuuden kasvattamiseen ja uusiin digitaalisiin palveluihin sekä myös sisäiseen kehitykseen mahdollistavat lähitulevaisuudessa selvästi nykyistä paremman kassavirran.

Odotamme kysynnän kasvavan vuonna 2023 näkyvyys- ja digitaalisissa palveluissa. Keskitymme erityisesti kaikissa liiketoiminnoissa kannattavuuden parantamiseen. Tätä tukevat toteutetut hinnoittelutoimenpiteet ja strategisten toimintojen positiivinen kehitys. Uskomme, että vuoden 2023 aikana vahva, ammattitaitoinen henkilöstömme ja monikanavainen kilpailukykyinen, arvoa luova tarjoomamme yhdessä tehtyjen rakennemuutosten kanssa mahdollistavat selkeästi paranevan kannattavuuskehityksen.

TALOUDELLINEN KEHITYS LOKA-JOULUKUUSSA

Konsernin liikevaihto jatkoi kasvussa myös vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvaen 21,8 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 6,9 miljoonaa euroa ja oli 38,4 miljoonaa euroa (31,6 miljoonaa euroa). Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yritysjärjestelyiden vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 2,3 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos heikkeni ja oli -1,5 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa). Liiketuloksen kehitystä rasitti konsernin painopalveluiden heikentyneen myyntikatetason lisäksi kaikissa liiketoiminnoissa liiketoiminnan muiden kustannusten liikevaihdon kasvua suhteellisesti nopeampi nousu. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat vuoden viimeisellä kvartaalilla 43,4 %. Viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -0,9 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). Arvopaperikaupan nettotulos vuoden viimeisellä kvartaalilla oli 1,1 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,6 miljoonaa euroa (-0,2 miljoonaa euroa).

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä 2,0 % ollen 4,9 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa). Medialiiketoiminnan liiketulos heikkeni ollen 0,2 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa).

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 26,2 % (7,0 miljoonaa euroa) ollen 33,6 miljoonaa euroa (26,6 miljoonaa euroa). Tehtyjen yritysostojen vaikutus näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun oli noin 2,3 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä painopalveluiden liikevaihto kasvoi 21,9 prosenttia 26,4 miljoonaan euroon (21,7 miljoonaa euroa). Voimakkainta kasvu oli näkyvyyspalveluissa ja muissa palveluissa. Näkyvyyspalvelut kasvoivat 41,4 % 5,2 miljoonaan euroon (3,7 miljoonaa euroa). Kasvusta noin 1,8 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Muut palvelut kasvoivat digitaalisten palveluiden vetämänä 57,0 % 1,9 miljoonaan euroon (1,5 miljoonaa euroa). Tehtyjen yritysostojen vaikutus muiden palveluiden kasvuun oli noin 0,5 miljoonaa euroa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos heikkeni kysynnän laskun ja kustannusten nousun myötä jääden tappiolliseksi. Liiketulos vuoden neljännellä neljänneksellä oli -1,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,4 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 0,9 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa) Investointien rahavirta oli 1,6 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -5,5 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa).

TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2022

Konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 25,9 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 27,5 miljoonaa euroa ja oli 133,5 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 106,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnassa. Näkyvyys- ja painoliiketoiminta kasvoi sekä orgaanisesti että vuosina 2021 ja 2022 tehtyjen yritysostojen kautta, joiden vaikutus konsernin liikevaihtoon oli noin 8,4 miljoonaa euroa (7,9 % kasvusta). Orgaanista kasvua kiihdytti vuoden 2022 aikana voimakkaasti nousseista materiaalikustannuksista johtuneet hinnankorotukset.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 125,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 96,6 miljoonaa euroa. Medialiiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 19,0 miljoonaa euroa (19,4 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Konsernin liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,7 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa).

Konsernin tilikauden kulut olivat 130,8 miljoonaa euroa (101,9 miljoonaa euroa vuonna 2021). Materiaali- ja palvelukulut olivat 67,6 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 49,1 miljoonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 40,7 miljoonaa euroa (35,7 miljoonaa euroa vuonna 2021). Tilikauden poistot olivat 9,3 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna poistot 9,1 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 22,6 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Tilikauden liiketulos konsernissa heikkeni ollen tappiollinen 3,1 miljoonaa euroa eli -2,3 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2021 liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa eli -1,7 prosenttia liikevaihdosta. Medialiiketoiminnan liiketulos heikkeni 0,7 miljoonaan euroon (edellisvuonna liiketulos oli 1,9 miljoonaa euroa). Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos pysyi edellisen vuoden tasolla ollen tappiollinen 2,9 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin tappiollinen 2,9 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä ”rahoitustuotot ja -kulut (netto)” esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Tilikaudella 2022 konsernin rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat yhteensä -3,0 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan nettotulos oli koko tilikaudella 2,8 miljoonaa euroa tappiollinen (4,9 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa).

Konsernissa tuloutettiin veroja 0,9 miljoonaa euroa (tuloverot olivat 0,6 miljoonaa euroa edellisenä vuonna).

Konsernin tilikauden tulos oli -5,3 miljoonaa euroa, josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus -5,4 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin tulos oli 4,5 miljoonaa euroa, josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 4,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden osakekohtainen tulos oli -0,43 euroa (0,36 euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 52,6 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 43,6 miljoonaa euroa. Taseen korottomien velkojen määrä ilman laskennallista verovelkaa oli 22,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 korottomia velkoja oli 17,5 miljoonaa euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto heikkeni -5,3 prosenttiin (edellisvuonna 6,3 prosenttia).

NÄKYVYYS- JA PAINOLIIKETOIMINTA

Vuoden 2022 kehityksessä näkyi voimakkaasti konsernin ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Yleinen graafisen alan volyymien lasku jatkui, ja sitä kiihdytti vuoden 2022 alkupuolella koettu UPM:n paperilakko. Yleistä kysyntää heikensi helmikuusta alkaen Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset, jotka näkyivät etenkin hintojen voimakkaana nousuna. Yleisen markkinatilanteen heiketessä kuluttajien luottamus talouteen heikkeni vuoden viimeisen kvartaalin aikana, mikä näkyi laskeneina tilausten määränä kaikissa näkyvyys- ja painoliiketoiminnan palveluissa. Vaikka segmentin liikevaihto kasvoi voimakkaasti ei kohonneita energia-, rahti- ja materiaalikustannuksia saatu täysimääräisesti loppuasiakkaiden hintoihin.

Toimintaympäristön muutoksista huolimatta PunaMusta Media -konserni jatkoi vuonna 2022 strategian mukaisesti konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan kasvua. Alkuvuodesta konserni osti monipuolisten näkyvyysratkaisujen osaaja Coloro CLR Oy:n koko osakekannan ja elokuun viimeisenä päivänä digitaalisiin, erityisesti tuotetiedon hallinnan ratkaisuihin erikoistuneen RockOn Oy:n koko osakekannan. Konserni tavoittelee voimakasta kasvua ja palveluvalikoiman laajennusta digitaalisissa palveluissa, joita yrityskauppa merkittävästi vahvistaa tuoden samalla lisää ammattilaisia konsernin palvelukseen. Coloro-kaupalla konserni puolestaan täydensi kattavaa tarjontaansa myymälämarkkinoinnin, brändinäkyvyyden, tapahtumien ja julkisten tilojen näkyvyysratkaisujen kumppanina sekä lisäsi kapasiteettiaan näkyvyysratkaisujen tuottajana. Huhtikuussa 2022 Gredi Oy osti lahtelaisen Thero Design Oy:n AutoTaitto-liiketoiminnan. Liiketoimintakaupan myötä Gredi pystyy automatisoimaan asiakkaidensa erilaisiin julkaisuihin liittyvän aineiston- ja tuotetiedonhallinnan entistä laajemmassa mittakaavassa. Lokakuun alussa PunaMusta Oy osti Canon Pointin digitointiliiketoiminnan Vantaalta, mikä antaa mahdollisuudet digitointipalvelun huomattavaan kasvuun. Lisäksi vuoden 2022 aikana konserniin perustettiin uusi yhtiö PunaMusta Direct Oy, joka keskittyy Postinen -tuotteen liitteistykseen. Nämä tehdyt järjestelyt mahdollistavat entistä laaja-alaisemman palvelutarjonnan tuoden lisäarvoa konsernin loppuasiakkaille kokonaisvaltaisten ratkaisujen kautta.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ulkoinen liikevaihto kasvoi 32,1 prosenttia (27,8 miljoonaa euroa) ollen 114,5 miljoonaa euroa (vuonna 2021 ulkoinen liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa). Yritysjärjestelyiden vaikutus liikevaihdon kasvuun oli noin 8,4 miljoonaa euroa. Painopalveluiden liikevaihto kasvoi 21,8 prosenttia 90,0 miljoonaan euroon (73,9 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Liikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti voimakkaasti kasvaneet materiaalikustannukset. Lisäksi uuden liitteistyspalvelun vaikutus kasvuun oli noin 2,9 miljoonaa euroa. Kysyntä laski konsernin lehtiasiakkuuksissa, mikä näkyi hintainflaation myötä myös heikentyneenä kannattavuutena. Strategian mukaisesti kasvu jatkui konsernin näkyvyyspalveluissa, jonka liikevaihto kasvoi 93,3 prosenttia 18,8 miljoonaan euroon (vuonna 2021 liikevaihto 9,7 miljoonaa euroa). Kasvusta noin 6,2 miljoonaa euroa tuli yritysostojen kautta. Myös näkyvyys- ja painoliiketoiminnan muut palvelut kasvoivat suunnitellusti. Muissa palveluissa liikevaihto kasvoi 83,8 prosenttia ollen 5,7 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa). Kasvua tuli etenkin digitaalisista palveluista, jonka toistuvaislaskutuksen (ARR) määrä vuoden lopussa oli 3,5 miljoonaa euroa (vertailukelpoinen määrä edellisen vuoden lopussa 2,8 miljoonaa euroa). Digitaalisten palveluiden kysynnän odotetaan kasvavan voimakkaasti myös jatkossa. Yritysostojen vaikutus muiden palveluiden kasvuun oli noin 2,2 miljoonaa euroa.

Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liiketulos pysyi tappiollisena ja oli edellisen vuoden tasolla tappion ollessa tilikaudella 2,9 miljoonaa euroa (vuoden 2021 liiketulos oli 2,9 miljoonaa euroa tappiollinen). Liiketulosta heikensivät etenkin painopalveluiden heatset-tuotannon kysynnän lasku ja samanaikaisesti voimakkaasti kasvaneet kustannukset, joita ei saatu siirrettyä täysimääräisesti loppuasiakkaiden hintoihin. Lisäksi Postinen-tuotteen liitteistyksen käynnistäminen heikensi tulosta noin 0,6 miljoonaa euroa.

Heikentyneiden konsernin painopalveluiden näkymien ja kysynnän laskun vuoksi konserni vähensi loppuvuodesta 2022 konekapasiteettia sulkemalla yhden painokonelinjan. Samalla ulkopuolisten toimitilojen määrää saatiin pienemmäksi. Palveluvalikoiman laajennuksen lisäksi sisäistä kehitystä on jatkettu konsernin strategian mukaisesti keskittyen erityisesti digitaalisten palvelukanavien ja tiedolla johtamisen parantamiseen.

Näkyvyyspalvelutoiminnot keskitettiin vuoden lopulla yksiin toimintatiloihin, kun konsernin yhtiöistä PunaMusta PixMill Oy:stä ja Coloro CLR Oy:stä muodostettiin uusi yhtiö PunaMusta Coloro Oy. Yhdistyminen mahdollisti strategian mukaisen tuotannon keskittämisen ja investoinnin suurkuvatuotannon tehostamiseen. Investointi täysin automaattiseen Durst -tulostimeen mahdollistaa asiakkaille uusi tuotteita, entistä nopeamman toimitusajan ja paremman laadun.

MEDIALIIKETOIMINTA

Joulukuun 2022 talouskatsauksessaan Suomen Pankki arvioi Suomen talouden kasvaneen 1,9 prosenttia vuonna 2022 hyvän alkuvuoden ansiosta. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä siitä seurannut energiakriisi ja nopea inflaatio söivät kuitenkin vuoden loppua kohden kotitalouksien ostovoimaa, ja kuluttajien luottamus vajosi erittäin alhaiseksi. Energiakriisin ja elinkustannusten nopean nousun seurauksena Suomen talous on keskuspankin ennusteen mukaan ajautumassa lievään taantumaan vuonna 2023 ja bkt supistumassa 0,5 prosenttia. Taantuma on kuitenkin jäämässä Suomen Pankin mukaan jäämässä melko lyhytkestoiseksi ja kasvun elpyvän 1,1 prosenttiin vuonna 2024.

Vastaavasti valtiovarainministeriö arvioi joulukuussa Suomen bruttokansantuotteen kääntyneen syksyllä 2022 lievään laskuun ja heikon talouskehityksen jatkuvan talven ajan. Suomen bruttokansantuotteen ministeriö arvioi kasvaneen 1,9 prosenttia vuonna 2022, supistuvan 0,2 prosenttia vuonna 2023 sekä kasvavan 1,2 ja 1,4 prosenttia vuosina 2024 ja 2025.

Mediamainonnan määrä Suomessa lisääntyi vuonna 2022 Kantar TNS Oy:n mukaan 4,1 prosenttia edellisvuodesta. Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 328 miljoonaa euroa, josta sanomalehtien osuus oli 24 prosenttia (-3 %) television 19 prosenttia (-2 %), sosiaalisen median 17 prosenttia (+17 %), hakumainonnan 17 % (+10 %), ulkomainonnan 6 prosenttia (+21 %), radion 5 prosenttia (+5 %), aikakauslehtien 5 prosenttia (-7 %) ja luokiteltujen verkkomedioiden osuus niin ikään 5 prosenttia (+2 %). Näissä osuuksissa kyse on niin sanotuista total-kategorioista eli kokonaismainonta pääasiallisen alustan lisäksi kaikilla kyseisen median päätelaitteilla, myös mobiilissa.

Yksinomaan painettujen sanomalehtien osuus tästä mainoskakusta oli 13 prosenttia (-7 %), television 17 prosenttia (-3 %), ulkomainonnan 6 % (+21 %), radion 5 prosenttia (+4 %), painettujen aikakauslehtien 4 prosenttia (-9 %) sekä painettujen kaupunki- ja noutolehtien osuus 2 prosenttia (-9 %). Tällä perinteisellä mediaryhmäjaottelulla tarkastellen verkkomedian osuus kasvoi 10 prosentilla selvästi suurimpaan osuuteen, 53 prosenttiin, mutta tällöin verkkomedia sisältää muun muassa sanomalehtien mainonnan muualla kuin printissä.

Konsernin medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto mediamyynnin osalta laski hieman edellisen vuoden tasosta ollen 8,3 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 8,3 miljoonaa euroa). Mediamyynnin viime vuosien jyrkkä lasku tasaantui laskun ollessa 1,0 prosenttia. Vastatakseen painetun mediamarkkinan yleiseen laskuun konserni tarjoaa monikanavaista mediamainontaa verkossa, radiossa ja digitaalisissa näyttöpinnoissa. Verkko-, radio- ja digitaalisten näyttöpintojen mainonta kasvoikin vuonna 2022 26,7 % ollen 1,0 miljoonaa euroa. Konsernin lehtien tilausmyynti laski edellisen vuoden tasosta 2,2 prosenttia ollen 10,7 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 10,9 miljoonaa euroa). Painetun lehden myyntitulojen laskua kompensoivat edelleen selkeästi kasvaneet digitilausmyyntitulot, jotka lisääntyivät 23,2 prosenttia edellisvuodesta ollen 1,4 miljoonaa euroa.

Medialiiketoiminnan ulkoinen liikevaihto laski 1,7 prosenttia (0,3 miljoonaa euroa) ollen 19,0 miljoonaa euroa (19,3 miljoonaa euroa vuonna 2021). Liiketulos heikkeni 0,7 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 1,9 miljoonaa euroa). Vertailuvuoden liiketulosta paransivat 0,3 miljoonan euron koronatuet.

Vuoden 2022 alussa konsernin seitsemän eri lehden digitaalisten tilausten, niin sanottujen digi only -tilausten määrä oli noin 6 400 kappaletta kun vuoden lopussa tilauksia oli jo yli 7 500 kappaletta. Radio Rexin kuuntelijamäärä viikossa vuonna 2022 oli 20 000 kuuntelijaa, kun se edellisvuonna oli 21 000 kuuntelijaa. Radio Rexissä on vuoden 2022 aikana valmisteltu kanavauudistusta, jonka on määrä toteutua keväällä 2023. Kanavan nimi muuttuu Karjalainen Sykkeeksi. Uusi kanava nivoutuu aiempaa kanavaa tiiviimmin Karjalaisen brändiin. Se tuo myös mediamyynnille selkeän vaihtoehtoisen kohderyhmän Karjalaisen kautta tavoitettavalle yleisölle, millä tavoitellaan kasvua koko mediamyyntiin.

Karjalaisella on Posti Oy:n kanssa vuoden 2026 loppuun saakka kestävä jatkosopimus konsernin sanomalehtien varhaisjakelusta Pohjois-Karjalassa. Lokakuussa 2022 irtisanottiin tähän sopimukseen sisältyvä sopimus sunnuntaijakeluista, mikä mahdollistaa Karjalaisen muuttamisen yksinomaan painettuna lehtenä kuusi kertaa viikossa ilmestyväksi ja siis painetuista sunnuntainumeroista luopumisen aikaisintaan keväällä 2023. Kyse oli varautumisesta myös tähän mahdollisuuteen vuonna 2023, ja asiasta päätetään erikseen myöhemmin.

Karjalaisen toimituksessa keskityttiin vuonna 2022 sisältöanalytiikan parantamiseen sekä analytiikkaa hyödyntäen aiemmin tehokkaasti tavoitettuja ikäluokkia nuorempien ikäluokkien tavoittamiseen ja saamiseen sisällöstä maksaviksi asiakkaiksi. Niin toimituksen kuin koko Karjalaisen fokus on digitaalisen tilauskasvun kiihdyttämisessä painetun sanomalehden näkymien alati huonontuessa.

Vuonna 2022 Karjalaisen toimitus toteutti noin 130 suorana striimattua videolähetystä, joista urheilulähetyksiä oli noin 90. Urheiluaiheista Aitiopaikalla-podcastia tehtiin Karjalaisen verkkosivulle viikoittain eli yhteensä noin 50 ohjelmaa. Katsotuimmat striimit saivat livenä lähes 4000 ja tallenteina lähes 5000 katsojaa. Tammikuun 2022 aluevaaleissa toteutettu Karjalaisen suora vaalituloslähetys kuului suorina lähetyksinä katsotuimpiin ja toteutettiin nyt toisen kerran edellisvuoden kuntavaalien jälkeen.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2022 ennakkomaksuineen olivat 12,0 miljoonaa euroa eli 9,0 prosenttia liikevaihdosta (11,4 miljoonaa euroa eli 10,7 prosenttia liikevaihdosta edellisenä vuonna). Merkittävimmät vuoden 2022 investoinnit olivat Coloro CLR Oy:n ja RockOn Oy:n koko osakekantojen hankinnat. Lisäksi konserni investoi muun muassa painopalveluiden tehostamiseen hankkimalla uuden käytettynä hankitun Goss-painokoneen ja suurkuvatuotannon tehostamiseen hankkimalla Durst -tulostimen. Investoinnit mahdollistavat merkittäviä tehokkuus- ja laatuhyötyjä.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 5,3 miljoonaa euroa (5,5 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta oli 6,3 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -10,2 miljoonaa euroa (-9,6 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Rahoituksen rahavirta oli 3,7 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa vuotta aiemmin).

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 52,6 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 43,6 miljoonaa euroa. Tilikaudella maksettiin osinkoja 2,3 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,7 miljoonaa euroa (2,7 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Konsernin omavaraisuusaste oli 33,0 prosenttia (edellisenä vuonna 41,6 prosenttia).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 14,1 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 18,0 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,18 %) eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 9,4 miljoonaa euroa. Osakkeet on arvostettu markkina-arvoon.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 684 henkilöä (644 henkilöä vuonna 2021), joista osa-aikaisia oli keskimäärin 12 (12). Konsernin palveluksessa oli tilikauden lopussa 720 henkilöä (624 henkilöä vuotta aiemmin), joista osa-aikaisia 11 (10 vuotta aiemmin).

Konsernin työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat tilikaudella 40,7 miljoonaa euroa eli 30,4 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 35,7 miljoonaa euroa eli 33,7 prosenttia liikevaihdosta).

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan riskejä ovat kiihtyneen inflaation vaikutus reaalitalouteen sekä sen myötä konsernin kaikkien palveluiden kysyntään. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen kiihdyttämä hybridisodankäynti koko läntistä maailmaa vastaan on suuri epävarmuustekijä samoin kuin konsernin toimialoja sääntelevän poliittisen päätöksenteon ennakoimattomuus ja Suomen työmarkkinoiden epävakaus.

Konsernin painopalveluiden näkymiä huonontaa erityisesti paperin ja energian suuri hinnannousu vuoden 2022 aikana. Tämä vaikuttaa myös medialiiketoimintaan, jonka näkymiä huonontavat erityisesti sanomalehtipaperin sekä painetun lehden jakelun hintojen voimakkaat kallistumiset vuoden 2022 aikana.

Muut merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden pysyvään kysynnän laskuun ja edelleen niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Tuonnin jatkuminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa.

Vientiin liittyvät riskit ovat vähäiset. Vientiriskeistä suurimmat ovat pohjoismaiden viennin valuuttakurssimuutokset.

Merkittävien riskien joukkoon ovat nousseet myös kyberriskit sekä tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat loukkaukset.

Medialiiketoiminnassa mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehtimainonnan määrä heijastelee yleistä talouskehitystä, yritysten luottamusta tulevaan, valtakunnallisia mainostrendejä sekä lehden ilmestymisalueen taloudellista vireyttä.

Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos ja siinä viime vuosina tapahtuneen murroksen vauhdittuminen entisestään sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja jakelukustannusten kohoaminen. Medialiiketoiminnassa lehden jakelupalvelut ostetaan pääsääntöisesti Posti Oy:ltä.

Konsernilla on sekä pitkä- että lyhytaikaista rahoituslainaa. Pitkäaikaiset lainat sisältävät kovenanttiehtoja, jotka liiketoiminnan kannalta epäsuotuisissa olosuhteissa voivat edellyttää uusia rahoitusneuvotteluita pankkien kanssa. Yhtiöllä on riittävät luottolimiitit vastaamaan mahdollisiin kysynnän kausivaihteluihin.

Suurin osa konsernin lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Konsernilla on käytössä luottopolitiikka luottoriskin minimoimiseksi. Konsernilla ei ole olennaista luottoriskiä epävarmojen myyntisaamisten suhteen.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle korkoriskille. Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa.

YMPÄRISTÖASIAT JA VASTUULLISUUS

PunaMusta Media -konsernin vastuullisuuden kulmakiviä ovat työnantajavastuu, vastuullisuus veronmaksajana, tasa-arvoisuus ja ihmisoikeuksien noudattaminen, hallintomme toimintojen läpinäkyvyys ja eettisyys, vastuullinen journalismi sekä vastuu ympäristöstä.

Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat omilla vastuualueillaan esiintyvien riskien kartoittamisesta ja hallinnasta. Lisäksi konsernille on muodostettu vastuullisuusjohtoryhmä, johon on kerätty edustus eri liiketoiminnoistamme. Vastuullisuusjohtoryhmän toiminnalla varmistetaan, että vastuullisuuteen ja sen kehittämiseen sitoudutaan koko konsernissa.

Strategian mukaisesti konsernista pyritään luomaan moniosaamiseen perustuva, kehittyvä yhteisö, joka tarjoaa kasvupaikkoja uusille osaajille. Arvostamme kestäviä työsuhteita ja tuemme henkilöstömme jatkuvaa kehittymistä liiketoimintamme tarpeiden mukaisesti. Tässä onnistumiseksi on laadittu henkilöstöstrategia, jonka toteutuminen varmistetaan vuosittain laadittavalla henkilöstöhallinnon toimintasuunnitelmalla.

Eettisten ohjeidemme perustana ovat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet sekä lait, asetukset ja kansainväliset sopimukset. Edellytämme eettisten ohjeiden noudattamista henkilöstöltämme kuten myös muilta sidosryhmiltämme. Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa toiminnassamme, ja huolehdimme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksien noudattamisesta. Syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua ei hyväksytä missään muodossa ja vastuullinen tapa toimia kulkee läpi yhtiön. Raportoimme vuosittain sitoumuksestamme ja siitä, millaisin toimin edistämme edelleen YK:n Global Compact -periaatteiden ja tavoitteiden toteutumista.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset tieteeseen perustuvat tavoitteet (Science Based Targets) ovat konsernimme päästövähennystavoitteiden perusta tulevaisuudessa. Joulukuussa 2021 konsernin johtoryhmä päätti yksimielisesti sitoutua tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden asettamiseen, ja sitoumus allekirjoitettiin 28.2.2022. Sitoumus auttaa meitä vastuullisuusvisiomme, konsernin hiilinegatiivisuuden, saavuttamisessa vuoden 2029 loppuun mennessä. Olemme käynnistäneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten päästötavoitteiden asettamiseen tähtäävän työn. Päästöjemme lähtötasovuodeksi olemme valinneet vuoden 2022, joka poikkeusolosuhteistaan huolimatta oli liiketoiminnan volyymien osalta normaalimpi kuin sitä edeltäneet pandemiavuodet.

Painotoimintamme hiilijalanjälki on menneinä vuosina laskettu GHG-protokollan mukaisesti, minkä takia vuonna 2022 teimme Gap-analyysin GHG-protokollaan ja SBTi-standardin osin tarkempien laskentavaatimusten välillä. SBTi-standardin mukainen hiilijalanjäljen laskenta on käynnistetty myös yrityskauppojen kautta konserniimme tulleissa yksiköissä, eli niissä konserniyhtiöissämme, joissa sitä ei aiemmin ole tehty. Ilmastotavoitteemme jätetään YK:n alaisen järjestön hyväksyttäviksi vuoden 2023 aikana.

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Yhtiön laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001-standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten kehitämme jatkuvasti ympäristö- ja laatuasioita. Suuri osa asiakaskunnastamme on erittäin kiinnostuneita näistä asioista.

Konsernissa arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia ja merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain kehitysohjelmia.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa sanoma- ja aikakausilehtien sekä mainospainotuotteiden tuotannon. PunaMustalla on myös puukuidun alkuperästä ja sen hallintaketjuista kertovat FSC- ja PEFC-sertifioinnit. FSC- tai PEFC-merkityn tuotteen valmistamiseen käytetty puuraaka-aine on peräisin kestävällä periaatteella hoidetuista – sertifioiduista metsistä. Suomen talouskäytössä olevista metsistä n. 90 % on PEFC-sertifioitu ja noin 10 % FSC-sertifioitu. Osa metsistä on sertifioitu kummallakin metsäsertifikaatilla. Maailman metsistä vain noin 10 % on sertifioituja. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöillä on Avainlippu-merkin käyttöoikeus, merkki kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Konsernin koko painotuotannon hiilijalanjälki on laskettu sertifioidulla Climate Calc -menettelyllä. Tämä mahdollistaa myös yksittäisten painotuotteiden hiilijalanjäljen laskennan ja siten hiilineutraalien painotuotteiden tarjoamisen asiakkaille. Konserni on asettanut tavoitteet ja tehnyt toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. PunaMusta Media -konsernin ympäristövastuun päätavoitteena on olla hiilinegatiivinen konserni vuonna 2029.

Lisää vastuullisuustietoa on luettavissa vuosikertomuksen yhteydessä erillisenä julkaistavassa muun kuin taloudellisen tiedon raportissa.

EU:N TAKSONOMIA-ASETUKSEN MUKAISET TIEDOT

Euroopan Unioni on antanut kesäkuussa 2020 taksonomia-asetuksen. Taksonomia-asetus muodostaa perustan EU-taksonomialle ja on osa EU:n kestävän rahoituksen pakettia. EU-taksonomia, eli yhtenäinen kestävyyskriteeristö vihreiden investointien edistämiseksi, on luokitusjärjestelmä, joka muodostaa luettelon ympäristön kannalta kestävästä taloudellisesta toiminnasta. Taksonomia-asetuksessa ympäristöllinen kestävyys rakentuu kuuden ympäristötavoitteen varaan, joita ovat: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Ympäristöllisesti kestäväksi, taksonomian mukaiseksi toiminnaksi luokitellaan sellainen toiminta, joka edistää merkittävästi ainakin yhden yllä luetellun tavoitteen toteuttamista eikä aiheuta merkittävää haittaa muille tavoitteille tai riko esimerkiksi ihmisoikeuksia.

Taksonomia-asetus velvoittaa konsernia julkaisemaan tiedot taksonomiakelpoisten liiketoimintojen osuudesta liikevaihdosta, investoinneista ja operatiivisista kuluista. Toiminto raportoidaan, mikäli se on säädöksen piirissä.

Taksonomiaan on sen ensimmäisessä vaiheessa valittu sektorit ja toiminnot, joilla on suurin potentiaali vaikuttaa suuresti ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen. Konserni on suorittanut tarkastelun liiketoimintojen osalta. Tarkastelun pohjalta konsernin tulkinta on se, ettei mikään sen liiketoiminnoista ole tällä hetkellä raportoitavien taksonomiatoimialojen piirissä.

TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut sellaisia liiketapahtumia, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin tuloslaskelmaan tai taseeseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Venäjän hyökkäyssota kaikkine heijastusvaikutuksineen vaikuttaa Suomen makrotalouteen ja mediamarkkinoiden kysyntään sekä vaikeuttaa merkittävästi ennustettavuutta. Painotoimialan alhainen katetaso ja vuosia laskenut alan kokonaisvolyymi tekevät toimintaympäristöstä edelleen vaikean. Painotöiden siirtyminen ulkomaille vaikeuttaa kilpailutilannetta ja näkyy volyymin laskuna.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan painopalveluiden kysynnän odotetaan laskevan hieman vuoden 2022 tasosta. Näkyvyyspalveluiden ja muiden palveluiden kysynnän odotetaan olevan vuotta 2022 paremmalla tasolla. Liiketoimintaan tehtyjen investointien, panostusten digitaalisiin palveluihin ja toteutettujen rakennemuutosten uskotaan näkyvän positiivisesti vuoden 2023 tuloskehityksessä.

Medialiiketoiminnan liikevaihdon odotetaan pysyvän vuoden 2022 tasolla. Mediamyynnin odotetaan kasvavan hieman vuoden 2022 tasosta radio- ja digimyynnin kasvun tukiessa yleistä printtimainonnan laskua. Tilaustulojen odotetaan jäävän vuotta 2022 alhaisemmalle tasolle, vaikka myös tilaustuloissa digitilausten kasvu kompensoi printtitilausten laskua. Mediamyyntiä tukee monikanavainen palveluportfolio, joka mahdollistaa laajemman arvonluonnin asiakkuuksille.

Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen ja makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden kehityksen sekä mainos- ja tilausmyyntitulojen ennustamista. Molempien liiketoimintojen näkymät perustuvat oletukseen, että Suomen taloutta uhkaava taantuma on lyhytaikainen ja inflaation kehitys tulee tasaantumaan vuoden 2023 aikana.

TULOSOHJEISTUS

Konsernin liikevaihdon odotetaan pysyvän viime vuoden tasolla ja liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasoista. Vuonna 2022 liikevaihto oli 133,5 miljoonaa euroa ja liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

YHTIÖKOKOUS JA VOITONJAKOESITYS

Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2023.

PunaMusta Media Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta. Valtuutuksen perusteella maksettavan osingon enimmäismäärä voi olla yhteensä enintään 0,15 euroa osaketta kohden. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous varaa hallituksen käyttöön 50 000 euroa sen tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen, kuten yleishyödyllisiin kohteisiin osoitettaviin lahjoituksiin. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 703 367,01 euroa.

Konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen oleellisia muutoksia.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

PunaMusta Media ‑konsernin emoyhtiö on PunaMusta Media Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin medialiiketoiminnan muodostavat Sanomalehti Karjalainen Oy, PunaMusta Paikallismediat Oy ja Karjalan Heili -kaupunkimediaa kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentää Radio Rex -radiokanava, joka on osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Medialiiketoimintaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluvat PunaMusta Oy, Forssan Kirjapaino Oy, PunaMusta Coloro Oy (entinen PunaMusta PixMill Oy), Pixmill Estonia Oü, Gredi Oy ja tilikauden 2022 aikana hankittu RockOn Oy. Tilikauden 2022 aikana näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuulunut PunaMusta Digital Oy sulautui Gredi Oy:öön ja tilikauden 2022 aikana hankitun Coloro CLR Oy- konsernin yhtiöt sulautuivat PunaMusta Coloro Oy:öön. Näkyvyys- ja painoliiketoimintaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa puheenjohtajana Harri Suutari, varapuheenjohtajana Reetta Laakkonen ja varsinaisina jäseninä Hannu Laakkonen, Merja Laakkonen, Ilkka Hietala, Heikki Länsisyrjä ja Juha Mäkihonko.

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimi tilikauden aikana tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

PunaMusta Media Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.punamustamedia.fi kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

PunaMusta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. PunaMusta Media Oyj kuuluu Kulutuspalvelut ‑toimialaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PUMU.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl ja osakepääoma on 1 052 634 euroa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeen kaupankäyntikurssi tilikauden lopussa oli 3,80 euroa, osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli 47,6 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto tilikauden aikana oli 157 457 kappaletta eli noin 1,26 % osakemäärästä.

Valtiovarainministeriön asetuksessa arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta (1020/2012) 1 luvun 5 §:n 1 momentissa luetellut tiedot on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

PunaMusta Media Oyj:n hallitus päätti 25.2.2022 hyväksyä uuden osakeperusteisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmä mukailee aiempaa käytössä ollutta kannustinjärjestelmää ja sillä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Uudessa järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2022–31.1.2025, 1.2.2023–31.1.2026 ja 1.2.2024–31.1.2027. Aiemmasta palkitsemisjärjestelmästä on voimassa vielä kaksi jaksoa 1.2.2020–31.1.2023 ja 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2022–2025 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2022—2025 jaetaan yhteensä 155 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 5,96 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.8.2021—31.1.2022.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ,

TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-JOULUKUU 2022

Tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen IAS 34 -standardin mukaisia vaatimuksia. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Vuonna 2022 voimaantulleilla IFRS-standardeilla ja niiden muutoksilla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA 7-12/ 7-12/ Muutos Muutos
(miljoonaa euroa) 2022 2021 MEUR 2022 2021 MEUR
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 71,0 55,2 15,7 133,5 106,0 27,5
Liiketoiminnan muut tuotot 1,3 1,2 0,1 2,7 2,5 0,2
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos 0,2 0,3 -0,1 0,0 0,1 0,0
Valmistus omaan käyttöön 0,5 0,3 0,2 0,7 0,5 0,2
Materiaalit ja palvelut -36,9 -26,3 -10,6 -67,6 -49,1 -18,5
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -20,7 -17,2 -3,4 -40,7 -35,7 -4,9
Poistot -4,9 -4,7 -0,2 -9,2 -9,1 -0,1
Liiketoiminnan muut kulut -12,6 -9,1 -3,6 -22,6 -17,1 -5,5
Liikevoitto -2,2 -0,4 -1,8 -3,1 -1,8 -1,2
Arvopaperikaupan nettotulos -1,5 1,4 -2,8 -2,8 4,9 -7,7
Muut rahoitustuotot ja –kulut -0,7 -0,3 -0,4 -0,3 2,1 -2,3
Voitto ennen veroja -4,4 0,7 -5,0 -6,1 5,1 -11,3
Tuloverot 0,5 0,5 0,0 0,9 -0,6 1,5
Tilikauden voitto -3,9 1,1 -5,0 -5,3 4,5 -9,8
Tilikauden tulos yhteensä -3,9 1,1 -5,0 -5,3 4,5 -9,8
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos -3,9 1,1 -5,0 -5,3 4,5 -9,8
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -3,9 1,2 -5,1 -5,4 4,5 -9,9
Määräysvallattomille
omistajille 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) -0,31 0,09 -0,40 -0,43 0,36 -0,79
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.
Muutos
KONSERNIN TASE 12/22 12/21 MEUR
(miljoonaa euroa)
Jatkuvat toiminnot
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 47,4 47,5 -0,2
Aineettomat hyödykkeet 21,0 15,2 5,9
Sijoituskiinteistöt 0,0 0,0 0,0
Myytävissä olevat
sijoitukset 0,5 0,5 0,0
Muut pitkäaikaiset saamiset 2,2 1,4 0,8
Käyttöoikeusomaisuuserä 4,3 3,7 0,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 6,4 5,7 0,8
Saamiset 20,2 16,8 3,4
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 14,1 18,0 -3,9
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 0,2 0,0 0,1
Rahavarat 1,7 2,9 -1,2
VARAT YHTEENSÄ 118,1 111,8 6,3
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 37,9 45,5 -7,5
Määräysvallattomat omistajat 0,4 0,2 0,1
Oma pääoma yhteensä 38,3 45,7 -7,4
Velat
Laskennalliset verovelat 4,7 4,9 -0,3
Pitkäaikainen vieras pääoma 29,5 20,7 8,9
Lyhytaikainen vieras pääoma 45,5 40,4 5,1
Velat yhteensä 79,7 66,0 13,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 118,1 111,8 6,3
RAHAVIRTALASKELMA 12/22 12/21
(miljoonaa euroa) 12 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta 5,3 5,5
Investointien rahavirta -10, -9,6
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 83,0 46,3
Lainojen takaisinmaksut -75,6 -42,5
Vuokrasopimusvelkojen lyh. -1,5 -0,7
Maksetut osingot -2,3 -1,9
Oman pääoman muutokset 0,1 -0,2
Rahoituksen rahavirta yht. 3,7 1,0
Likvidien varojen muutos -1,2 -3,1

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS(miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-12/2022 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 36,7 0,2 45,7
Kauden laaja tulos -5,4 0,1 -5,3
Voitonjako / Osingonjako -2,3 -2,3
Muut muutokset 0,1 -1,3
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/2022 1,1 7,7 0 29,2 0,4 38,3
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-12/2021 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0 35,5 0,1 44,3
Kauden laaja tulos 4,5 0,0 4,5
Voitonjako / Osingonjako -1,9 -1,9
Muut muutokset -1,4 0,1 -1,3
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
12/2021 1,1 7,7 0 36,7 0,2 45,7

TOIMINTASEGMENTIT

M=Medialiiketoiminta

N=Näkyvyys- ja painoliiketoiminta
MU=Muut

elimi-
7-12/2022 (miljoonaa euroa) M N MU nointi yht.
Ulkoiset tuotot 9,3 61,6 0,0 0,0 71,0
Sisäiset tuotot 0,0 6,6 1,7 -8,3 0,0
LIIKEVAIHTO 9,4 68,2 1,8 -8,3 71,0
LIIKETULOS 0,3 -2,0 -0,4 -0,1 -2,2
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,4 -1,7 0,0 -2,1
Voitto ennen tuloveroja 0,3 -2,4 -2,1 -0,1 -4,4
elimi-
7-12/2021 (miljoonaa euroa) M N MU nointi yht.
Ulkoiset tuotot 9,6 45,7 0,0 0,0 55,2
Sisäiset tuotot 0,0 5,5 1,4 -7,0 0,0
LIIKEVAIHTO 9,6 51,2 1,5 -7,0 55,2
LIIKETULOS 0,8 -0,6 -0,3 -0,3 -0,4
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 1,2 0,0 1,1
Voitto ennen tuloveroja 0,8 -0,8 0,9 -0,3 0,7
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa) M N MU nointi yht.
Ulkoiset tuotot -0,2 15,9 0,0 0,0 15,7
Sisäiset tuotot 0,0 1,0 0,3 -1,3 0,0
LIIKEVAIHTO -0,2 17,0 0,3 -1,3 15,7
LIIKETULOS -0,5 -1,4 -0,1 0,2 -1,8
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,3 -2,9 0,0 -3,2
Voitto ennen tuloveroja -0,5 -1,7 -3,0 0,2 -5,0
elimi-

nointi

yht.
1-12/2022 (miljoonaa euroa) M N MU
Ulkoiset tuotot 19,0 114,5 0,1 0,0 133,5
Sisäiset tuotot 0,1 11,4 3,4 -14,9 0,0
LIIKEVAIHTO 19,0 125,9 3,5 -14,9 133,5
LIIKETULOS 0,7 -2,9 -0,7 -0,2 -3,1
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,6 -2,5 0,0 -3,1
Voitto ennen tuloveroja 0,8 -3,5 -3,1 -0,2 -6,1
elimi-

nointi

yht.
1-12/2021 (miljoonaa euroa) M N MU
Ulkoiset tuotot 19,3 86,7 0,0 0,0 106,0
Sisäiset tuotot 0,1 9,9 2,9 -12,8 0,0
LIIKEVAIHTO 19,4 96,6 2,9 -12,8 106,0
LIIKETULOS 1,9 -2,9 -0,4 -0,5 -1,8
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,3 7,2 0,0 7,0
Voitto ennen tuloveroja 1,9 -3,1 6,8 -0,5 5,1
elimi-
Muutos (miljoonaa euroa) M N MU nointi yht.
Ulkoiset tuotot -0,3 27,8 0,0 0,0 27,5
Sisäiset tuotot 0,0 1,5 0,6 -2,1 0,0
LIIKEVAIHTO -0,3 29,3 0,6 -2,1 27,5
LIIKETULOS -1,2 0,0 -0,3 0,3 -1,2
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,4 -9,7 0,0 -10,0
Voitto ennen tuloveroja -1,2 -0,4 -10,0 0,3 -11,3

TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Medialiiketoiminnan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mediamyynnin tuotoista. Näkyvyys- ja painoliiketoiminnan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.

(miljoonaa euroa) 7-12/2022 7-12/2021 muutos 12/2022 12/2021 muutos
Medialiiketoiminta
Sisältötuotot 5,3 5,5 -0,2 10,7 10,9 -0,2
Mediamyynnin tuotot 4,0 4,0 0,0 8,3 8,3 -0,1
Muu myynti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kustannustoiminta yhteensä 9,3 9,6 -0,2 19,0 19,3 -0,3
Näkyvyys- ja painoliiketoiminta
Painamisen tuotot 51,3 37,4 13,9 94,7 71,9 22,9
Palvelutuotot 10,3 8,2 2,1 19,8 14,8 5,0
Painotoiminta yhteensä 61,6 45,7 15,9 114,5 86,7 27,8
Muu toiminta 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Konserni yhteensä 71,0 55,2 15,7 133,5 106,0 27,5

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

PunaMusta Media Oyj osti 27.4.2022 monipuolisiin näkyvyysratkaisuihin erikoistuneen Coloro CLR Oy:n koko osakekannan. Osakkeiden nettovelaton kauppahinta oli 2,5 miljoonaa euroa. Coloro CLR Oy raportoidaan osana näkyvyys- ja painoliiketoimintaa. Konsernin hallussa ei ollut yhtiön osakkeita ennen yrityskauppaa ja osakkeet vaihtoivat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppaan ei sisälly ehdollista lisäkauppahintaa. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi konsernin näkyvyyspalveluiden kasvua sekä tuo samalla lisää ammattilaisia konsernin palvelukseen.

PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiö Gredi Oy osti 1.5.2022 Thero Design Oy:n AutoTaitto -liiketoiminnan. Hankintameno oli 0,02 miljoonaa euroa ja lisäksi kauppaan sisältyy mahdollinen, enintään 0,02 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut liikevaihtotavoitteet vuosina 2022-2025 täyttyvät. Liiketoimintakaupan myötä Gredi pystyy automatisoimaan asiakkaidensa erilaisiin julkaisuihin liittyvän aineiston- ja tuotetiedonhallinnan entistä laajemmassa mittakaavassa. Julkaisuautomaatioliiketoiminnan mukana Gredin henkilöstömäärä kasvoi kahdella työntekijällä.

PunaMusta Media Oyj osti 31.8.2022 digitaalisiin, erityisesti tuotetiedon hallinnan ratkaisuihin erikoistuneen RockOn Oy:n koko osakekannan. Osakkeiden nettovelaton kauppahinta oli 3,0 miljoonaa euroa. RockOn Oy raportoidaan osana näkyvyys- ja painoliiketoimintaa. Konsernin hallussa ei ollut yhtiön osakkeita ennen yrityskauppaa ja osakkeet vaihtoivat omistajaa kaupantekopäivänä. Kauppaan sisältyy mahdollinen, enintään 2,4 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut kasvutavoitteet v. 2023-2025 saavutetaan. Yrityskauppa vahvistaa merkittävästi konsernin digitaalisten liiketoimintojen kasvua sekä tuo samalla lisää ammattilaisia konsernin palvelukseen.

PunaMusta Media Oyj:n tytäryhtiö PunaMusta Oy osti 1.10.2022 Canon Oy:n dokumenttien digitointiliiketoiminnan. Hankintameno oli 0,01 miljoonaa euroa ja lisäksi kauppaan sisältyy mahdollinen, enintään 0,01 miljoonan euron lisäkauppahinta, jos asetetut liikevaihtotavoitteet vuosina 2022-2024 täyttyvät. Liiketoimintakauppa vahvistaa osaltaan konsernin digitointiliiketoimintaa.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät AutoTaiton sekä Digitoinnin liiketoiminnasta ja Coloro CLR Oy:stä sekä RockOn Oy:stä maksetuista vastikkeista, yrityshankintojen rahavirtavaikutuksista sekä varojen ja velkojen arvoista hankintahetkellä.

Coloro CLR Oy RockOn Oy AutoTaitto Digitointi
Vastike MEUR MEUR MEUR MEUR
Hankintameno ml. lisäkauppahinta 1,6 4,8 0,4 0,2
Kokonaishankintameno 1,6 4,8 0,4 0,2
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus MEUR MEUR MEUR MEUR
Maksettu hankinta 1,6 3,2 0,2 0,1
Hankitut rahavarat 0,1 0,1 0,0 0,0
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 1,5 3,0 0,2 0,1
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä olivat seuraavat:
MEUR MEUR MEUR MEUR
Teknologia 0,0 0,1 0,0 0,0
Asiakassuhteet 0,6 0,3 0,0 0,0
Brändi 0,0 0,3 0,0 0,0
Muut aineettomat hyödykkeet 0,3 0,0 0,0 0,1
Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,0 0,0 0,0
Käyttöoikeusomaisuuserä 0,8 0,4 0,0 0,0
Sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0
Vaihto-omaisuus 0,3 0,0 0,0 0,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1,6 0,2 0,0 0,0
Rahavarat 0,1 0,1 0,0 0,0
Varat yhteensä 3,9 1,5 0,0 0,1
Rahoitusvelat 1,0 0,0 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 2,2 0,4 0,0 0,0
Varaukset ja velat yhteensä 3,2 0,8 0,0 0,0
Nettovarallisuus yhteensä 0,6 0,7 0,0 0,0
Liikearvo 0,9 4,1 0,4 0,2

Aineettomien hyödykkeiden ja myyntisaamisten käypään arvoon ei sisältynyt riskiä hankintojen osalta. Coloro CLR Oy:n hankinnasta syntyi 0,9 miljoonan euron liikearvo, joka kohdistuu odotettavissa oleviin tuotto- ja kulusynergioihin ja henkilöstön osaamisen arvoon. RockOn Oy:n hankinnasta syntyi 4,1 miljoonan euron liikearvo, joka kohdistuu odotettavissa olevaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuun sekä henkilöstön osaamisen arvoon. Autotaitto liiketoiminnan hankinnasta syntyi 0,4 miljoonan euron liikearvo, joka kohdistuu kasvuodotuksiin sekä osaamisen arvoon. Digitointi -liiketoiminnan hankinnasta syntyi 0,2 miljoonan euron liikearvo, joka kohdistuu tuotto-odotuksiin.

Hankittujen yhtiöiden konsernissa oloajan liikevaihdot noin 4,8 miljoonaa euroa ja tulos noin 0,1 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin vuoden 2022 laajaan tuloslaskelmaan. Jos tilikauden aikana hankitut liiketoiminnat olisi yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden 2022 alusta lähtien, olisi konsernin liikevaihto kasvanut arviolta 3,8 miljoonaa euroa ja tulos olisi heikentynyt noin 0,1 miljoonaa euroa.

TUNNUSLUKUJA

1-12/

1-12/

2022 2021
Liikevoitto (%) -2,3 -1,7
Tulos/osake EUR -0,43 0,36
Oma pääoma/osake EUR 3,03 3,63
Bruttoinvestoinnit
(milj. EUR) 12,0 11,4
Osuus liikevaihdosta (%) 9,0 10,7
Oman pääoman tuotto (%) -12,5 10,0
Sijoitetun pääoman tuotto (%) -5,3 6,3
Omavaraisuusaste (%) 33,0 41,6
Henkilöstö keskimäärin, 684 644
josta osa-aikaisia 12 6

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

EHDOLLISET VELAT JA VARAT

SEKÄ SITOUMUKSET

Omasta puolesta annetut vakuudet

12/22

12/21

Pantatut osakkeet 14,0 15,3
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 15,6 15,6
Muut vastuut ja sitoumukset

Yrityskiinnitykset

YHTEENSÄ

1,7

12,4

43,8

2,1

11,9

45,0

Muiden puolesta annetut

vakuudet

0,1 0,1

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiön veloista.

KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUT RAHOITUSVARAT JA -VELAT 12/22 12/21
(miljoonaa euroa) kirjanpito-arvo käypä arvo kirjanpito-arvo käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Osakkeet ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 3 0,1 0,1 0,1 0,1
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 1 14,1 14,1 18,0 18,0
Rahoitusvelat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Niiden käypä arvo on lähellä niiden kirjanpitoarvoa.
Euromääräiset pankkilainat 48,2 48,2 39,9 39,9

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-12/2022 1-12/2021

(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,4 0,4

Palvelujen myynnit 0,6 0,9

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastettuja.

Yhtiön täydellinen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla 6.3.2023 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto. Konsernin vuosikertomus ja vastuullisuusraportti julkaistaan viikolla 12/2023.

Joensuussa 3. maaliskuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 720 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedonhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkimediasta sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 134 miljoonaa euroa.

Liite