PunaMusta Media Oyj -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 23.8.2019 KLO 13.00

HUHTI-KESÄKUU 2019 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto kasvoi 25,3 % ja oli 26,1 miljoonaa euroa (20,9 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli 0,4 (0,2) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,2 (0,1) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 3,7 (0,2) miljoonaa euroa.
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,00) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2019 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto kasvoi 27,4 % ja oli 51,8 miljoonaa euroa (40,6 miljoonaa euroa).
– Liiketulos oli 0,9 (0,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 1,7 (0,8) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,4 (2,4) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 51,7 % (63,0 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 2,7 % (1,5 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli 2,9 % (1,3 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,05) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 29,8 (17,4) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Konsernin liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi erityisesti painotoimialalla, jossa kasvua vauhditti viimeisen vuoden aikana tehdyt yritysostot. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä lähinnä eduskuntavaalien tuoman mediamyynnin kasvun seurauksena. Toisen vuosineljänneksen liiketulos parani hieman lehtitoimialan kannattavuuden vahvistumisen ansiosta. Tulos ennen veroja heikkeni arvopaperisalkun käyvän arvon negatiivisen muutoksen vaikutuksesta. Liiketoiminnan nettorahavirta oli toisella vuosineljänneksellä selkeästi edellistä vuotta vahvempi.

Jatkoimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla strategiamme mukaista painotoimialan kasvua hankkien oululaisen Satavision Oy:n print-liiketoiminnan saaden samalla palveluvalikoimaan uutta tarjontaa digitaalisten ratkaisujen myötä. Lisäksi julkistimme 1.7. Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan hankinnan. Odotamme näiden hankintojen vahvistavan merkittävästi asemaamme painotoimialalla ja tuovan uusia merkittäviä avauksia digiviestinnän palveluiden saralla. Uskomme digitaalisiin ratkaisuihin panostamisen vahvistavan kilpailukykyämme. Samalla jatkamme vastuullista toimintaa painotoiminnan turvaamiseksi kotimaassa Hämeen Kirjapainon ollessa edelläkävijä hiilineutraaleissa painotuotteissa.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Katsauskauden liikevaihto kasvoi 27,4 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto kasvoi 11,1 miljoonaa euroa ja oli 51,8 miljoonaa euroa (40,6 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa kasvatti vuoden 2018 toisella vuosipuoliskolla tehdyt painotoimialan yritysostot, joiden vaikutus liikevaihtoon oli noin 13,2 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto oli katsauskaudella 11,1 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa). Painotoimialan ulkoinen liikevaihto oli katsauskaudella 40,6 miljoonaa euroa (29,7 miljoonaa euroa).

Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 25,3 % 26,1 miljoonaan euroon (20,9 miljoonaa euroa) edellisvuoden vastaavaan jaksoon nähden. Liikevaihto kasvoi painotoimialalla, jossa ulkoinen liikevaihto kasvoi 33,2 % (5,1 miljoonaa euroa) ollen 20,3 miljoonaa euroa (15,2 miljoonaa euroa). Yritysostojen vaikutus toisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvuun oli noin 6,6 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 4,0 % ollen 5,8 miljoonaa euroa (5,6 miljoonaa euroa).

Konsernin tammi-kesäkuun liiketulos parani edellisvuoteen nähden lehtitoimialan liiketuloksen kasvun myötä. Katsauskauden liiketulos oli 0,9 (0,5) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 1,7 (0,8) miljoonaa euroa. Lehtitoimialan liiketulos kasvoi 1,4 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 0,7 miljoonaa euroa. Painotoimialan liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli -0,2 miljoonaa euroa. Lehtitoimialan liiketulosta paransivat tehdyt sopeutustoimenpiteet ja eduskuntavaalien myötä kasvanut mediamyynti. Painotoimialalla liiketulosta heikensi yritysostoilla oikaistun liikevaihdon lasku.

Konsernin toisen neljänneksen liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa). Lehtitoimialan liiketulos kasvoi 0,8 miljoonaan euroon (0,5 miljoonaa euroa). Painotoimialan liiketulos oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -0,2 miljoonaa euroa (0,1) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen tulokseen vaikutti negatiivisesti arvopaperisalkun käyvän arvon muutos -1,1 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot ja –kulut esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli 0,4 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella 0,9 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,1 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

Konsernin tulos katsauskaudella oli 1,4 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,05 euroa).

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit katsauskaudella ennakkomaksuineen olivat 1,4 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 3,0 miljoonaa euroa eli 7,5 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskaudella ei tehty merkittäviä yksittäisiä investointeja.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 7,4 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -1,3 miljoonaa euroa (-2,9 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -8,6 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 0,9 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan rahavirta toisella vuosineljänneksellä oli 3,7 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -0,8 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -4,6 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa). IFRS 16 -standardin käyttöönotto kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa vuoden toisella vuosineljänneksellä 0,5 miljoonaa euroa.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 15,1 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 13,4 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,27 %), eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. PunaMusta Media Oyj:n osuus äänivallasta on 2,4 %. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 9,4 miljoonaa euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 29,8 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 17,4 miljoonaa euroa. IFRS 16-standardin käyttöönotto kasvatti korollisen vieraan pääoman määrää 4,3 miljoonaa euroa. Vertailuluku ei sisällä IFRS 16-standardin vaikutusta koska konserni ei sovella standardia takautuvasti. Osinkoja maksettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3,1 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 3,9 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 51,7 prosenttia (edellisenä vuonna 63,0 prosenttia).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 583 henkilöä (408 henkilöä). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 579 henkilöä (409 henkilöä vuotta aiemmin).

Konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 15,8 miljoonaa euroa eli 30,6 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 12,0 miljoonaa euroa eli 29,6 prosenttia liikevaihdosta).

PunaMusta Media Oyj tiedotti 3.5.2019 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut maakuntalehti Sanomalehti Karjalaisessa kannattavuuden ja vakavaraisuuden varmistamiseksi pitkällä tähtäimellä. Neuvottelut päättyivät 27.5.2019 ja niiden tuloksena henkilöstövähennysten vaikutus on neljä henkilötyövuotta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Painotoimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painotuotteiden kysyntään ja niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Alalla on edelleen yhtiöitä, joiden heikko taloustilanne estää markkinoiden tervehtymisen ja pitkittää kysynnän ja tarjonnan tasapainon löytymistä. Tuonnin lisääminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa. Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. Venäjän heikko rupla ja epävarmana säilynyt tilanne vaikeuttavat edelleen vientimahdollisuuksia.

Lehtitoimialalla mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Lähiajan riskejä ovat hitaan ja edelleen hidastuvan talouskasvun vaikutukset reaalitalouteen sekä sen myötä sanomalehtien mainos- ja lehtimyyntituloihin. Vuoden 2018 huomattavakaan talouskasvu ei näkynyt mediamarkkinoiden elpymisenä, eli tämä aiempi selvä yhteys on katkennut ja mainonnan siirtyminen painetuista sanomalehdistä muihin julkaisuihin ja etenkin kilpaileville digitaalisille alustoille on kiihtynyt, mikä on merkittävä riski. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja hintojen nousu.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2018 vuosikertomuksessa.

YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Konsernin yhtiöiden toiminnalla on useita erilaisia ympäristösertifiointeja, joiden kriteerien täyttyminen tarkastetaan vuosittain ulkopuolisten sertifiointiyritysten toimesta.

Konsernin painotoimialan yhtiöiden laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001-standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten ympäristö- ja laatuasioiden kehitys on jatkuvaa. Yhtiöissä arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia, sekä riskejä. Merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain tavoitteita ja kehitysohjelmia. Energiatehokkuutta parannetaan vuosittain erilaisilla investoinneilla ja toiminnan valinnoilla.

PunaMusta Oy:n tuotannon hiilidioksidipäästöt on mitattu ja päästöille on asetettu vähennystavoitteet. Myöskin tämä laskenta on tehty luotettavasti, sertifioidulla ClimateCalc-menettelyllä.

Konsernin yleisen liiketoiminta-, ympäristö- ja vahinkoriskienhallinta menettelyn lisäksi PunaMusta Oy:n digipainolla on erityinen sertifioitu Katakri-turvallisuusluokitus, joka on edellytyksenä kansallista turvallisuutta koskevan materiaalin painamiseen.

Konsernin kaikille painotoimintaa harjoittaville yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa koko tuotannon.
Yhtiöillä on myös paperin valmistuksessa käytetyn puun alkuperästä kertova PEFC-sertifikaatti, sekä lisäksi osassa painotoimialan toimintaa on myös FSC ja EU-kukka sertifioinnit. Näillä sertifioinneilla konsernimme on osa vastuullista puunjalostusketjua.

Painotoimialan kaikki yhtiöt ovat Suomalaisen Työn liiton jäseniä ja Avainlippu-merkin haltijoita. Avainlippu kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

PunaMusta Media Oyj tiedotti 1.7.2019 ostaneensa painoalan ja markkinointiviestinnän osaajan Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osakekannan. Osakekauppana toteutetun yritysoston nettovelaton kauppahinta oli 10,0 miljoonaa euroa, ja osakkeet vaihtoivat omistajaa kaupantekopäivänä.

PunaMusta Media Oyj:n ja Hämeen Kirjapaino Oy:n muodostaman kokonaisuuden pro forma liikevaihto vuodelta 2018 on noin 124,0 miljoonaa euroa ja pro forma liiketulos on noin 1,8 miljoonaa euroa sisältäen PunaMusta Media Oyj:n tekemät yrityskaupat vuosina 2018 ja 2019. PunaMusta Media Oyj:n raportoitu liikevaihto vuonna 2018 oli 87,6 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,7 miljoonaa euroa.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Lehti- ja painotoimialojen epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi kehityksen ennustamista. Media-alan näkymät ovat hivenen paremmat kuin vielä muutama vuosi sitten, mutta mainonnan kasvu kanavoituu pääosin muihin mainoskanaviin kuin sanomalehtimainontaan. Samoin vuosia laskenut painoalan kokonaisvolyymi vaikeuttaa graafisen alan kehityksen ennustamista.

Vuosina 2018 ja 2019 tehtyjen yrityshankintojen ansiosta konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan. Konsernin liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2018 liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

PunaMusta Media ‑konsernin emoyhtiö on PunaMusta Media Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentävät Iskelmä Rex- ja Radio City Joensuu -radiokanavat, jotka ovat osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Painotoimialaan kuuluivat katsauskauden lopussa kirjapaino PunaMusta Oy, Erweko Oy, Forssan Kirjapaino Oy sekä Faktor Oy. Painotoimialaan aiemmin kuulunut Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy sulautui katsauskaudella Faktor Oy:öön. Toimialaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Katsauskaudella PunaMusta Media Oyj kasvatti osuutensa Arena Partners Oy:stä 8,82 %:iin (aiemmin 8,11 %).

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Reetta Laakkonen, varapuheenjohtajana Harri Suutari ja varsinaisina jäseninä Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen, Yrjö Laakkonen ja Juha Mäkihonko. PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

PunaMusta Media Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.punamustamedia.fi kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

PunaMusta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. PunaMusta Media Oyj kuuluu Kulutuspalvelut –toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PUMU.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl. Osakkeen kaupankäyntikurssi katsauskauden lopussa oli 6,05 euroa, osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 75,7 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 37 347 kappaletta eli noin 0,30 % osakemäärästä.

Kannustusjärjestelmät

Hallitus päätti 1.3.2019 perustaa yhtiön omistaja-arvon kehitykseen perustuvan kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Uusi kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2019–31.1.2022, 1.2.2020–31.1.2023 ja 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Järjestelmä perustuu avainhenkilöille jaettaviin osakeyksikköihin, joiden perusteella ansaittava mahdollinen palkkio maksetaan rahana. Yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden osakkeen arvonnousuun.

Järjestelmään kohderyhmään ansaintajaksolla 2019–2021 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2019—2021 jaetaan yhteensä 132 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 6,19 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.8.2018—31.1.2019.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ,
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKUU 2019

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2018 tilinpäätöksessä, ja lisäksi vuonna 2019 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2018 esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.
 

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2019 alkaen IFRS 16 -standardin Vuokrasopimukset. Sen seurauksena lähes kaikki vuokrasopimukset tullaan merkitsemään taseeseen, sillä operatiivisia vuokrasopimuksia ja rahoitusleasingsopimuksia ei enää erotella. Uuden standardin mukaan kirjataan omaisuuserä (oikeus käyttää vuokrattua hyödykettä) ja vuokrien maksamista koskeva rahoitusvelka. Ainoita poikkeuksia ovat lyhytaikaiset ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskevat vuokrasopimukset. Käyttöoikeusomaisuuseristä tehdyt poistot ja vuokrasopimusvelan korot kirjataan tuloslaskelmaan. Vuokralle antajien soveltamaan kirjanpitokäsittelyyn ei tule merkittäviä muutoksia.

Konserni soveltaa standardin käyttöönotossa yksinkertaistettua menettelytapaa, jossa soveltamisen kumulatiivinen vaikutus näytetään 1.1.2019 avaavassa taseessa. Käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ei oikaista.

IFRS 16-standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseeseen:

Miljoonaa euroa 1.1.2019
Käyttöoikeusomaisuus
Aineelliset hyödykkeet 4,5
YHTEENSÄ 4,5
Vuokrasopimusvelat
pitkäaikaiset 2,9
lyhytaikaiset 1,6
YHTEENSÄ 4,5

Konsernin käyttöoikeusomaisuus koostuu lähinnä leasingkoneiden, toimitilojen ja autojen vuokrasopimuksista.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
(miljoonaa euroa) 2019 2018 MEUR 2019 2018 MEUR 2018
Liikevaihto 26,1 20,9 5,3 51,8 40,6 11,1 87,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,5 0,4 0,1 1,1 0,8 0,3 1,7
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos

Valmistus omaan käyttöön

0,0

0,1

-0,3

0,0

0,3

0,0

0,2

0,1

-0,1

0,1

0,3

0,0

-0,1

0,2

Materiaalit ja palvelut 12,4 10,2 2,2 24,9 19,9 5,0 43,1
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut 8,0 6,1 1,9 15,8 12,0 3,8 26,4
Poistot 2,0 1,2 0,9 3,9 2,4 1,5 5,1
Liiketoiminnan muut kulut 3,9 3,4 0,5 7,7 6,6 1,1 14,0
Liiketulos 0,4 0,2 0,3 0,9 0,5 0,4 0,7
Arvopaperikaupan nettotulos -0,5 0,0 -0,5 0,9 0,5 0,5 1,1
Muut rahoitustuotot ja –kulut -0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,6
Tulos ennen veroja -0,2 0,1 -0,3 1,7 0,8 0,8 2,4
Tuloverot 0,1 -0,1 0,1 -0,3 -0,2 -0,1 -0,5
Tilikauden tulos yhteensä -0,1 0,0 -0,1 1,4 0,6 0,7 1,9
Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,1 0,0 -0,1 1,4 0,6 0,7 1,9
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,1 0,0 -0,1 1,4 0,6 0,7 1,9
Määräysvallattomille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
omistajille
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos (EUR):

Laimentamaton osakekohtainen tulos

-0,01 0,00 -0,01 0,11 0,05 0,06 0,15
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.

KONSERNIN TASE
(miljoonaa euroa)
6/19 6/18 Muutos 12/2018
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 55,1 47,6 7,5 52,9
Aineettomat hyödykkeet 2,2 0,8 1,4 1,9
Sijoituskiinteistöt 0,1 0,1 0,0 0,1
Osakkeet ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset 0,6 0,4 0,2 0,6
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,5 0,3 1,2 1,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4,6 2,8 1,9 4,1
Saamiset 11,1 9,4 1,7 12,6
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 15,1 13,4 1,8 15,1
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 1,2 0,6 0,6 0,7
Rahavarat 3,9 4,5 -0,6 6,5
VARAT YHTEENSÄ 95,4 79,8 15,6 96,0
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 47,6 48,1 -0,5 49,3
Määräysvallattomat omistajat 0,0 0,0 0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä 47,6 48,1 -0,5 49,3
Velat
Laskennalliset verovelat 3,7 3,4 0,3 3,8
Pitkäaikainen vieras pääoma 13,5 4,3 9,2 11,0
Lyhytaikainen vieras pääoma 30,7 24,0 6,7 31,9
Velat yhteensä 47,9 31,7 16,1 46,6
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 95,4 79,8 15,6 96,0
RAHAVIRTALASKELMA 6/19 6/18 12/18
(miljoonaa euroa) 6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta 7,4 2,4 1,4

Investointien rahavirta

-1,3

-2,9

-7,3

Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 25,3 21,3 58,0
Lainojen takaisinmaksut -30,8 -16,4 -45,7
Maksetut osingot -3,1 -5,0 -5,0
Rahoituksen rahavirta yht. -8,6 0,0 7,3
Likvidien varojen muutos -2,6 -0,5 1,5
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS (miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2019 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0,0 40,6 0,0 49,3
Kauden laaja tulos 1,4 1,4
Voitonjako / Osingonjako -3,1 -3,1
Muut muutokset -0,0 -0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2019 1,1 7,7 0,0 38,8 0,0 47,6
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2018 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0,0 43,8 0,3 52,8
Kauden laaja tulos 0,6 0,6
Voitonjako / Osingonjako -5,0 -5,0
Muut muutokset -0,3 -0,3
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2018 1,1 7,7 0,0 39,4 0,0 48,1
RAPORTOINTISEGMENTIT
L=Lehtitoimiala
P=Painotoimiala
M=Muut
1-6/2019 (miljoonaa euroa) L P M elim. yht.
Ulkoiset tuotot 11,1 40,6 0,0 0,0 51,8
Sisäiset tuotot 0,1 3,1 1,0 -4,2 0,0
LIIKEVAIHTO 11,2 43,7 1,0 -4,2 51,8
LIIKETULOS 1,4 -0,3 -0,2 0,0 0,9
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 0,9 0,0 0,8
Tulos ennen tuloveroja 1,4 -0,5 0,7 0,0 1,7
1-6/2018 (miljoonaa euroa) L P M elim. yht.
Ulkoiset tuotot 10,9 29,7 0,0 0,0 40,6
Sisäiset tuotot 0,0 2,6 0,9 -3,5 0,0
LIIKEVAIHTO 10,9 32,3 0,9 -3,5 40,6
LIIKETULOS 0,7 -0,2 -0,1 0,0 0,5
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 0,5 0,0 0,4
Tulos ennen tuloveroja 0,7 -0,3 0,4 0,0 0,8
1-12/2018 (miljoonaa euroa) L P M elim. yht.
Ulkoiset tuotot 21,6 65,9 0,1 0,0 87,6
Sisäiset tuotot 0,1 5,1 1,8 -7,0 0,0
LIIKEVAIHTO 21,7 71,0 1,9 -7,0 87,6
LIIKETULOS 1,6 -0,7 -0,1 0,0 0,7
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 0,6 1,0 0,0 1,7
Tulos ennen tuloveroja 1,6 -0,1 0,9 0,0 2,4
TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Lehtitoimialan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mainosmyynnin tuotoista. Painotoimialan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.
Lehtitoimiala (miljoonaa euroa) 6/2019 6/2018 muutos 12/2018
Sisältötuotot 5,5 5,6 0,0 11,2
Mainosmyynnin tuotot 5,6 5,3 0,3 10,5
Muu myynti 0,0 0,0 0,0 0,0
Lehtitoimiala yhteensä 11,1 10,9 0,2 21,6
Painotoimiala
Painamisen tuotot 34,5 27,1 7,5 58,9
Palvelutuotot 6,0 2,6 3,4 7,0
Painotoimiala yhteensä 40,6 29,7 10,9 65,9
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,1
Konserni yhteensä 51,8 40,6 11,1 87,6
TUNNUSLUKUJA
6/2019 6/2018 12/2018
Liiketulos (%) 1,7 1,1 0,8
Tulos/osake EUR 0,11 0,05 0,15
Oma pääoma/osake EUR 3,80 3,84 3,94

Bruttoinvestoinnit (milj. EUR) 1,4 3,0 8,0
Osuus liikevaihdosta (%) 2,7 7,5 9,2
Oman pääoman tuotto (%)*) 2,9 1,3 3,7
Sij. pääoman tuotto (%)*) 2,7 1,5 4,0
Omavaraisuusaste (%) 51,7 63,0 52,3
Henkilöstö keskimäärin, 583 408 456
josta osa-aikaisia 12 5 6
*)tuotto-% laskettu vuosituottona

HANKITUT LIIKETOIMINNOT
PunaMusta Media -konserniin kuuluva PunaMusta Oy osti 27.3.2019 graafisen tuotannon ja yritysnäkyvyyden lisäämisen palveluihin erikoistuneen Satavision Oy:n print-liiketoiminnan. Hankittu liiketoiminta on yhdistelty konserniin täysimääräisesti 1.4.2019 alkaen. Liiketoimintakaupan kauppahinta oli 0,4 miljoonaa euroa.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Satavision Oy:n print-liiketoiminnasta maksetusta vastikkeesta, hankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä varojen ja velkojen arvoista hankintahetkellä.

Vastike MEUR
Hankintameno 0,4
Kokonaishankintameno 0,4

Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus MEUR
Maksettu hankinta 0,4
Hankitut rahavarat 0,0
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 0,4

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä
MEUR
Aineettomat hyödykkeet 0,2
Aineelliset hyödykkeet 0,1
Vaihto-omaisuus 0,1
Varat yhteensä 0,4

Ostovelat ja muut velat 0,0
Varaukset ja velat yhteensä 0,0

Nettovarallisuus yhteensä 0,4

Liikearvo 0,0

Hankittujen aineettomien hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä on yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden käypä arvo hankintahetkellä on 0,1 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden 0,1 miljoonaa euroa. Hankinnasta ei syntynyt olennaista liikearvoa.

Liiketoimintakaupan vaikutus konsernin liikevaihtoon tammi-kesäkuulta oli 0,1 miljoonaa euroa ja vaikutus liikevoittoon -0,1 miljoonaa euroa, jotka sisältyvät laajaan tuloslaskelmaan.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

EHDOLLISET VELAT JA VARAT 1-6/2019 1-6/2018 1-12/2018
SEKÄ SITOUMUKSET
Omasta puolesta annetut vakuudet

Pantatut osakkeet 0,9 0,9 0,9
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 14,1 14,1 14,1
Muut vastuut ja sitoumukset 3,5 5,3 4,4
Yrityskiinnitykset 0,6 0,3 0,3
YHTEENSÄ 19,1 20,6 19,7
Muiden puolesta annetut vakuudet 0,8 0,8 0,8

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.
Vuokrasopimusvastuut on raportoitu taseessa IFRS 16 -standardin vaatimusten mukaisesti 1.1.2019 alkaen.

RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT 6/19 6/18
(miljoonaa euroa) kirjanpito-arvo käypä arvo kirjanpito-arvo käypä arvo
Rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 1 0,1 0,1 0,1 0,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 3 15,1 15,1 13,4 13,4
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 0,6 0,3
Rahoitusvelat
Euromääräiset pankkilainat 25,5 25,5 17,4 17,4

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-6/2019 1-6/2018
(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,2 0,2
Palvelujen myynnit 0,4 0,4

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Joensuussa 23. elokuuta 2019

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

 

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018).

Liite