PunaMusta Media Oyj -konsernin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 21.8.2020 KLO 13.30

KASSAVIRTA SÄILYI POSITIIVISENA KORONAVIRUKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MERKITTÄVISTÄ NEGATIIVISISTA VAIKUTUKSISTA HUOLIMATTA

HUHTI-KESÄKUU 2020 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto laski 13,0 % ja oli 22,7 miljoonaa euroa (26,1 miljoonaa euroa).
– Käyttökate oli 1,2 (2,5) miljoonaa euroa
– Liiketulos oli -1,5 (0,4) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,5 (3,7) miljoonaa euroa.
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,01) euroa.

TAMMI-KESÄKUU 2020 LYHYESTI
– Konsernin liikevaihto laski 3,2 % ja oli 50,1 miljoonaa euroa (51,8 miljoonaa euroa).
– Käyttökate oli 2,7 (4,8) miljoonaa euroa
– Liiketulos oli -2,1 (0,9) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -3,2 (1,7) miljoonaa euroa.
– Liiketoiminnan nettorahavirta oli 6,4 (7,4) miljoonaa euroa.
– Omavaraisuusaste oli 41,4 % (51,7 %).
– Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli -3,7 % (2,7 %).
– Oman pääoman tuotto verojen jälkeen oli -7,2 % (2,9 %).
– Laimentamaton osakekohtainen tulos oli -0,26 (0,11) euroa.
– Korollisen vieraan pääoman määrä oli 42,4 (29,8) miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA RAIMO PUUSTINEN:

Konsernin liikevaihdon positiivinen kehitys hyytyi toisella vuosineljänneksellä koronaviruksen aiheuttaman kysynnän laskun myötä. Valtakunnallinen mediamainonta laski voimakkaasti kaikissa tuoteryhmissä, joka näkyi konsernimme osalta erityisesti printti- ja ulkomainonnan laskun vaikutuksesta liikevaihtoon ja sitä kautta kannattavuuteen.

Vuoden toisella kvartaalilla Covid-19-pandemia laski liikevaihtoa merkittävästi. Kysyntä laski nopeasti, emmekä pystyneet sopeuttamaan kiinteitä kuluja liikevaihdon laskun suhteessa. Sopeutimme henkilöstökustannuksia lomautusten ja muiden työaikajärjestelyjen avulla ja kävimme toukokuussa yhteistoimintaneuvottelut, joilla tehostimme konsernin digi- ja suurkuvatuotantoa sekä uudistimme organisaation vastaamaan konsernin uudistunutta palveluvalikoimaa. Jatkamme tarvittaessa sopeutustoimia loppuvuoden ajan.

Koronaviruksen negatiivisista vaikutuksista huolimatta olemme jatkaneet strategian mukaisia toimenpiteitä digitaalisen kehityksen osalta ja uudistettu organisaatio vie eteenpäin nykyistä strategiaa keskittymällä liiketoimintajohtoiseen palveluiden kehittämiseen.

Koronaviruksella ei ole ollut konserniimme negatiivisia henkilöstövaikutuksia. Uudistuneella etätyökäytännöllä vastaamme mahdolliseen viruksen aiheuttamaan toiseen aaltoon. Painotoimialalla haavoittuvuuttamme vähentää ja toimitusvarmuuttamme parantaa yksiköiden hajaantuminen maantieteellisesti laajalle.

Rahoitusasemamme on säilynyt hyvänä kannattavuuden heikennyksestä huolimatta. Käyttökatteemme oli positiivinen ja liiketoiminnan kassavirta säilyi positiivisena koronaviruksen aiheuttamasta heikennyksestä huolimatta. Korollisen vieraan pääoman määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna rahoituslainoilla rahoitettujen Hämeen Kirjapaino Oy:n ja Pixmill Group Oy:n yrityskauppojen vuoksi. Olemme myös sopineet päärahoittajien kanssa väliaikaisista luottolimiittien nostoista, joilla turvaamme rahoitusasemamme jatkossakin.

Koronavirus heikentää loppuvuoden näkymiämme emmekä tällä hetkellä pysty arvioimaan milloin kysyntä tuoteryhmissämme normalisoituu. Uskomme edelleen vahvasti tehtyjen panostusten palveluvalikoiman laajentamiseen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen näkyvän positiivisesti vuoden 2021 tuloskehityksessä.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Katsauskauden liikevaihto laski 3,2 % edellisvuoteen nähden. Liikevaihto laski 1,7 miljoonaa euroa ja oli 50,1 miljoonaa euroa (51,8 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa laski maaliskuusta 2020 alkaen koronaviruksen negatiivinen vaikutus konsernin palveluiden kysyntään. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto laski katsauskaudella 15,4 prosenttia (1,7 miljoonaa euroa) ollen 9,4 miljoonaa euroa (11,1 miljoonaa euroa). Koronaviruksen arvioitu vaikutus katsauskauden lehtitoimialan liikevaihdon laskuun oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Painotoimialan katsauskauden ulkoinen liikevaihto kasvoi 0,1 % (0,0 miljoonaa euroa) ollen 40,6 miljoonaa euroa (40,6 miljoonaa euroa). Koronaviruksen arvioitu liikevaihtoa laskeva vaikutus oli noin 7,0 miljoonaa euroa. Tehdyt yrityskaupat kasvattivat painotoimialan liikevaihtoa noin 4,8 miljoonaa euroa vertailuvuoteen nähden.

Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 13,0 % 22,7 miljoonaan euroon (26,1 miljoonaa euroa) edellisvuoden vastaavaan jaksoon nähden. Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto laski toisella vuosineljänneksellä 22,2 % ollen 4,5 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa). Koronaviruksen arvioitu vaikutus lehtitoimialan vuoden toisen vuosineljänneksen liikevaihdon laskuun oli noin 0,9 miljoonaa euroa. Painotoimialan vuoden toisen vuosineljänneksen ulkoinen liikevaihto laski 10,4 % (2,1 miljoonaa euroa) ollen 18,2 miljoonaa euroa (20,3 miljoonaa euroa). Koronaviruksen arviotu vaikutus liikevaihdon laskuun oli noin 6,2 miljoonaa euroa. Yritysostojen vaikutus toisen vuosineljänneksen liikevaihdon muutokseen oli noin 2,4 miljoonaa euroa.

Konsernin tammi-kesäkuun liiketulos heikkeni selkeästi edellisvuoteen nähden koronaviruksen aiheuttaman kysynnän laskun myötä. Katsauskauden liiketulos oli -2,1 (0,9) miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja -3,2 (1,7) miljoonaa euroa. Lehtitoimialan liiketulos laski 0,8 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,4 miljoonaa euroa. Painotoimialan liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli -0,3 miljoonaa euroa. Koronaviruksen arvioitu vaikutus lehtitoimialan liiketuloksen laskuun oli noin 0,7 miljoonaa euroa. Painotoimialan liiketulokseen koronaviruksen arvioitu laskeva vaikutus oli noin 2,9 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulosta ennen veroja heikensi koronaviruksen aiheuttaman kysynnän lisäksi arvopaperikaupan nettotulos -0,8 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa), josta merkittävänä osana arvopaperisalkun käyvän arvon muutos.

Konsernin toisen neljänneksen liiketulos oli -1,5 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Lehtitoimialan liiketulos laski 0,5 miljoonaan euroon (0,8 miljoonaa euroa). Koronaviruksen arvioitu vaikutus vuoden toisen neljänneksen lehtitoimialan liiketuloksen laskuun oli noin 0,6 miljoonaa euroa. Painotoimialan liiketulos toisella neljänneksellä oli -2,0 miljoonaa euroa (-0,3 miljoonaa euroa). Koronaviruksen arvioitu vaikutus painotoimialan toisen neljänneksen liiketuloksen laskuun oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen tulosta paransi arvopaperikaupan nettotulos 1,4 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa).

Konsernin laajan tuloslaskelman rivillä rahoitustuotot ja –kulut esitetään sekä arvopaperikaupan nettotulos että muut rahoitustuotot ja -kulut. Katsauskaudella rahoitustuotot ja –kulut olivat yhteensä -1,0 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin oli 0,8 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan nettotulos oli koko katsauskaudella -0,8 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Katsauskauden muut rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa).

Konsernin tulos katsauskaudella oli -3,2 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa).

Katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,26 euroa (0,11 euroa).

COVID-19-PANDEMIAN VAIKUTUS KONSERNIN LIIKETOIMINTAAN

Koronaviruksella on ollut merkittävä vaikutus konsernin liiketoimintaan maaliskuusta 2020 lähtien. Äkillisen media- ja mainosmyynnin kysynnän laskun tapahduttua PunaMusta Media Oyj tiedotti 30.3.2020 lomauttavansa koko konsernin henkilöstön enintään 90 päiväksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Lomautuksia on toteutettu asteittain toimintojen kriittisyyden ja kysynnän mukaan.

Konsernin liiketoiminta-alueiden heikentyneen kysynnän vuoksi liikevaihtoa menetettiin noin 8 miljoonaa euroa maalis-kesäkuun välisenä aikana. Liikevaihdon voimakas lasku heikensi tulosta merkittävästi. Kysynnässä ei ole näkynyt merkittävää elpymistä elokuun alkuun mennessä.

Konserni varmisti rahoitusasemaansa neuvottelemalla päärahoittajien kanssa väliaikaisista luottolimiittien nostoista. Rahoitusasema on pysynyt vakaana ja konsernin johto arvioi rahoitusaseman olevan riittävä koronaviruksen aiheuttaman epävarman markkinatilanteen mahdollisesta pitkittymisestä huolimatta eikä liiketoiminnan jatkuvuuteen liity epävarmuutta.

Koronaviruksen vaikutuksesta huolimatta konsernin liiketoiminnan kassavirta on säilynyt positiivisena. Konsernissa on tehty merkittäviä kustannussäästöjä ja liiketoimintojen kysynnän normalisoituessa kassavirtaennusteet paranevat merkittävästi. Johto on arvioinut, että 30.6.2020 ei ole sellaisia viitteitä arvonalentumisesta, minkä vuoksi arvonalentumistestausta olisi tarvetta päivittää 31.12.2019 tilanteesta.

Konserni ei ole saanut olennaisia koronatukia Suomen valtiolta tai muilta instansseilta.

INVESTOINNIT

Konsernin investoinnit katsauskaudella ennakkomaksuineen olivat 3,5 miljoonaa euroa eli 6,9 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 1,4 miljoonaa euroa eli 2,7 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskauden merkittävin investointi oli Pixmill Group Oy:n osakekannan hankinta.

RAHOITUS

Konsernin liiketoiminnan rahavirta säilyi katsauskaudella hyvänä ollen 6,4 miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa). Investointien rahavirta oli -2,3 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -6,6 miljoonaa euroa (-8,6 miljoonaa euroa).

Liiketoiminnan rahavirta toisella vuosineljänneksellä oli 1,5 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa), investointien rahavirta -0,2 miljoonaa euroa (-0,8 miljoonaa euroa) ja rahoituksen rahavirta -2,1 miljoonaa euroa (-4,6 miljoonaa euroa).

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli katsauskauden lopussa 12,5 miljoonaa euroa, kun arvo edellisenä vuonna oli 15,1 miljoonaa euroa.

PunaMusta Media Oyj:n omistusosuus Ilkka-Yhtymästä oli katsauskauden päättyessä yli 10 prosenttia (10,27 %), eli yhteensä 99 kpl Ilkka-Yhtymän I-sarjan osaketta ja 2 613 125 kpl II-sarjan osaketta. PunaMusta Media Oyj:n osuus äänivallasta on 2,4 %. Osakkeiden kokonaishankintameno on 17,2 miljoonaa euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 7,9 miljoonaa euroa.

Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä oli tarkastelujakson lopussa 42,4 miljoonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 29,8 miljoonaa euroa. Osinkoja maksettiin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3,1 miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 4,9 miljoonaa euroa. Konsernin omavaraisuusaste oli 41,4 prosenttia (edellisenä vuonna 51,7 prosenttia).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 675 henkilöä (583 henkilöä). Kesäkuun lopussa konsernin palveluksessa oli 678 henkilöä (579 henkilöä vuotta aiemmin).

Konsernin henkilöstökulut olivat katsauskaudella 17,4 miljoonaa euroa eli 34,7 prosenttia liikevaihdosta (vuotta aiemmin 15,8 miljoonaa euroa eli 30,6 prosenttia liikevaihdosta).

Koronaviruksen vaikutuksesta lähes kaikki konsernin toimihenkilöt olivat elokuun 2020 alkuun saakka etätöissä. Etätyömenettelyn käyttöönotto sujui erinomaisesti ja antoi hyvät valmiudet tulevaisuuden työskentelyn toimintamallien kehittämiseen sekä varmistaa samalla konsernin toimintakyvyn tautitilanteen mahdollisesti huonontuessa.

PunaMusta Media Oyj tiedotti 30.3.2020 lomauttavansa koko konsernin henkilöstön enintään 90 päiväksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Lomautuksia on toteutettu asteittain toimintojen kriittisyyden ja kysynnän mukaan.

Konserni tiedotti 22.4.2020 aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut PunaMusta Oy:n suurkuva- ja pienpainamisen toiminnoissa. Neuvottelut päättyivät 14.5.2020 ja niiden tuloksena henkilöstövähennysten vaikutus on yhdeksän henkilötyövuotta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Painotoimialalla merkittävimmät riskit liittyvät painopalveluiden kysyntään ja niiden hintatasoon sekä toimialan ylikapasiteettiin. Tuonnin lisääminen vaikeuttaa kilpailutilannetta kotimaassa. Verotuksen epätasapaino kotimaan ja tuonnin välillä lisää kysyntäriskin toteutumista. Vientiin liittyvistä riskeistä suurimmat ovat valuuttakurssimuutokset. Venäjän heikko rupla ja epävarmana säilynyt tilanne vaikeuttavat edelleen vientimahdollisuuksia. Koronavirus on lisännyt painotoimialalla merkittävää epävarmuutta painopalveluiden kysynnän osalta ja tämä näkyy etenkin markkinoinnissa käytettävien painopalveluiden myynnissä. Suurten yleisötapahtumien puuttuessa yhtiön suurkuva- ja näkyvyyspalveluiden kysyntä on heikkoa. Kysynnän palautuminen koronavirusta edeltävälle tasolle digitalisoitumisen kiihtyessä lisää epävarmuustekijöitä osaan painotoimialan palveluista.

Lehtitoimialalla mediamyynnin kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Koronavirus on kiihdyttänyt mediamyynnin laskua ja kasvattanut epävarmuustekijöitä. Lähiajan riskejä ovat ennakoidun hitaan talouskasvun vaikutukset reaalitalouteen sekä sen myötä sanomalehtien mainos- ja lehtimyyntituloihin. Mainonnan hajaantuminen sanomalehdistä muihin julkaisuihin ja etenkin kilpaileville digitaalisille alustoille on merkittävä riskitekijä. Merkittäviä epävarmuustekijöitä ovat kuluttajien mediankäyttötottumusten muutos sekä painettujen sanomalehtien jakelun laadun huonontuminen ja hintojen nousu.

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riskejä rahoituksen suhteen ja yhtiö on varautunut koronaviruksen aiheuttaman kysynnän laskun myötä mahdolliseen liiketoiminnan kassavirran laskuun neuvottelemalla päärahoittajien kanssa luottolimiittien määrät uusiksi.

Koronavirus ei ole lisännyt yhtiön luottoriskiä epävarmojen myyntisaamisten suhteen.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa emoyhtiön ja konsernin tulokseen merkittävästi.

Riskeistä ja niihin varautumisesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksessa.

YMPÄRISTÖASIAT JA VASTUULLISUUS

Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Yhtiön laatu- ja ympäristöasioita johdetaan ISO 9001- ja 14001 -standardien vaatimusten mukaisesti. Teknisen ja toiminnallisen laadun perustana ovat asiakkaiden odotukset sekä lait ja asetukset, joten kehitämme jatkuvasti ympäristö- ja laatuasioita. Suuri osa asiakaskunnastamme on erittäin kiinnostuneita näistä asioista.

Konsernissa arvioidaan säännöllisesti liiketoiminnan ympäristövaikutuksia ja merkittävimmille ympäristövaikutuksille laaditaan vuosittain kehitysohjelmia.

Konsernin painotoimialan yhtiöille on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki, joka kertoo sitoutumisesta ympäristökuormituksen minimoimiseen. Ympäristömerkki kattaa sanoma- ja aikakausilehtien sekä mainospainotuotteiden tuotannon. PunaMustalla on myös puukuidun alkuperästä ja sen hallintaketjuista kertovat FSC- ja PEFC-sertifioinnit. FSC- tai PEFC-merkityn tuotteen valmistamiseen käytetty puuraaka-aine, on peräisen kestävällä periaatteella hoidetuista – sertifioiduista metsistä. Suomen metsistä n. 85%, mutta maailman metsistä vain noin 10% on sertifioituja. Painotoimialan yhtiöillä, lukuun ottamatta yrityskaupassa siirtynyttä Pixmill Estoniaa, on Avainlippu-merkin käyttöoikeus, merkki kertoo, että tuote tai palvelu on tuotettu Suomessa ja työllistää Suomessa.

Konsernin koko painotuotannon hiilijalanjälki on laskettu sertifioidulla Climate Calc-menettelyllä. Tämä mahdollistaa myös yksittäisten painotuotteiden hiilijalanjäljen laskennan. Konserni on asettanut tavoitteet ja tehnyt toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vuonna 2020 konserni pystyy tarjoamaan painotuotteet tuotekohtaisen päästöhyvitysmenettelyn myötä myös täysin hiilineutraalina. Tällöin tuote voidaan merkitä Hiilineutraali painotuote -merkinnällä.

Lisää vastuullisuustietoa luettavissa vuoden 2019 vuosikertomuksen yhteydessä erillisenä julkaistussa muun kuin taloudellisen tiedon raportissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Koronaviruksen aiheuttama olennainen konsernin tarjoamien media- ja markkinointipalveluiden kysynnän lasku näkyi yhtiön liikevaihdon kehityksessä myös heinäkuussa. Elokuun alun kysyntä ei ole osoittanut vielä merkittäviä piristymisen merkkejä ja odotettavissa on, että kysyntä normalisoituu vasta vuoden 2021 aikana.

LOPPUVUODEN NÄKYMÄT

Koronavirusepidemian takia lehti- ja painotoimialojen näkymät ovat muuttuneet äkillisesti ja epävarmuus kehityksen ennustamisesta on kasvanut merkittävästi. Konserni arvioi, että epidemialla on vaikutuksia sekä omaan että konsernin asiakkaiden toimintaympäristöön, eikä vaikutuksen kestoa tai sen pysyvää vaikutusta pystytä kunnolla arvioimaan.

TULOSOHJEISTUS

Koronavirusepidemian vaikutuksen takia konserni antoi tulosvaroituksen 5.8.2020, jonka ohjeistuksen mukaisesti konsernin liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan jäävän vuoden 2019 tasosta. Aiemman ohjeistuksen (28.2.2020-4.8.2020) mukaan konsernin liikevaihdon odotettiin kasvavan ja liiketuloksen arvioitiin paranevan vuoden 2019 tasosta. Vuonna 2019 liikevaihto oli 107,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 0,7 miljoonaa euroa.

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi konsernin tulokseen.

KONSERNIN RAKENNE JA HALLINTO

PunaMusta Media ‑konsernin emoyhtiö on PunaMusta Media Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa.

Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentää Radio Rex -radiokanava, joka on osa Sanomalehti Karjalainen Oy:tä. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa.

Painotoimialaan kuuluivat katsauskauden lopussa PunaMusta Oy, Forssan Kirjapaino Oy, Hämeen Kirjapaino Oy, PunaMusta Digital Oy, Pixmill Group Oy sekä Pixmill Estonia Oü. Toimialaa johtaa PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari Avellan.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media Oy:ssä 25 prosentin osuudella.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Reetta Laakkonen, varapuheenjohtajana Harri Suutari ja varsinaisina jäseninä Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen, Merja Laakkonen ja Juha Mäkihonko. PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola.

PunaMusta Media Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodi löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.punamustamedia.fi kohdasta Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

Yhtiö laatii erillisenä kertomuksena selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä suosituksista poikkeamisesta, jotka julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.punamustamedia.fi kohdassa Sijoittajatieto – Hallinnointiperiaatteet.

OSAKKEET, KAUPANKÄYNTI JA VAIHTO

PunaMusta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä. PunaMusta Media Oyj kuuluu Kulutuspalvelut –toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan pieni yhtiö. Yhtiön kaupankäyntitunnus on PUMU.

Yhtiön osakemäärä on 12 517 360 kpl. Osakkeen kaupankäyntikurssi katsauskauden lopussa oli 6,00 euroa, osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 75,1 miljoonaa euroa. Osakkeen vaihto katsauskauden aikana oli 195 610 kappaletta eli noin 1,56 % osakemäärästä.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

PunaMusta Media Oyj:n hallitus päätti 28.2.2020 hyväksyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yksityiskohtaiset ehdot vuodelle 2020. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Kannustinjärjestelmä on osa vuonna 2019 perustettua avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, 1.2.2019–31.1.2022, 1.2.2020–31.1.2023 ja 1.2.2021–31.1.2024. Ansaintajakson palkkiot vahvistetaan ja maksetaan avainhenkilöille kunkin ansaintajakson päättymisen jälkeen. Ohjelmaa on kuvattu tarkemmin yhtiön palkka- ja palkkioselvityksessä vuodelta 2019.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 1.2.2020—31.1.2023 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2020—2023 jaetaan yhteensä 132 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 6,39 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2019–31.1.2020. Osakeyksikön loppuarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2022–31.1.2023.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ,
TILINPÄÄTÖS LYHENNELMÄT JA LIITETIEDOT TAMMI-KESÄKUU 2020

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 standardin mukaisia vaatimuksia. Puolivuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä, ja lisäksi vuonna 2020 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. Tunnusluvut on laskettu vuositilinpäätöksessä 2019 esitettyjen laskentakaavojen mukaisesti.

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

UUDEN IFRS-NORMISTON SOVELTAMINEN

Tilikaudella 2020 konserni ei ole ottanut käyttöön uusia IFRS -standardeja.

KONSERNIN LAAJA
TULOSLASKELMA 4-6/ 4-6/ Muutos 1-6/ 1-6/ Muutos 1-12/
(miljoonaa euroa) 2020 2019 MEUR 2020 2019 MEUR 2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 22,7 26,1 -3,4 50,1 51,8 -1,7 107,4
Liiketoiminnan muut tuotot 0,6 0,5 0,1 1,3 1,1 0,2 2,8
Valmiiden ja kesken-
eräisten tuotteiden
varastojen muutos 0,0 0,0 -0,1 -0,3 0,2 -0,5 0,2
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3
Materiaalit ja palvelut -10,6 -12,4 1,8 -23,5 -24,9 1,4 -52,1
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut -8,3 -8,0 -0,3 -17,4 -15,8 -1,5 -33,0
Poistot -2,7 -2,0 -0,7 -4,9 -3,9 -1,0 -8,8
Liiketoiminnan muut kulut -3,3 -3,9 0,6 -7,6 -7,7 0,1 -16,1
Liikevoitto -1,5 0,4 -2,0 -2,1 0,9 -3,0 0,7
Arvopaperikaupan nettotulos 1,4 -0,5 1,9 -0,8 0,9 -1,8 1,7
Muut rahoitustuotot ja –kulut -0,1 -0,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,4
Voitto ennen veroja -0,3 -0,2 -0,1 -3,2 1,7 -4,8 2,0
Tuloverot 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,3 0,3 0,3
Tilikauden voitto -0,2 -0,1 -0,1 -3,2 1,4 -4,6 2,3
Tilikauden tulos yhteensä -0,2 -0,1 -0,1 -3,2 1,4 -4,6 2,3
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos -0,2 -0,1 -0,1 -3,2 1,4 -4,6 2,3
Jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -0,2 -0,1 -0,2 -3,3 1,4 -4,6 2,3
Määräysvallattomille
omistajille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos
(EUR) -0,02 -0,01 -0,02 -0,26 0,11 -0,37
Osakkeiden lukumäärä on 12 517 360 kappaletta.
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.
Välittöminä veroina on otettu huomioon kauden tulosta vastaava vero.
Muutos
KONSERNIN TASE 6/20 6/19 MEUR 12/19
(miljoonaa euroa)
Jatkuvat toiminnot
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 52,2 50,7 1,5 53,1
Aineettomat hyödykkeet 10,6 2,2 8,4 7,8
Sijoituskiinteistöt 0,1 0,1 0,0 0,1
Myytävissä olevat
sijoitukset 0,5 0,6 -0,1 0,5
Muut pitkäaikaiset saamiset 1,5 1,5 0,0 1,6
Käyttöoikeusomaisuuserä 6,6 4,3 2,3 4,8
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 4,3 4,6 -0,3 4,5
Saamiset 10,8 11,1 -0,2 13,8
Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 12,5 15,1 -2,6 13,9
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat
verosaamiset 1,2 1,2 0,0 1,0
Rahavarat 4,9 3,9 1,0 7,5
VARAT YHTEENSÄ 105,3 95,4 9,9 108,7
Oma pääoma ja velat
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma 42,0 47,6 -5,6 48,3
Määräysvallattomat omistajat 0,1 0,0 0,1 0,1
Oma pääoma yhteensä 42,1 47,6 -5,5 48,4
Pakolliset varaukset 0,1 0,0 0,1 0,1
Velat
Laskennalliset verovelat 4,4 3,7 0,7 4,5
Pitkäaikainen vieras pääoma 26,7 13,5 13,3 20,5
Lyhytaikainen vieras pääoma 32,0 30,7 1,3 35,3
Velat yhteensä 63,1 47,9 15,3 60,3
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT. 105,3 95,4 9,9 108,7
RAHAVIRTALASKELMA 6/20 6/19 12/19
(miljoonaa euroa) 6 kk 6 kk 12 kk
Liiketoiminnan rahavirta 6,4 7,4 11,8
Investointien rahavirta -2,3 -1,3 -8,6
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot 18,4 25,3 60,8
Lainojen takaisinmaksut -20,7 -29,9 -57,9
Vuokrasopimusvelkojen lyh. -1,3 -1,9
Maksetut osingot -3,1 -3,1 -3,1
Lainasaamisten maksut 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta yht. -6,6 -8,6 -2,2
Likvidien varojen muutos -2,6 -2,6 1,0
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET,
IFRS (miljoonaa euroa)
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2020 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0,0 39,6 0,1 48,4
Kauden laaja tulos -3,3 0,0 -3,2
Voitonjako / Osingonjako -3,1 -3,1
Muut muutokset 0,0 0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2020 1,1 7,7 0,0 33,2 0,1 42,1
Oman pääoman muutos Osake- Yli- Käyvän Voitto- Määräys- Yht.
1-6/2019 pääoma kurssi- arvon varat vallattomat
rahasto rahasto
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 1,1 7,7 0,0 40,6 0,0 49,3
Kauden laaja tulos 1,4 1,4
Voitonjako / Osingonjako -3,1 -3,1
Muut muutokset 0,0 0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
6/2019 1,1 7,7 0,0 38,8 0,0 47,6
RAPORTOINTISEGMENTIT
L=Lehtitoimiala
P=Painotoimiala
M=Muut
1-6/2020 (miljoonaa euroa) L P M elim. yht.
Ulkoiset tuotot 9,4 40,6 0,0 0,0 50,1
Sisäiset tuotot 0,1 3,9 1,2 -5,2 0,0
LIIKEVAIHTO 9,5 44,6 1,2 -5,2 50,1
LIIKETULOS 0,8 -2,8 0,0 -0,1 -2,1
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,2 1,1 -2,0 -1,0
Tulos ennen tuloveroja 0,8 -2,9 1,1 -2,1 -3,2
1-6/2019 (miljoonaa euroa) L P M elim. yht.
Ulkoiset tuotot 11,1 40,6 0,0 0,0 51,8
Sisäiset tuotot 0,1 3,1 1,0 -4,2 0,0
LIIKEVAIHTO 11,2 43,7 1,0 -4,2 51,8
LIIKETULOS 1,4 -0,3 -0,2 0,0 0,9
Rahoitustuotot ja –kulut 0,0 -0,1 0,9 0,0 0,8
Tulos ennen tuloveroja 1,4 -0,5 0,7 0,0 1,7
1-12/2019 (miljoonaa euroa) L P M elim. yht.
Ulkoiset tuotot 21,5 85,8 0,0 0,0 107,4
Sisäiset tuotot 0,1 7,3 2,0 -9,5 0,0
LIIKEVAIHTO 21,6 93,2 2,1 -9,5 107,4
LIIKEVOITTO 2,2 -0,8 -0,7 0,0 0,7
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 -0,3 1,6 0,0 1,3
Voitto ennen tuloveroja 2,2 -1,1 0,9 0,0 2,0
TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT SEGMENTEITTÄIN, ULKOINEN LIIKEVAIHTO

Lehtitoimialan liikevaihto muodostuu pääasiassa sisältötuotoista ja mainosmyynnin tuotoista. Painotoimialan liikevaihto koostuu suurimmaksi osaksi painamisesta.
Lehtitoimiala (miljoonaa euroa) 6/2020 6/2019 muutos 12/2019
Sisältötuotot 5,5 5,5 0,0 11,1
Mainosmyynnin tuotot 3,9 5,6 -1,7 10,4
Muu myynti 0,0 0,0 0,0 0,0
Lehtitoimiala yhteensä 9,4 11,1 -1,7 21,5
Painotoimiala
Painamisen tuotot 35,5 34,5 0,9 74,1
Palvelutuotot 5,1 6,0 -0,9 11,7
Painotoimiala yhteensä 40,6 40,6 0,0 85,8
Muu toiminta 0,0 0,0 0,0 0,0
Konserni yhteensä 50,1 51,8 -1,7 107,4
TUNNUSLUKUJA
6/2020 6/2019 12/2019
Liiketulos (%) -4,2 1,7 0,6
Tulos/osake EUR -0,26 0,11 0,18
Oma pääoma/osake EUR 3,35 3,80 3,86

Bruttoinvestoinnit (milj. EUR) 3,5 1,4 11,8
Osuus liikevaihdosta (%) 6,9 2,7 11,0
Oman pääoman tuotto (%)*) -7,2 2,9 4,8
Sij. pääoman tuotto (%)*) -3,7 2,7 3,1
Omavaraisuusaste (%) 41,4 51,7 45,3
Henkilöstö keskimäärin, 675 583 617
josta osa-aikaisia 21 12 14
*)tuotto-% laskettu vuosituottona

HANKITUT LIIKETOIMINNOT

Konsernin painotoimialaan kuuluva PunaMusta Oy osti helmikuussa Streamlog Oy:n konkurssipesän palveluliiketoiminnan. Hankintameno oli 0,1 miljoonaa euroa, joka kirjautuu lähes kokonaisuudessaan liikearvoksi. Markkinointilogistiikan liiketoiminnat raportoidaan jatkossa osana painotoimialaa. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin liikevaihtoon tai tulokseen.

PunaMusta Media Oyj osti suurkuva- ja näkyvyyspalveluihin erikoistuneen Pixmill Group Oy:n koko osakekannan 31.3.2020. Osakkeiden nettovelaton kauppahinta oli 3,2 miljoonaa euroa. Pixmill Group Oy raportoidaan jatkossa osana painotoimialaa.
Alla olevissa taulukoissa on esitetty tiivistetysti määrät Pixmill Group Oy:stä maksetusta vastikkeesta, hankinnan rahavirtavaikutuksesta sekä varojen ja velkojen arvoista hankintahetkellä.

Vastike MEUR
Hankintameno 1,5
Kokonaishankintameno 1,5

Yrityshankinnan alustava rahavirtavaikutus

MEUR
Maksettu hankinta 1,5
Hankitut rahavarat 0,5
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus yhteensä 1,1

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä
MEUR
Aineettomat hyödykkeet 0,9
Aineelliset hyödykkeet 2,5
Sijoitukset 0,0
Vaihto-omaisuus 0,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,9
Rahavarat 0,5
Varat yhteensä 5,0

Rahoitusvelat 4,0
Ostovelat ja muut velat 1,5
Varaukset ja velat yhteensä 5,5

Nettovarallisuus yhteensä -0,5

Liikearvo 2,1

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja myyntisaamisten käypään arvoon ei sisältynyt riskiä hankintojen osalta. Pixmill Group Oy:n hankinnasta syntynyt 2,1 miljoonan euron liikearvo koostuu odotettavista olevista tuotto- ja kulusynergioista, henkilöstöstä sekä tulevaisuuden asiakassuhteista.

Hankittujen yhtiöiden konsernissa oloajan liikevaihdot n. 1,3 miljoonaa euroa ja liiketulos n. -0,5 miljoonaa euroa sisältyvät konsernin tammi-kesäkuun laajaan tuloslaskelmaan.

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

(miljoonaa euroa)

EHDOLLISET VELAT JA VARAT 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
SEKÄ SITOUMUKSET
Omasta puolesta annetut vakuudet

Pantatut osakkeet 13,4 0,9 10,0
Kiinnitykset maa-alueisiin
ja rakennuksiin 15,6 14,1 15,6
Muut vastuut ja sitoumukset 2,5 3,5 2,9
Yrityskiinnitykset 3,1 0,6 1,2
YHTEENSÄ 34,7 19,1 29,8
Muiden puolesta annetut vakuudet 0,9 0,8 0,9

Vastuut ovat emo- ja tytäryhtiöiden veloista.

RAHOITUSVAROJEN JA –VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT 6/20 6/19
(miljoonaa euroa) kirjanpito-arvo käypä arvo kirjanpito-arvo käypä arvo
Rahoitusvarat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 3 0,1 0,1 0,1 0,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, hierarkiataso 1 12,5 12,5 15,1 15,1
Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvarat 0,5 0,6
Rahoitusvelat
Euromääräiset pankkilainat 35,2 35,2 25,5 25,5

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 1-6/2020 1-6/2019
(miljoonaa euroa)

Palvelujen ostot 0,2 0,2
Palvelujen myynnit 0,3 0,4

Yhtiöiden väliset liiketapahtumat ovat markkinaehtoisia.

Joensuussa 21. elokuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Raimo Puustinen p. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 700 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja paikallisradiokanava. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakauslehti-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospainotuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 107 miljoonaa euroa.

Liite