PunaMusta Media Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2023 KLO 15.00

PUNAMUSTA MEDIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PunaMusta Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2023 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2022, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

VOITONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta yhtiön voitonjakokelpoisista varoista. Valtuutuksen perusteella maksettavan osingon enimmäismäärä voi olla yhteensä enintään 0,15 euroa osaketta kohden.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti varata hallituksen käyttöön 50 000 euroa sen tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen, kuten yleishyödyllisiin kohteisiin osoitettaviin lahjoituksiin.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin Harri Suutari, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen, Merja Laakkonen, Heikki Länsisyrjä ja Ilkka Hietala.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa, merkittävistä omistajista riippumattomalle hallituksen jäsenelle 40 000 euron vuosipalkkio ja merkittävistä omistajista riippuvaiselle hallituksen jäsenelle 20 000 euron vuosipalkkio.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Suutari ja varapuheenjohtajaksi Reetta Laakkonen.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

MUUT VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja osakkeet voidaan hankkia myös suunnattuna hankintana. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Joensuussa 30. päivänä maaliskuuta 2023

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallinen,

puh. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 720 eri alojen osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta, PunaMusta Coloro, PunaMusta Profilight, Gredi ja RockOn palvelevat asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa, brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 133,5 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.