PunaMusta Media Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2022 KLO 15.00

PunaMusta Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2022 vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2021, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

VOITONJAKO

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,18 euroa osakkeelle, yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2022 ja osingon maksupäivä 5.4.2022.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous varaa hallituksen käyttöön 100 000 euroa sen tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen, kuten yleishyödyllisiin kohteisiin osoitettaviin lahjoituksiin.

HALLITUS

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin Harri Suutari, Reetta Laakkonen, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen ja Merja Laakkonen sekä uusina jäseninä Heikki Länsisyrjä ja Ilkka Hietala.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa, merkittävistä omistajista riippumattomalle hallituksen jäsenelle 40 000 euron vuosipalkkio ja merkittävistä omistajista riippuvaiselle hallituksen jäsenelle 20 000 euron vuosipalkkio.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Suutari ja varapuheenjohtajaksi Reetta Laakkonen.

TILINTARKASTAJAN VALINTA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

MUUT VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti: Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Joensuussa 25. päivänä maaliskuuta 2022

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Hallitus

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

PunaMusta Media Oyj

Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

Puhelin 010 230 8000

Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi

www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 630 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 106 miljoonaa euroa.