PunMusta Media Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2021 KLO 15.00

PunaMusta Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi ilman osakkeenomistajien läsnäoloa Joensuussa 25.3.2021. Osakkeenomistajat pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2020, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

VOITONJAKO
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,15 euroa osakkeelle, yhteensä 1 877 604 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2021 ja osingon maksupäivä 7.4.2021.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen käyttöön varataan 100 000 euroa käytettäväksi tilikauden 2021 aikana.

HALLITUS
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Juha Mäkihonko, Hannu Laakkonen, Joona Laakkonen ja Merja Laakkonen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Suutari ja varapuheenjohtajaksi Reetta Laakkonen.

TILINTARKASTAJAN VALINTA
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

MUUT VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti: Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Joensuussa 25. päivänä maaliskuuta 2021

PUNAMUSTA MEDIA OYJ
Hallitus

LISÄTIETOJA:
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,
puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys- ja painoliiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 660 alan osaajaa. Konsernin näkyvyys- ja painoliiketoimintaan kuuluva PunaMusta Oy palvelee asiakkaitaan mm. aikakaus- ja sanomalehtien sekä mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa, suurkuvaratkaisuissa, brändinhallinnan ratkaisujen tarjoajana ja digitaalisen näkyvyyden palveluntarjoajana. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu sanomalehti Karjalaisesta, kuudesta paikallislehdestä, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 103 miljoonaa euroa.