Dataskyddsbeskrivning

Privacy statement

 TIETOSUOJASELOSTE

Asiakirja luotu 19.12.2023

 1. Rekisterin pitäjä

PunaMusta Media Oyj
Y-tunnus 0214720-9, sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt. [myöhemmin PunaMusta Media Oyj tai rekisterinpitäjä]

Postiosoite PL 99, 80141 Joensuu
Käyntiosoite Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

 

 1. Yhteystiedot tietosuojaselosteeseen liittyen

tietosuoja@punamustamedia.fi
Puh. 010 230 8000 (vaihde)

 

 1. Henkilötietojen käsittely

PunaMusta Media Oyj käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
– asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen
– tuotteiden sekä palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen
– markkinointiin, myyntiin ja asiakasviestintään
– kehittämiseen, analysointiin ja raportointiin
– tutkimuksiin

Tallennamme asiakaspuhelut asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

PunaMusta Media Oyj käsittelee henkilötietoja perustuen suostumukseen, sopimukseen, oikeutettuun etuun tai lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohdat:

 1. a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
 1. b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;
 2. c) käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja
 3. f)  käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttötarkoituksessa on tarpeen, huomioon ottaen lainsäädännöstä, kuten kuluttajansuoja-, kirjanpito- ja ennakkoperintälaista noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

 

 1. Rekisterien tietosisällöt

PunaMusta Media Oyj:n käsittelemiä tietoja ovat perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot sekä suoramarkkinointivalinnat ja osto- ja tilaustiedot kuten tilaushistoria, asiakasviestintä kaikissa kanavissa sekä digitaalisten palveluiden käyttöön liittyvät tiedot.

Yritysten edustajista käsitellään lisätietoja, kuten titteli, asema tai työnkuvaus sekä esimerkiksi Punamusta Median tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön järjestämään tapahtumaan osallistumiseen liittyviä tietoja.

Lisäksi voidaan käsitellä tietoa henkilörekisteriin rekisteröidylle kohdistetuista kampanjoista, hänen sähköpostinsa toimivuudesta, PunaMusta Media Oyj:n sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden lähettämien sähköpostien avaamisesta ja linkkien klikkaamisesta, kiinnostus ja profilointitietoa esimerkiksi rekisteröityä kiinnostavista tuotteista tai palveluista, segmenttitietoa, eväste ja käyttötietoja sekä muita tietoja.

 

 1. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

PunaMusta Media Oyj kerää henkilötietoja suoraan asiakkailta asiakassuhteen alussa sekä asiakassuhteen keston aikana. Lisäksi asiakas voi päivittää henkilötietojaan digitaalisten palveluiden kautta.

Henkilötietoja ja niiden päivityksiä saadaan myös niitä tarjoavilta yrityksiltä sekä viranomaisilta ja organisaatioilta, jotka tarjoavat esimerkiksi henkilö- ja luottotietojen hankinta- ja päivityspalveluja. Henkilötietoja kerätään myös mm. kilpailuosallistumisten ja markkinoinnin automaation kautta sekä ulkoisista tietolähteistä. Lisäksi henkilötietoja ja niiden päivityksiä kertyy myös julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavista sekä yritysten edustajien kollegoilta.

 

 1. Evästeet

Palvelujen sisällön käytön seuraamiseksi käyttäjän tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä kerätään tietoja siitä, miten ja milloin palveluja käytetään. Tietojen avulla palveluja kehitetään edelleen käyttäjää paremmin palvelevaksi. . Käyttäjä voi estää muiden kuin palvelun toiminnalle välttämättömien evästeiden tallentumisen tietokoneelleen, mutta tällöin käyttäjä ei voi täysin hyödyntää PunaMusta Media Oyj:n tarjoamia verkkopalveluita.

Evästeiden avulla PunaMusta Media Oyj voi selvittää esimerkiksi, onko sen markkinointisähköposteja avattu ja sähköpostissa olevia linkkejä klikattu. PunaMusta Media Oyj voi käyttää myös kaupallisia evästeitä, joiden avulla voidaan kohdentaa konsernin markkinointia ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä sisältöjä käyttäjä on etsinyt tai mitä sivuja katsellut. Nämä evästeet käyttäjän selaimelle asettaa konsernin yhteistyökumppanina toimiva kolmas taho. Myös sosiaalisen median evästeitä käytetään mainonnan kohdentamiseen.

Evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla mainontaa voidaan kohdentaa käyttäjän mielenkiinnon kohteiden perusteella. Evästeiden avulla järjestelmä pystyy tunnistamaan myös, onko käyttäjä nähnyt mainoksen aiemmin, ettei samoja mainoksia näytetä jatkuvasti samalle käyttäjälle. Lisäksi käyttötarkoituksena on mahdollistaa käyttäjälle häntä todennäköisesti kiinnostavan sisällön ja markkinoinnin kohdentaminen esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Käyttäjä voi estää selainkäytön perusteella hänelle kohdennetun markkinoinninselaimeen aukeavassa personoidun palvelun suostumusasetuksissa.. Mainonnan kohdentamisen estämisen jälkeen hänelle näytetään edelleen mainoksia, mutta ne eivät ole sisällöltään käyttäjälle kohdennettuja. Selainkäyttöön perustuva kohdennettu mainonta tulee estää erikseen jokaisella käyttäjän käyttämällä selaimella.

Evästeillä kerättävillä tiedoilla ei tunnisteta yksittäistä käyttäjää. Lisätietoja käyttäjille kohdistetusta mainonnasta saa Your Online Choices -sivustolta.

 

 1. Tietojen mahdolliset luovutukset

PunaMusta Media Oyj ei luovuta asiakastietoja konsernin ulkopuolisella tahoille, poislukien lakisääteiset tietojen luovutukset viranomaisille sekä tässä selosteessa mainitut tapaukset. Rikostapauksissa PunaMusta Media Oyj voi luovuttaa tietoja viranomaisille, kun viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön. PunaMusta Media Oyj ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei seuraavassa toisin mainita.

Tietoja voidaan jakaa PunaMusta Media Oyj:n sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden alihankkijoille mm. erilaisten palveluiden tuottamista, lehtien jakelua ja suoramarkkinointikampanjoiden toteuttamista varten. Henkilötietoja saatetaan jakaa konsernillemme palveluita (esim. asiakaspalvelu, markkinointi, ohjelmistopalvelut,

 

tutkimus, tapahtumien tuottaminen, perintä) suorittaville kolmansille osapuolille eli henkilötietojen käsittelijöille. Kolmansien osapuolten on sallittua käyttää tietoja vain kyseisten palvelujen tarjoamiseen PunaMusta Media Oyj:lle, tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Yksittäiset PunaMusta Median yhtiöt toimivat yhteisrekisterinpitäjänä Facebookin kanssa silloin, kun ne ylläpitävät sivua Facebookissa. Saat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Facebookin tietosuojakuvauksesta. Tietoja kerätään mm. Facebook-sivujen tykkäyksistä ja vierailuista, julkaisujen näkyvyydestä sekä julkaisujen tavoittaneiden henkilöiden demografiaprofiileista.

Jos siirrämme tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme aina, että siirto tapahtuu lainsäädännön sallimia tiedonsiirtomekanismeja, kuten EU:n mallisopimuslausekkeita, hyödyntäen.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmät, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietoja käsittelevät vain ne PunaMusta Media Oyj:n tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluksessa olevat työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterin käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Henkilötietojen siirtämisessä käytämme aina tietoturvallista tapaa.

 

 1. Tarkastusoikeus, tietojen poistamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja oikaista PunaMusta Media Oyj:n tietojärjestelmiin tallennetut tietonsa ottamalla yhteyttä konsernin toimialakohtaiseen asiakaspalveluun.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää PunaMusta Media Oyj:ta käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Asiakkaalla on myös oikeus pyytää tietojensa poistamista, mikäli seuraavat perusteet täyttyvät:
– henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin
– asiakas peruuttaa suostumuksensa omien henkilötietojensa käsittelyyn, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

 

Voimassaoleva lainsäädäntö tai muut viranomaisperusteet voivat estää tietojen poistamisen.

 

 1. Tietosuojaselosteen päivittäminen

PunaMusta Media Oyj muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa, erityisesti silloin kun palveluita kehitetään. Kun tietosuojaselostetta on muutettu, viimeisin muutospäivämäärä löytyy tietosuojaselosteen yläreunasta.