PunaMusta Media Oyj:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2024

PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.3.2024 KLO 14.00

PunaMusta Media Oyj:n hallitus on 1.3.2024 päättänyt hyväksyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yksityiskohtaiset ehdot vuodelle 2024. Kannustinjärjestelmällä pyritään yhdistämään omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet ja siten kasvattamaan yhtiön arvoa. Kannustinjärjestelmä on osa avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää, jolla avainhenkilöt sitoutetaan yhtiöön ja heille tarjotaan mahdollisuus hyötyä yhtiön osakkeen positiivisesta kehityksestä.

Järjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden ansaita ansaintajaksolta rahapalkkiota yhtiön osakkeen arvonnousun perusteella. Järjestelmässä yksi osakeyksikkö oikeuttaa yhden yhtiön osakkeen arvonnousuun. Osakeyksikön arvonnousu lasketaan vähentämällä osakeyksikön lähtöarvo sen loppuarvosta. Ansaintajakson aikana maksetut osingot ja mahdollinen muu varojenjako vähennetään osakeyksikön lähtöarvosta. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 1.2.2024—31.1.2027 kuuluu enintään 10 avainhenkilöä. Ansaintajaksolla 2024—2027 jaetaan yhteensä 200 000 osakeyksikköä. Osakkeen arvonnousua mitataan lähtötasolta 3,16 euroa, joka oli yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2023–31.1.2024. Osakeyksikön loppuarvo on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksona 1.8.2026–31.1.2027.

Nyt hyväksytty kannustinjärjestelmä vuodelle 2024 on kolmas hallituksen 25.2.2022 tekemän kannustinjärjestelmän perustamista koskevan päätöksen nojalla hyväksytty kannustinjärjestelmä.

Joensuussa 1. maaliskuuta 2024

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:
PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallinen,
puh. 050 412 3658

PunaMusta Media Oyj
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu
Puhelin 010 230 8000
Sijoittaja-yhteydet ir@punamustamedia.fi
www.punamustamedia.fi

TIEDOTTEEN JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
keskeiset tiedotusvälineet
www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys-, paino- ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 810 eri alojen osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja
suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt RockOn ja Exove tarjoavat brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisut ja digitaalisen näkyvyyden palvelut. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 133,9 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.